Kategori: Miras Hukuku

miras hukukuMiras hukuku, genel bir anlatımla bir kişinin ölümünün ardından ölüm ile sona ermeyen, malvarlıksal değeri olan mallarının ne şekilde ve kimlere devredileceğini düzenler. Miras düzenlemeleri temelde mülkiyet hakkını korur. Miras hakkı önemine binaen Anayasal düzlemde tanınmış bir haktır. En temel norm olan Anayasa’nın 35. maddesi herkesin miras hakkı sahibi olabileceğini ve bu hakkın ancak kamu yararı güdülerek kanunla sınırlandırılabileceğini hükme bağlamıştır.

Miras hukukuna ilişkin ihtilaflarda uygulanacak hükümler Türk Medeni Kanunu içerisinde 495 – 682. maddeler arasında yer almıştır. Türk Medeni Kanunu ve dolayısıyla günümüzde uygulanan miras hukuku, İsviçre Medeni Kanunu’ndan iktibas edilmiştir. Bugün Türk miras hukuku düzeninde zümre sistemi esas alınmıştır. Buna göre miras paylaşımı zümre sistemine göre yapılacak ve miras hiçbir şekilde ortada kalmayacaktır.

Miras hukuku miras bırakanın ölümü ile mallarının intikal etmesi sürecine temas eden her türlü durumu düzenlemiştir. Buna bağlı olarak miras bırakanın ölmeden önce ölüme bağlı olarak gerçekleşecek sonuçları düzenlemesi, vasiyetname hazırlaması, istemediği kişiyi mirasçılıktan çıkarması, miras sözleşmesi yapması, vasiyeti tenfiz memuru ataması, tasarruf nisabı üzerinde dilediğince tasarruf edebilmesi gibi ölümden önce yapılacak işler miras hukukunun içindedir. Ayrıca miras bırakanın ölümü ile kimlerin külli halef sıfatı ile mirasa hak kazandığını, miras paylarının ne şekilde olacağını, miras mallarının idaresinin nasıl yapılacağını, mirasın reddini, mirastan feragat etmeyi ve en önemlisi tenkis hesabı (kim ne kadar değer alacak) yapmayı da kapsar. Son olarak tasfiye sürecinin yapılıp malların paylaştırılması ile miras hükümleri nihayete erer.

Miras hukuku mülkiyet hakkı ile yakından ilgilidir ve buradan büyük davalar doğmaktadır. Bu noktada kimi zaman paylaşma yapılabilmesi için birkaç farklı davanın açılması ve birden fazla işlemin gerçekleşmesi gerekebilir. Miras paylaşımı süreci çoğu zaman zorlu geçer. Bu nedenle sürecin deneyimli bir miras avukatı tarafından yönetilmesi yahut uzman bir miras avukatının hukuki danışmanlığı eşliğinde sürdürülmesi kişilerin her zaman yararına olacaktır.

Miras Hukuku Yazılarımız

Miras hukuku ile ilgili olarak büromuza en çok sorulan ve cevaplamaya çalıştığımız, uygulamada da sıkça karşılaştığımız bazı konuları farklı makaleler içerisinde web sitemize ekleyerek okuyucunun bilgilenmesini amaçlıyoruz. Bu yazılara buradan ulaşabilirsiniz.

	Miras Hesaplama 
	Miras Taksim Sözleşmesi Örneği 
	Mirastan Feragat Sözleşmesi Örneği 
	Miras Payının Devri Sözleşmesi Örneği 
	Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Örneği 
	Veraset İlamı Dilekçe Örneği 
	Reddi Miras Dilekçe Örneği 
	Ankara Miras Avukatı 
	Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi 
	Miras Payının Devri 
	Mirasçılık Belgesinin İptali (Veraset İlamının İptali) 
	Terekenin Tespiti Davası (Miras Tespit Davası) 
	Veraset İlamı Nedir? Nasıl Alınır? 
	Mirastan Çıkarma 
	Tenkis Davası 
	Vasiyetname Nedir? Vasiyetnamenin Açılması, Tenfizi ve İptali Davası 
	Miras Paylaşımı ve Miras Payları 
	Mirastan Feragat 
	Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) 
	Reddi Miras Nasıl Yapılır? 
	İstanbul Miras Avukatı