miras avukatı

Miras Avukatı

Miras, genel olarak kişinin ölümünden sonra malvarlığının akıbetinin ne olacağını düzenler. Ancak sadece bundan ibaret değildir. Kişinin ölmeden önce mirası ile ilgili gerçekleştireceği tasarruflar da miras hukuku düzenlemeleri içinde yer alır. Yani medeni hukuk alanının geniş bir dalıdır. Bir anlamda mülkiyet hakkının çok temel bir görünümüdür. Miras avukatı miras hukukuna temas eden her türlü uyuşmazlığın çözümü konusunda uzmanlık sahibi avukata denir.

Türkiye’de avukatlar, kişi ve kurumlar için hukuki yardım sağlar. Esasen ceza avukatı, bilişim avukatı, idare avukatı, miras avukatı vb. gibi bir uzmanlaşma söz konusu değildir. Yani bir avukat her alanda hukuk desteği verebilir ve temsil hizmeti sunabilir. Ancak uygulamada ve meslektaşlar arasında bu şekilde yaygın bir kullanım olması dolayısıyla yazımızın konusunu miras avukatı şeklinde belirledik. Bu bağlamda miras avukatı mirasın paylaşılmasını, öncesini ve sonrasını ilgilendiren her meselede faaliyet gösteren avukattır.

Miras Avukatı Neler Yapar?

Kişinin ölümü ile birlikte yasal mirasçıların ve atanmış mirasçıların miras hakkı doğar. Vasiyet alacaklılarının da alacak talep etme hakkı doğar. Miras avukatının görevi burada başlar.

Kişi ölmeden önce ölümüne bağlı tasarrufda bulunmak isteyebilir. Bu çalışmalara aşağıda değineceğiz. Böyle durumlarda miras avukatının görevi henüz kişi ölmeden başlar.

Miras hukuku çok geniş bir alandır. Miras avukatı muris kişinin ölümünden önce;

 • El yazılı ve resmi vasiyetname hazırlama sürecine dahil olur ve metinlerin hazırlanmasına yardımcı olur,
 • Mirasçılıktan çıkarma için gereken hukuki prosedürü işletir,
 • Tasarruf nisabı içerisinde ölüme bağlı olarak tasarruf edilebilmesini sağlar,
 • Miras sözleşmeleri ile istenmeyen kişinin miras alamaması için gerekli çalışmayı yapar yahut mirastan feragat için gerekli hukuki işlemleri yapar,
 • Vasiyetname geri alınmak isterse bunun hukuki prosedürü işletir,
 • Miras sözleşmesine aykırı davranış sonucu sözleşmenin iptali vb. sonuçlar için gerekli işlemleri yapar,
 • Mirasçı atama ve ölüme bağlı olarak vakıf kurma tasarrufları için hukuki prosedürü işletir.

Miras avukatının miras bırakacak olan kişiye hukuki desteği bunlarla sınırlı sayılamaz. Kişinin bu hukuk dalına temas eden her türlü isteğinin hukuki zeminde yerine getirilmesi için faaliyetlerini sürdürür.

Bunun yanında miras avukatının asıl görevi mirasbırakanın ölümü ile başlar. Miras avukatı murisin ölümü ile birlikte;

 • Yasal mirasçıların saklı payları yahut somut olaya göre daha fazlasını alma hakkı varsa bu hakları müvekkilinin hukuki yararı doğrultusunda savunur,
 • Vasiyeti tenfiz memurunun işlemlerinin hukuka uygunluğunu denetler,
 • Mirastan mal kaçırma maksatlı devredilen malların geri terekeye dahil edilmesi için muris muvazaa davası açar ve takibini yapar,
 • Vasiyetnamelerin yerine getirilmesini sağlar,
 • Tenkis davası açarak miras paylaşımının gerektiği gibi yapılmasını sağlar.

Kısacası miras paylaşımı ile ilgili müvekkilinin yaşadığı her türlü soruna karşı hukuki çare üretmek için çalışmalarını yapar.

Miras paylaşımı süreci yazının devamında da anlatacağımız üzere zorlu ve titizlikle çalışılması gereken bir süreçtir. Bu nedenle deneyimli bir miras avukatının hukuki yardımı kişinin haklarının korunmasında önemli bir işlev görür.

Genel Olarak Miras Payları ve Paylaşımı

Türk miras hukuku zümre sistemini kullanmaktadır. Burada üç grup zümre vardır. Bu zümrelerden sırayla önde olan diğerlerinin mirasçılık hakkını engeller. Bunun ayrıntılarına aşağıda değineceğiz. Eş ise zümre sistemine dahil değildir. Ölenin eşi, mirasa her zümre ile birlikte hak kazanır.

 • Birinci zümrede ölenin altsoyu bulunur. Bunlar ölenin çocukları, torunları, onların çocukları vs. böyle gider. Birinci zümreden bir kişi bile sağ olsa, bu kişi eşle birlikte hak kazanır. Birinci zümrede kimse yoksa eşle birlikte ikinci zümreye kalır.
 • İkinci zümrede miras bırakanın anne ve babası ve bunların altsoyu bulunur. Yani ölenin annesi ve babası, kardeşleri, yeğenleri, yeğenlerin çocukları vs. böylece gider. Bu zümrede bir kişinin var olması durumunda üçüncü zümreye miras kalmaz.
 • Üçüncü zümrede miras bırakanın iki taraftan da nene ve dedeleri ve bunların altsoyu bulunur. Yani anneanne, büyükbaba, dede, nene, hala, teyze, amca ve dayıları ile bunların altsoyları bu zümreyi oluşturur.
 • Kişinin üç zümrede de akrabası yoksa ve eşi de sağ değilse bütün malvarlığı Devlet’e kalır.
 • Evlatlık da sanki yasal mirasçıymış gibi mirasa hak kazanır ancak evlatlık sadece kendisini evlat edinen kişi miras bırakan ise mirastan hak kazanır. Örneğin miras bırakanın evlat edindiği kişi mirastan hak kazanır. Ancak miras bırakanın torunu oğlunun evlatlığı ise mirastan hak kazanmaz.

Miras hakkı sahipleri genel olarak bu şekildedir. Bununla beraber mirasçı atama yapılmış olabilir. Vasiyetname ile başka bir kişiye mal bırakılmış olabilir. Bu tarz durumlar ayrıca değerlendirilir. Miras payları ise şu şekildedir:

 • Mirasbırakanın ölümünde birinci zümrede sağ olan kişi varsa, 1. zümreye mirasın ¾’ü, eşe ¼’ü kalır.
 • Birinci zümrede sağ olan kişi yoksa fakat ikinci zümrede varsa, 2. zümre mirasın ½’sini, eş kalan ½’sini alır.
 • İkinci zümrede hayatta olan kişi yoksa fakat üçüncü zümrede arsa, üçüncü zümre mirasın 1/4 ‘ünü, eş ¾’ünü alır.
 • Sadece eş hayatta ise payın tamamını alır. Eşin hayatta olmadığı durumlarda miras payı, hangi zümre mirasçı ise o zümreye kalır.

Genel olarak paylar bu şekildedir. Miras bırakan ölmeden önce tasarruf nisabı oranında mirasını dilediği gibi paylaştırabilir. Konunun ayrıntıları çok fazladır. Bunlar ayrı makalelere konu edilmiştir. Bunun için diğer yazılara bakılabilir. Miras avukatının faaliyetlerini aşağıda değerlendirmeye devam edeceğiz.

Miras Avukatı Ücreti

Miras avukatı ücreti miras işlerinde yargılama masraflarının bir kalemidir. Yargılama için gereken diğer masraflara yazının devamında değindik. Bir miras uyuşmazlığı ya da paylaşımı söz konusu olduğunda veya ölüme bağlı tasarruf yapılacağı zaman miras avukatı ile müvekkil arasında avukat ücreti serbestçe kararlaştırılabilir. Buna getirilen tek sınır baronun asgari ücret tarifesidir. Bunun anlamı baronun her sene yeniden belirlediği miktarın altında anlaşma yapılamayacağıdır. Bu nedenle baronun belirlediği asgari miktarın altında olmayacak şekilde herhangi bir bedelde anlaşılabilir.

Bununla beraber bağlayıcı olmayan bir listesi daha yayınlanır. Aynı şekilde her sene güncellenir. Bu ikinci listede tavsiye niteliğinde ücretler belirtilir. Genellikle miras hukuku avukatının ücreti bu listeye göre belirlenmekle beraber işin hacmi, avukata gelen iş yükü, yapılacak işlemlerin çeşitliliği, mirasçıların durumu vb. gibi birçok etken miras avukatı ücreti için belirleyici faktördür.

Miras Davaları ve Paylaşımı Ne Kadar Sürer?

Miras paylaşımı ne kadar sürer sorusunun cevabını net bir şekilde verebilmek neredeyse imkansızdır. Kimi durumlarda yıllarca sürebilirken bazı durumlarda ise birkaç ay içerisinde sonuçlanabilmektedir. Bu tamamen mirasa konu malların hukuki niteliği ve paylaşılabilirliği, mirasçıların durumu ve bunlara ulaşılması, mahkemenin yoğunluğu, bekletici meseleye neden olan başkaca davalar vb. bir çok durumla yakından ilişkilidir.

Bunun yanında şüphesiz miras avukatının sürece müdahil olması da sürenin kısalması bakımından önem arz eder. Çünkü miras paylaşımı sürecinde hatalı işlemler yahut yapılması ihmal edilen işlemler daha sonradan telafi edilmesi güç bir takım istenmeyen sonuçlara yol açabilmektedir. Miras hukuku alanında yetkin ve deneyim sahibi bir miras avukatı süreci hukuki zeminde hızlı ve etkin şekilde yöneterek temsil ettiği kişinin haklarını korumaya gayret eder.

Miras ile İlgili Hukuki Danışmanlık

Miras paylaşımı konusunda genellikle miras avukatına vekalet verilir ve süreç avukatın yönetiminde işler. Bu durumda müvekkil dilediği şekilde merak ettiği konulara cevap da alabilir. Bazı durumlarda ise miras hukuku ile alakalı olarak sadece hukuki danışmanlık talep edilebilir. Miras avukatının görev tanımı içerisine bu hukuki danışmanlık da girer. Hukuki danışmanlık talep eden kişi merak ettiği meseleye yönelik olarak izlemesi gereken yol, ihmal etmemesi gereken işlemler, hak düşürücü zamanaşımı süreleri vb. konularda ayrıntılı bilgi edinir.

Miras Avukatına Soru Sor

Hukuki danışmanlık hukuk bürosunda veya belirlenen başka bir yerde yüz yüze karşılıklı olarak verilebileceği gibi internet dünyasındaki gelişmeler dolayısıyla online olarak internet üzerinden de verilebilmektedir. Bu nedenle miras hukuku ile ilgili meselelerde sorularınıza cevap almak isterseniz büromuza gelebilir veya web sitemizin avukata soru sor kısmından büromuzda çalışmalarına devam eden deneyimli miras avukatı arkadaşlarımıza sorunuzu sorabilirsiniz.

İstanbul Miras Avukatı

İstanbul Türkiye’nin en kalabalık şehridir. Dolayısıyla en çok miras davası da İstanbul’da görülmektedir. İstanbul miras avukatı bakımından da oldukça zengin bir şehirdir. İstanbul’da çalışmalarını sürdüren miras hukuku avukatları ihtilafların çeşitliliğine binaen alanında uzmanlaşmış avukatlardır. Mıhcı Hukuk & Danışmanlık büromuz da hukukun diğer alanlarında olduğu gibi miras hukuku alanında da İstanbul’da çalışmalarını sürdürmektedir.

Miras Davalarında Avukat Vekaleti

Bu alandaki işler çok çeşitlidir. Buradan doğan işlerin bir kısmında genel vekaletname yeterli olurken diğer kısmında miras ile ilgili söz konusu işlemlerin yapılabileceğine dair özel yetkiler içeren özel vekaletname verilmesi gerekir. Bazı işler ise herhangi bir şekilde vekil aracılığı ile yapılamaz. Muhakkak kişinin kendisi işlemi gerçekleştirmelidir. Örneğin resmi vasiyetname yapma, el yazılı vasiyetname hazırlama vekil ile gerçekleştirilemez. Avukatın buradaki işlevi yapılacak işlemin hukuka uygun ve geçerli olmasını sağlamaktır.

Özel vekaletname gerektirmenin temel kuralı kişiye sıkı surette bağlı haklarla ilgili işler için gerekli olmasıdır. Veraset ile ilgili alacak davaları, alacak hakkının kişiye sıkı surette bağlı hak niteliğinde olmaması dolayısıyla genel vekaletname ile görülebilecek davalardandır.

Bu kural avukata verilecek vekaletname için geçerli olduğu gibi aileden birisi miras mallarının paylaşımını yapacağı ihtimalde ona verilecek vekaletname için de geçerlidir. Örneğin bir aile büyüğünün miras mallarının paylaşımını yapabilmesi için ona verilecek vekaletname bu konuda özel yetkileri içeriyor olmalıdır.

Miras Davalarında Yargılama Masrafları

Miras davalarının ve miras işlerinin hepsi giderler bakımından aynı nitelikte değildir. Basit işlemleri konu edinen davalar aynı basitlikte yargılama giderlerine tabi olur. Mesela reddi miras için açılacak dava, vasiyetnamenin iptali talepli açılacak dava maktu harca tabidir ve miktar bakımından çok fazla sayılmaz.

Ancak davanın konusu taşınmaz mülkiyetinin değişmesi talebini içeren davalardan ise; örneğin tenkis davası, muris muvazaası davası oransal bir harca tabidir. Bunun anlamı davaya konu gayrimenkulün ve talep edilen miktarlara oranla hesaplanan bir harç söz konusudur. Tabi yargılama masrafları davanın sonunda her ne kadar aleyhine karar verilen kişiye yükletilecek de olsa bu giderleri yargılama başlamazdan önce davacı öder

Miras hukuku avukatı. ücreti ise yukarıda da belirttiğimiz üzere zorunlu olmamakla birlikte bir diğer yargılama gideri kalemi olarak davacı yahut davalının karşısına çıkar. Tüm bunlarla beraber kişi eğer yargılama giderlerini ödeyemeyecek durumda ise adli yardıma başvurabilir. Başvurunun kabul edilmesi halinde yargılama giderlerini Devlet karşılar.

Miras Avukatının Önemi

Miras mülkiyet hakkının en köklü ve en temel unsurlarından biridir. Önemine binaen Anayasa içerisinde düzenleme alanı bulmuştur. Bununla beraber mirasbırakanın ölümü ile birlikte bu konuda hiç beklenmeyen uyuşmazlıklar çıkabilmektedir. Uygulamada karşılaştığımız üzere ve ‘insanoğlu çiğ süt emmiştir’ atasözünde işaret edildiği üzere miras söz konusu olduğunda mirasçılar arasında sorun çıkabilmektedir. Böyle bir durumda miras dolayısıyla mülkiyet hakkının kaybedilmemesi için sürecin hızlı ve etkili şekilde işletilmesi büyük bir önemi haizdir. Bu hukuki imkanı kişiye sağlayacak olan miras avukatının hukuki yardımı da aynı öneme sahiptir.

Bu makale faydalı mıydı?