vergi avukatı

Vergi Avukatı

Avukat; taraflar arasındaki hukuki ilişkilerin düzenlenmesinde, uyuşmazlıkların hukuka uygun bir şekilde çözümlenmesinde ve hukuk normlarının uyuşmazlık konusuna eksiksiz ve doğru uygulanmasında tarafı temsilen görev yapan kişidir. Vergi avukatı da daha çok vergi hukuku konusunda uzmanlaşmış ve bu alanda hukuki danışmanlık ve davalarda temsil hizmeti veren kişidir.

Avukat üstlendiği görevi yerine getirirken bilgi birikiminin yanında mesleki deneyimi de oldukça önem arz eder. Önüne gelen dava veya işte teorik bilgilerinin yanında pratik bilgilerini de kullanır. Çoğu kişi de dava veya işi için bu bilgi ve tecrübeden faydalanmak üzere bir avukattan profesyonel yardım alır. Kısa sürede istenilen sonucun elde edilmesinde bilgi ve tecrübesine güvenilen alanında uzman avukatın rolü çok büyüktür.

Vergi hukukunun çalışma alanına giren konularda da alanında uzman vergi avukatının rolü oldukça fazladır. Zira vergi hukuku spesifik bir hukuk alanı olduğundan bu alanda çalışacak avukatın da alanında ihtisaslaşmış, belirli bilgi ve tecrübe düzeyine ulaşmış olması gerekir.

Yazımızda; vergi avukatının ne olduğu, görev alanı, vergi uyuşmazlıklarındaki rolü gibi önemli hususları açıklayacağız. Vergi uyuşmazlığını çözmek için en iyi vergi avukatını arayanların dikkatli okumasını tavsiye ederiz.

Vergi Avukatı Neler Yapar?

Vergi avukatı, gerçek veya tüzel kişilerin vergi hukuku kurallarına ilişkin hukuka aykırılık iddialarından ve bireysel vergilendirme işlemlerinden doğan her türlü uyuşmazlığa bakarak bunların hukuki sürecini takip eden avukattır.

Bu kapsamda vergi avukatının görev alanı;

  • Vergi hukuku konusunda hukuki danışmanlık
  • Devletin vergilendirme işleminin dayanağı olan kanunların veya düzenleyici işlemlerin hukuka aykırı olarak uygulanması halinde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar
  • Vergi mükellef ve sorumlularının vergilendirme işlemlerinde çıkabilecek uyuşmazlıklar
  • Yukarıdaki uyuşmazlıkların çözüm süreci ve bu sürecin takibi

Özetle vergi avukatı, vergi hukukundan kaynaklanan her türlü uyuşmazlığa bakar. Kaçakçılık suçu, çift defter tutma, hesap veya muhasebe hilesi yapma, vergi borcu, ihtiyati haciz, vergilendirme hataları gibi birçok vergi uyuşmazlıklarında vergi avukatları görev yapar.

Vergi avukatı olmak için; hukuk fakültesinden mezun olup, 1 yıllık yasal avukatlık stajını tamamlayarak avukatlık ruhsatı alan ardından bağlı bulunduğu baronun levhasına kaydı yapılan avukatlar vergi hukuku alanında tecrübe kazanıp bu alanda ihtisaslaşarak vergi avukatı olurlar.

Vergi Avukatının Baktığı Davalar

Yukarıda vergi avukatının neler yaptığını, ne tür uyuşmazlıklara baktığını genel olarak açıkladık. Vergi uyuşmazlıklarından kaynaklanan birçok dava olduğundan vergi avukatının baktığı davaları sınırlandırmak mümkün değildir.

Ancak örnek olarak şu davalar verilebilir:

  • Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Vergi Usul Kanunu ve diğer vergi kanunlarında belirtilen davalar
  • Vergi kabahatleri, suçları ve cezaları ile ilgili davalar
  • Gümrük Kanunu’na göre alınan vergi ve benzeri mali yükümlülükler ile bunların cezalarına ilişkin davalar

Vergi Avukatının Nitelikleri ve Vergi Uyuşmazlıklarındaki Rolü

Vergi avukatı vergi hukukuna hakim olmanın yanında idare hukuku, ceza hukuku, ticaret hukuku, gümrük hukuku, borçlar hukuku gibi hukukun diğer alanlarına ve ilgili mevzuatların tamamına hakim olmalıdır.

Vergi uyuşmazlıklarına bakmak için sadece hukuk bilgisi yeterli değildir, bunun yanında vergi muhasebesi, kamu maliyesi gibi alanlarda da bilgi sahibi olmak gereklidir. Tüm bu teorik bilgilerin yanında uygulamada tecrübe ve deneyim kazanmış olmak da oldukça önemlidir. En iyi vergi avukatı da tüm bu bilgi birikimine sahip ve tecrübe kazanmış vergi avukatıdır.

Vergi uyuşmazlıklarının çözümü için başvurulabilecek birden fazla çözüm yönteminin bulunması dolayısıyla uyuşmazlığını çözmek isteyen kişiler bu yöntemlerden birini tercih etmek zorundadır.

Uyuşmazlığın çözümünde tercih edilecek yol emek, zaman, masraf gibi konularda uyuşmazlık sahibine avantaj sağlamalıdır. Uyuşmazlık yolunu seçerken yapılacak bu tercih değerlendirmesini gerekli ve yeterli donanıma sahip bir avukat aracılığı ile yapmak çözümün etki alanını genişletecektir. Gerek uzlaşma, düzeltme, ceza indirimi gibi idari yollara gerekse yargı yoluna başvurulması halinde alanında uzman vergi avukatıyla kısa sürede uyuşmazlık süreci istenildiği şekilde sonuçlanabilecektir.

İdari yollara başvururken istenen belge ve dilekçelerin hazırlanması, yargı yolunda dava açmak için dava dilekçesinin hazırlanması, ispat için gerekli belgelerin ve diğer uyuşmazlık delillerinin toplanması vergi avukatı tarafından yapılarak tüm uyuşmazlık süreci titizlikle yürütülür.

Vergi Uyuşmazlıklarında Avukata Vekalet Verilmesi

Vergi uyuşmazlığının sahibi uyuşmazlığını daha hızlı ve etkili bir şekilde çözümlenmesi için bir avukata vekalet verebilir. Vergi hukukundan doğan uyuşmazlıklar için vergi avukatına verilecek vekaletname genel veya özel vekaletname olabilir.

Vergi avukatına verilen vekaletnamenin noter onaylı olması gerekir. Noter onaylı vekaletname dava dosyasında dava dilekçesi ile birlikte mahkemeye sunulur. Dosyada vekaletnamenin bulunmadığı yahut geçerlilik ya da şekil şartlarını taşımadığı anlaşılırsa bu eksikliklerin giderilmesi için mahkeme ilgiliye bir süre verir. Bu süre içerisinde eksiklik giderilmez ise dava usulden reddedilir.

Dikkat edilmesi gereken bir husus da davanın bir vekil tarafından açılması halinde bu kişi avukat olmalıdır. Avukat olmayan bir vekil tarafından dava açılırsa vergi yargılamasının ön incelemesinde bu durum dikkate alınacağından davanın usulden reddedilmesi gibi büyük bir sonuç doğabileceği unutulmamalıdır.

Vergi avukatı ile müvekkil arasındaki vekalet ilişkisi Türk Borçlar Kanunu’ndaki vekalet sözleşmesi hükümlerine tabidir. Bu çerçevede vergi avukatı ve müvekkilinin birbirine karşı sadakat borcu bulunmaktadır. Vergi avukatının uyuşmazlık sürecinde öğrendiği bilgileri saklaması ve vergi mahremiyetini ihlal etmemesi gerekmektedir.

Vergi Avukatı Vekalet Ücreti

Yargılama giderleri arasında yer alan vekalet ücreti (avukatlık ücreti), avukatın yapmış olduğu hukuki yardımın, müvekkile aktarmış olduğu bilgi birikimi ve tecrübesinin karşılığı olan değeri ifade etmektedir. Vergi avukatları da yapmış oldukları işin karşılığında ücrete hak kazanırlar.

Vekalet ücretini avukat ve uyuşmazlık sahibi bir sözleşme ile serbestçe kararlaştırabilirler. Ancak taraflar ücret tayin ederken Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin altında bir ücret belirleyemezler. Avukatlık Kanunu burada belirtilen ücretin altında bir vekalet ücretinin kararlaştırmayı yasaklamıştır. Bunun üzerinde bir bedel her avukatın kendi takdiridir.

Vergi Davalarında ve Uyuşmazlıkların Çözümünde Vergi Avukatının Önemi

Vergi hukukundan doğan uyuşmazlıklarda avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır ancak uyuşmazlık sebebiyle faiz, zam gibi çeşitli mali külfetlerin söz konusu olması sebebiyle uyuşmazlığın kısa sürede çözümlenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu sebeple tüm bu sürecin daha kısa sürede ve hedeflendiği gibi sonuçlanması için bir vergi avukatının yardımı elzem hale gelmiştir.

Vergi avukatları sadece uyuşmazlık söz konusu olduğunda değil esnaf, tacir gibi gerçek kişi yahut anonim şirketler gibi tüzel kişi olan tüm vergi mükelleflerine vergi hukukuna dair tüm hususlarda danışmanlık vermektedir.

Gerek uyuşmazlık sürecinin yönetilmesi gerekse danışmanlık hizmetinin verilmesinde gerekli bilgi birikimine haiz, tecrübe sahibi, alanında uzman bir vergi hukuku avukatıyla çalışmak vergi mükellefleri, sorumluları veya diğer ilgililer için yararlı olacaktır.

Bu makale faydalı mıydı?