adli sicil kaydı sildirme

Adli Sicil Kaydı Sildirme (Sabıka ve Arşiv Kaydı)

Adli sicil kaydı sildirme ve arşiv kaydının silinmesi meselesi sıklıkla merak edilen konular arasında yer almaktadır. Şartları ve usulü bakımından önemli bir hukuki zemini bulunmaktadır.

Yazımızda adli sicil kaydı sildirme, arşiv kaydının silinmesi, bunların şartları ve sürecin işleyişi meselelerini ele aldık. Önemli bir konu olması nedeniyle dikkatli okumanızı öneririz.

Adli Sicil Kaydı Sildirme Nedir?

Kişiler hakkında kesinleşen ceza hükümlerinin yer aldığı sabıka kaydından bu cezaların silinmesi işlemine adli sicil kaydı sildirme denir. Diğer bir adlandırma şekli sabıka kaydının silinmesidir. Önemli bir prosedürü ve sıkı şartları mevcuttur.

Temelde Türk Ceza Kanunu madde 53’de yer alan belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmaya dayansa da detayları 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu madde 9, 12 ve devamı ile  25929 Resmi Gazete sayılı Adli Sicil Yönetmeliğinde yer alır.

Çok temel bir ifade ile adli sicil kaydı nasıl silinir sorusunun cevabı aslında “cezanın infazı bittikten sonra yapılacak bir başvuru” şeklinde olacaktır. Ancak süreç her zaman bu kadar basit olmaz. 

Normal şartlarda cezanın infaz süresi dolduktan sonra adli sicil kaydı sildirme işlemi otomatik gerçekleşmesi gerekirken uygulamada bu şekilde değildir. Kişilerin adli sicil kaydı sildirme için hukuki bir başvuru yapmaları gerekir.

ÖNEMLİ: Uygulamada adli sicil kaydı sildirme sürecinin ince hukuki detayları vardır. Bu süreçte hata veya ihmal ile hak kaybı yaşamamak adına İstanbul ve çevresinden deneyimli İstanbul ceza avukatı, Ankara ve çevresinden Ankara ceza avukatı yardımı alınmalıdır.

Adli Sicil Kaydı Sildirme

Arşiv Kaydının Silinmesi Nedir?

Adli sicil kaydındanki bilgilerin silinmesi ile birlikte bu bilgilerin arşiv kaydına alınması sonrasında şartların sağlanması ile arşiv kaydından da kaldırılmasına arşiv kaydının silinmesi denir.

Adli sicil kaydı nasıl silinir sorusunu aşağıda cevapladık. Adli sicil kaydındaki veriler silindikten sonra arşiv kaydına alınır. Yani kişinin adli sicili temizlenir ancak o veriler arşiv kaydında yer alır. Arşiv kaydından silinmesi için ayrı şartlar mevcuttur. Bunlara da aşağıda yer verdik.

Arşiv kaydının silinmesi de, 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu madde 9, 12 ve devamı ile  25929 Resmi Gazete sayılı Adli Sicil Yönetmeliğinde yer alır.

Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir?

Aşağıda yer alan adli sicil kaydı sildirme şartları gerçekleştiği zaman, Ankara’da yer alan Adli Sicil ve İstatistik Müdürlüğüne yapılacak hukuki bir başvuru ile sabıka kaydı silinir.

Adli Sicil Kaydı Sildirme Şartları

Adli sicil kaydı sildirme şartları şu şekildedir;

 • Ceza veya güvenlik tedbirinin tamamiyle infaz edilmiş ve bitmiş olması,
 • Veya ceza mahkumiyetini tümüyle ortadan kaldıracak bir şikayetten vazgeçme yahut etkin pişmanlık halinin olması,
 • Veya ceza zamanaşımı süresinin dolması,
 • Yahut genel af 

bu hallerden herhangi birinin söz konusu olması halinde sabıka kaydı sildirme şartı sağlanmış demektir.

1 Haziran 2005 Tarihinden Önce İşlenen Suçlar Sabıka Kaydından Nasıl Silinir?

5352 sayılı Adli Sicil Kanunu 1 Haziran 2005 senesinde yürürlüğe girmiştir. Burada söz konusu tarihten önce işlenen adli sicil kaydının silinmesi problemi ortaya çıkmaktadır. 

Bu kayıtlar mülga Adli Sicil Kanununa tabi olarak girilmiş olduğundan bu dönemde girilen kayıtlara ilişkin silinme işlemi bir geçiş hükmüyle düzenlenmiştir. Burada girilen kaydın sebebine göre değişen bir düzenleme söz konusudur.

Adli Sicil Kanunu geçici 2. madde uyarınca kanunun yürürlük tarihi olan 1 Haziran 2005 tarihinde işlenmiş suçlar bakımından 3682 sayılı eski Adli Sicil Kanunundaki silme koşulları yerine gelmiş olanlar bu mülga kanuna göre silinecektir. Silinme koşulu sağlamayanlar ise yeni kanuna tabi olacak şekilde silinecektir.

Buna göre 1 Haziran 2005’den önce işlenen suçlarda adli sicil kaydının silinmesi usulü şu şekildedir:

1 HAZİRAN 2005’DEN ÖNCE İŞLENEN SUÇLARDA SABIKA KAYDININ SİLİNMESİ,
Kabahatten mahkumiyet halinde1 yıl içinde,
Zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma ve hileli iflas halinde,10 yıl içinde (suçu işlediğinde çocuk olanlar için 5 yıl içinde),
5 yıldan fazla ağır hapis ve hapis cezasına mahkumiyetler halinde, 10 yıl içinde (suçu işlediğinde çocuk olanlar için 5 yıl içinde),
5 yıl veya daha az ağır hapis veya hapis veya ağır para cezasına mahkumiyet halinde, 5 yıl içinde (suçu işlediğinde çocuk olanlar için 2 yıl içinde).

NOT: Bu süreler cezanın infazının tamamlandığı, ortadan kalktığı veya düştüğü halden itibaren başlar.

Adli Sicil Kaydı Sildirme Dilekçesi

Adli sicil kaydı sildirme dilekçesi, dikkatle hazırlanması gereken ve uygulamada önemli sonuçları olan bir dilekçedir. Taslak, hazır, kopyala-yapıştır dilekçe örnekleri güncel mevzuattan ve somut olaydan uzak olduğu için hak kaybı yaşatmaya müsaittir. Bu nedenle adli sicil kaydının silinmesi dilekçesi avukat tarafından hazırlanmalıdır. 

Fikir olması açısından dilekçenin şu unsurları taşıması gerektiğini söyleyebiliriz:

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

TALEP EDEN: Talepte bulunanın adı, soyadı, TC kimlik numarası ve adresi yer alır.

VEKİLİ: Vekaleten talepte bulunan avukatın bilgileri yer alır. Bu sürecin avukat ile yürütülmesi halinde zaten dilekçe avukat tarafından hazırlanacaktır.

KONU: Adli sicil kaydının silinmesi talepli dilekçe olduğu belirtilir.

AÇIKLAMALAR: Açıklamalar kısmı en önemli kısımdır. Burada adli sicil kaydının silinmesi ihtiyacından bahsedilir. Şartların gerçekleştiğine değinilir. Deliller gösterilir. Yasal dayanaklara muhakkak yer verilmelidir. Gerekli hallerde ilgili Danıştay kararları da burada yer almalıdır.

DELİLLER VE EKLER: Ek olarak kişi hakkında verilen ceza hükmünün infazının tamamlandığını yahut diğer şartların gerçekleştiğini gösteren belgeler eklenmelidir.

YASAL DAYANAK: Yasal dayanak olarak 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu ile 25929 Resmi Gazete sayılı Adli Sicil Yönetmeliğinin ilgili hükümleri burada sadece numaraları ile belirtilmelidir. Eğer dilekçeye konu edilmişse ilgili Danıştay kararlarına da esas ve karar numaraları ile bu kısımda yer verilmelidir.

NETİCE VE TALEP: Netice ve talep olarak; adli sicil kaydının silinmesi talebi belirtilir. Nihayetinde tarih, ad-soyad ve imza ile dilekçe tamamlanır. 

Arşiv Kaydı Nasıl Silinir?

Arşiv kaydının silinmesi de aynı sabıka kaydı sildirmede olduğu gibi Adli Sicil İstatistik Müdürlüğüne yapılacak hukuki bir başvuru ile mümkündür. Bu başvuruyu yapmadan önce arşiv kaydının silinmesi şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmalıdır.

Arşiv Kaydının Silinmesi Şartları

Arşiv kaydının silinmesi şartları Adli Sicil Kanunu madde 12’de yer almaktadır. Buna göre;

 • Anayasa madde 76’da sayılan taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, Resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçları yahut Türk Ceza Kanunu dışındaki suçlardan dolayı mahkumiyet halinde;
  • Eğer memnu hakların iadesi söz konusu olmuşsa 15 yıl
  • Eğer memnu hakların iadesi söz konusu olmamışsa 30 yıl
 • Diğer mahkumiyetler bakımından ise arşive geçme şartı oluştuğu andan itibaren 5 yıl içinde
 • Fiilin kanunla suç olmaktan çıkarılması halinde, bu suçtan mahkûmiyete ilişkin adlî sicil ve arşiv kayıtları, talep aranmaksızın tamamen silinir.
 • Fiilin kanunla suç olmaktan çıkarılması halinde, bu suçtan mahkûmiyete ilişkin adlî sicil ve arşiv kayıtları, talep aranmaksızın tamamen silinir.
 • Kişinin ölümü ile de arşiv kaydı silinir.

Memnu Hakların İadesi: Kişi kasten işlediği bir suçtan dolayı Türk Ceza Kanunu madde 53 hükmü uyarınca belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılır. Sonrasında genel bir ifade ile cezanın infazının tamamlanmasından sonra bu hakları yeniden elde eder. Ancak bu her hal ve şart altında bu şekilde değildir. Somut olaya göre değişen süreler ve şartlar söz konsudur. Bununla ilgili olarak “memnu hakların iadesi” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Arşiv kaydının silinmesi süresini şu şekilde tablolaştırabiliriz:

ARŞİV KAYDININ SİLİNMESİ SÜRESİ,
Anayasa m. 76’da sayılan suçlar ve TCK dışındaki mevzuattan kaynaklı kayıtlarda,Memnu hakları iadesi var ise 15 yıl, yoksa 30 yıl,
TCK’da yer alıp da Anayasa m. 76’da sayılmayan suçlardan kaynaklı kayıtlarda,Kaydın arşive işlenmesinden itibaren 5 yıl.

Arşiv Kaydı Sildirme Dilekçesi

Arşiv kaydının silinmesi dilekçesi de aynı adli sicil kaydının silinmesindeki gibidir. Oldukça önemli bir hukuki prosedüre sahiptir. Taslak, kopyala yapıştır metinlerle hareket edilirse ciddi hak kaybı yaşanabilir. Bu nedenle muhakkak avukat tarafından hazırlanmalıdır.

Genel bir fikir olması açısından arşiv kaydı sildirme dilekçe örneği şu şekildedir:

 ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

TALEP EDEN: Talepte bulunanın adı, soyadı, TC kimlik numarası ve adresi yer alır.

VEKİLİ: Vekaleten talepte bulunan avukatın bilgileri yer alır. Bu sürecin avukat ile yürütülmesi halinde zaten dilekçe avukat tarafından hazırlanacaktır.

KONU: Arşiv kaydının silinmesi talepli dilekçe olduğu belirtilir.

AÇIKLAMALAR: Açıklamalar kısmı büyük önem taşır. Burada arşiv kaydının silinmesi gerekliliğinden bahsedilir. Arşiv kaydına konu olan suçun yukarıda yer verdiğimiz kategorilerden hangisine girdiği gösterilir. Ardından memnu hakların iadesinin gerçekleşip gerçekleşmediği tartışılır. Sayılanlar arasında hangi sürenin uygulanması gerektiği işaret edilir ve sonuç olarak şartların gerçekleştiğine değinilir. Deliller gösterilir. Yasal dayanaklara muhakkak yer verilmelidir. Gerekli hallerde ilgili Danıştay kararları da burada yer almalıdır.

DELİLLER VE EKLER: Ek olarak arşiv kaydının silinmesi şartlarının gerçekleştiğini gösterir evraklar sunulmalıdır. Bunlar somut olaya göre değişir.

YASAL DAYANAK: Yasal dayanak olarak 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu ile 25929 Resmi Gazete sayılı Adli Sicil Yönetmeliğinin ilgili hükümleri burada sadece numaraları ile belirtilmelidir. Eğer dilekçeye konu edilmişse ilgili Danıştay kararlarına da esas ve karar numaraları ile bu kısımda yer verilmelidir.

NETİCE VE TALEP: Netice ve talep olarak; arşiv kaydının silinmesi talebi belirtilir. Nihayetinde tarih, ad-soyad ve imza ile dilekçe tamamlanır. 

Sık Sorulan Sorular 

Yukarıda adli sicil kaydı sildirme ve arşiv kaydının silinmesi ile ilgili temel yasal düzenlemelerden ve uygulamadaki işleyişten bahsettik. Bu konuda sık karşılaştığımız bazı soruları burada yanıtlamakta yarar görüyoruz.

Adli Sicil Kaydı Olan İşe Girebilir mi?

Kişinin arşiv kaydı, bir özel sektör işyeri tarafından hiçbir surette istenemez. Adli sicil kaydı ise, işin niteliğine bağlı olarak istenebilir. Örneğin bir güvenlik görevlisi işe alımı yapılacağı zaman yahut bir banka personeli işe alınacağı zaman bunun istenmesi mümkündür. Bunların haricinde işe alımlarda adli sicil kaydı istenemez.

Adli Sicil Kaydı Sildirme E-Devlet Üzerinden Mümkün mü?

Sabıka kaydının silinmesi işlemi e-devlet üzerinden mümkün değildir. Bunun prosedürü, adli sicil kaydı sildirme dilekçesi ve gerekli ekler ile kuruma yapılacak hukuki bir başvurudur.

Sabıka Kaydı Ne Zaman Silinir?

Adli sicil kaydı, kişi hakkında hükmedilen cezanın infazının tamamlanması ile silinebilir. İnfazın tamamlanmasından kasıt, denetimli serbestlik süresinin de bitmiş olması anlamına gelir. Yani kişi yatarı olmayan bir suçtan ceza almışsa, dışarda geçirdiği denetim süresi de bitmelidir. Adli para cezası için de ödeme yapıldığı zaman silme başvurusu yapma hakkı doğar.

Arşiv Kaydı Ne Zaman Silinir?

Arşiv kaydı; Anayasa madde 76’da sayılan yahut TCK dışında sayılan suçlar için memnu haklar iade edilmişse 15 yıl, memnu haklar iade edilmemişse 30 yıl sonra silinir. TCK’da yer alıp da Anayasa madde 76’da sayılmamış olan suçlardan ötürü ise arşiv kaydının işlenmesinden itibaren 5 yıl sonra silinir.

Adli Sicil Kaydı Sildirme Dilekçesi Nereye Verilir?

Adli sicil kaydı sildirme dilekçesi Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne verilir.

Adli Sicil Kaydı Sildirme Kaç Gün Sürer?

Sabıka kaydının silinmesi uygulamada aşağı yukarı 1 ay ile 3 ay arasında sürmektedir.

Adli Sicil Kaydı Silinmezse Ne Olur?

Adli sicil kaydının silinmesi şartları oluşmasına rağmen, usulüne uygun bir başvuru yapılmış ve bu reddedilmişse veya 30 gün içerisinde silinmemesi halinde idari işlemin iptali davası açılabilir. Uygulamada kimi zaman şartların oluşmasına rağmen sabıka kaydının silinmediği görülür. Bu durumda iptal davası açmak mümkündür.

Uyuşturucu Suçlarında Adli Sicil Kaydının Silinmesi Mümkün mü?

Uyuşturucu suçlarında adli sicil kaydının silinmesi mümkündür. Yeter ki uyuşturucu suçu için hükmedilen cezanın infazı tamamlanmış olsun.

Adli Sicil Kaydı Sildirme İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Adli sicil kaydının silinmesi için; adli sicil kaydı sildirme dilekçesi, kimlik fotokopisi, cezanın infaz edildiğine dair Uyap’tan yahut haricen alınmış evrak gereklidir.

HAGB Kararları Adli Sicil Kaydında Görünür mü?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları kendine özel bir sicilde yer alır. Dolayısıyla sabıka kaydında yer almaz.

Cezanın Ertelenmesi Kararları Adli Sicil Kaydında Görülür mü?

Cezanın ertelenmesi kararı verildiği zaman sabıka kaydında; denetim süresi, denetim süresinin yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirilmesi dolayısıyla cezanın infaz edilmiş sayıldığı hususu, ertelenen hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine ilişkin karar yer alır.

HAGB Sicili Nasıl Silinir?

Kamu davasının açılmasının ertelenmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak mahkeme, hakim veya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenmesi halinde verilmek üzere kaydedilir. Yasada bunların silinmesine ilişkin bir süreç öngörülmemiştir.

Koşullu Salıverme Kararı Adli Sicil Kaydında Yer Alır mı?

Adli sicil kaydında; koşullu salıverilme, koşullu salıverilmede denetim süresinin uzatılmas, koşullu salıverilme kararının geri alınması kararları görünür.

Adli Sicil Kaydının Silinmesi Masrafları Ne Kadardır?

Sabıka kaydının silinmesi için harç ya da gider olarak masraf söz konusu değildir. Yalnızca posta masrafları gereklidir. Eğer noter üzerinden gönderilecekse noter tebligat gideri söz konusu olur. Ancak uygulamada çoğu zaman posta yolu ile bu işlem yapılabilmektedir.

Sabıka Kaydı Sildirme Avukat Ücreti Ne Kadardır?

Adli sicil kaydı sildirme avukat ücreti; müvekkil ile ceza avukatı arasında serbest şekilde belirlenir. Uygulamada genel olarak İstanbul ve Ankara Barolarının tavsiye niteliğindeki ücret tarifeleri çerçevesinde belirleme yapılır. Örneğin İstanbul Barosu 2023 tavsiye tarifesine göre adli sicil kaydı sildirme avukat ücreti 9000 TL olarak belirlenmiştir. Bunlar bağlayıcı değil, yol gösterici rakamlardır. Belirlenecek rakam somut olayın kapsamına göre bu miktardan aşağı veya yukarı olabilir.

Denetim Süresi Devam Ederken Sabıka Kaydı Silinir mi?

Denetim süresi devam ederken adli sicil kaydı o suç için silinmez. Adli sicil kaydının silinebilmesi için denetim süresi, koşullu salıverme vs. süreçlerin tamamlanması gereklidir. Yani sadece suçun yatarı kadar cezaevinde kaldıktan hemen sonra sabıka kaydı silinmez. Denetimli serbestlik süresi de tamamlanmalıdır.

Türk Vatandaşı İçin Yurtdışında Verilen Cezalar Sabıka Kaydında Yer Alır mı, Silinir mi?

Yabancı bir mahkeme, yargılama sonucunda Türk vatandaşı için mahkumiyet hükmü verirse ve bu hüküm Türk hukuku açısından adli sicil kaydına girilmesi gereken bir hükümse, sicile işler. Mahkemenin verdiği mahkumiyet kararı kesinleştikten sonra kararda gösterilen sürenin geçmesiyle sabıka kaydından çıkarılır ve arşiv kaydına transfer edilir. Ancak adli para cezası hükmü verilmiş ise yahut ceza ertelenmişse bu hükümler sabıka kaydına hiç girilmeden doğrudan arşiv kayıtlarına gönderilir.

Arşiv Kaydını Kimler Görebilir?

Arşiv kaydı gizli veriler arasında yer alır. Bir kişinin arşiv kaydını; kişinin kendisi, bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında Cumhuriyet başsavcılıkları, hakim veya mahkemeler, yetkili seçim kurulları yahut özel kanunlarda açıkça arşiv kaydını görebileceği yazılı olan kamu kurum ve kuruluşları görebilir.

Para Cezaları Adli Sicil Kaydında Yer Alır mı?

Adli para cezaları adli sicil kaydında yer alır. Ancak idari para cezaları adli sicil kaydında yer almaz.

Adli Sicil Kaydına Hiçbir Surette Eklenemeyecek Olan Hususlar Nelerdir?

Türk mahkemeleri tarafından verilmiş olsa bile; disiplin suçlarına ve sırf askeri suçlara ilişkin mahkumiyet hükümleri, disiplin veya tazyik hapsine ilişkin kararları, idarî para cezasına ilişkin kararlar adli sicile kaydedilmez.

Sabıka Kaydı Olanlar Memur Olabilir mi?

Hakkında 1 yıldan daha fazla hapis cezasına hükmolunmuş kişiler memur olamazlar. Memuriyete alımlarda arşiv kaydına da bakılır. Adli sicil kaydı silinmiş olsa da arşiv kaydının silinmesi çok daha fazla zaman aldığı için bu kişiler memur olamazlar.

Sonuç Olarak Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yazımızda adli sicil kaydı sildirme ve arşiv kaydının silinmesi ile ilgili olarak sık sorulan soruları yanıtladık, adli sicil kaydı sildirme dilekçesinin özelliklerine yer verdik ve sürecin işleyişini izah ettik.

Görüldüğü üzere önemli hukuki zemine sahip ve aynı önemde sonuçları olan bir prosedürden bahsediyoruz. Bu nedenle süreç hakkında detaylı bilgi edinmek adına avukata sormak önem taşır.