sigorta avukatı

Sigorta Avukatı

Sigortaya rağbet günümüzde gittikçe artmaktadır. Hem şirket sayısı bakımından hem talep eden kişiler tarafından bu artış mevcut. Ayrıca sigorta türleri de giderek çeşitleniyor. Bu artışlara paralel olarak hukuki uyuşmazlıklar ve dolayısı ile sigorta avukatı ihtiyacı da aynı artışı göstermektedir.

Sigorta avukatı yazımızda; avukatların genel olarak faaliyetlerini, bu alandan doğan bazı hukuki uyuşmazlıkları, sözleşmelerde nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve hukuki süreçlerin nasıl işlediğini değerlendirdik.

Sigorta Avukatı Nedir?

Sigorta sözleşmeleri veya herhangi bir alanı ile ilgili uyuşmazlıklarda hukuki yardım sağlayan, problem öncesinde danışmanlık vererek sürecin sağlıklı işlemesi için çalışan, uyuşmazlıklarda dava takibi hizmeti veren avukatlara sigorta avukatı denir.

Sigorta avukatları hem şirketlere hem de sözleşmenin diğer tarafına hukuki yardım sağlar. Esasen Türk hukuk düzeninde avukatlar arasında ceza avukatı, boşanma avukatı, sigorta avukatı gibi ayrımlar resmi olarak bulunmaz.

Bütün avukatlar kural olarak her türlü uyuşmazlıkta hukuki destek verebilir. Ancak ceza hukukuna yoğunlaşmış, sigorta alanında tecrübe etmiş vs. gibi bir alanda ciddi çalışmış olan avukatlar uygulamada o alanın ismi ile nitelendirilebilir. Aynı şekilde sigorta avukatı da bu şekildedir.

Aşağıda sigorta avukatının faaliyetlerine değineceğiz. Ancak öncesinde sigorta nedir, ne gibi uyuşmazlıklar doğabilir sorularına kısaca değineceğiz.

Sigorta Nedir? Nasıl Çalışır?

Hayatta karşılaşılan her türlü riskin (riziko) güvence altına alınmasına sigorta denir. Günlük hayatın işleyişi içinde bir çok risk söz konusudur. Bu risklerin doğurduğu tehlike kötü şekilde sonuçlandığı zaman büyük zararlar doğabilir, zarara maruz kalan kişilerin artık yeniden ayağa kalkamama ihtimali doğabilir.

Çok genel bir anlatımla; sigorta şirketleri ile insanlar arasında sözleşme yapılır ve düzenli primler karşılığında o riskin doğması ihtimaline karşı önlem alınmış olur. Zarar ortaya çıktığında zararı şirket karşılar ve şirket olayda kusuru olanlara rücu eder.

Sigortanın temel mantığı bu olsa da mesele bu kadar basit değil. Sigorta sözleşmelerinden çok kapsamlı hukuki uyuşmazlıklar doğar ve çoğu zaman uzun süren birden fazla hukuki süreç ortaya çıkar. Bu nedenle hem şirketlerin hem de karşı tarafında yer alan kişilerin ciddi bir hukuki yardıma ihtiyacı vardır.

Sigorta hukuku içerisinde kişilerin risk barındıran her türlü hakkı yer alabilir. Ölümden, çalışma kaybına, araç sigortasından sağlığa, yangın, deprem vs. akla gelebilen her türlü riski sayabiliriz. Bunların bir kısmı Devlet tarafından zorunlu kılınmıştır. Bir kısmı ise ihtiyaridir.

Sigorta Avukatının Faaliyetleri Nelerdir?

Sigorta avukatı yukarıda bahsettiğimiz anlamda hem şirketlere hem de kişilere hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti sağlar.

Uygulamada sigorta avukatının baktığı uyuşmazlıklarda en sık olanlarına değinmek gerekirse;

 • Sigorta ile ilgili tazminat davaları ve başvuru süreçleri
 • Sigorta rücu davaları
 • Tıbbi malpraktis davaları
 • Araç değer kaybı davası
 • Taşımacılıktan doğan davalar
 • Hakem heyeti ve tüketici mahkemesi başvuruları
 • Tahkim komisyonu ve itiraz süreçleri
 • Sigorta alacağının icra yolu ile tahsili
 • Primlerin tahsili
 • Trafik kazalarından doğan zararların takibi
 • Şirket adına idari mercilerle yazışmalar, izin, bildirim ve başvuru gibi işlemler
 • Sigorta şirketlerinin kuruluşu ve mevzuata uygunluğunun sağlanması
 • Sözleşmelerin hazırlanması ve değişen mevzuata göre takibinin yapılması
 • Reasürans şirketleri ile sigorta şirketleri arasındaki işlemlerde hukuki yardım
 • Rizikonun sözleşmede yer aldığı şekli ile gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespiti, zararın hesaplanması
 • Her türlü sigorta kolu ile ilgili danışmanlık

Sigorta Sözleşmelerinin Genel Özellikleri

Sigorta işlemi sözleşme ile sağlanıyor. Sigorta sözleşmeleri çoğunlukla Devletin tek taraflı olarak müdahale ettiği sözleşmelerdir. Çünkü sözleşmenin bir tarafı olan şirket sözleşmede güçlü taraftır.

Ayrıca sigorta çok genel bir ihtiyaçtır. Benzer şekilde bu şirketlerin kuruluşu da çok ayrıntılı hukuki kurallar ile sınırlandırılmıştır. Sigorta şirketi kurabilmek için çok yüksek miktarda sermayeye ihtiyaç vardır.

Sigorta sözleşmelerinde; sigortacı, sigorta ettiren ve sigortalı bulunur. Rizikoyu prim karşılığında üstlenen sigortacı, riski sigortayla teminat altına alınan sigortalı, prim ödeme yükümünü üstlenen kişi sigorta ettirendir. Bunlar herhangi bir hukuki uyuşmazlıkta yargılamanın özneleri olur.

Sigorta türleri genel olarak Türk Ticaret Kanunu altıncı kitap madde 1401 ve devamında yer alır. Burada yer alan ayrıma göre şu türlerden bahsedebiliriz:

 • Karşılıklı sigorta
 • Reasürans sigortası
 • Zarar sigortaları
 • Mal sigortaları
 • Başkası lehine sigorta
 • Müşterek sigortalar
 • Geçmişe etkili sigortalar
 • Eksik – aşkın – takseli – birden çok sigorta
 • Çifte sigorta ve kısmi sigorta
 • Sorumluluk sigortaları
 • Can sigortaları
 • Hayat sigortası
 • Grup sigortaları
 • Kaza sigortası
 • Hastalık ve sağlık sigortası

Bunlar kanunda yer alan temel sigorta çeşitleridir. Uygulamada bu hükümlere dayanılarak farklı sigorta işlemleri yapılması da mümkündür. Sigorta sözleşmesi yaparken mutlaka bir sigorta avukatı ile çalışmanızı öneririz.

Sigorta Davaları ve Tahkim Komisyonu

Sigorta davaları şirkete veya karşı tarafa açılan davalardır. İşin niteliğine göre; ticari konularda açılacak davalar Asliye Ticaret Mahkemesinde, sigorta sözleşmesine aykırılıktan doğan yükümlülüklere uymama ile ilgili açılacak davalar Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır.

Bu davaların sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için sigorta sözleşmesinin çok iyi analiz edilmesi gerekir. Şirkete karşı açılacak davalardan önce çoğu zaman önce şirkete gereği gibi bir başvuru yapılmalıdır. Şirketlerin de dava öncesi benzer yükümlülükleri olur.

Dolayısıyla sigorta poliçesinin tecrübeli sigorta avukatları ile birlikte değerlendirilmesi önem taşıyor. Çoğu sigorta uyuşmazlığında 2 yıl ve her halükarda 15 yıl içinde düşen dava açma hakkı bulunur ancak somut olayın özelliklerine göre bu durum değişebilir.

Bunun haricinde bir de sigorta tahkimi söz konusudur. Tahkim bir alternatif uyuşmazlık çözüm merciidir ve verdiği kararlar ilam niteliğindedir. Yani mahkeme kararıymış gibi sonuç doğurur. Hatta bu kararlara itiraz edilmiş olması kararın icrasını durdurmaz. Bu nedenle tahkim süreci özellikle önemsenmelidir.

Sigorta tahkimi ve dava süreçleri ve masrafları ile ilgili ayrıntılar çok fazla olsa da burada yer vermiyoruz. Bununla ilgili olarak “araç değer kaybı” başlıklı yazımızda karşılaştırmalı olarak süreci anlattık. Buradan inceleyebilirsiniz.

Sigorta Avukatının Önemi

Avukatlar, mesleki ve kanuni görevleri gereği müvekkilinin çıkarlarını hukuki zeminde savunur. Sigorta gibi önemli bir alanda sigorta avukatının önemi yadsınamaz. Hatalı yahut ihmali işlemlerle hak kaybı yaşamanın önüne geçebilmek için avukat yardımı alınmalıdır.

Avukatlar sürekli değişen mevzuatı takip eder, somut olaya temas eden farklı mevzuat kurallarına göre olayı değerlendirir, bu zeminde hukuki çare üretir. Süreç öncesinde ihtimallere göre hukuki probleme yönelik strateji geliştirir.

Sigorta avukatı olmaksızın başlatılan bir süreç telafisi güç zararlara neden olabilir. Bu nedenle avukat yardımı alınmalıdır.

Bu makale faydalı mıydı?