Reddi miras dilekçe örneği

Reddi Miras Dilekçe Örneği

Reddi miras dilekçe örneği ile reddi miras talebinde bulunulabilir. Reddi miras dilekçe örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “reddi miras nasıl yapılır?” yazımızı okuyabilirsiniz.

Reddi Miras Dilekçe Örneği

Aşağıdaki reddi miras dilekçe örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

…………… NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: Hasımsız

KONU: Reddi miras talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

 1. Sayın Mahkeme, müvekkilin babası, …/…/…, tarihinde bir inşaat kazasında hayatını kaybetmiştir. İşlerinin kötü gitmesi sebebiyle borçlu olduğu birçok kişi tarafından alacak talepleri ile karşı karşıyadır. Harici yapılan araştırmalar sonucunda mirasın borçlu durumda olduğu tespit edilmiştir.

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Türk Medeni Kanunu’nun 606. maddesi uyarınca, vefat tarihinden itibaren üç aylık yasal süre içinde başvuruda bulunma zorunluluğu doğmuştur. Bu sebeple, müvekkil, babası …………………’dan intikal eden mirası kayıtsız ve şartsız reddetmek amacıyla bu dava açılması gerekliliği hasıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus Kaydı, Veraset İlamı ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 605-609, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen gerekçeler doğrultusunda, müvekkilim, babası tarafından intikal eden mirası reddetme kararı almak zorunda kalmıştır. İlgili mirası reddetme talebimizin mahkeme tarafından kabul edilmesini ve mirasın reddedildiğine dair kararın ilgili sicile tescil edilmesini talep etmekteyiz. Tarafımızca sunulan gerekçelerin göz önüne alınarak, mahkemenin bu talebimizi değerlendirmesini ve kararını saygıyla beklemekteyiz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

…………… NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: Hasımsız

KONU: Reddi miras talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR: Müvekkillerimin babası, …/…/… tarihinde aramızdan ayrılmıştır. Geride kalan miras, şu an itibariyle sadece …………………….. ve -……………………… isimli mirasçılara aittir. Müvekkillerim, babalarından intikal eden mirası, herhangi bir bağlayıcılık taşımadan ve herhangi bir şarta tabi olmaksızın reddetmeyi arzu etmektedirler.

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus Kaydı, Veraset İlamı ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 605-609, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlediğim sebeplerle birlikte, müvekkillerimin babaları ……………….. tarafından bırakılan mirasın reddi hususunda, re’sen dikkate alınması gereken nedenlere dayanarak talebin kabulüne karar verilmesini istemekteyiz. Müvekkillerimiz, mirasın kayıtsız ve şartsız olarak reddedilmesi gerektiğine inanmakta olup, bu doğrultuda taleplerini sunmaktadırlar. Mirasın reddine ilişkin kararın, ilgili kütüğe tescil edilmesini de talep etmekteyiz. Saygılarımla arz ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-3

…………… NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Mirasın hükmen reddi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR: 

 1. Müvekkilimin eşi, …/…/… tarihinde hayatını kaybetmiş olup, geride mirasçı olarak eşi ve üç çocuğu kalmıştır, bunlar …, …, … ve … isimlerindedir. Muris, hayattayken kumar alışkanlıkları olan bir bireydi ve vefatıyla birlikte geride borca batık bir tereke bırakmıştır.
 1. Alacaklı … tarafından …/…/… vadeli …/…/… tarihli ve … TL tutarındaki bonoya dayalı olarak başlatılan Esas: …/… numaralı icra takibi sonucunda … İcra Müdürlüğü, …/…/… tarihinde …’a bir ödeme emri göndermiştir.
 1. Söz konusu dosya, …/…/… tarihinde alacaklı vekilinin talebi üzerine yenilenerek …/… Esas numarasını almıştır. İcra Müdürlüğü, müvekkilimin maaş aldığı Sosyal Sigortalar Kurumu’na …/…/… tarihinde yazı yazarak maaşına haciz konulacağını belirtmiştir. Ancak müvekkilim, eşinden miras olarak hiçbir şey almadığı gibi, yaşam tarzı ve kumar alışkanlığı çevresince bilinmekte olup, bahsi geçen borç dışında diğer borçlara da sahiptir.
 1. Medeni Kanun’un 605. maddesinin ikinci fıkrasına göre, “ölüm tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmişse, miras reddedilmiş sayılır.” Müvekkilin eşi …’ın …’a olan … TL borcu bulunduğu ve terekenin borçlarını karşılayamayacak durumda olduğu açıktır. Bu nedenle miras hükmen reddedilmiş sayılmalıdır, ve herhangi bir mirasçının borcu ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

(Yukarıdaki dört paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Ayrıca, SSK’dan bağlanan maaşa el konulması talebi de hukuken geçerli değildir. Yargıtay içtihatlarına göre, borçluların murislerinden aldıkları maaş terekenin bir parçası değildir. Bu sebeple müvekkilin SSK’dan aldığı maaş, terekenin borca batık olması nedeniyle mirasın reddedilmiş sayılması gerçeğini değiştirmez.
 1. Mirasın hükmen reddi, mirasçıları korumak amacıyla yasal bir düzenlemedir. Murisin ölüm tarihinde malvarlığı pasifi aktifinden fazlaysa, yani borçları ödeme gücü yoksa, TMK m. 605/2 uyarınca miras reddedilmiş sayılır. Bu nedenle, mahkemenizden mirasın hükmen reddinin tescilini talep ediyoruz.

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus Kaydı, Veraset İlamı ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 605-609, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Özetle; davanın kabulüne, muris …’nın mirasının hükmen reddedilmesinin tesciline ve …/… esas numaralı icra takibi sebebiyle maaştan kesinti yapılmasına dair kararlar verilmiştir. Bu bağlamda, maaş kesintisinin dava sonuna kadar tedbiren durdurulmasını talep etmekteyim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Reddi Miras Dilekçe Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Reddi miras dilekçe örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Reddi miras dilekçe örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, reddi miras dilekçe örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.