Suç uydurma suçu

Suç Uydurma Suçu (TCK 271)

Suç uydurma suçu, uygulamada sıklıkla görülen ve önemle takip edilmesi gereken suçlar arasında yer alır. Bu suçta gerek soruşturma gerek yargılama ve gerekse sonuçları bakımından dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunur.

Yazımızda TCK 271 düzenlemesinde yer alan suç uydurma suçunun kanuni unsurlarına, cezasına, yargılamada karşılaşılabilecek hususlara ve dikkat edilmesi gereken bazı noktalara değindik. İşlenişi, cezası ve diğer ayrıntıları bakımından önemli bir konu olduğu için dikkatli okuyunuz.

Suç uydurma suçu

Suç Uydurma Suçu ve Cezası Nedir?

5271 sayılı Türk Ceza Kanunu madde 271 düzenlemesine göre bir suçun veya delillerinin uydurulmasına suç uydurma suçu denir. Suç uydurma suçu iki şekilde işlenebilir:

  • Bir kişinin işlenmemiş olduğunu bile bile bir suçu sanki işlenmiş gibi yetkili mercilere ihbar etmesi (suçun bu işleniş şeklinde hiçbir delil sunulmaz, sadece suç bildirimi yapılır)
  • İşlenmemiş bir suça ilişkin olarak bir takım delil veya emareleri soruşturma başlatılacak şekilde uydurmak (suçun bu işleniş şeklinde delil uydurulur, örneğin kapının kilidi kırılarak sanki hırsızlık suçu işlenmiş gibi yapılır)

Suç uydurma suçu için öngörülen ceza, üst sınırı 3 yıl olacak şekilde hapis cezasıdır. Suç uydurma cezasında ek olarak adli para cezası verilmez. Bazı şartlar gerçekleşmişse hapis cezasının adli para cezasına çevrilebileceğini söyleyebiliriz. Detaylarına aşağıda değindik.

Suç Uydurma Suçu infografik

TCK 271 Suçunda Cezayı Artıran ve Azaltan Haller

Suç uydurma suçuna özel cezayı artıran veya azaltan haller öngörülmemiştir. Ancak Türk Ceza Kanunu genel hükümleri kapsamında niteliğine uygun düşen bütün ceza indirim veya artırım halleri suç uydurma suçu için uygulanabilir. Örnek vermek gerekirse, yaş küçüklüğü indirimi, iyi hal indirimi gibi indirim kalemleri uygulanabilir. Yahut bu suç ile birlikte başka suçlar da işlenmişse ceza miktarı elbette ki 3 yılı geçebilir.

Suç Uydurma Suçunun Unsurları

TCK 271 suç uydurma suçu herkes tarafından işlenebilir. Özgü nitelik taşımaz. Adliyeye karşı işlenen suçlar arasında yer alır. Yani bu suçun mağduru adalet teşkilatıdır.

Suç uydurma suçu kasten işlenebilen bir suçtur. Failin TCK 271’de yer alan ve yukarıda saydığımız unsurları biliyor olması yeterlidir. Bunun haricinde failin özel bir saikle hareket ediyor olması gerekmez.

Suç uydurma suçu kastın özel bir hali olan olası kast ile de işlenebilir. Buna göre kişi suç uydurmayı asıl amaç edinmemiş ancak ‘olursa olsun’ mantığı ile asıl amacını gerçekleştirmeye yönelik bu suçu işlemişse olası kast söz konusu olur ve cezada bir miktar indirim yapılır.

Yani failin suçu öngörüyor olması ancak asıl amaç olarak yapmıyor olması durumudur. Bu halde ⅓ ile ½ oranı arasında indirim yapılır. Olası kastın varlığını ve ceza indirim miktarını hakim belirler.

Suç uydurma suçunun iki farklı işleniş şeklinden bahsettik. Bu iki farklı fiilden birinin işlenmesi durumunda yukarıda bahsettiğimiz cezaya hükmedilir. Her ikisi birlikte işlendiği zaman da tek cezaya hükmedilir.

Çalınan Eşyadan Ötürü Polise Başvurmak

Suç uydurma suçu uygulamada genellikle çalınan eşyadan ötürü bunun bulunması amacıyla polise sanki çalınmış gibi yapılan başvurulardan ötürü gündeme gelir. Suç uydurma Yargıtay kararlarına da bu durum sıklıkla yansır, aşağıda bunun örneklerine yer verdik. Bu tür bir bildirimde kişi eğer telefonu kaybettiğini vs. belirtmişse suç oluşmayacaktır. Yani somut olayın özelliklerine göre değerlendirme yapılır.

Suç Uydurma ile İftira Arasındaki Fark

İftira suçu TCK 267 düzenlemesinde yer alır. Suç uydurma suçu ile birbirine benzer suçlardır. Her ikisi de adliyeye karşı işlenir. Suç uydurma ile iftira arasındaki fark nedir diye sorulacak olursa:

Suç Uydurma ile İftira Arasındaki Fark
Suç Uydurma Suçuİftira Suçu
Belirli bir kişiye yönelik değildirSuç isnadı belirli bir kişiye yönelik yapılır
Hiç işlenmemiş bir fiil uydurulurHiç işlenmemiş veya başka bir kişinin işlediği fiil olabilir
Kanuni anlamda ‘suç’ uydurulmalıdırSuç veya idari yaptırıma konu olacak bir fiil isnad edilebilir

İftira suçu ile ilgili değinilmesi gereken çok detay vardır. Ancak burada bunun ayrıntısına giremiyoruz. Bununla ilgili olarak yazdığımız ‘iftira suçu ve cezası’ başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Suç Uydurma Suçunda Yargılama Süreci

Suç uydurma suçu ile ilgili TCK 271’de ve diğer kanunlarda yer alan unsurlar yukarıda bahsettiğimiz şekildedir. Konusu suç uydurma suçu olan yargılama süreci önemsenmelidir. Bununla ilgili önemli ayrıntılara geçmeden önce süreci bir tablo ile özetlemek isteriz.

 Suç Uydurma Suçu
Dayanak5237 sayılı TCK madde 271
Şikayet ve Şikayetten VazgeçmeŞikayete tabi değildir, vazgeçme hükümleri uygulanmaz.
ZamanaşımıZamanaşımı süresi 8 yıldır
Tutuklama ve Adli KontrolVerilebilir, haksız ise itiraz edilebilir
HAGB ve Cezanın ErtelenmesiŞartları oluşmuşsa bu kararlar verilebilir
Adli Para Cezasına ÇevirmeHapis cezası şartları oluşmuşsa adli para cezasına çevrilebilir
UzlaşmaAdliyeye karşı işlenir, uzlaşma hükümleri uygulanmaz
Etkin PişmanlıkEtkin pişmanlık hükümleri düzenlenmemiştir
İyi Hal İndirimiŞartları oluşmuşsa ⅙’ya kadar iyi hal indirimi yapılabilir
Memurluğa Etkisi1 yıldan fazla hapis cezası memurluğa engel olur
Görevli MahkemeAsliye ceza mahkemesidir
Sabıka Kaydına İşler mi?İşler ancak cezanın infazından sonra silinebilir

TCK 271 Suçunda Şikayet ve Zamanaşımı

Yukarıda da belirttiğimiz üzere tck 271 suçunun takibi şikayete bağlı değildir. Dolayısıyla bu suçu bir şekilde öğrenen savcılık veya kolluk birimleri re’sen gerekli işlemleri başlatır. Dolayısıyla bu suçla ilgili savcılığa verilen suç uydurma suçu şikayet dilekçesi vs. bildirimler hukuken şikayet değil ihbar niteliğinde olur. Bu suçta 6 aylık hak düşürücü şikayet süresi bulunmaz. Ancak bu suçta 8 yıllık zamanaşımı süresi bulunur.

TCK 271 Suçunda Şikayetten Vazgeçme

Suç uydurma suçu şikayet dilekçesi verildiği zaman bunun hukuki niteliği ihbar olur dedik. Bu nedenle TCK 271 suçunda şikayetten vazgeçme gibi bir imkan bulunmaz. Soruşturma ve gerekirse kovuşturma aşamaları gene de yapılır.

Suç Uydurma Suçunda Tutuklama ve Adli Kontrol

Somut olayın şartlarına göre suç uydurma suçundan ötürü tutuklama kararı veya adli kontrol kararı verilebilir. Bu tür tedbirler kişilerin Anayasal haklarını kısıtlar bu nedenle ciddi şartları vardır. Olası bir hukuka aykırılık halinde itiraz mümkündür. Bu konunun önemli detaylarını ‘tutuklama nedir, tutuklamaya itiraz’ ve ‘adli kontrol’ başlıklı yazılarımızda değerlendirdik.

TCK 271 Suçunda Mahkemenin Verebileceği Kararlar

TCK 271 suç uydurma suçu ile ilgili yapılan yargılamada mahkemenin verebileceği kararlar çok çeşitlidir. Bunlardan bir kısmına değinecek olursak:

Ceza Hükmü

Suç uydurma cezası yukarıda bahsettiğimiz unsurların tam olarak gerçekleşmesi durumunda verilebilir. Suç uydurma cezasına hükmedildiği zaman kişi ek olarak belirli haklardan yoksun bırakılır. Burada yer veremediğimiz önemli bazı detaylar için ‘belirli haklardan yoksun bırakılma’ başlıklı yazımızı ziyaret edebilirsiniz.

TCK 271 Suçunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Suç uydurma cezası 2 yılın altında kaldığı zaman diğer bazı şartlar da sağlanmışsa suç uydurma cezası hakkında HAGB yani hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir. Suç uydurma suçunda HAGB kararı verildiği zaman kişi hakkında denetim süresi belirlenir ve bu sürenin sonunda (bazı yükümlülükler yerine getirilirse) kişi sanki hiç suç işlememiş gibi olur. Burada yer veremediğimiz önemli bazı detaylar için ‘hükmün açıklanmasının geri bırakılması’ başlıklı yazımızı ziyaret edebilirsiniz.

Suç Uydurma Suçunda Cezanın Ertelenmesi

TCK 271 suçunda cezanın ertelenmesi dediğimiz zaman suç uydurma cezasının infazının ileri bir tarihe ertelenmesi kastedilmez. Burada HAGB benzeri bir durum söz konusudur. Birkaç ufak fark dışında en önemli fark denetim süresi sonunda sanki ceza infaz edilmiş gibi sonuç doğmasıdır. Burada yer veremediğimiz önemli bazı detaylar için ‘hapis cezasının ertelenmesi’ başlıklı yazımızı ziyaret edebilirsiniz.

Suç Uydurma Cezasının Adli Para Cezasına Çevrilmesi

Suç uydurma cezası belirli hallerde adli para cezasına çevrilebilir. Ancak bunun için suç uydurma cezasının 1 yılın altında olması gerekir. Bunun yanında elbette ki başka şartlar da gereklidir. Ayrıca tüm şartlar gerçekleşse bile mahkeme adli para cezasına çevirme kararı verecek diye bir kural yoktur. Bu durum HAGB ve cezanın ertelenmesi için de geçerlidir. Burada yer veremediğimiz önemli bazı detaylar için ‘adli para cezası’ başlıklı yazımızı ziyaret edebilirsiniz.

Mahkeme Kararına İtiraz

Suç uydurma suçu cezasına veya diğer kararlara itiraz etmek mümkündür. Suç uydurma cezası ile ilgili hüküm, somut olayın şartlarına göre önce istinafa sonra temyize taşınabilir. Bu konunun ayrıntılarını ‘ceza istinaf’ ve ‘ceza temyiz’ başlıklı yazılarımızda ele aldık.

Suç Uydurma Suçu ile İlgili Bilinmesi Gerekenler

Suç uydurma cezası ve suçun işlenişi, yargılanması ile ilgili detaylara yukarıda değindik. Bunun haricinde izah etmemiz gereken başka önemli hususlar da vardır. Şöyle ki;

TCK 271 Yargılaması Ne Kadar Sürer?

Suç uydurma suçu yargılaması 3 – 4 ay gibi kısa bir sürede sonuçlanabileceği gibi yıllar da sürebilir. Yani net bir şey söylemez zordur. Bu süreye; mahkeme ve savcılığın durumu, sanık, tanık ve diğer katılanların durumu, deliller ve adli takvim vs. bir çok unsur olumlu veya olumsuz olarak etki edebilir. Belirtmemiz gerekir ki sürecin avukat yardımı alarak takip edilmesi her zaman olumlu sonuç doğuracaktır.

Suç Uydurma Cezası Sabıka Kaydına İşler mi?

Suç uydurma cezası adli sicil kaydına işler. Adli para cezasına çevrilse de işler. Ancak hapis cezasının infazından sonra yahut adli para cezasının ödenmesinden sonra bunun silinmesi için gerekli işlemler yapılabilir. Bu konunun önemli ayrıntılarını ‘adli sicil kaydının silinmesi’ başlıklı yazımızda değerlendirdik.

TCK 271 Suçunda Ceza Avukatı Desteği

Yukarıda suç uydurma suçu ile ilgili bilinmesi gereken temel meselelere yer verdik. Görüldüğü üzere önemle üzerinde durulması gereken bir suçtur suç uydurma suçu.

Buna ek olarak belirtmemiz gerekir ki somut olay çoğu zaman bu anlattıklarımızdan karmaşık olur. Dolayısıyla bu suçla ilgili bir süreçte muhakkak deneyimli ceza avukatlarından yardım alınmalıdır. Aksi halde kişinin hatalı yahut ihmali işlemler sonucunda suç uydurma cezası ile muhatap olma ve ciddi hak kaybı yaşaması ihtimali vardır.

Suç uydurma suçu gibi önemli suç tipleri ve genel olarak ceza hukuku alanında faaliyet gösteren avukatların çalışma sistematiği hakkında bilgi edinmek için ‘ceza avukatı’ başlıklı yazımızı ziyaret edebilirsiniz.

Suç uydurma suçu Yargıtay kararları

Suç Uydurma Suçu Yargıtay Kararları

Suç uydurma suçu Yargıtay kararları, ilk derece mahkemesi için bağlayıcı nitelikte değildir. Ancak uygulamada bir gelenek oluşturması bakımından mahkemelerin çoğu zaman önem verdiği kararlardır bunlar. Suç uydurma suçu Yargıtay kararları oldukça fazladır. Burada emsal nitelikteki bazı kararlar yer vermek istedik.

Tamir Parası Ödememek İçin Aracın Tamirci Tarafından Çalındığını İddia Etmek

“Tüm dosya kapsamına göre sanığın hasarlı olması nedeniyle tamirhaneye bıraktığı ve çalınmadığını bildiği aracın tamir ücretini ödememek için, çalındığını iddia ederek Cumhuriyet savcılığına şikayette bulunduğu anlaşıldığından sübuta eren ve unsurları yönünden oluşan TCK’nın 271/1. maddesinde tanımlanan suç uydurma suçundan mahkumiyetine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı gerekçe ile beraat kararı verilmesi kanuna aykırıdır” (Yarg. 9.CD., 18.04.2013, 2501/6196).

Kuşkudan Uzak, Kesin ve İnandırıcı Delil Olmadan Mahkumiyet Hükmü Verilmesi

“Yengesine ait cep telefonunu bir müddet kullandıktan sonra satan sanığın, bu durumdan haberdar olmayan ve savcılığa müracaat ederek telefonunun çalındığından bahisle suç duyurusunda bulunan yengesini azmettirdiğine dair her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gözetilmeden beraati yerine, yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi” (Yarg. 9.CD., 16.04.2013, 2412/6037).

Kasko Bedelinden Yararlanmak İçin Kaza Yapıldığı Yalanı

“Sanıkların kasko bedelinden yararlanmak için, önceden yapılmış kaza nedeniyle hasarlı olan araç ile yeni bir trafik kazası yapılmış gibi göstererek, delil ve emareler uydurup jandarmayı arayarak olay yeri tespit tutanağı düzenlenmesine neden olmaları şeklinde gerçekleşen somut olayda, maddi hasarlı trafik kazası yapmanın suç olarak nitelendirilemeyeceğinden atılı suçun unsurlarının oluşmadığı ancak sanıkların fiilinin TCK’nın 206. maddesinde düzenlenen resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunma suçunu oluşturacağı, hukuki durumlarının buna göre takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması yasaya aykırıdır” (Yarg. 9.CD., 01.04.2013, 1360/4989).

Çek Üzerindeki İmzanın İnkar Edilmesi

“Kendisi hakkında 3167 sayılı Kanuna muhalefet etmek suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, 02.03.2009 ve 25.03.2009 tarihlerinde şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan sanığın savunmalarında, suça konu çeklerin üzerindeki imza ve yazıların kendisine ait olmadığını beyan etmesi, ancak yapılan bilirkişi incelemesi neticesinde, suça konu çeklerin üzerinde bulunan keşideci imzalarının sanığa ait olduğunun tespit edilmesi şeklinde gerçekleşen somut olayda eylemin savunma hakkının kullanılması kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden, yüklenen suçtan beraati yerine yazılı gerekçe ile mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırılık teşkil eder” (Yarg. 9.CD., 14.03.2013, 623/3940).

İhbar Edilen Fiilin Kabahat Olması Halinde Suç Uydurma Suçunun Oluşmadığı

“TCK’nın 271/1. maddesinde düzenlenen suçun oluşabilmesi ihbar edilen fiilin suç olması gerektiği kabahat ve disiplin eylemlerinin bu suçu oluşturmayacağı: Somut olayda, sanığın polisi arayarak katılanın evinde gürültü yapıldığı şeklindeki iddiasının kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle sanığa atılı suçun yasal unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır” (Yarg. 9.CD., 02.07.2013, 6101/10195)

Kaybettiği Telefonu Bulmak İçin Çalındı Diye İhbarda Bulunmak

“Kaybettiği cep telefonunun bulunmasını sağlamak amacıyla çalınmadığını bildiği halde işyerindeki elbise askısında asılı olan montunun cebinden çalındığını beyan ederek Cumhuriyet savcılığına şikayette bulunan sanığın, işlenmediğini bildiği suçu işlenmiş gibi ihbar ederek atılı suçu gerçekleştirdiği gözetilmeden mahkumiyeti yerine yazılı gerekçe ile beraatine karar verilmesi kanuna aykırıdır” (Yarg. 4.CD., 25.12.2012, 6101/10195).

Kaçak Elektrik Kullandığını Gizlemek Amacıyla Sayacı Söküp Çalındığını İddia Etmek

“Sanığın kaçak elektrik kullandığının açığa çıkmaması için elektrik sayacını sökerek, çalındığı yönünde kolluk makamlarına müracaatta bulunduğundan bahisle hakkında kamu davasının açıldığı biçiminde kabul edilen olayda, eylemin 5237 sayılı yasanın 271. maddesinde düzenlenen suç uydurma suçunu oluşturduğu gözetilmeden ve TCK’nın 281/1.maddesi uyarınca kişinin kendi işlediği suçun delillerini yok etme veya gizleme eylemlerinin cezalandırılamayacağı da düşünülmeden TCK’nın 281. maddesi gereğince uygulama yapılması yasaya aykırıdır” (Yarg. 4.CD., 02.11.2011, 16889/20216).

Hak Arama Özgürlüğünün Dikkate Alınması Gerektiği

“Sanığın çeşitli mercilere yaklaşık 10 ayrı dilekçe yazarak, tapulu arazisinin işgal edildiğini, dava açtığını fakat kadastro memurlarının hatalı işlem yaptıklarını iddia etmesi biçiminde gerçekleşen olayda, sanığın sahibi olduğu arazisinin işgal edildiğini, mağduriyetinin giderilmesi için dilekçeleri yazdığını beyan etmesi karşısında, gerçek bir olayın soruşturulması amacı ile yaptığı yakınmanın, hak arama özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmeden suçun oluştuğunun kabulü ile yazılı şekilde karar verilmesi yasaya aykırıdır” (Yarg. 4.CD., 22.02.2012, 2070/3466).