gizlilik sözleşmesi

Gizlilik Sözleşmesi 

Gerek e-ticaret siteleri gerek diğer ticari kuruluşlar uygulamada gizlilik sözleşmesi adı altında bir sözleşmeye ihtiyaç duyuyor. Gizlilik sözleşmesi ile taraflar, sözleşmeden ötürü birbirlerine ifşa ettikleri bilgilerin gizli kalmasını amaçlıyorlar. Yazımızda bu konu ile ilgili temel bilgilerin yanında bilinmesi gereken önemli noktaları hukuki zeminde açıklayacağız.

Bu sözleşmeyi hazırlamak isteyen kişilerin tecrübeli avukatlarla birlikte çalışarak hukuki yardım almaları önemli bir husustur. Ancak bundan önce gizlilik sözleşmesi ile ilgili temel hukuki süreç hakkında bilgi sahibi olmak da önemlidir. Bu yazıyı sizler için bu amaç doğrultusunda hazırladık.

Yazımızda gizlilik sözleşmesinin ne olduğu, sözleşmede yer alması gereken hususlar, gizli bilginin nasıl belirlendiği, sözleşmenin hukuki niteliği ve kanuni düzenlemesi, geçerliliği ve konunun diğer önemli meseleleri üzerinde duracağız.

Gizlilik Sözleşmesi Nedir?

Gizlilik sözleşmesi, tarafların sözleşmeden ötürü birbirlerine ifşa ettikleri ve saklı kalmasını istedikleri bazı bilgilerin ne şekilde muhafaza edileceğine, bu yükümlülüğe aykırılık durumunda ne olacağına, verilerin ne şekilde üçüncü kişiler ile paylaşılacağına vs. bu konudaki hükümlere ilişkin tarafların iradelerinin yer aldığı sözleşmedir.

Bu sözleşme kimi zaman e-ticaret sitesi ile tüketiciler arasında yapılır, kimi zaman iki tacir arasında imzalanır, kimi zaman şirket ortakları kimi zaman da çalışan ile işveren arasında imzalanır. Gizlilik sözleşmelerindeki gizli tutma yükümü; sözleşme kurulmazdan öncesini, sözleşmenin kurulması ve devam ettiği süreyi ve sözleşme sona erdikten sonraki süreyi de kapsar.

Esasen gizlilik sözleşmesi olmasa bile tarafların birbirlerine karşı hem sözleşme görüşmelerinde hem de sözleşme imzalandıktan sonra hem de sözleşmeden doğan borç sona erdikten sonra gizlilik ve benzeri sorumlulukları devam eder. Uygulamada sözleşme olmaksızın dahi bu tarz ihlaller yaptırıma bağlanabiliyor. Ancak gizlilik sözleşmesi olması, hukuki çare bakımından kolaylık sağlayabilir. Ayrıca gizlilikle ilgili prosedürün tarafların istekleri doğrultusunda hazırlanmasına da imkan sağlar.

Gizlilik Sözleşmesi infografik

Sözleşmenin Hukuki Niteliği

Gizlilik sözleşmesinin hukuki niteliği, sözleşme serbestisi hükümlerine dayanılarak oluşturulan iki taraflı bir hukuki sözleşme olmasıdır. Temel dayanağı 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun sözleşmeye ilişkin düzenlemelerinde yer alır. Bu sözleşme sözleşmelerle ilgili mevzuatta özel olarak yer almadığı için genel niteliklidir ve kanunun emredici düzenlemelerine aykırı hükümler içeremez. Bunun ayrıntısına yukarıda değinmiştik.

Sözleşmenin Geçerliliği

Bu sözleşmenin geçerliliği; tarafların birbirine uygun irade beyanına uygun olmasına bağlıdır. Ayrıca iradeyi sakatlayan hallerden hata, hile ve korkutma durumlarının olmaması gerekir. Bununla birlikte sözleşmenin batıl olmaması için yukarıda da değindiğimiz üzere kanunun emredici hükümlerine aykırı olmaması gerekiyor. Ayrıca gabin yani aşırı yararlanma durumu olmamalıdır.

Artı olarak genel işlem koşulları kurallarına dikkat edilmesi gerekiyor. Yani daha önceden kişilere imzalatmak üzere taslak olarak hazırlanmış sözleşme metinleri (ki gizlilik sözleşmesi genelde öyle olur) çoğu durumda zayıf tarafın lehine yorumlanıyor ve normal sözleşmelere göre sözleşmeyi hazırlayan tarafa bazı ekstra yükümlülükler getiriliyor. Bu nedenle bu sözleşme hazırlanırken ve bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda hukuki yardım almak önemli bir konudur.

Gizlilik Sözleşmesinde Neler Yer Alır?

Gizlilik sözleşmesi, aşağıda ayrıntılı değineceğimiz üzere, kendine özel bir kanunu veya hukuki düzenlemesi olmayan bir sözleşmedir. Türk Borçlar Kanunu genel hükümleri kapsamında sözleşme serbestisi ilkesine göre uygulamada yer alan bir sözleşmeden bahsediyoruz. Bu nedenle sözleşmenin içeriğinin ne olduğuna ilişkin bağlayıcı hususlar söz konusu olmaz.

Ancak sözleşmenin konusu yukarıda da belirttiğimiz üzere bellidir. Sözleşmelerin genel içermesi gereken hususlarda bellidir. Bu kapsamda bir gizlilik sözleşmesinde genel olarak şu hususlar görülür:

 • Tarafların kim olduğu ve iletişim adresleri
 • Sözleşme metninde kullanılacak bazı kavramların ne anlam ifade edeceği
 • Sözleşmenin konusu ve amacı
 • Sözleşme ile taraflara getirilen yükümlülüklerin neler olduğu
 • Kredi kartı güvenliği
 • Mail order kart bilgilerinin güvenliği
 • E-posta ve diğer bilgilerin güvenliği
 • Sözleşmenin esası olan bazı önlemler, taraflara getirilen haklar, olası bazı durumlarda ne şekilde hareket edilmesi gerektiği ve yükümlülüklerin ne zaman sona ereceği
 • Sözleşmede değişiklik yapılmasına ilişkin kurallar
 • Sözleşmeye aykırılık veya başka durumlar için cezai şart
 • Sözleşmenin devrine ilişkin esaslar
 • Sözleşmenin ne şekilde feshedilebileceği
 • Mücbir sebepler ve bunlardan ötürü sözleşmenin akıbetinin ihtimallere göre ne olacağı
 • Sözleşmenin ifasından doğan uyuşmazlıkların çözüm usulü, yetkili mahkemenin neresi olduğu
 • Zarar tazminine ilişkin kurallar
 • Sözleşme hükümlerine getirilen istisnalar
 • Sözleşmenin ne zaman yürürlük tarihi, süresi ve hangi şartlarda ne zaman sona ereceği

Bu bahsettiklerimiz başlıklar genel olarak gizlilik sözleşmesinde genel konulardır. Bu konular olayın özelliklerine göre eklenip çıkarılabilir veya değiştirilebilir. Bu sözleşme özenli bir şekilde ve hukuki yardım alınarak hazırlanmalıdır. Kopyala yapıştır metinler kısa vadeli çözümler üretirken uzun vadede ticari işleyişi ciddi aksaklığa uğratır.

Yukarıda saydığımız hususlar sözleşme serbestisi ilkesi gereğince serbest bir şekilde sözleşmeye konur. Bu sözleşmeler genellikle tek tarafın hazırlayıp karşı tarafa imzalattığı veya online ortamda onaylattığı sözleşmelerdir. Bunlarda her ne kadar serbestlikten bahsetsek de başta Türk Borçlar Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat düzenlemelerinde yer alan emredici kurallara aykırı hükümler konulmamalıdır.

Gizli Bilgi Nedir?

Yukarıda gizlilik sözleşmesinde bazı kavramların kullanıldığından ve sözleşme içerisinde bunların tanımlanacağından bahsettik. İşte bunlardan en önemlisi gizli bilgi kavramıdır. Gizli bilgi kavramı genellikle yapılacak olan sözleşmenin niteliği, taraflar ve ticari işleyişin özelliklerine göre belirlenir. O sözleşmede nelerin taraflarca gizli tutulması gerektiği ayrıntılı olarak yer almalıdır.

Ayrıca bazı durumlarda gizli bilgi kavramı kapsamına bazı bilgilerin alınmaması gerekebilir. Bunlar dediğimiz gibi sözleşmenin özelliğine bağlıdır. Sözleşme metni hazırlanırken bu konu üzerinde durulması gereken bir konudur. Genellikle tarafların önceden zaten bildiği veya ilerde kamuoyunca taraflardan kaynaklanmayan nedenlerle bilinecek olan hususlar gizli bilgi kapsamı dışına çıkarılır ancak bazı durumlarda özellikle gizli bilgi olmayanlar sözleşmede yazılabilir.

Gizlilik Sözleşmesi ve KVKK ilişkisi

Kişisel verilerin korunması, daha çok kişisel veri işleme faaliyeti ile ilgilidir. Müşterilerin, çalışanların, ortakların vs. insanların kişisel verilerini sistematik şekilde kaydetme faaliyeti Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında sıkı bir koruma altına alınmıştır. Bununla ilgili veri sorumlularının ciddi yükümlülükleri vardır.

Gizlilik sözleşmesi ise taraflar arasındaki bir sözleşmede birbirlerine ifşa ettikleri bilgilerin (daha çok tüketicinin satıcıya yani zayıf tarafın güçlü tarafa ifşa ettiği bilgilerin) gizliliği konu edinir. Daha tekil hükümler içerir. Esasen gizlilik sözleşmesi ile KVKK’nın kesiştiği noktalar olsa da birbirlerinden farklı hukuki kurumlardır.

Bu sözleşme, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve buna bağlı çıkarılan mevzuat düzenlemelerine aykırı hükümler içeremez. Yani KVKK ile veri sorumlularına getirilen yükümlülükler, gizlilik sözleşmesi ile bertaraf edilemez. Bununla ilgili önemli ayrıntılar için “Kişisel Verilerin Korunması” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

E-Ticarette Gizlilik Sözleşmesi

E ticaret siteleri çok fazla veriyi kendinde tutması nedeni ile mutlaka gizlilik sözleşmesi hazırlamamalıdır. Özellikle en sorun çıkarabilecek olan kredi kartı bilgilerinin tutulması nedeni ile uygulamada bir çok dava görmekteyiz.

Bu davalar hem tazminat gerektiren hukuk davaları olduğu gibi hem de hapis cezasını gerektiren ve TCK 245’den kaynaklanan kredi kartı dolandırıcılığı suçudur. İlgili yazımızı okursanız esasen basit bir nedenden bile bu suçla karşılaşabileceğini görebilirsiniz. Bu nedenle e ticaret siteleri uygun gizlilik sözleşmesi hazırlayarak kullanıcılarına bunu onaylatmalıdır.

E-ticaret sitesi için gizlilik sözleşmesi konusu araştırarak bu konuya gelmişseniz. Aşağıdaki konuları da okumanızı öneririz.

Gizlilik Sözleşmesi Örneği

İnternet ortamında, gizlilik sözleşmesi örneği gibi taslak bazı metinler dolaşıyor. Bunlar tamamen itibar edilmemesi gereken metinlerdir. Esasen örnek olarak görmek adına bakılabilir ancak her somut olay kendine has özellikler barındırır.

Her ticari işleyiş için hazırlanacak hukuki metinler özel bir çalıştırma gerektirir. Çünkü mevzuatın çok farklı yerlerinde ilgili duruma etki eden hükümler bulunabilir. Sözleşme hazırlanmadan önce oluşturulması gereken hukuki altyapı olabilir. Tüm bu durumlar ancak tecrübeli avukatlar ile çalışılarak sürdürülmesi gereken süreçlerdir.

Konu ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Yukarıda konu ile ilgili temel hususlardan ve uygulamadaki işleyişten bahsettik. Ayrıca belirtmek gerekir ki bu sözleşme ile ilgili sıkça sorulan bazı sorular vardır. Bunlara da cevapları ile birlikte yer vermekte yarar görüyoruz.

Gizlilik Sözleşmesi Nedir?

Gizlilik sözleşmesi; tarafların aralarındaki sözleşmeden kaynaklı bilgilerinin saklı kalması ve bu gizliliğin nasıl sağlanacağını, bilgilerin muhafazasının ne şekilde olacağını düzenleyen; sözleşme öncesini, devam ettiği süreyi ve sonrasını kapsayan anlaşmadır.

Gizlilik Sözleşmesinde Bulunması Gerekenler Nelerdir?

Gizlilik sözleşmesinde sözleşme serbestisi geçerli olup konulacak hükümler kanunun emredici hükümlerine aykırı olmamak şartı ile özgürce kararlaştırılabilir. Genel olarak taraf bilgileri, sözleşmenin konusu, tarafların yükümlülükleri, sözleşmeye aykırılık halinde cezai şart gibi hususlar yer alır.

Gizlilik Sözleşmesi ve KVKK Arasında Bir İlişki Var mıdır?

Kişisel verilerin işlenmesi, verilerin sistematik bir şekilde kaydedilmesi hususu Kişisel Verilerin Korunması Kanununda düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra gizlilik sözleşmesinde ise tarafların birbirlerinden öğrendikleri bilgilere sadık kalmaları ve saklamaları amaçlanmaktadır. Gizlilik sözleşmesi KVKK hükümlerine aykırı olamaz.

Taraflardan Birinin Sözleşmeye Aykırı Davranışı Sonucunda Ne Olur?

Sözleşmeye aykırı davranan taraf diğer tarafa tazminat ödemekle yükümlüdür. Burada kişisel verilere ilişkin adli suçlarla birlikte KVKK şikayeti sonucu doğan idari yaptırımlar gündeme gelir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Gizlilik sözleşmesi ile ilgili dikkat edilmesi gereken en önemli meselelerden birisi, sözleşme içerisinde ihtiyaca binaen alışılmışın dışında hükümler koyma meselesidir. Bu çok dikkatlice gerçekleştirilmesi gerekir. Çünkü bunu yaparken Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerini göz önünde bulundurmak gerekir..

Yukarıda gizlilik sözleşmesi ile ilgili bilinmesi gereken temel meselelere değindik. Tabii ki gizlilik sözleşmesi ve buna bağlı diğer hukuki işlemler daha çok ayrıntıya sahiptir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan birisi de benzer işletmelere bakarak gizlilik sözleşmesinde bir taklit yapmamaktır.

Bu durum uygulamada hukuki problemlerin temel nedenleri arasında yer alır. Münferit benzer gibi görünen durumlar, arka planda çok farklı hukuki zemine sahipken, sizin sözleşmeniz çok farklı hukuki zemine ihtiyaç duyabilir. Bu nedenle e-ticaret avukatı aracılığı ile süreci yürütmek sağlıklı olacaktır.