Miras payının devri sözleşmesi örneği

Miras Payının Devri Sözleşmesi Örneği

Miras payının devri sözleşmesi örneği ile miras payının devri yapılabilir. Miras payının devri sözleşmesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem sözleşmenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak Sözleşmeyi daha doğru yazmak için “Miras payının devri sözleşmesi” yazımızı okuyabilirsiniz.

Miras Payının Devri Sözleşmesi Örneği

Aşağıdaki miras payının devri sözleşmesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir sözleşme hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Sözleşme Örneği-1

MİRAS PAYININ DEVRİ SÖZLEŞMESİ 

(MURİS-ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ARASINDA)

 • Miras hissesinin devrine onay veren ………. isimli muris, şu şekilde ifadeye başladı: “Gelecekte mirasçım olacak ……….. T.C. kimlik numarasına sahip olan …….…. adlı mirasçının, benden intikal edecek yasal miras hissesinin tamamını, karşılığında …..… tutarında bedel ödenmek kaydıyla, mirasçım olmayan .……… T.C. kimlik numarasına sahip kişiye devretmesine, onayımı sunuyorum.” şeklinde konuşmasını tamamladı.
 • Gelecekteki yasal mirasçı sıfatını taşıyan …………… şahıs şu şekilde ifade etti: “Gelecekte vefat edecek olan miras bırakanın, adı belirtilmemiş olan şahıs, yasal miras payımın tamamının bedeli karşılığında, kendisine, TC Kimlik Numarası ………………. olan şahsa devir ve temlik edilmesini sağlıyorum. Devir bedelini tamamen alarak, artık herhangi bir alacağım kalmamıştır. Gelecekte vefat edecek olan miras bırakanın ölümünden sonra tarafıma intikal etmesi gereken yasal miras payımın tamamı, TC Kimlik Numarası ………………. olan mirasçı olmayan bir kişiye aittir. Gelecekte vefat edecek olan miras bırakanın mirasından kaynaklanan herhangi bir hak talebinde bulunmayacağım.”
 • Devir ve temlik talep eden şahıs, şu şekilde ifadesini sürdürdü: “………… mirasçı, …………. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasıyla kayıtlı olan ………………. adlı mirasçıdan, ölümü sonrasında kendisine geçecek yasal miras hissesini şu şartlarla devir ve temlik etmeyi amaçlamaktadır. Ben, müstakbel mirasçı olan ………………. T.C. kimlik numaralı ………………. adlı şahsa ait olan miras hissesini, belirtilen bedel karşılığında devralmayı kabul ediyorum. Müstakbel mirasın sahibi olacak olan şahıs, muvafakatini verdiği takdirde, ölüm sonrasında kendisine intikal edecek yasal miras hissesinin tamamını önceden belirlenmiş bedel karşılığında devraldım. Devir bedelini tamamen ödedim. Ölüm sonrasında, miras hissesini bana devreden ………………. T.C. kimlik numaralı ………………. adlı mirasçının yasal miras hissesi tamamen bana aittir.”

(Yukarıdaki maddelerde yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır. Yukarıda kişinin kendi özel durumuna ilişkin yer almayan husus mevcut ise özel olarak o konu ile ilgili bir madde eklenmelidir.)

İşbu sözleşme 3(üç) nüsha şeklinde hazırlanmış olup taraflar herhangi bir baskı altında kalmadan hür ve özgür iradeleri ile imzaladıklarını beyan ve taahhüt ederler.(…../……../……)

MURİS       YASAL MİRASÇI   DEVRALAN 3. ŞAHIS

İSİM-SOYİSİM       İSİM-SOYİSİM   İSİM-SOYİSİM

İMZA                   İMZA       İMZA

Sözleşme Örneği-2

MİRAS PAYININ DEVRİ SÖZLEŞMESİ 

(MURİS-EŞİ ARASINDA)

 • Miras sözleşmesi yapmak isteyen muvazene sahibi muris, şu şekilde ifade etti: “Aşağıda imzası bulunan muris, adı geçen mirasın tamamının bana intikal etmesi şartıyla, eşim olan ………………. adlı şahsın ölümünden önce gerçekleşecek vefatım sonrasında tüm mal varlığımdan kaynaklanan mirasın tamamının ………………. adlı eşime mirasçı olarak kalmasını talep etmekte ve vasiyet etmektedir. Hiçbir dış etmen veya baskı altında olmadan, tamamen serbest irade ve isteğiyle gerçekleştirdiği bu miras sözleşmesine, diğer yasal mirasçılarının da aynı şekilde uymalarını arz etmektedir.”
 • Diğer taraf olan …………… adlı miras bırakan, aşağıda açıklanan beyanlara istinaden konuşmaya başlıyorum: Eşim olan …………… adlı şahsın yukarıda yer alan ifadelerini tamamen kabul ediyorum. Eğer eşim, benim ölümümden önce vefat ederse, mirasının tamamının tarafıma geçmesi şartıyla, kendi ölümüm sonrasında tüm mirasımın …………… adlı eşime intikal etmesini arzu ediyor ve bu hususu vasiyet ediyorum. Hiçbir dış etken veya baskı altında olmaksızın, tamamen kendi özgür iradem ve isteğimle gerçekleştirdiğim bu miras sözleşmesine, diğer yasal mirasçılarımın da uymalarını talep ediyorum.” şeklinde ifade etti.

(Yukarıdaki maddelerde yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır. Yukarıda kişinin kendi özel durumuna ilişkin yer almayan husus mevcut ise özel olarak o konu ile ilgili bir madde eklenmelidir.)

İşbu sözleşme 2(iki) nüsha şeklinde hazırlanmış olup taraflar herhangi bir baskı altında kalmadan hür ve özgür iradeleri ile imzaladıklarını beyan ve taahhüt ederler.(…../……../……)

MURİS           MURİS

İSİM-SOYİSİM       İSİM-SOYİSİM

İMZA                             İMZA

Miras Payının Devri Sözleşmesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Miras payının devri sözleşmesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Sözleşmede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Miras payının devri sözleşmesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, miras payının devri sözleşmesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek sözleşme hazırlama gerekse sonraki olası dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.