Kiracı tahliye davası dilekçe örneği

Kiracı Tahliye Davası Dilekçe Örneği

Kiracı tahliye davası dilekçe örneği, özellikle kiracısını tahliye etmek isteyen ev sahipleri tarafından sıklıkla sorulmaktadır. Bu dilekçenin doğru usulde hazırlanması ve içeriğinin somut olayın şartlarını taşıyor olması, davadan netice alınabilmesi bakımından önem taşımaktadır. Yazımızda, dilekçe hazırlama evresinde ve sonrasında dikkat edilmesi gereken hususlara bir dilekçe örneğiyle birlikte yer verilmiştir.

Kiracı Tahliye Davası Dilekçe Örneği

Kiracı tahliye davası dilekçe örneği olarak birçok taslağa rastlanmaktadır. Fakat bu taslak metinlerin dava dilekçesi olarak aynen kullanılması, birçok mağduriyete yol açmaktadır. Aşağıda bir dilekçe örneğine yer verilmiştir. Bu örnek, yazının devamında belirtilen kıstaslara uygun olarak somut olayın şartlarına göre doldurulmalıdır.

(…/…/…) (Tarih yazılır.)

SULH HUKUK MAHKEMESİNE

(Yetkili mahkeme belirtilmelidir.)

DAVACI: (Davacının adı, soyadı, TC kimlik numarası ve adresi belirtilmelidir.)

VEKİLİ: (Davacı vekilinin adı, soyadı, sicil numarası ve adresi belirtilmelidir.)

DAVALI: (Davalının adı, soyadı, TC kimlik numarası ve adresi belirtilmelidir. Biliniyorsa vekiline ilişkin bilgiler de eklenmelidir.)

KONU: (Davanın kiracı tahliyesi hakkında olduğuyla ilgili kısa ve öz şekilde bilgi verilmelidir.)

AÇIKLAMALAR:

  1. Davaya konu olan taşınmaza dair bilgilere yer verilir. Örneğin, kiralanan konutun adresi ve sahibi belirtilmelidir. Kiracının kim olduğu ve kira bedelinin ne kadar olduğu ifade edilmelidir. Bunların yanında; kira sözleşmesinin başlangıç tarihi ve kira süresi yazılmalı, kiracının konutta halen ikamet ettiğine de değinilmelidir.
  2. Arabuluculuk sürecinin işletilmiş olduğu ve sonuç alınamadığı için tahliye davası açıldığı belirtilmelidir. Dava dilekçesiyle birlikte arabuluculuk sürecine ilişkin evrak da mahkemeye sunulmalıdır.
  3. Kiracıya ihtarname gönderilmiş ise; ihtarnamenin gönderim nedeni, tarihi ve içeriği belirtilmelidir. Bu ihtarnameye bir cevap verilmiş ise ilgili cevabın içeriği ve tarihi de dilekçede açıklanmalıdır.
  4. Tahliye talebinin dayandırıldığı bütün nedenler yazılmalı ve gerekçelendirilmelidir. Örneğin, konuta ihtiyaç duyulması veya kiracının borcunu ödenmemesi bir tahliye sebebidir. Tahliye nedenleri, her somut olayda farklılık göstermektedir.
  5. Açıklamalar kısmı, yukarıda belirtilen maddelerle sınırlı olmak durumunda değildir. Her somut durumun özellikleri gereği, her bir olgu ve hukuki argüman ayrı ayrı izah edilmelidir.

Tahliye sebepleri özelinde dikkat edilmesi gereken temel noktalar, yazının devamında ayrıntılı şekilde açıklanmıştır.

DELİLLER: (Kira sözleşmesi, bilirkişi incelemesi, ihtarname ve sair yasal deliller belirtilmelidir.)

HUKUKİ SEBEPLER: Taleplerin dayanağı olan hukuki sebepler; 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair düzenlemelerdir. Bu kısımda, söz konusu dayanaklar belirtilmelidir.

SONUÇ VE İSTEM: Davacı, bu bölümde tahliye talebini belirtmelidir. Talep edilen tahliye tarihi yazılmalıdır. Konutun nasıl teslim edilmesi istendiği açıklanmalıdır. (Boyalı, temiz vs.) Ayrıca, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesi de talep edilmelidir.

DAVACI/DAVACI VEKİLİ

(İmza atılmalıdır.)

Kiracı Tahliye Davası Dilekçe Örneğinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kiracı Tahliye Davası Dilekçe Örneğinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kiracı tahliye davası dilekçe örneğini doldururken dikkat edilmesi gereken ilk husus, tahliye sebebinin doğru tespit edilmesidir. En sık karşılaşılan sebepler; sözleşmenin 10 yılı doldurması, tahliye taahhütnamesi bulunması, eve ihtiyaç duyulması ve kiranın ödenmemesidir

Tahliye nedeninin doğru tespit edilmesi, davanın açılması gereken zaman aralığının tespiti bakımından da büyük önem arz etmektedir.

DİKKAT: 7445 sayılı Kanun uyarınca, 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren açılacak tahliye davalarında zorunlu arabuluculuk şartı getirilmiştir. Dolayısıyla, dava öncesinde arabuluculuk süreci işletilmediği takdirde mahkeme davayı reddedecektir. Arabuluculuk evresinde herhangi bir mağduriyet yaşamamak adına, süreci başlatmadan önce uzman gayrimenkul avukatına danışmakta fayda vardır.

Kiranın ödenmemesi nedeniyle kiracının tahliyesi mümkündür. Ev sahibi, kiracıya yazılı bir ihtarname göndermeli ve borcunu ödemesi için en az 30 gün süre vermelidir. Borç ödenmediği takdirde tahliye ve alacak davası açacağını da ihtarnamede belirtmelidir.

Kendisine verilen süre içerisinde borcunu ödemeyen kiracı, evden tahliye edilebilir. Fakat verilen sürenin dolması beklenmeli, sonrasında vakit kaybetmeden dava açılmalıdır. Kiracı tahliye davası dilekçe örneği doldurulurken tahliye şartlarının sağlandığına değinilmeli, ihtarname örneğine de yer verilmelidir. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için, “kirayı ödemeyen kiracının tahliyesi” yazımıza göz atabilirsiniz.

İki haklı ihtar nedeniyle tahliyenin sağlanabilmesi için, kiracı aynı kira yılındaki iki farklı ayın kirasını ödememiş olmalıdır. Ayrıca, kiracıya farklı aylar için iki ayrı ihtar çekilmiş olması gerekir. Örneğin Ocak ayının ödenmeyen kirası için bir ihtar, Mart ayınınki için bir ihtar gönderilmesi gerekmektedir. Bu ihtarlar, yazılı şekilde yapılmalıdır.

İhtarlar kapsamında verilen sürede kiracı kirasını ödemiş olsa dahi kendisine iki haklı ihtar nedeniyle tahliye davası açılabilir. Fakat davanın, kira döneminin bitiminden sonraki 1 ay içerisinde açılması gerekir. Kiracı tahliye davası dilekçe örneği doldurulurken bu ihtarnamelere yer verilmeli, süreç anlaşılır biçimde izah edilmelidir. Bu dava hakkında bilgi edinmek ve detaylara ulaşmak için, “iki haklı ihtar nedeniyle tahliye” yazımıza bakabilirsiniz.

10 yılı dolduran kiracının tahliyesi için, iki farklı ihtimal mevcuttur. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, sözleşmenin başlangıcından itibaren 10 yıl geçmesiyle tahliye mümkün hale gelir. Fakat 6 aylık kira döneminin bitiminden en az 3 ay önce, kiracıya ihtarname gönderilmelidir. Buna rağmen kiracının evden çıkmaması halinde, tahliye davası açılabilir.

Belirli süreli kira sözleşmelerinde ise sözleşme kapsamında belirlenen sürenin bitiminin ardından 10 uzama yılı daha geçmelidir. Bunu takip eden her kira yılı bitmeden en az 3 ay önce fesih bildiriminde bulunulabilir. Buna rağmen kiracı çıkmazsa tahliye davası açılmalıdır.

Dilekçede kira sözleşmesine ve ihtarnameye yer verilmeli, 10 uzama yılının dolduğu ve gerekli prosedürlerin işletildiği ileri sürülmelidir. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için, “10 yıllık kiracının tahliyesi” yazımıza bakabilirsiniz.

İhtiyaç nedeniyle tahliye için; ev sahibinin kendisinin, eşinin, altsoyunun, üstsoyunun veya kardeşlerinin eve ihtiyaç duyması gerekmektedir. Örneğin; ev sahibinin oğlunun evlenmesi nedeniyle konuta ihtiyaç duyması, tahliye için bir sebep olabilir. Ancak, burada dikkat edilmesi gereken husus; ihtiyacın gerçek, samimi, zorunlu ve sürekli olması gerektiğidir.

Belirli süreli sözleşmelerde, sürenin sonunda ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açılabilir. Belirsiz süreli sözleşmelerde ise her 6 ay bir kira dönemini ifade eder. 6 aylık kira döneminin bitiminden en az 3 ay önce kiracıya ihtarname çekilmelidir. Bu ihtarnamede belirlenen tahliye tarihinden sonraki 1 ay içerisinde de dava açılmalıdır.

Kiracı tahliye davası dilekçe örneği doldurulurken olayın koşulları ve eve duyulan ihtiyaç, açık ve anlaşılır biçimde belirtilmelidir. Tahliye talebinde dayanılan gerekçelere de yer verilmelidir. Bunun dışında, Yargıtayın konuya ilişkin verdiği emsal kararlara da dilekçede yer verilmelidir. Konuya ilişkin detaylar ve Yargıtay kararlarından çıkarılan çeşitli ihtiyaç örnekleri, “ihtiyaç nedeniyle tahliye” yazımızda yer almaktadır.

Kiracı Tahliye Davası Dilekçe Örneğinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Yeni Ev Sahibinin Kiracıyı Tahliyesi

Yeni ev sahibi kiracının tahliyesini istiyorsa; evi edindikten sonraki 1 ay içerisinde kiracıya yazılı bildirimde bulunmalıdır. Evi edinmeden itibaren 6 ay geçtikten sonra da tahliye davası açma hakkına sahip olacaktır. Dilerse bunun yerine, sözleşmenin sona ermesini bekleyip süre dolduktan sonraki 1 ay içerisinde dava açmayı tercih edebilir.

Kiracıyı tahliye etmek isteyen yeni ev sahibi, dava dilekçesini dikkatle doldurmalıdır. Kiracı tahliye davası dilekçe örneğini hazırlarken ihtarname örneklerini dilekçeye koymalıdır. İhtiyacın aciliyetini de doğru zeminde izah etmeli ve Yargıtay karar örnekleriyle dilekçesini zenginleştirmelidir. Yeni ev sahibinin kiracıyı tahliyesine dair detaylar için, “yeni ev sahibinin kiracıyı tahliyesi” yazımıza bakabilirsiniz.

Tahliye taahhütname ile tahliyenin sağlanması mümkündür. Fakat bu noktada, tahliye taahhütnamesinin geçerlilik şartlarını taşıyor olması son derece önemlidir. Örneğin taahhütname yazılı şekilde yapılmış olmalı, kiracı imzalamış olmalı ve tahliye tarihi net bir şekilde belirtilmiş olmalıdır. Taahhütnamede belirtilen tarihin gelmesiyle birlikte, 1 ay içerisinde ev sahibi dava açabilir veya icra takibi başlatabilir.

Kiracı tahliye davası dilekçe örneği doldurulurken tahliye tarihine ve davanın süresinde açıldığına değinilmelidir. Kiracı tahliye davası dilekçe örneği doldurulduktan sonra, tahliye taahhütnamesi de dilekçeyle birlikte mahkemeye sunulmalıdır. Bu noktada; tahliye taahhütnamesinin şartlarına ve tahliye sürecinin işleyişine ilişkin detaylara, “tahliye taahhütnamesi ile tahliye” yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Yazının şimdiye kadarki kısmında izah edilen durumlar, uygulamada sık karşılaşılan tahliye nedenlerini teşkil eder. Fakat çeşitli birçok neden ötürü daha kiracının tahliyesi gündeme gelebilir. Bu noktada, kiracı tahliye davası dilekçe örneği ilgili konu kapsamında doldurulmalıdır. Ayrıca, somut olaya özgü durumlara da dilekçede yer verilmesi gerekir.

Kiracı tahliye süreci, dava dilekçesinin doğru şekilde hazırlanması dışında pek çok işlemin daha usulüne uygun yürütülmesini gerektirir. Dolayısıyla, konuya genel olarak hakim olmanın önemi büyüktür. Bu noktada, “kiracı nasıl çıkarılır” yazımıza göz atarak konuyu tüm yönleriyle inceleyebilirsiniz. İlgili yazıda, tahliye nedenlerine ve sürece ilişkin çeşitli birçok açıklama bulunmaktadır.

Sonuç

Kiracı tahliye davası dilekçe örneği, bünyesinde pek çok teknik ayrıntı barındırmaktadır. Doğru doldurulmaması veya usul işlemlerinde hata yapılması halinde; sürecin uzaması, tahliyenin yapılamaması ve masrafların artması gündeme gelecektir. Dolayısıyla; yargılama sürecinde sorun yaşamamak adına, dava dilekçesini hazırlarken uzman gayrimenkul avukatından yardım almakta fayda vardır.