İstanbul Sigorta Avukatı

İstanbul Sigorta Avukatı

İstanbul sigorta avukatı, İstanbul’da sigorta hukuku alanından doğan tüm uyuşmazlıklarla ilgilenir. Müvekkilin hak ve menfaatleri doğrultusunda, hukuki meselenin çözüme kavuşturulmasında etkin biçimde rol oynar.

Yazıda İstanbul sigorta avukatı çalışmalarına, sigorta avukatı iletişim bilgilerine, dava masraflarına ve avukatlık ücretine yönelik bilgiler yer almaktadır. Yazıyı dikkat ve özen içerisinde okumanız tavsiye olunur.

Mıhcı Hukuk Bürosu Sigorta Avukatı Çalışmaları

Mıhcı Hukuk Bürosunun İstanbul avukatlarının sigorta hukuku alanında yürüttüğü faaliyetler çok çeşitlidir. Aşağıda bazı örnekleri verilmiştir. Ancak belirtilmelidir ki Mıhcı Hukuk Bürosu sigorta avukatları tarafından yapılan işler, sayılanlarla sınırlı değildir.

 • Havacılık, deniz taşıma ve kasko sigortalarından kaynaklanan uyuşmazlıkların mahkemeye taşınması,
 • Can sigortası türü olan ferdi kaza sigortalarına ilişkin maddi ve manevi tazminat davalarının açılması ve davanın neticelenmesinin ardından gerekli takibin yapılması,
 • Sigortalarla ilgili olarak, tüketici hakem heyetine başvurulması gereken hususlarda gerekli başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi,
 • Hayat, emeklilik vb. can sigortalarından kaynaklanan uyuşmazlıkların mahkemeye intikal ettirilmesi,
 • Mal sigortalarından kaynaklanan alacaklar için mahkemeye başvurulması ve takibinin yapılması,
 • Sigortaya ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, cayma hakkı gibi yasal düzenlemelerin yapılması,
 • Sigorta sözleşmelerinin ihlal edilmesinden doğan her türlü dava ve işlerle ilgilenilmesi,
 • Sorumluluk sigortalarından kaynaklanan her türlü uyuşmazlığın yargı mercilerine taşınarak dava takibi yapılması,
 • Sigorta primlerinin ödenmemesi halinde icra takiplerinin yapılması,
 • Yangın sigortalarından kaynaklanan uyuşmazlıkların yargıya taşınması.

Sigorta hukuku, çok çeşitli konuları bünyesinde barındırır. Dolayısıyla, ilgili alan kapsamında farklı birçok dava ve uyuşmazlık türü gündeme gelebilmektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu bünyesinde yer alan sigorta avukatları, yukarıda sayılanlar dışında pek çok hukuki meselede daha faaliyet göstermektedir.

İstanbul Sigorta Avukatı İletişim Bilgileri

Mıhcı Hukuk İstanbul Ofisi Adresi: Ortaklar Cad. No: 14, Kat: 4, Daire: 7, Mecidiyeköy Şişli / İstanbul.

İstanbul Sigorta Avukatı Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

İstanbul Sigorta Avukatı Ücretleri 2023

Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul sigorta avukatı ücreti oldukça merak edilen konulardan biridir. İstanbul Barosu tarafından her yıl Asgari Ücret Tarifesi yayımlanmaktadır. Bunun dışında işin niteliği, sayısı, davanın türü gibi pek çok husus da ücretin belirlemesine etki etmektedir.

DİKKAT: İstanbul Barosu Asgari Ücret Tarifesi bağlayıcı nitelikte değildir. Yani avukat ve müvekkil kendi aralarında, tarifede yer alan tutarın altında yahut üstünde bir ücret kararlaştırabilirler. Ortalama ücretin belirlenebilmesi açısından söz konusu tarifedeki ücretler tabloda verilmiştir.

SİGORTA HUKUKU UYUŞMAZLIK TÜRÜ,2023 SİGORTA AVUKATI ÜCRETİ,
Maddi ve manevi tazminat davaları,11.500 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Değeri para ile ölçülebilen icra takipleri,11.000 TL’den az olmamak üzere takibe konu alacağın %10’u,
Dava ve cevap dilekçesi düzenleme,5.500 TL,
Temyiz, karar düzeltme dilekçesi düzenleme,8000 TL,
Diğer her türlü sözleşme düzenleme,11.000 TL,
Yargıtayda duruşmaya katılma,12.500 TL,
İstinaf mahkemelerinde duruşmaya katılma,9.000 TL.

İstanbul Sigorta Avukatı İle İlgili Sık Sorulan Sorular

Sigorta avukatı ile ilgili olarak sıkça sorulan belli başlı sorulara ve yanıtlarına bu bölümde yer verilmiştir.

İstanbul’da Sigorta Davaları Ne Kadar Sürer?

İstanbul’da görülen sigorta hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüme ulaşması için ne kadar zamanın gerekli olduğu hususunda net bir bilgi verilememektedir. Somut olayın şartları, davanın yargılama usulü, mahkemenin iş yükü ve benzeri çeşitli etkenler davanın ne zaman sonuçlanacağı hususunda rol oynamaktadır.

İstanbul’da Sigorta Davası Masrafları Ne Kadardır?

İstanbul’da sigorta davalarına ilişkin olarak bazı masraf kalemleri aşağıda yer almaktadır. 

Başvuru Harcı: 80,70 TL,
Karar Harcı: 80,70 TL,
Peşin Harç: Dava değerine göre farklılık gösterir.
Tebligat Gideri: 260 TL,
Vekalet Suret Harcı: 11.5 TL,
Bilirkişi Ücreti: 480 TL,
Keşif Gideri: 721.9 TL,
Diğer İş Ve İşlemler: 150 TL.

İstanbul Sigorta Avukatı Ücreti Ne Zaman Ödenir?

İstanbul sigorta avukatı ücreti, genellikle davanın başında alınır. Ancak bazı davalarda, davanın sonuçlanmasından sonra da ücret ödenebilmektir. Bazen davanın başında bir miktar, sonunda da belli bir miktar olacak şekilde ikiye de ayrılabilmektedir.

İstanbul’da En İyi Sigorta Avukatı Nasıl Bulunur?

Avukatların kendilerini “en iyi‘’ ifadesi ile nitelendirmeleri Türkiye Barolar Birliği tarafından yayımlanan etik kurallarına aykırıdır. Bu sebeple böyle bir nitelendirme yapılmamalıdır. Ancak Mıhcı Hukuk Bürosu, sigorta hukuku alanında etkin faaliyet göstermektedir.

İstanbul Sigorta Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul sigorta avukatı ücretinin belirlenmesinde birden fazla etmen söz konusudur. Asgari tarifedeki tutarlar, somut uyuşmazlığın özellikleri ve müvekkille yapılan görüşmeler etkili olacaktır. Neticede, tarifedeki tutarlardan düşük veya yüksek bir ücret belirlenebilir.

İstanbul Sigorta Hukuku Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

İstanbul’da ortaya çıkan sigorta hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar adli yargının görev alanına girmektedir. Adli yargıda sigorta davaları genel olarak asliye ticaret ve asliye hukuk mahkemelerinde görülmektedir. Ancak bazı hallerde farklı mahkemelerde de dava açılabilmektedir. Aşağıdaki tabloda ayrıntılı bir biçimde gösterilmiştir.

İSTANBUL SİGORTA DAVALARI, GÖREVLİ MAHKEME,
Trafik kazalarından kaynaklanan maddi tazminat davaları,Asliye Hukuk Mahkemesi- Asliye Ticaret Mahkemesi,
Trafik kazalarından kaynaklanan manevi tazminat davaları,Asliye Hukuk Mahkemesi- Asliye Hukuk Mahkemesi,
Özel sağlık sigortasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,Asliye Hukuk Mahkemesi- Asliye Ticaret Mahkemesi,
Ölüm hali sigortası tazminat davaları,Asliye Hukuk Mahkemesi,
Yangın sigortalarından kaynaklanan tazminat davaları,Asliye Hukuk Mahkemesi,
Kasko sigortalarından kaynaklanan davalar,Asliye Hukuk Mahkemesi- Asliye Ticaret Mahkemesi,
Hekim mesleki sorumluluk sigortalarından kaynaklanan davalar,Asliye Hukuk Mahkemesi,
İşveren sorumluluk sigortasından kaynaklanan davalar,Asliye Hukuk Mahkemesi- Asliye Ticaret Mahkemesi,
Karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortasından kaynaklanan davalar,Asliye Ticaret Mahkemesi,
İstinaf Mercii,Bölge Adliye Mahkemeleri,
Temyiz Mercii,Yargıtay.

İstanbul Sigorta Hukuku Avukatı Ne İş Yapar?

Sigortadan kaynaklanan dava ve işler uygulamada oldukça yaygın olarak karşılaşılan durumlardandır. Günümüzde pek çok insanın sigorta hukuku alanında uyuşmazlığı olduğu görülmektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu sigorta avukatları söz konusu alandan doğan her türlü hukuki ihtilafın çözümünde etkin olarak rol alır.

 • Başta sigortaya ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve sözleşme içeriğinin hukuka uygun olarak doldurulması, cayma hakkı gibi önem arz eden hususların titizlikle düzenlenmesi sigorta avukatları tarafından yerine getirilir.
 • Sigorta hukukunda sigorta türleri; can sigortası, mal sigortası ve sorumluluk sigortası olarak üç kola ayrılmıştır. Bu ana başlık altında pek çok sigorta türü bulunmaktadır. İstanbul sigorta avukatı, söz konusu sigorta türlerinde ortaya çıkan, özellikle maddi ve manevi tazminat davalarının açılması hususunda etkin rol oynar.
 • Sigorta sözleşmeleri kapsamında karşılıklı edimlerin yerine getirilmemesi halinde ortaya çıkan uyuşmazlıkların yargıya taşınmasında aktif rol alır.
 • Dava neticesinde yahut dava öncesinde icra takibinin yapılmasında Mıhcı Hukuk Bürosu sigorta avukatları etkin faaliyet gösterir.

Sigorta Avukatının Önemi

Yazımızda, Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul sigorta avukatının faaliyet alanlarından, avukatlık ücreti ve dava masraflarından, davaların hangi mahkemede açılacağından vb. pek çok önemli husustan bahsettik.

Görüldüğü üzere sigorta hukuku, pek çok karmaşık konuyu bünyesinde barındıran bir yapıya sahiptir. Rizikonun gerçekleşmesinden davanın neticelenmesine kadar olan süreçte İstanbul hukuk bürosu avukatlarından yardım almanın büyük önemi bulunmaktadır.

DİKKAT: Ankara çevresinde, sigorta hukuku alanından doğan dava ve işler için “Ankara sigorta avukatı” yazımızı okuyabilirsiniz.