yabancı şirketlerin Türkiye'de irtibat bürosu açması

Yabancı Şirketlerin Türkiye’de İrtibat Bürosu Açması

Türkiye yabancı yatırımcılara önem veren bir ülkedir. Bu nedenle Türk kanunlarından yabancılara birçok imkan tanınmıştır. Bunlardan birisi de yabancı şirketlerin Türkiye’de irtibat bürosu açmasıdır. 

Yazımızda yabancı şirketlerin Türkiye’de irtibat bürosu kurmasıyla ilgili bilinmesi gereken tüm önemli ayrıntılara değindik. Ayrıca uygulamada sık sorulan soruları cevaplandırdık.

Yabancı şirketlerin Türkiye’deki faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için avukat yardımı almaları çok önemlidir. Bunun öncesinde konu hakkında genel nitelikli bir okuma da yararlı olacaktır. Dolayısıyla yazımızı dikkatli okumanızı öneriyoruz.

İrtibat Bürosu Nedir?

Bir ülkedeki piyasa şartlarını araştıran, kişiler ve kuruluşlarla irtibat kurma amacı taşıyan, yatırım yapılacak ülkenin pazarını ve hukuki düzenini inceleyen, iş olanaklarını takip ederek merkez kuruluşuna bilgi sağlayan ve sosyal – kültürel – özellikle ticari amaç gütmeyen kuruluşlara irtibat bürosu denir.

İrtibat büroları özellikle iktisadi amaç ve faaliyetten men edildikleri için Türkiye’de yakından takip edilirler. Ancak bu takip elbette ki bezdirici bir denetim değildir. Aşağıda bahsedeceğimiz üzere irtibat bürosu kurmanın bir çok avantajı vardır.

Yabancı Şirketler İçin Türkiye’de İrtibat Bürosu Açılışı

Yabancı şirketlerin Ekonomi Bakanlığından aldıkları izinle ve gerekli hukuki prosedüre uyarak ticari amaç dışındaki tanıtım, araştırma vb. amaçlarını gerçekleştirmek üzere irtibat bürosu açmasına denir. İrtibat bürosu, İngilizce “Liasion Office” kavramının karşılığıdır. Ekonomi Bakanlığı izni ile faaliyet süreleri uzatılabilir ve bazı kısıtlamalara tabidirler.

İrtibat Bürosu Mevzuatı: Türkiye’de irtibat büroları ile ilgili esaslar bazı kanun ve yönetmelik düzenlemeleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürür. Bu düzenlemeleri şu şekilde sıralayabiliriz: 

 • Bunlardan ilk sırada geleni 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunudur. 
 • Ardından yabancı irtibat büroları ile ilgili daha ayrıntılı kuralların yer aldığı 25205 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu Uygulama Yönetmeliği gelir. 
 • Bunlara ek olarak yabancıların Türkiye’deki özel hukuk uyuşmazlıkları 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde çözümlenir. 
 • İrtibat büroları ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasındaki uyuşmazlıklar ise idari yargıda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümleri çerçevesinde çözümlenir.

İrtibat Bürosu Faaliyet Süresi

İrtibat bürolarına, yapılacak olan ilk başvuruda üst sınırı 3 yıl olacak şekilde bir süre kapsamında izin verilir. Faaliyet süresini uzatmak isteyen irtibat büroları sürenin dolmasından önce Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne süre uzatımı talebiyle başvurmaları gerekir. 

Burada irtibat bürosu süre uzatma dilekçesi sunulması gerekiyor. Genel Müdürlük, kendisine gelen süre uzatma taleplerini; irtibat bürosunun geçmiş yıl faaliyetlerini, bağlı olduğu şirketin Türkiye’de geleceğe yönelik iş planı ve hedefleri, halihazırdaki ve öngörülen harcama tutarı ve çalıştırdığı personel sayısı vs. durumlarını gözeterek değerlendirir. Aşağıda yer alan tablodaki süreler kadar uzatır.

Yabancı Şirket İrtibat Bürosunun Faaliyet Alanları

Yabancı şirketlerin Türkiye’de irtibat bürosu kuruluşu şartları ve aşamalarına aşağıda değineceğiz. Ancak öncesinde bu irtibat bürolarının faaliyet alanlarından bahsetmekte yarar görüyoruz. 

Yukarıda da değindiğimiz üzere bu konuda bazı sınırlamalar mevcut. Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu Uygulama Yönetmeliği madde 8’de bu hususlar yer alıyor. Esasen bunu bir tablo ile izah etmek gerekirse:

YABANCI ŞİRKETLERİN TÜRKİYE’DEKİ İRTİBAT BÜROLARININ FAALİYETLERİ
Faaliyet Alanı Özellikli Durumlar İzin Süresi / Uzatma Süresi
Temsil ve ağırlama Yabancı şirketin sektörde yer alan kuruluşlar nezdinde ve bazı organizasyonlarda temsili, Türkiye’de iş temaslarının koordine edilmesi, şirket yetkililerinin Türkiye’de ofis kullanımı vs. amacı taşır 3 yıl + 5 yıl
Türkiye’de bulunan tedarikçilerin kalite ve standart açısından kontrolü, denetimi ve tedarikçi temini Söz konusu yabancı şirket için üretim yapar şirketlerin kalite ve sözleşmeye uygunluk açısından denetlenmesi vs. amacı taşır. 3 yıl + 5 yıl
Teknik destek Dağıtıcılara (distribütörlere) yönelik eğitim desteği yahut teknik problemlerin giderilmesi, şirket için üretim yapanlara gerekli eğitimin verilmesi vs. amacı taşır. 3 yıl + 5 yıl
Haberleşme ve bilgi aktarımı Yabancı şirkete iletilmek üzere,piyasada yaşananlar, tüketici davranışları, rakiplerin durumları, distribütör ve üreticilerin durumları vs. konularında bilgi toplama amacı taşır. 3 yıl + 5 yıl
Bölgesel yönetim merkezi Yabancı şirketin, irtibat bürosu kurduğu ülke ve çevresindeki bölge ile ilgili olarak yatırım yönetim stratejilerinin oluştutulması, planlama – analiz vs. amaçlarını taşır. 3 yıl + 10 yıl
Pazar Araştırması Yabancı şirketin, planladığı yatırılmalı doğru şekilde yapmak üzere Türkiye pazarını araştırması vs. amacını taşır. 3 yıl + bu amaç için süre uzatılamaz
Tanıtım Yabancı şirketin ürün ve hizmetlerinin Türkiye’de tanıtılması amacını taşır. Ancak irtibat bürosu aracılığı ile satış yapmak mümkün değildir. 3 yıl + bu amaç için süre uzatılamaz

İrtibat büroları her sene en geç Mayıs ayı sonuna kadar, irtibat bürosunun geçmiş yıllardaki faaliyetleri hakkında ‘İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu’ adlı metni doldurarak ve ekte gereken diğer belgelerle birlikte Bakanlığa bildirmeleri gerekir. 

Aksi halde irtibat bürosu süre uzatma dilekçesi dikkate alınmaz. Sonuç olarak süre uzatılmadığından irtibat bürosunun faaliyetlerine son verilir. İzin re’sen (idarece talep olmadan) iptal edilir.

Bakanlık Denetimi: Mevzuatta ve izin belgelerinde irtibat bürolarının faaliyetlerine ilişkin bir takım yükümlülükler bulunur. İrtibat bürolarının faaliyetleri, Bakanlık tarafından re’sen veya ilgili kurum ve kuruluşların yazılı bildirimleri üzerine denetlenir. 

Faaliyet İznini Aşan İşler Yapılırsa: Yapılan denetim sonucunda irtibat bürosunun izin kapsamı dışında faaliyet sürdürdüğü anlaşılırsa fiilen sürdürdüğü faaliyetle ilgili izin başvurusunda bulunması için 30 günlük süre tanınır. Eğer bazı özel durumlar, haklı gerekçeler varsa bu süre 30 gün daha uzatılabilir. Eğer süre sonunda ilgili irtibat bürosu için izin başvurusunda bulunulmazsa diğer faaliyet izinleri de iptal edilir.

İrtibat Bürosu Ticari Faaliyette Bulunursa: Eğer denetim sonucunda irtibat bürosunun ticari faaliyette bulunduğu anlaşılırsa faaliyet izni iptal edilir ve ilgili mercilere gerekli bildirimler yapılır.

Yabancı Şirket İrtibat Bürosu Kuruluşu Şartları

Yabancı şirketlerin Türkiye’de irtibat bürosu kurmaları ile ilgili olarak yönetmelikte bir takım şartlar yer alıyor. Bunları şu şekilde sıralamamız mümkündür:

 • Yabancı ülkede, o ülke kanunlarına göre kurulmuş şirket olmalı
 • Türkiye’de ticari faaliyette bulunmamak, irtibat büroları için en önemli şarttır. İlgili yabancı firma başka şekilde ticari faaliyette bulunabilir ancak irtibat bürosu aracılığı ile bulunamaz.
 • Ekonomi Bakanlığından izin alınması gerekiyor. Belirli konularda faaliyet izni olmadan irtibat bürosu kurulamaz. İzin kapsamı dışında faaliyet yapmanın yaptırımı vardır. Aşağıda ayrıntısına değindik.
 • Bakanlığın incelemesi sonucunda söz konusu şirketin kuruluşunun üzerinden 1 yıl geçmiş olması istenebilir. Ancak bu şart tüm şirketler için geçerli değildir. Duruma göre bakanlık gerekli görürse bunu ister.
 • Başvuru belgeleri ve istenen bilgiler eksiksiz olarak sunulmalıdır. Bu gerekli belgelerin ayrıntılarına aşağıda değindik.

Sigortacılık ve Diğer Finansal Faaliyet Alanlarında İrtibat Bürosu Açmak: Yabancı şirket eğer; para ve sermaye piyasaları, sigortacılık ve diğer finansal alanlarda (kendi özel mevzuatı bulunan finansal alanlarda) faaliyet göstermek için irtibat bürosu kurmak istiyorsa, bununla ilgili talepleri ilgili özel mevzuatta yer alan yetkili resmi kurumlar tarafından değerlendirilir.

Bakanlık eğer gerekli görürse faaliyet göstermek için izin,lisans yahut buna benzer yetkiler için diğer sektörlerden gelen irtibat bürosu kurma başvurularını, söz konusu izin – lisansı veren kurum ve kuruluşlara sorarak, onların görüşlerini alarak sonuçlandırabilir.

Yabancı Şirketlerin İrtibat Bürosu Açabilmesi İçin Gerekli Evraklar

İrtibat bürosu kuruluşu için gereken evraklar ‘Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu Uygulama Yönetmeliği’  düzenlemesinde yer alır. Bu kapsamda, yabancı firmaların Türkiye’de irtibat bürosu kurmak istemeleri halinde şu belgelere ihtiyaç duyulur:

 • İrtibat bürosu kuruluşu başvuru formu
 • İrtibat bürosu tarafından yürütülecek faaliyetlerin kapsamı ve büronun ticari faaliyet yürütmeyeceğine ilişkin taahhüdü içeren bir beyanname metni
 • Beyannameyi imzalayan yabancı firma yetkilisinin imza yetkisini gösteren belge
 • Yabancı şirkete ait olan ve ilgili Türk Konsolosluğu tarafından onaylana veya ‘Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması’ sözleşmesi hükümleri çerçevesinde onaylanan faaliyet belgesi
 • Yabancı şirket ile ilgili hazırlanmış faaliyet raporu yahut bilanço – gelir tablosu
 • İrtibat bürosunun faaliyetlerini yürütmekle görevlendirilmiş kişi veya kişilere verilecek olan yetki belgesi
 • Eğer irtibat kuruluşu başka bir kişi aracılığı ile takip ediliyorsa, örneğin avukat vekaleti ile yapılıyorsa, bu konuda verilmiş vekaletname belgesi

Bu saydığımız belgelere ek olarak, vergi dairesi başvurusunda ve Genel Müdürlük bildiriminde gereken belgeler de söz konusudur. Bu belgelerin özelliklerine tek tek burada değinmiyoruz ancak bir tablo olarak izah etmek gerekirse:

İrtibat Bürosu Kuruluş Sürecinde Gerekli Belgeler
İrtibat Bürosu Kuruluşunda  Vergi Dairesine Yapılacak Başvuruda Genel Müdürlüğe Yapılacak Bildirimde

-Başvuru formu

-Beyanname metni

-İmza yetkisini gösteren belge

-Faaliyet belgesi

-Faaliyet raporu yahut bilanço – gelir tablosu

-Yetki belgesi

-Varsa vekaletname belgesi

-Sermaye Genel Müdürlüğü izin yazısı

-Kira sözleşmesi

-Büro müdürünün vekaletnamesi

-İşe başlama bildirim formu

-Büro müdürünün unvan altında imza beyannamesi

-Büro müdürünün noter onaylı kimlik ve ikametgah suretleri

-Vergi dairesi kayıt yazısı

-Kira sözleşmesi

-Büro kuruluş izni

-Büro faaliyet bildirim formu

-SSK ve İŞKUR açılış işlemlerine ilişkin belgeler

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğünden büroya ilişkin alınması gereken belgeler

-Gerekli durumlarda belediye izin belgesi

Bu bahsettiğimiz başvuru belgelerinin ve Genel Müdürlüğe sunulması gereken belgelerin Bakanlığa ve Genel Müdürlüğe aslı teslim edilirse birer onaylı suretleri başvurucuya verilir. Burada onaylama işlemini Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü yapar.

Ayrıca başvuru formu, beyanname metni vs. gibi sıraladığımız belgelerin bir kısmı taslak olarak yönetmeliğe eklidir. Bu ekler doğrultusunda başvuru işlemleri gerçekleştirir. 

Önemle belirtmemiz gerekir ki başvurunun tecrübeli avukatlardan yardım alınarak yapılması gerekir. Çünkü kurulmak istenen irtibat bürosunun durumu, yabancı şirketin özellikleri, hukuki işleyiş vs. gözetilerek uzun vadede hukuki problem doğurmayacak bir kuruluş işlemi gerçekleştirilmelidir. Bunun için hukuki yardım almak en sağlıklısı olur.

Yabancı şirketin Türkiye’de irtibat bürosu kurmak maksadıyla topladığı bu belgelerin eksiksiz olması durumunda, başvuruyu izleyen 15 günlük süre içerisinde başvuru sonuçlandırılır.

İrtibat Bürosu Kurulduktan Sonra: Kuruluş izni alındıktan sonra, vergi dairesine kayıt belgesi ve büronun kira sözleşmesinin birer örneği en geç 1 ay içerisinde Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne iletilmek zorundadır.

İrtibat Bürosu Hakkında Önemli Noktalar

İrtibat Bürosunun; Adres, Yetkili Kişi Değişikliği – Yabancı Şirketin Unvan Değişikliği

Yabancı şirketin Türkiye’de kurduğu irtibat bürosunun adresi veya yetkili kişisi – kişileri değişebilir. Bununla birlikte irtibat bürosunun bağlı olduğu yabancı şirketin ünvanı da değişmiş olabilir. Bu tür durumlarda değişikliği takip eden 1 aylık süre içerisinde; 

 • Adres değişmişse yeni adresi bildiren kira sözleşmesi örneği, 
 • Büroya yeni kişi atanmışsa bu kişiye ilişkin yetki belgesi, 
 • Yabancı şirketin ünvanı değişmişse bu değişikliğe ilişkin bilgi belgeler 

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne  bildirilmek zorundadır.

Yabancı Şirketlerin İrtibat Bürosu Harcamaları

Yabancı şirketlerin gelir getiren faaliyetlerde bulunmaları mümkün olmadığı için yurtdışından şirket tarafından kendilerine sağlanan dövizle giderlerini karşılarlar. 

İrtibat Bürosu Kar Transferi: Yukarıda irtibat bürolarının ticari faaliyette bulunamadığından bahsettik. Bu şekilde iktisadi faaliyette bulunma yasakları olduğu için irtibat bürolarının kar transferi yapmaları da mümkün olmaz. Ancak irtibat bürolarının kar transferi yapmalarının mümkün olduğu bir tek hal vardır. O da büronun sona erdiği durumlarda tasfiye anında olur. Tasfiye sonucunda oluşan bakiyenin transferi mümkündür.

İrtibat Bürosu Çalışanları

Yabancı şirketlerin Türkiye’de açtıkları irtibat büroları çoğu zaman bir çok çalışana ihtiyaç duyar. Bu çalışanlar Türk veya yabancı ülke vatandaşı olabilir. Yabancı çalışanlarla ilgili özel duruma aşağıda değineceğiz.

İrtibat Büroları SGK Bildirimi Yapar mı? : İrtibat büroları, kendi bünyelerinde çalıştırdıkları yabancı ve Türk çalışanlar için Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bildirim yapmak durumundadır. Her ay düzenli şekilde normal bir işveren gibi işçilerin primlerinin bildirilmesi ve ödenmesi gerekir. Bu konuda İş Kanunu ve bağlı diğer mevzuat hükümlerine tabidirler.

İrtibat bürosu çalışanı eğer Türk vatandaşı ise ödenen ücret üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılmaz. Ancak SSK, işçi – işveren primi kesilir ve Sigorta Müdürlüğüne yatırılır.  

İrtibat bürosunda çalışan yabancının Türkiye’de sigortalı sayılmaması için (çalışan adına SGK primi ödememesi için) vatandaşı olduğu ülke ile sosyal sigorta anlaşmasının olması, yabancı ülkede sigortalı olduğuna dair gerekli bilgi ve belgelerin işverence bulundurulması gerekir. 

Eğer bu şartlar yerine getirilirse bu kişi için Türkiye’de SGK primi ödemeye gerek olmaz. Ancak yabancı çalışanın kendi ülkesinde sosyal sigortası yok ise bu sefer Türkiye’de prim öder.

Bu belgeler tabii ki yabancı devlet makamlarından onaylı olması gerekir. Bununla ilgili olarak apostil yazımızı inceleyebilrisiniz. Yukarıda irtibat bürosu kuruluşu için gerekli evraklar için de aynı durum geçerlidir. Yabancı ülkeden alınan belgelerin apostil şerhi olması önem taşıyor.

Ödemelerin Usulü: İrtibat bürosu ödemeleri döviz üzerinden ve bağlı olduğu şirket kazançları ile gerçekleştirilir. Çalışanlara ödenen miktar hukuken ücret niteliğinde olur ve döviz olarak ödenir. Ayrıca irtibat büroları gelir vergisinden muaf oldukları için asgari geçim indirimi (AGİ) hakedişi bulunmaz.

Yabancı Şirket İrtibat Bürosunda Yabancı Personel Çalıştırmak

İrtibat bürosunda çalışan yabancı işçiler, merkezi Türkiye dışında bulunan şirket nam ve hesabına hareket ederler. Türkiye’de yabancıların çalışma kuralları arasında, şirketin her bir yabancı çalışanı için 5 Türk çalışan alması şartı vardır.

Ancak kilit personel olarak nitelendirilen ve belirli özelliklere sahip olan çalışanlar için yabancı çalışan kotası uygulanmaz. Kilit personel olarak özellikle şu özellikle uygulamada kabul edilmektedir:

 • Şirketin üst yönetiminde yahut yürütme biriminde yer almak
 • Şirketin tamamını yahut bir kısmını yönetmek
 • Şirketin denetçilerinin veya personelinin işlerini denetlemek – kontrol etmek
 • Şirkete yeni çalışan alma yahut halihazırda çalışan kişileri işten çıkarma yetkisine sahip olmak
 • Şirket ile ilgili belirli düzey temel sayılan bilgilere sahip olmak
 • Şirket tarafından adına yetki belgesi düzenlenmek

Önemle belirtmemiz gerekir ki irtibat bürosunda çalıştırılacak yabancılar için çalışma izni alınması gerekir.

Burada çalışma izninin ayrıntılarına değinmiyoruz. Bununla ilgili olarak “çalışma izni” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Yabancı Şirket İrtibat Bürolarında Defter Kayıt ve Belge Düzeni

Yabancı şirketlerin Türkiye’de açtıkları irtibat büroları, dar mükelleftir. Vergisel duruma aşağıda değineceğiz. Ancak dar mükellef olmalarına rağmen yaptıkları harcama ve bunlara bağlı ödedikleri vergi, harç vs. bunları belgeleyebilmeleri için mükellefiyet durumunu tescil ettirmeleri gerekir. 

Bu kapsamda defter tutma, belge düzenleme ve bunların saklanmasına özen gösterilmelidir. İrtibat bürolarının tutmaları gereken belgeler, faaliyete, harcamalara vs. somut olayın şartlarına göre belirlenir. Bu kapsamda; yevmiye defteri, defter-i kebir ve envanter defterinin gündeme gelebileceğini söyleyebilir.

Yabancı firmaların Türkiye irtibat büroları yukarıda da bahsettiğimiz üzere Türkiye dışından elde ettikleri döviz üzerinden harcamalarını gerçekleştirir. İrtibat büroları gerekli denetimlerin sağlıklı ve sorunsuz sürdürülmesi için bu para akışına ilişkin süreci banka dekontu, transfer belgeleri, döviz alım belgeleri vs. belgelendirmeleri ve saklamaları gerekir.

Yabancı İrtibat Bürolarının Vergi Sorumluluğu

Yukarıda ayrıntılı olarak bahsettiğimiz üzere irtibat büroları ticari faaliyette bulunamaz, kazanç elde etme amacına yönelik işlemler yapamaz. Bu nedenle gelir vergisinden muaf tutulmuşlardır. Hukuken ‘kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar gelirli işveren’ niteliğindedir. Bu nedenle Kanunda gelir vergisi istisnaları arasında yer almışlardır.

Her ne kadar irtibat bürosunun gelir vergisinden istisna olduğunu söylesek de, irtibat bürosu ticari faaliyette bulunma yasağına uymaz ve kazanç elde ederse, diğer kanuni yaptırımların yanında bu elde ettiği gelir üzerinden vergilendirilir ve vergi ziyaı cezası söz konusu olur.

Damga Vergisi Kanunu kapsamında irtibat bürosu çalışanlarına yapılan ücret ödemelerinden damga vergisi kesintisi yapılır. Bu verginin muhtasar beyanname ile beyan edilmesi ve süresi içerisinde ödenmesi gerekir.

İrtibat Bürosunun Sona Ermesi

Yabancı şirketlerin Türkiye’de açtıkları irtibat büroları iki şekilde sona erer; ilk olarak şirket kendi iradesi ile irtibat bürosunu kapatabilir. Amaç hasıl olmuştur, artık ihtiyaç kalmamıştır veya şirket kapanmıştır.

İkinci olarak yukarıda bahsettiğimiz şekilde yasak işleri yapan irtibat bürosu Türk idari mercileri tarafından faaliyet izni yasaklanmak sona erdirilebilir. Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu Uygulama Yönetmeliği madde 8/e maddesinde irtibat bürosunun sona ermesine ilişkin hükümler yer alır. 

Buna göre; irtibat büroları faaliyetlerini sona erdirdikleri takdirde bağlı oldukları vergi dairesinden iş bırakma – yoklama fişi almalı ve bunu Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne gönderir. Bundan sonra bir tasfiye süreci işler. Burada kalan malvarlığının şirkete transfer edilmesi mümkündür.

Türkiye’de İrtibat Bürosu Açmanın Avantajları

İrtibat büroları ticari faaliyet yasaklarından ötürü  vergisel anlamda oldukça rahatlardır. İrtibat büroları şirketler için gereksiz yatırımları engeller, ön araştırma sonucunda şirketin planlamalarında büyük yardımı dokunur. 

Piyasada şirket için uygun zemin oluşturur. Yabancı yatırım olması dolayısıyla da Türkiye Cumhuriyeti Devletinin özellikle önem verdiği konular arasında yer alır. Bundan ötürü bir takım teşviklerden yararlanılır ve hukuki anlamda korunurlar.

Yabancı Şirket Şubeleri ile İrtibat Büroları Arasındaki Fark

Yabancı şirketlerin Türkiye’de şube açması direkt olarak ticari faaliyete giriştikleri anlamına gelir. Burada şube konusunun ayrıntısına girmiyoruz. Bununla ilgili olarak “yabancı şirketlerin Türkiye’de şube açması” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz. Ancak kısa bir karşılaştırma yapmak gerekirse;

Yabancı Firmaların Şubeleri – İrtibat Büroları
Şube İrtibat Bürosu
Şubelerin ticari yasağı yoktur. Kazanç elde etme amacıyla hareket ederler. İrtibat büroları ticari yasağa tabidir. Kazanç elde etme amacı taşımazlar.
Kazanç elde ettikleri için vergi yükümlülükleri vardır. Gelir vergisi ve kazanca bağlı diğer vergilerden istisna tutulmuşlardır.
Şirkete bağlı olsa da ticari ünvanı vardır. Şirkete bağlı bir irtibat ofisi oldukları için ayrı bir ticari ünvana sahip değildirler.

Yabancı Şirketlerin İrtibat Bürosu Açarken Dikkat Etmesi Gerekenler

Yabancı şirket irtibat bürosu ile ilgili bilinmesi gereken tüm genel ayrıntılara yukarıda yer verdik. Ancak belirtmemiz gerekir ki süreç bundan ibaret değildir. Her somut olayın mevzuatta farklı noktalara temas eden yönleri olur. 

Şirket, şube, irtibat bürosu vs. farketmeksizin her kuruluş işlemlerinden önce gerekli hukuki zemin hazırlanmalıdır. Bu aşamalarda yapılan hatalı yahut ihmali işlemler ciddi hukuki problem doğurabilir. Dolayısıyla avukat yardımı alınmalıdır. 

Bu makale faydalı mıydı?