Kiracı tahliye davası ne kadar sürer

Kiracı Tahliye Davası Ne Kadar Sürer?

Kiracı tahliye davası, 6 ay ila 1.5 yıl arasında sürer. Dava süresi, somut olayın şartlarına ve ileri sürülen tahliye nedenine göre değişiklik arz edebilir. Bu nedenle, her etmeni değerlendirmek ve tahliye nedenleri bakımından dava süresini ayrı ayrı ele almak gerekir.

Tahliye Davası Ne Kadar Sürer?

Kiraya verenin kiracıyı çıkarmak için açtığı kiracı tahliye davası, genellikle 6 ay ila 1.5 yıl arasında sürer. Bu dava süresi, en temelinde ileri sürülen tahliye nedenine göre değişkenlik gösterecektir.

Aşağıda, tahliye davasının süresini etkileyebilecek olan bazı unsurlar liste halinde sayılmıştır. 

 • İleri sürülen tahliye nedeni,
 • Mahkemenin iş yoğunluğu,
 • Tarafların anlaşıp anlaşamaması,
 • Dava sürecinin avukatla sürdürülüp sürdürülmemesi,
 • Delillerin toplanma süreci,
 • Bilirkişi raporunun hazırlanması gibi çeşitli etkenler mevcuttur.

Bu etkenler, her somut olayda değişiklik gösterebilmektedir. Ayrıca belirtmek gerekir ki tahliye davasının süresini etkileyen unsurlar, sayılanlardan ibaret değildir. 

Tahliye Davası İlk Celsede Biter mi?

Gerekli şartlar sağlandığı ve mahkeme yoğunluğu uygun olduğu takdirde, tahliye davası ilk celsede biter. Fakat günümüz şartlarında, ilk celsede bitme ihtimalinin düşük olduğunu da belirtmekte fayda vardır. Özellikle mahkemelerin yoğunluğu ve kiracıların itirazları nedeniyle davalar genelde ilk celsede bitmemektedir.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Ne Kadar Sürer?

İhtiyaç nedeniyle tahliye davası, 1 ila 1,5 yıl sürer. Dava süresi; ileri sürülen ihtiyacın niteliği ile ispatını kolaylığına ve kiracının tutumuna göre uzayıp kısalabilir. Dolayısıyla; ihtiyaç nedeniyle tahliye davası ne kadar sürer sorusunun net cevabı, biraz da somut olayın şartlarına göre şekillenir.

İhtiyaç nedeniyle tahliye davasında ileri sürülen ihtiyacın gerekli kriterleri taşıması ve bunun doğru hukuki zeminde mahkemeye sunulması, dava sürecini kısaltır. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ve dava sürecinde dikkat edilmesi gerekenler, “ihtiyaç nedeniyle kiracıyı evden çıkarma” davasında yer almaktadır.

Kirasını Ödemeyen Kiracının Tahliyesi Ne Kadar Sürer?

Kirasını ödemeyen kiracının tahliyesi, 6 ila 12 ay sürer. Ev sahibi; kiracının kira bedelini ödememesi durumunda, kiracıya ihtarname gönderecektir. İhtarname prosedürünün doğru şekilde işletilip işletilmemesi, tahliye davası ne kadar sürer sorusunun cevabını doğrudan etkilemektedir.

Kirayı ödemeyen kiracıya karşı ihtarnamenin noter kanalıyla çekilmiş ve tebliğ şerhi alınmış olması, dava sürecinde ispat bakımından zaman kazandıracak ve süreyi kısaltacaktır. Kirayı ödemeyen kiracıya karşı sürecin nasıl yürütülmesi gerektiği, “kirayı ödemeyen kiracı nasıl çıkarılır” yazımızda izah edilmiştir.

Yeni Ev Sahibinin Kiracıyı Tahliyesi Ne Kadar Sürer?

Yeni ev sahibinin kiracıyı tahliyesi, 1-1.5 yıl sürer. Yeni malik davayı açarken kendisinin ya da kanunda sayılan yakınlarının konut ihtiyacının samimi, gerçek, sürekli ve zorunlu olduğunu açıkça göstermelidir. Bu noktada, kiracının itirazı söz konusu olduğunda genellikle bir çekişme hali ortaya çıkmakta ve süreç uzayabilmektedir.

Tahliye davası ne kadar sürer sorusu bakımından önem arz eden bir diğer unsur da ev sahibinin ihtarname şartını doğru usulde ve zamanda gerçekleştirmiş olup olmamasıdır. Eğer evi edindikten sonraki ilk 1 ayda kiracıya ihtarname gönderilmemişse tahliye davası açılamayacak ve zaman kaybı söz konusu olacaktır. Konuyla ve süreçle ilgili atılması gereken tüm adımlar, “yeni ev sahibinin kiracıyı evden çıkarması” yazımızda belirtilmiştir.

Kiracı Tahliye Davası Ne Kadar Sürer? Tahliye Taahhütnamesi

Tahliye Taahhütnamesi ile Tahliye Ne Kadar Sürer?

Tahliye taahhütnamesi ile tahliye, 6 ila 12 ay sürer. Fakat dava süresini, tahliye taahhütnamesinin geçerlilik koşullarına uygun şekilde yapılıp yapılmaması büyük ölçüde etkiler. Örneğin, taahhütnamenin yazılı şekilde yapılma şartı vardır. Bu şartın yerine getirilmemesi, tahliye sürecini uzatacaktır. Benzer şekilde, taahhütnamedeki imzaya itiraz edilmesi de süreyi uzatacaktır.

Tahliye taahhütnamesi ile kiracı tahliye davası ne kadar sürer sorusunun cevabı, hem taahhütnamenin doğru usulde hazırlanıp hazırlanmadığına hem de dava süresini etkileyen genel nedenlerin var olup olmadığına göre şekillenecektir. Tahliye taahhütnamesine ve buna ilişkin tahliye sürecine dair bilinmesi gereken tüm detaylar, “tahliye taahhütnamesi ile kiracıyı evden çıkarma” yazımızda mevcuttur.

10 Yıllık Kiracının Tahliyesi Ne Kadar Sürer?

10 yıllık kiracının tahliyesi, 6 ila 12 ay sürer. Fakat 10 yılın hesabında hataya düşülmemesi ve kiracıya kanuni süreler içerisinde ihtar çekilmiş olması önem arz eder. Bu şartların ispatı sağlanamazsa dava süreci de uzayacaktır.

Tahliye davası ne kadar sürer sorusu bakımından, dava öncesi sürecin doğru yürütülmesi son derece önemlidir. 10 yıllık kiracının tahliyesinde dikkat edilmesi gereken tüm hususlar ve sürecin işleyişi, “10 yıllık kiracıyı evden çıkarma” yazımızda adım adım izah edilmiştir.

Dükkan Tahliye Davası Ne Kadar Sürer?

Dükkan tahliye davası, 6 ay ila 1.5 yıl sürer. Davaya konu taşınmazın iş yeri olması, dava süresini değiştirmeyecektir. Fakat işyeri türüne veya mülkiyetine ilişkin çeşitli uyuşmazlıkların söz konusu olması halinde, dava süresi uzayabilir. Bunların dışında tahliye davasının süresini; mahkemenin iş yoğunluğu, tarafların tahliye hususunda anlaşıp anlaşamaması, delillerin toplanması, bilirkişi atanması gibi çeşitli unsurlar da etkilemektedir.

Şimdiye kadar belirtilenler ve diğer tüm tahliye nedenleri, “kiracıyı evden çıkarma” yazımızda izah edilmiştir. Kiracı tahliye davası ne kadar sürer sorusu yanında, kiracı hangi hallerde çıkarılabilir sorusu da ilgili yazıda yanıt bulmaktadır.

Tahliye Davası Aşamaları Ve Süreleri

Tahliye davası aşamaları ve bunların süreleri, tahliye sürecinin işleyişini göstermesi nedeniyle son derece önemlidir. Tahliye davası ne kadar sürer sorunun cevabı da bu çerçevede ortaya çıkacaktır. Aşağıda, tahliye davasının temel aşamaları liste halinde sıralanmıştır.

 • İhtarname süreci,
 • Arabuluculuk süreci,
 • Davaya hazırlık ve davanın açılması,
 • Ön inceleme aşaması,
 • Eksik delillerin tamamlanması,
 • Tahkikat süreci,
 • Bilirkişi aşaması,
 • Karar aşaması,
 • Zorla çıkarma aşaması,
 • İstinaf süreci,
 • Kesinleşme aşaması.

Tahliye davası aşamaları, aşağıda farklı başlıklar halinde ayrıntılı biçimde açıklanmıştır. Tahliye davası sürecinde, bu aşamaların her birinin dikkatle yürütülmesi gerekmektedir. Kiracı tahliye davası ne kadar sürer sorusunun cevabı, bu süreçlerin ne kadarlık zaman dilimine yayıldığına bağlıdır.

İhtarname Süreci

Kiracı tahliye davası ne kadar sürer sorusu kapsamında, ihtarname şartı son derece önemlidir. Eğer kiracı tahliyesinde dayanılacak tahliye nedeni için Kanun’da ihtar şartı öngörülmüşse belirtilen süreler içinde ihtar çekilmelidir.

İhtarnamenin karşı tarafa noter aracılığıyla gönderilmesinde ve tebliğ şerhi alınmasında da fayda vardır. Çünkü bu sayede, ileride doğabilecek davalarda ispat bakımından kolaylık sağlanacaktır. Aksi takdirde, yargılama sürecini uzatabilecek çeşitli ispat problemleri gündeme gelebilir.

Arabuluculuk Süreci

7445 sayılı Kanun ile birlikte, 01.09.2023 tarihinden itibaren açılacak tahliye davaları için arabuluculuk süreci zorunlu bir dava şartı olarak öngörülmüştür. Buna göre, arabuluculuk süreci işletilmeden tahliye davası açılırsa dava reddedilir. Önce bu süreç işletilmeli, sonrasında duruma göre tahliye davası açılmalıdır.

Arabuluculuk süreci, 3 hafta içinde sonuçlandırılır. Süre, zorunlu hallerde arabulucu tarafından 1 hafta daha uzatılabilir. Arabuluculuk evresinin ne kadar sürdüğü, kiracı tahliye davası ne kadar sürer sorusu bakımından belirleyici rol oynar.

Davaya Hazırlık Ve Davanın Açılması

Tahliye davasına hazırlık aşamasında, ev sahibi davayı açarken gerekli tüm delilleri ve belgeleri hazırlamalıdır. Özellikle tahliye davasının açılma sebebine göre, bu unsurlar da değişiklik göstermektedir. Örneğin; kira sözleşmesi, kiracıya çekilen ihtarnamelerin örnekleri, kiracının ihlal ettiği yükümlülüğü veya ev sahibinin eve olan ihtiyacının haklılığını gösteren her türlü belge, hazırlık aşamasında önem arz edebilir.

Ev sahibi hazırlık aşamasında gerekli tüm belgeleri ve delilleri topladıktan sonra, davanın açılması aşamasına geçilecektir. Tahliye davası, taşınmazın bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinde açılmalıdır. Davacı, hazırladığı dava dilekçesiyle birlikte tüm belgelerini mahkemeye sunarak davayı açacaktır.

Bunun ardından, davalının cevap dilekçesini mahkemeye sunması beklenecektir. Bunun süresi 2 haftadır. Karşılıklı dilekçelerin mahkemeye sunulmasıyla veya sürenin dolmasıyla birlikte bu aşama tamamlanacaktır. Kiracı tahliye davası ne kadar sürer sorusu bakımından, bu aşamanın ne kadar sürdüğü de önem arz eder.

Tahliye davasında hangi tahliye gerekçesine dayanıldığı da kiracı tahliye davası ne kadar sürer sorusu bakımından belirleyici rol oynar. Dolayısıyla, tahliye nedeninin iyi tespit edilmesi gerekir.

Dava dilekçesinin usulüne uygun şekilde hazırlanması ve etkin biçimde doldurulması, dava sürecinin daha hızlı sonuçlanabilmesi bakımından son derece önem arz eder. Çünkü dilekçedeki hususlar sonradan değiştirilemeyecektir. Bu nedenle, uzman gayrimenkul avukatına danışarak hareket etmekte yarar vardır.

Kiracı Tahliye Davası Ne Kadar Sürer? Ön İnceleme

Ön İnceleme Aşaması 

Dilekçelerin karşılıklı olarak sunulmasından sonra, ön inceleme aşamasına geçilir. Ön inceleme aşamasında mahkeme, dava şartlarını ve ilk itirazları incelemektedir. Bunun yanı sıra, uyuşmazlığın mahiyeti de belirlenmektedir.

Ön inceleme aşamasının amacı, tahkikat aşamasına geçilmeden önce tarafların dilekçede belirtilen delilleri toplaması ve mahkemeye sunmasıdır. Ayrıca hakim bu aşamada, tarafları sulhe teşvik edecektir. Ön inceleme aşaması duruşmalı gerçekleştirebileceği gibi duruşmasız da yapılabilir.

DİKKAT: Tahliye davası yetkisiz sulh hukuk mahkemesinde, yani yanlış yerdeki mahkemede açılmış olabilir. Bu durumda, mahkemenin yetkisiz olduğuna itiraz edilmelidir. Söz konusu itiraz, en geç ön inceleme aşamasında ileri sürülebilir. İtiraz edilmediği takdirde, normalde yetkisiz olan mahkeme yetkili hale gelecektir. Dolayısıyla, bu hususun gözetilmesinde fayda vardır.

Tahkikat Süreci

Tahliye davası ne kadar sürer sorusunun cevabı, tahkikat sürecinin ne kadar süreceğine bağlıdır. Tahkikat aşamasında, hakim tarafından iddia ve savunmalar dinlenir. Bu çerçevede, mahkemeye sunulan belge ve deliller incelenir. Nihayetinde hakim, davaya konu hususları değerlendirerek uyuşmazlığın nasıl çözümleneceğine hükmeder.

Aslında tahkikat süreci, yargılamanın temel sürecidir. Çünkü davaya konu durum, hakim tarafından bu evrede ele alınır. Bu nedenle tahkikat süreci, tahliye davasının en çok zaman alan aşamasını teşkil etmektedir.

Bilirkişi Aşaması

Bilirkişi, hakimin hukuk bilgisi dışında daha özel ve teknik bilgi gerektiren durumlarda bilgisine başvurulan kimseyi ifade etmektedir. Bu bağlamda, uyuşmazlığa dair teknik bilgi gerektiren bir husus mevcutsa hakim ilgili konu için bir bilirkişi atayacaktır. Bilirkişi de konunun teknik boyutunu aydınlatan bir raporu mahkemeye sunacaktır.

Bilirkişi, konuya ilişkin raporunu HMK 274 uyarınca 2 ay içerisinde hazırlamalıdır. Ancak bilirkişinin talebi üzerine, mahkeme tarafından kendisine 2 aya kadar ek süre verilebilir. Bilirkişinin hazırladığı rapor, mahkeme açısından bağlayıcı değildir. Fakat elbette hakim, kararını verirken ilgili rapordan faydalanacaktır.

Bilirkişi raporu tebliğ edildikten sonra, taraflar 2 hafta içerisinde itirazda bulunabilir. Söz konusu itirazda; rapordaki eksik hususların tamamlanması, belirsiz olan hususların açıklanması ya da yeni bir bilirkişi atanması gibi talepler ileri sürülebilir. İtiraz üzerine hakim, bilirkişiden ek bir rapor hazırlamasını talep edebileceği gibi sözlü açıklamalarda bulunmasını da isteyebilir. Ayrıca, takdir ederse yeni bir bilirkişi atanmasına da karar verebilir.

Karar Aşaması

Tahkikat aşaması tamamlandıktan sonra, hakim sözlü yargılama aşamasına geçer. Sözlü yargılama aşamasında, taraflara son beyanları sorulur ve ardından karar aşamasına geçilir. Sözlü yargılama ve karar, genellikle aynı duruşma içerisinde olur.

Hakim bu noktada, kiracının tahliyesi veya tahliye talebinin reddi yönünde nihai kararını verir. Verilen bu nihai karar, tutanağa geçirilir. Böylece dava süreci de sona ermiş olacaktır. 

Zorla Çıkarma Aşaması

Kiracı tahliye davası ne kadar sürer sorusu kadar, dava sonrası süreçte ne yapılması gerektiği de merak edilmektedir. Mahkeme kiracının tahliye edilmesi yönünde karar verdiğinde, ilgili kararla icra dairesinde takip başlatılmalıdır.

Takibin içeriğinde, mahkemenin verdiği hüküm gösterilerek kiracının evden tahliyesi talep edilmelidir. İcra sürecinin sağlıklı yürütülmesiyle birlikte kiracının evden zorla çıkarılması sağlanacaktır. Konuya ilişkin detaylı açıklamalar, “polisle kiracı çıkarma” yazımızda mevcuttur.

İstinaf Süreci ve Kararın Kesinleşmesi

Sulh hukuk mahkemesinin kiracı tahliye davasıyla ilgili verdiği karara taraflar itiraz etmek istiyorsa istinaf kanun yoluna başvurmalıdır. Bu durumda, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde kararı veren sulh hukuk mahkemesine istinaf dilekçesi sunulur.

Burada özellikle sürenin kaçırılmamasına dikkat etmekte fayda vardır. İstinaf edilen dosyayı inceleyecek olan merci, bölge adliye mahkemesidir. Mahkemenin vereceği hüküm neticesinde, karar kesinleşmiş olacaktır.

DİKKAT: İlk derece mahkemesinin tahliye davası hakkındaki kararına karşı istinaf yoluna başvurulması, kiracının evden çıkarılmasına engel teşkil etmeyecektir. Dolayısıyla, süreç istinaf aşamasında olmasına rağmen ilk derece mahkemesinin kararına dayanarak kiracı tahliye edilebilir.

Kiracı Tahliye Davası Ne Kadar Sürer? Dava Süresini Uzatan Sebepler

Tahliye Davasında Dava Süresini Uzatan Sebepler Nelerdir? 

Tahliye davası ne kadar sürer sorusu kadar dava süresini uzatan sebeplerin neler olduğu da sorulmaktadır. Tahliye davasında yargılama süresini uzatan sebeplere örnek olarak mahkemenin iş yoğunluğunun fazla olması, tarafların sulh olamaması, kiracının ilk derece mahkemesinin kararını istinafa taşıması, davanın açılmasının ardından adli tatilin başlaması gibi durumlar ifade edilebilir.

Ayrıca, tarafların yerine getirmesi gereken işlemlerde hata veya eksiklik olması da dava sürecini uzatan bir etmendir. Belirtilenler dışında, tahliye davasının aşamalarının uzunluğu da doğrudan dava süresini etkileyecektir. Örneğin bilirkişinin raporunu 2 aylık süre içerisinde tamamlayamaması ve 2 aylık ek süre talep etmesi, dava süresini uzatacaktır. 

Tahliye Davasında Dava Süresi Nasıl Kısaltılır?

Kiracı tahliye davası ne kadar sürer sorusu yanında, dava süresini kısaltan durumların neler olduğu da cevabı merak edilen sorulardan biridir. Dava süresinin uzamaması için öncelikle dava dilekçesinde tahliye nedeninin gerekçeli, net ve anlaşılır biçimde yer aldığına dikkat edilmelidir. Yine bununla bağlantılı olarak tahliye talebinin gerekçesi, somut olaydaki ayrıntılarıyla birlikte açıklanmalı ve konuya ilişkin deliller doğru şekilde mahkemeye sunulmalıdır. 

Dava dilekçesinde yukarıda bahsedilen hususlara dikkat edildikten sonra; dava süresinin uzamamasını sağlamanın temel yolu, özellikle usul işlemleri bakımından süreci dikkatli yürütmektir. Böylelikle, dava süresini uzatan olası durumlardan uzak durulmuş olur.

Sonuç

Tahliye davası ne kadar sürer sorusuyla sıkça karşılaşılmakta ve bu bakımdan sürecin doğru yürütülmesi ciddi önem arz etmektedir. Süreç iyi idare edildiği ölçüde dava süresi de kısalacak, uzamalar gündeme gelmeyecektir. Bu noktada; gerek zaman bakımından gerekse maddi bakımdan herhangi bir kayba uğramamak adına, sürecin alanında uzman gayrimenkul avukatıyla birlikte yürütülmesi faydalı olacaktır.