Ölünceye kadar bakma sözleşmesi örneği

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Örneği

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi örneği ile taraflar arasında ölünceye kadar bakma sözleşmesi yapılabilir. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem sözleşmenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak sözleşmeyi daha doğru yazmak için “ölünceye kadar bakma sözleşmesi” yazımızı okuyabilirsiniz.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Örneği

Aşağıdaki ölünceye kadar bakma sözleşmesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir sözleşme hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile sözleşme geçersiz olabilecektir. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Sözleşme Örneği

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR:

 • Bu sözleşme ile ilk olarak, ……………………… T.C. kimlik numarası, …/…/…., doğum tarihi, …………. kimlik seri numarası olan, baba adı …………, ana adı …………. olan şahıs, ………… adresinde ikamet eden ve bundan sonra “Bakım Alacaklısı” olarak anılacaktır.
 • İkinci olarak,  ……………………… T.C. kimlik numarası, …/…/…., doğum tarihi, …………. kimlik seri numarası olan, baba adı …………, ana adı …………. olan şahıs, ………… adresinde ikamet eden ve bundan sonra “Bakım Borçlusu” olarak anılacaktır.

VEKİLLERİ:

 • BAKIM ALACAKLISI VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

 • BAKIM BORÇLUSU VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

KONU: Bu sözleşmenin çerçevesinde Bakım Borçlusu, Bakım Alacaklısının ömrü boyunca bakım ve gözetim yükümlülüğünü üstleneceğini taahhüt ederken; Bakım Alacaklısı da karşılığında, Ankara ilinde bulunan ……. ilçesindeki …….Mahallesi’nde, ….. Ada, ….. Parsel, ….. numaralı bağımsız bölümdeki taşınmazın Bakım Alacaklısına devretme taahhüdünde bulunmaktadır.

BEYANLAR:

 • Bakım alacaklısı tarafından yapılan beyan: “Şu durumda, benim vefatım halinde, bakımını üstlenecek şahsa karşı, şahsım adına, hayatımın sona ermesini takiben, bulunduğum taşınmaz olan ….. ili, …. ilçesi, …….Mahallesi, …. Ada, ….. Parsel, ….. numaralı bağımsız bölümün mülkiyetinin geçişini kabul ediyorum. Bu geçişin gerçekleşmesi amacıyla, ilgili tapu dairesine başvurarak söz konusu gayrimenkulün kaydını ve tescilini yaptırması, tapu belgelerini alması için talimat veriyorum. Aynı zamanda, bakımını üstlenecek şahsın, yaşamımın sonuna kadar sağlık, bakım, beslenme, barınma, giyim ve benzeri her türlü masrafımı karşılamayı taahhüt ettiğini ve tüm ihtiyaçlarımı sağlayacağını beyan ediyorum.”
 • Bakımı üstlenen kişi tarafından yapılan beyan: “İşte bu noktada, ben, bakımını üstlendiğim şahıs adına, yaşamının sonuna kadar sağlık, bakım, beslenme, barınma, giyim ve diğer ilgili tüm harcamalarını karşılamayı ve her türlü ihtiyacını karşılamayı kabul ediyorum. Bu karşılığında, ….. ili, …. ilçesi, …….Mahallesi, …. Ada, ….. Parsel, ….. numaralı bağımsız bölümdeki taşınmazın mülkiyetinin, ilgili şahsın vefatından sonra bana ait olacağını kabul ve beyan ediyorum.”

SÖZLEŞME MADDELERİ:

 • Bakım alacaklısı, bakım borçlusunun sözleşmeye aykırı davranması, bakım yükümlülüğünü yerine getirmemesi, kendisini terk etmesi, boşanma davası açması veya sağlık problemleri ile ilgilenmemesi durumlarında, sözleşmeyi tek taraflı olarak sona erdirebilir. Bu fesih nedeniyle bakım borçlusuna karşı tazminat davası açma hakkı saklı tutulacaktır.
 • Bakım alacaklısı, bakım borçlusuna devredeceği taşınmazlar üzerinde satıcı gibi yasal ipotek hakkına sahiptir. Özellikle bakım alacaklısının devrettiği taşınmaz üzerine ipotek tesis ettirmesi, yaşlı bireyin hukuksal korunmasını sağlamak adına önemlidir. Sincan avukat danışmanlığı almak, tarafların bu konuda kendilerini korumalarını sağlayabilir.
 • Bakım borçlusu, bakım alacaklısının kendisine hakaret etmesi, işkence uygulaması, kötü muamelede bulunması veya canına karşı suç işlemesi, evin zilyetliğini haksız olarak kullanması, evin mülkiyetini devretmekten kaçınması veya ölünceye kadar bakım için gerekli şartları hazırlamaması durumlarında, önel vermeden tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilir. Bu feshin ardından bakım alacaklısına tazminat davası açma hakkı saklıdır.
 • Bakım borçlusu, bakıma muhtaç bakım alacaklısına kendi aile ferdi gibi davranmak zorundadır. Bakım yükümlülükleri, bakılan kişinin beslenmesini, giyimini, sağlık ve tedavi masraflarını karşılamakla sınırlıdır. Bakım borçlusunun bu yükümlülükleri, sadece bakım alacaklısına karşıdır ve bu alacağı başkalarına devredemez.

(Yukarıdaki maddelerde yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır. Yukarıda kişinin kendi özel durumuna ilişkin yer almayan husus mevcut ise özel olarak o konu ile ilgili bir madde eklenmelidir.)

İşbu sözleşme, Sayın Noter, ve iki şahit eşliğinde imzalanmıştır. İki şahit, bakım borçlusunun ve bakım alacaklısının fiziksel ve zihinsel sağlıklarının yerinde olduğunu, kendi akıl ve iradeleriyle hareket ettiklerini, iletişim becerilerinin ve anlama kapasitelerinin normal düzeyde olduğunu, okuma ve yazma yeteneklerine sahip olduklarını, ölünceye kadar bakım sözleşmesinin içeriğini ve sonuçlarını anladıklarını, herhangi bir dış etki altında olmadan bilinçli bir şekilde bu sözleşmeyi imzaladıklarını beyan eder.

Sözleşme 3 (üç) nüsha olup; taraflara birer nüsha ve noterde saklanmak üzere bir nüsha şeklinde imzalanmış ve kayda alınmıştır. (…../……../……)

İSİM-SOYİSİM   İSİM-SOYİSİM

İMZA        İMZA

ŞAHİT ŞAHİT

İSİM-SOYİSİM İSİM-SOYİSİM

İMZA İMZA

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Sözleşmede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, ölünceye kadar bakma sözleşmesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek sözleşme hazırlama gerekse sonraki olası dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.