Şirket Türleri

Şirket Türleri ve Özellikleri

Şirket türleri, Türk hukuku içerisinde tamamen ticari hayatın ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulmuştur. Firma kuracak olan veya şirketinin türünü değiştirmek isteyen kişiler için hukuki yardım ne kadar gerekliyse şirket türleri hakkında bilgi sahibi olmak da o kadar gereklidir.

Yazımızda sıklıkla sorulan şirket türleri nelerdir, genel özellikleri ve farkları nelerdir, hangi şirket türüne yönelmek lazım gibi soruları cevaplandırdık. Bunu yaparken en temel şirket kanunu olan Türk Ticaret Kanunu ve uygulamadaki işleyişi gözönünde bulundurduk.

Şirket Türleri Nelerdir?

Şirket türlerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 124’de genel başlıklar halinde yer verilmiştir. Buna göre 5 farklı ticaret şirketi söz konusudur. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Anonim Şirket
  • Limited Şirket
  • Kollektif Şirket
  • Komandit Şirket
  • Kooperatif Şirket

Bunların haricinde 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu düzenlemelerinde adi ortaklık yani adi şirket yer alır. Son olarak belirtmemiz gerekir ki komandit şirketler adi komandit ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket olmak üzere iki türlüdür.

Hemen belirtmemiz gerekir ki Türk Ticaret Kanunu şirket türlerini sermaye şirketi ve şahıs şirketi olarak ayırır. Bunlara aşağıda detaylı yer verdik.

Peki hangi şirket türü daha avantajlı? Hangi durumda hangi şirketi kurmak gerekir? Aşağıda genel olarak bunlara değindik ancak burada önemli olan husus kurulacak olan şirketin neye ihtiyaç duyduğudur.

Yani yapılacak olan ticari faaliyetin ne olduğuna ve diğer özelliklere göre hangi şirket türü daha avantajlı sorusuna yanıt bulunur.

Bunun için şirket türlerinin baskın özellikleri bilinmelidir. Yani hangi şirket türünde hangi özellikler öne çıkıyor bunların bilinmesi gerekir. Aşağıda bunlara yer verdik.

DİKKAT!: Gerek Türk Ticaret Kanunu gerek Türk Borçlar kanunu gerekse Ticaret Sicil Yönetmeliği, şirket türlerine ve özelliklerine çok detaylı yer vermiştir. Çeşitli hukuki sorunlara yönelik çeşitli hükümler yer alır. Ayrıca bunların her somut olaya uygulanması farklı şekilde olabilir. Bu nedenle şirket türleri ile ilgili hukuki sorunların çözümünde avukat yardımı almak büyük önem taşır.

Türkiye’de genel olarak şirket türlerinin toplam şirketler içerisindeki oranlarını şu şekilde gösterebiliriz:

 Şirket Türleri Oranı 2020
Anonim Şirket%12
Limited Şirket%83
Kooperatif%4
Kollektif ve komandit%1

Sermaye Şirketleri Nelerdir?

Sermaye şirketleri adı üzerinde kişilerin şahsından ziyade ortaya koydukları sermayelerin baskın geldiği şirket türlerine denir. Şirket ortaklarının sorumlulukları sermaye payları ile orantılı bir ilişki içerisinde olur.

Türk Ticaret Kanunu, sermaye şirketi olarak kategorize ettiği grup içerisinde; anonim şirket, limited şirket ve paylı komandit şirketi sayar.

Anonim Şirket Türü

Anonim şirketler şirket türleri içerisinde önemli bir konumu işgal ederler. Yukarıda anonim şirketlerin sayısının limited şirketlerden çok az olduğuna değindik. Ancak sermaye miktarı olarak bakıldığı zaman anonim şirketler Türkiye’deki en büyük şirketlerdir.

Sermaye: Anonim şirketler en az 50 bin TL sermaye ile kurulur ve sermayesi belirli paylara bölünmüştür. Bazı istisnai hallerde anonim şirket asgari sermayesi 100 bin TL olur. Bu daha çok YK kararı ile sermaye artırımı imkanı tanıyan şirketlerde böyledir.

Sorumluluk: Anonim şirketlerde hissedarlar sadece taahhüt ettikleri sermaye payı ile şirkete karşı sorumluluk altındadır. Ayrıca anonim şirketler borçlarından ötürü yalnızca malvarlığı ile sınırlı kalacak şekilde sorumlu tutulurlar.

Ekonomik Faaliyet: Anonim şirketler kanunda yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç için kurulabilir, tüm bu alanlarda faaliyet gösterebilir. Ayrıca bazı ticari faaliyetler vardır ki bunlar için anonim şirket kurmak şarttır.

Anonim şirketlerde bir şirket esas sözleşmesi olur. Bu sözleşme şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline tescil edilir. Anonim şirketlerin paylarının temsil edilebilmesi adına nama yazılı yahut hamiline yazılı pay senedi çıkarmaları mümkündür. Bununla birlikte tahvil ve buna benzer borçlanma araçları da anonim şirketlerce ihraç edilebilir.

Ortak Sayısı: Bir anonim şirket tek kişi tarafından kurulabilir. Yahut yüzlerce ortakla da kurulabilir. Anonim şirketlere gerçek ve tüzel kişiler pay sahibi olarak ortak olabilir. Pay sahipleri kural olarak paylarını serbest şekilde devredebilir. Yani GK onayına ihtiyaç yoktur. Ortak sayısı 250’nin üzerindeyse AŞ paylarının bir kısmı halka arz edilecektir.

Şirket Organları: Anonim şirketlerin iki temel organı; AŞ genel kurulu ve yönetim kuruludur. Bunun haricinde anonim şirket işlerinin görülmesi için sınırsız sayıda organ kurulabilir. Ancak GK ve YK kanundaki düzene tabi bir şekilde kurulmak zorundadır.

ANONİM ŞİRKET TEMEL ORGANLAR
GENEL KURULYÖNETİM KURULU
Genel kurulda tüm pay sahipleri temsil edilir. Şirkete dair çok önemli bazı kararlar (esas sözleşme değişikliği, şirketin sona ermesi vs.) burada alınır. Bu konularda GK özel olarak yetkili tek organdır.Şirketin yönetilmesi, dışarıya karşı temsili vb. işlerle ilgilenen şirket organıdır. Tek kişilik bile YK olabilir. Ancak YK üyeleri Türk vatandaşı olmalı ve Türkiye’de yerleşik olmalıdır.

Bazı anonim şirketlerin kurulması, önemi değişiklikler vs. Ticaret Bakanlığından izin alınmadıkça yapılamaz. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere bunlar genel olarak sadece AŞ olarak kurulabilen şirketlerdir. Örneğin bankalar, sigorta şirketleri vs. bu şekildedir.

Anonim şirketlerle ilgili detaylı bir değerlendirmeyi burada yapmıyoruz. Zira konu oldukça uzar. Bu konunun detaylarına ‘anonim şirket nedir ve nasıl kurulur’ başlıklı yazımızda yer verdik.

Şirket Türleri ve Özellikleri

Limited Şirket Türü

Limited şirketler, anonim şirketlerde olduğu gibi belirli bir sermayeye sahiptir ve bu sermaye paylara bölünmüştür.

Sorumluluk: Gene borçlardan sorumluluk yalnızca şirket malvarlığı ile sınırlıdır. Ortaklar da şirket borçlarından sorumlu değillerdir. Ortakların sorumlulukları yalnızca taahhüt ettikleri esas sermaye payını ödemektir. Tabi şirket sözleşmesinde yazan ek ödeme ve yan edimlerin de yerine getirilmesi gerekir. Ancak şirketin kamu borcu söz konusu ise ortaklar sermaye payları oranında sorumlu tutulurlar.

Ortaklar: Limited şirketler tek ortakla bile kurulabilir. Ortak sayısı bakımından bir üst sınır mevcuttur. Söz konusu sınıra göre limited şirket hissedar sayısı en fazla 50 olabilir. Bu ortaklar elbette ki gerçek veya tüzel kişiler olabilir.

Sermaye: Limited şirket esas sermayesi en az 10 bin TL’dir. Nakit olarak ödenen bu sermayenin şirket tescilinden sonraki 2 yıllık süre içerisinde ödenmesi gerekir.

Her limited şirketin bir esas sözleşmesi bulunur ve bu sözleşme şirket merkezinin bulunduğu yerdeki sicile tescil edilir. Limited şirketler hamiline yazılı pay ihracı yapamaz. Yani hisse senetlerinin piyasada dolaşması gibi bir durum limited şirketlerde olmaz. Limited şirket paylarının halka arzı da söz konusu değildir. Pay devri ise genel kurul onayına tabidir.

Limited şirketlerde ise organları şu şekilde izah etmemiz mümkündür:

LİMİTED ŞİRKET TEMEL ORGANLAR
GENEL KURULMÜDÜRLER KURULU
Genel kurulda tüm pay sahipleri temsil edilir. Şirkete dair önemli bir takım kararlar (esas sözleşme değişikliği, müdür ve denetçi seçimi, vs.) burada alınır. Bu konularda GK özel olarak yetkili tek organdır.Şirketin yönetilmesi, dışarıya karşı temsili vb. işlerle ilgilenen şirket organıdır. Tek kişilik bile YK olabilir.Ancak YK üyeleri Türk vatandaşı olmalı ve Türkiye’de yerleşik olmalıdır.

Şirket türleri arasında en çok tercih edileni limited şirketlerdir. Bu yazımız genel olarak yalnızca şirket türlerine genel bir bakış olduğu için burada limited şirket detayına girmiyoruz. Konu ile ilgili detaylı bilgi için ‘limited şirket nedir ve nasıl kurulur’ yazımıza bakabilirsiniz.

Uygulamada insanların anonim şirketle limited şirket arasında ikilemde kaldığı görülür. Şirket türleri arasında en çok tercih edileni bu ikisidir. Bunlarla ilgili kıyaslamayı da ‘anonim şirket limited şirket farkı’ başlıklı yazımızda ele aldık.

Paylı Komandit Şirket Türü

Komandit şirketler iki türlüdür. Bunlardan birisi şahıs şirketi türü olan adi komandit şirket. Diğeri sermaye şirketi olarak sayabileceğimiz adi komandit şirkettir. Şirketin komandit olması, ortağın sorumluluğu noktasında kendini gösterir.

Komandit şirketlerde ortaklardan bir kısmı sınırsız sorumlu iken bir kısmı sınırlı sorumludur. Sınırsız sorumlu olan ortak komandite ortaktır ve şirketi yönetir, sınırlı sorumlu olan ortak ise komanditerdir ve şirket yönetiminde yer alamaz.

Aslında komandit şirketin aslı adi komandit şirkettir. Adi komandit şirket ise şirket türlerinden şahıs şirketi türüdür. Bunun detaylarına aşağıda yer verdik.

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket ise komandit şirketin özel bir halidir. Buna göre şirket ortaklarından bir kısmı alacaklılara karşı kollektif şirket ortağı gibi sorumlu iken diğer bir kısmı ise anonim şirket ortağı gibi sorumlu olur.

Komandit şirketlerin birden fazla ortağının olması direkt olarak sermayesinin paylara bölünmüş olduğunu göstermez. Şirketin sermayesi paylara bölünmemişse aşağıda bahsettiğimiz adi komandit şirket hükümleri söz konusu olacaktır.

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket aslında komandit şirket hükümleri ile benzer hükümlere sahiptir. Ancak niteliğine uygun düşmeyen konularda anonim şirketlere ilişkin hükümlere tabi olur.

Paylı komandit şirket kurucularının 5 kişiden az olmaması gerekir. Komandite ortakların yani yönetimde söz sahibi olan ortakların tabi olduğu hukuki düzen anonim şirketlerdeki gibi olur.

Şirket Türleri ve Özellikleri

Şahıs Şirketleri Nelerdir?

Şahıs şirketleri ,ortakların baskın unsur olarak öne çıktığı şirket türleridir. Şahıs şirketlerinde daha çok ortaklar arasındaki güven ilişkisi şirketin temelini oluşturur. Bu tür şirketlerde genel olarak ortak sayısı sermaye şirketlerine göre daha azdır. Şahıs şirket ortakları gerçek kişilerdir.

Şahıs şirketlerinde ortaklar şirket borçlarından dolayı kişisel olarak ve sınırsız şekilde sorumlu olur. Dolayısıyla tüm ortaklar rekabet yasağına tabidir ve şirketin denetimi konusuna denetim hakkına sahiptir. Şirket pay devri için de diğer ortakların onayı gereklidir. Zira burada bir sermaye birlikteliği değil şahıs birlikteliği ön plandadır.

Şahıs şirketlerinde şirket yönetimi ve temsili genel olarak ortakların tamamı tarafından birlikte sağlanır. Karar alınabilmesi için çoğunlukla oybirliği gerekir. Şahıs şirketleri genel olarak; kollektif şirket, adi komandit şirket ve adi şirket olmak üzere 3 türlüdür.

Kollektif Şirket Türü

Kollektif şirketler bir ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek için kurulan, kurucularının gerçek kişi olduğu ve ortakların şirket alacaklarından ötürü sınırsız sorumlu olduğu şirket türüdür.

Şirket türleri arasında kollektif şirket genel olarak birbirini tanıyan, güvenen az sayıda kişi tarafından kurulan şirketlerdendir. Kollektif şirkete yeni ortak girişi, ortaklardan birinin çıkması, sözleşmenin değiştirilmesi vs. durumlar oybirliği ile mümkündür.

Kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik faaliyet için kollektif şirket kurulabilir. Bir de anonim şirketlere has işler vardır. Bunlara yukarıda örnekler verdik. Bu alanlarda da kollektif şirket kurulamaz.

Şirket türleri içinde kollektif şirketler asgari sermayesi olmayan şirketler arasında yer alır. Yani 1 TL ile dahi kollektif şirket kurulabilir. Kollektif şirket unvanında ortaklardan biri veya tamamının adı ile şirket türü yer almak durumundadır.

Ortaklar: Şirket türleri arasında çok görülmemesine rağmen önemli bir yere sahip olan kollektif şirketlerde ortak sayısı bakımından üst sınır bulunmaz. Ancak uygulamada genellikle ortak sayısı 3-4’ü geçmez.

Sorumluluk: Gene kollektif şirketlerde yukarıda da belirttiğimiz üzere ortaklar şirket borçlarından ötürü müteselsilen ve sınırsız şekilde sorumlu olur. Ancak ortakların sorumluluğu burada ikincildir. Yani önce şirket malvarlığı ile sorumlu tutulur. Şirket tüzel kişiliğinden tahsil edilemeyen borç ortaklardan tahsil edilir.

Adi Komandit Şirket Türü

Uygulamada komandit şirket çok az görülür. Aslında komandit şirket kollektif şirketin farklı bir görünümüdür. Yukarıda da belirttiğimiz üzere komandit şirketler adi komandit ve sermayesi paylara bölünmüş komandit olmak üzere iki türlüdür. Yani şirket türleri içerisinde hem sermaye hem şahıs şirketi olarak komandit şirketler vardır.

Ortaklar: Komandit şirketler biri sınırsız sorumlu diğer sınırlı sorumlu olmak üzere en az iki ortaktan oluşur. Bunlardan sınırsız sorumlu olan komandite ortak iken sınırlı sorumlu olan komanditer ortaktır. Sınırsız sorumlu olan komandite, yalnızca gerçek kişi olabilir. Komanditer ise gerçek veya tüzel kişi olabilir.

Sorumluluk: Yukarıda da belirttiğimiz üzere komandit şirket ortaklarının bir kısmı sınırsız sorumlu iken bir kısmı sınırlı sorumludur. Komandite ortağın sorumluluğu kollektif şirketlerde olduğu gibidir.

Alacağını şirket malvarlığından karşılayamayan şirket alacaklıları, komandite ortakların sorumluluğuna gidebilirler. Şirketin yönetimi de komandite yani sınırsız sorumlu ortaklardadır.

Komanditer ortağın sorumluluğu ise şirkete koyduğu yahut taahhüt ettiği sermaye miktarı ile sınırlı kalır. Komanditer ortakların şirket yönetiminde söz hakkı yoktur.

Şirket Türleri ve Özellikleri

Adi Şirket Türü

Adi şirket ya da daha doğru bir ifade ile adi ortaklık, iki veya daha fazla kişinin sermayesini yahut emeğini birleştirerek sözleşme ilişkisi içerisinde bir işe girişmesidir. Yani iki kişi ortak bir alım satım işine girse bile bu adi ortaklıktır.

Adi ortaklık veya adi şirket, yukarıda saydığımız şirket türleri gibi; sermaye, ortak sayısı, tescil usulü vs. gibi herhangi bir sınırlamaya tabi değildir. Kişilerin bir araya gelerek yaptıkları işlerde onlar farkında olmadan bile bir adi ortaklık kurulmuş olabilir.

Dolayısıyla adi şirket – adi ortaklık hükmen kendiliğinden kurulan bir türdür. Adi şirkete ilişkin hükümler Türk Borçlar Kanunu düzenlemeleri içerisinde yer alır. Adi şirkette ortaklar gene ortaklık borçlarından ötürü sınırsız sorumludur. Ortaklar gerçek veya tüzel kişi olabilir.

Adi şirketin kurulması herhangi bir yazılı sözleşmeye tabi değildir. Yani yazılı veya sözlü bir anlaşma ile adi ortaklık kurulabilir.

Sermaye bakımından asgari veya azami bir sınır bulunmaz. Mal veya emeğin sermaye olarak getirilmesi mümkündür

Kooperatif Şirket Nedir?

Şirket türleri içerisinde kooperatifler genel olarak ne şahıs şirketi ne de sermaye şirketidir. Kooperatifler nev-i şahsına münhasır, diğer şirket türlerinden farklılık arzeden bir şirket türüdür.

Ortaklar belirli ekonomik menfaatlerini ve mesleki yahut geçimle ilgili ihtiyaçlarını işgücü veya mali katlıklarla karşılıklı olarak yardım ve dayanışma ve kefil olma suretiyle sağlayarak koruma maksadı ile kooperatif kurar. Ortak sayısı ve sermayesi sürekli değişkenlik gösterebilir.

Kooperatifler bazı özel istisnalar dışında en az 7 ortak ile kurulan şirket türleridir. Kooperatif yönetim kurulları Türk vatandaşı olan ve diğer bazı şartları taşıyan gerçek veya tüzel kişilerden oluşur ve en az 3 kişi olmak durumundadır. YK üyelerinin görevi en fazla 4 yıl sürebilir. Esas sözleşmede aksi yer almadığı sürece bunlar tekrar göreve seçilebilir.

Kooperatif esas sözleşmesinde yer alması kaydıyla ortakların ikinci dereceden sınırsız sorumlu olduğu yahut sorumluluklarının belirli dereceye kadar sınırlandırılabileceği kararlaştırılabilir.

Kooperatiflerde YK haricinde genel kurul ve denetçi bulunur. Genel kurulda kooperatife 3 aydan daha fazladır üye olan herkes temsil edilir.

Şirket Türleri ve Özellikleri

Türkiye’de Şirket Kuruluş İşlemleri

Türkiye’de şirket kuruluş işlemleri şirket türleri arasından hangisinin seçileceğine bağlı olarak değişir. Her şirket türünde farklı işlemler söz konusudur.

Genel olarak bahsetmek gerekirse bir takım evrakların toplanması gerekir, ardından sermaye şartı, ortak şartı ve o şirket türlerinden hangisi kurulacaksa ona özgü şartlar sağlanır. Şirket esas sözleşmesi hazırlanır.

Bundan sonra da ticaret siciline tescil gerekir. Tescilden sonra genel olarak şirket kurulmuş olur. Burada adres, kimlik vs. beyanların, gazete ilanlarının eksik yapılması büyük önem taşır. Kuruluş işlemlerinden sonra da gene şirket türlerine bağlı olarak zorunlu organların belirli süreler içerisinde kurulması ve toplanması gerekecektir.

Türkiye’de şirket kuruluş işlemlerinde ticari faaliyete, ortaklara, ilgili sicil müdürlüğüne vs. bir çok unsura göre farklı işlemlerin yapılması gerekebilir, şirket kuruluşu öncesinde bir takım ön hazırlıkların yapılması gerekebilir. Bu nedenle sürecin deneyimli şirketler hukuku avukatı ile sürdürülmesi her zaman önerilir.

Ayrıca yabancılar için yabancıların Türkiye’de şirket kurması yazımıza bakabilirsiniz.

Şirket Kurma Maliyeti

Şirket kurma maliyeti de şirket türleri arasında farklılık gösterir. Burada tek tek masrafların ne kadar olduğuna her şirket türü için yer veremeyiz. Bu miktarlar her sene değişir. Ancak genel olarak şirket kurma maliyeti arasında şu masraf kalemleri yer alır:

  • Şirket sermayesi
  • Noter masrafı
  • Vergi dairesi masrafı
  • Ticaret odası masrafı

Bunların haricinde evrak işlerinde ufak tefek kağıt-kırtasiye giderleri olur. Ayrıca şirket kuruluşunda gerekli ve çözülmesi gereken hukuki sorunlar olabilir. Bunların aşılması için çok farklı masraf kalemleri olabilir yahut bunlara hiç gerek kalmayabilir. Bunlar tamamen somut olayın özelliklerine göre değişir.

Tabi şirket kuruluşu avukat yardımı ile sürdürülecekse avukat ücreti de söz konusu olur. Avukat ücreti somut olayın özelliklerine göre avukat ile müvekkili arasında serbest şekilde belirlenir. Burada genel olarak baroların belirlediği tarifeler üzerinden bir belirleme yapılsa da somut olayın özelliklerine göre avukat ücreti değişecektir. Bu konuda net bir bilgi alabilmek adına avukatla görüşülmesi gerekir.

Şirket Türleri Vergi Oranları

Ödenecek olan vergi de şirket türlerine göre değişir. Her biri için ayrı ayrı vergi türlerine değinemiyoruz ancak genel olarak şu vergilerle asgari olarak karşılaşılır:

Damga Vergisi: Damga vergisi neredeyse her türlü sözleşmeden doğan bir vergi türüdür. Bir takım işlemlerin geçerliliğini belge altına alan kağıdın vergisidir.Damga vergisi çoğu zaman diğer vergilere oranla çok cüz’i miktarda kalır.

Geçici Vergi: Genel olarak 3’er aylık dönemlerde beyan edilen kar-zarar durumudur. Bu beyannamede kar edildiği beyan edilirse bu durumda ödenen vergi yıllık gelir yahut kurumlar vergisinden düşülecektir. Buna uygulamada peşin vergi de denmektedir. Gelir vergisi mükellefleri için %15, kurumlar vergisi mükellefleri için %20 oranında geçici vergi doğar.

Gelir Vergisi: Gerçek kişilerin kurduğu şahıs şirketleri ve başka bazı teşebbüslerde bir takvim yılı içerisinde elde edilen kar üzerinden alınan vergidir. Gelir vergisi oranı, kazan. miktarına göre belirlenen aralıklarda değişken oranlı olarak ödenir.

Kurumlar Vergisi: Sermaye şirketleri, kooperatifler, kamu iktisadi teşebbüsleri, bazı ticari işletmeler vs. gibi bazı kurumlar bu vergi türüne tabidir. Kurumlar vergisi beyannamesi ile yıllık olarak kar zarar durumu bildirilir.

Muhtasar Beyanname: Neredeyse her türlü şirket türü ve işletme için, işverenlerin vergi kesintisi yapma sorumluluğu bakımından muhtasar beyanname verme zorunluluğu vardır. Çalışan ücreti, kira ödemesi, muhasebe giderleri gibi masraf kalemleri üzerinden belirli oranlarda gelir vergisi kesintisi muhtasar beyanname ile aylık – üçer aylık aralıklarla beyan edilir.

KDV: Şirket türü önemli olmaksızın şirketler her ay kdv ödemekle yükümlüdür. Türkiye’de KDV, yapılan faaliyete göre %1 ile %18 aralığında değişir.

Şirket Türleri Arası Değişim, Birleşme – Devralma Mümkün mü?

Şirket türleri arasında tür değişikliği veya birleşme – devralma mümkündür. Ancak bu işlemler her zaman yapılamayabilir. Şirket türlerine bağlı olarak değişecektir. Bunları kısaca tablo ile izah edecek olursak:

 Şunlara Dönüşebilir:
Sermaye ŞirketleriBaşka türde sermaye şirketine veya kooperatife
Kollektif ŞirketSermaye şirketine, kooperatife veya komandit şirkete
Komandit ŞirketSermaye şirketine, kooperatife, kollektif şirkete veya bir kooperatig bir sermaye şirketine

Bu konu ile ilgili olarak “şirket tür değiştirme” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

 Şunlarla Birleşebilir:
Sermaye ŞirketleriSermaye şirketleriyle, kooperatiflerle veya (devralan olmaları şartıyla) kollektif ve komandit şirketlerle
Şahıs Şirketlerişahıs şirketleriyle, (devrolunan olması şartıyla) sermaye şirketleriyle ve kooperatiflerle
KooperatiflerKooperatiflerle, sermaye şirketleriyle veya (devralan şirket olmaları) şartıyla şahıs şirketleriyle

Bu konu ile ilgili olarak ‘şirket birleşme ve devralmaları’ başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Hangi Şirket Türü Daha Avantajlı?

Hangi şirket türü daha avantajlı sorusunun cevabı tamamen yapılacak olan ticari faaliyete, elde bulundurulan sermayeye, kısa, orta ve uzun vadede yapılan planlara bağlıdır. Şirket türlerinin her biri kendi içerisinde farklı avantajlar barındırır.

Bunlar sadece yukarıda anlattıklarımızla sınırlı değildir ancak bu konuda net bir değerlendirme yapabilmek adına şirketler hukuku avukatı yardımı alınmalıdır.

Sonuç Olarak Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Yukarıda şirket türleri nelerdir, şirket türleri genel özellikleri ve hangi şirket türü daha avantajlı gibi konulara yer verdik. Şirketler hukuku çok kapsamlıdır. Burada bahsettiklerimiz şirketlere yalnızca genel bir bakış niteliğindedir.

Herhangi bir hukuki süreç için sağlıklı bir sonuca ulaşabilmek için şirketler hukuku avukatı yardımı alınmasını öneririz.