Mirastan feragat sözleşmesi örneği

Mirastan Feragat Sözleşmesi Örneği

Mirastan feragat sözleşmesi örneği ile mirastan feragat talebinde bulunulabilir. Mirastan feragat sözleşmesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem sözleşmenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak sözleşmeyi daha doğru yazmak için “Mirastan feragat sözleşmesi” yazımızı okuyabilirsiniz.

Mirastan Feragat Sözleşmesi Örneği

Aşağıdaki mirastan feragat sözleşmesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir sözleşme hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Sözleşme Örneği-1

MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ

MİRASTAN FERAGAT EDEN:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

AÇIKLAMALAR: İşbu belgeyle, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası … olan, adıyla kayıtlı ve tescilli bulunan ve  …/…./… tarihinde 2017/… Esas ve 2018/..sayılı Mirasçılık Belgesi tarafından diğer mirasçılarla birlikte bize intikal eden veya edecek olan şu özelliklere sahip araç üzerindeki miras hak ve hisselerimizden tamamen feragat ettiğimizi beyan etmekteyiz:

 • Araç: …. Plaka numaralı, …. Marka, OTOMOBİL cinsi, …. model
 • Motor Numarası: ….
 • Şasi Seri Numarası: ….

Feragat ettiğimiz miras hak ve hisselerin lehine, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası … olan, adı … olan şahsa aittir. Belirtilen şahsın aracı kendi adına kayıt ve tescil ettirmesi için gerekli muvafakatı sağlamış bulunmaktayız. Bu çerçevede, ilgili trafik tescil kuruluşunda aracın kayıt ve tescil işlemlerini gerçekleştirmesi için her türlü yetkiyi kendisine veriyoruz.

Ayrıca, ilgili aracı şahsa teslim ettiğimizi ve bundan sonra doğacak her türlü cezai ve hukuki sorumluluklar ile vergi yükümlülüklerinin tamamen kendisine ait olacağını kabul ve beyan ederiz.

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır. Yukarıda kişinin kendi özel durumuna ilişkin yer almayan husus mevcut ise özel olarak o konu ile ilgili bir madde eklenmelidir.)

İşbu belge tek nüsha şeklinde olup mirasçının, mirastan hür ve özgür bir irade ile feragat ettiğini beyan ve taahhüt eder.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Sözleşme Örneği-2

MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ

MİRASTAN FERAGAT EDEN:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

AÇIKLAMALAR: İşbu belgeyle, ……… T.C. Kimlik numarası … olan merhûmun vefatı sebebiyle diğer mirasçılarla birlikte, tarafımıza intikal etmesi gereken … adresinde bulunan ve …. ünvanlı işyerinin işletme hakkına dair tüm mirasçılık hak ve hisselerimizden vazgeçtiğimizi, bu hakların tamamını T.C. kimlik numarası … olan ve yine mirasçılarımız arasında bulunan … adlı şahıs lehine bedelsiz olarak feragat ettiğimizi beyan ederiz. Ayrıca, ilgili işyerinin adına kayıt ve tescil işlemleri için gerekli olan vergi daireleri, ticaret sicili, esnaf sicili gibi kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda yapılmak üzere, söz konusu şahsın işyerini temsil etmesine ilişkin tüm resmi makamlarda gereken işlemleri gerçekleştirmesine muvafakat ettiğimizi kabul ve beyan ederiz.

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır. Yukarıda kişinin kendi özel durumuna ilişkin yer almayan husus mevcut ise özel olarak o konu ile ilgili bir madde eklenmelidir.)

İşbu belge tek nüsha şeklinde olup mirasçının, mirastan hür ve özgür bir irade ile feragat ettiğini beyan ve taahhüt eder.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Mirastan Feragat Sözleşmesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Mirastan feragat sözleşmesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Sözleşmede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Mirastan feragat sözleşmesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, mirastan feragat sözleşmesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek sözleşme hazırlama gerekse sonraki olası dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.