Ankara Sigorta Avukatı

Ankara Sigorta Avukatı

Ankara sigorta avukatı, sigorta hukuku alanında doğan ve Ankara’da görülen uyuşmazlıklarda etkin ve aktif biçimde rol alır. 

Yazımızda Ankara sigorta avukatının çalışma alanlarına, sigorta avukatı iletişim bilgilerine, bu alanda açılacak davalara ve görülecek işlere yönelik masraflara ve avukatlık ücretlerine dair çeşitli bilgilere yer verilmiştir. Yazımızı dikkat ve özen göstererek okumanız tavsiye olunur.

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara Sigorta Avukatı Çalışmaları

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara avukatları, sigorta hukukundan kaynaklanan tüm dava ve işlerle ilgilenir. Sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere özellikle şu iş ve işlemler, Mıhcı Hukuk Bürosu bünyesinde çalışan avukatlar tarafından yerine getirilir.

 • Deniz, hava ve kasko sigortalarından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulmasında etkin rol oynar.
 • Ferdi kaza sigortasında tazminatın ödenmesi, primlerin ifası, sözleşmenin hazırlanması gibi hukuki meselelerin giderilmesini sağlar.
 • Tüketici hakem heyetine başvuru gerektiren durumlarda gerekli başvuruları yaparak süreci takip eder.
 • Hayat, emeklilik vb. can sigortalarından kaynaklanan uyuşmazlıkları mahkemeye taşır.
 • Mal sigortalarına ilişkin alacakların ödenmesi hususunda mahkemede ilgili davayı açar, süreci takip eder.
 • Sigortaya ilişkin sözleşmeleri hazırlar, cayma hakkı gibi yasal düzenlemeleri yapar.
 • Sigorta sözleşmelerinin ihlal edildiği durumlarda gereken davaları açar.
 • Sorumluluk sigortalarından kaynaklanan her türlü uyuşmazlığı yargı mercilerine taşır ve dava neticeleninceye dek süreci takip eder.
 • Sigorta primlerinin ödenmediği durumlarda gerekli icra takiplerini yapar ve süreci yürütür.
 • Yangın sigortalarından kaynaklanan uyuşmazlıkları yargıya taşır.

Sigorta hukuku, kapsamı geniş olan hukuk dallarından biridir. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, yukarıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sigorta hukukundan kaynaklanan her türlü iş ve işlemleri yerine getirir.

Ankara Sigorta Avukatı İletişim Bilgileri

Mıhcı Hukuk Ankara Ofisi Adresi: Mustafa Kemal Mah. No: 274, Mahall Ankara, C2 Blok, Kat:20, D:164, Çankaya/Ankara.

Ankara Sigorta Avukatı Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94 (Ankara ofisi için dahili 2 tuşlanmalıdır)

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Ankara Sigorta Avukatı Ücretleri 2023

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara sigorta avukatı ücretinin ne kadar olduğu ve nasıl belirlendiği hususu, uygulamada sıkça karşılaşılan sorulardan biridir. Ankara Barosu tarafından her yıl Asgari Ücret Tarifesi yayımlanır. Bununla beraber işin niteliği, sayısı, davanın türü ve benzeri durumlar ücret belirlenirken göz önünde bulundurulur.

DİKKAT: Ankara Barosu Asgari Ücret Tarifesinin uygulanması zorunlu değildir. İşin niteliğine ve yukarıda sayılan diğer kriterlere göre avukat ve müvekkil arasında tarifede yer alan tutarın altında yahut üstünde bir ücret kararlaştırılabilir. Fikir oluşturabilmesi açısından söz konusu tarifedeki ücretler, aşağıdaki tabloda verilmiştir.

SİGORTA HUKUKU UYUŞMAZLIK TÜRÜ,2023 ANKARA SİGORTA AVUKATI ÜCRETİ,
Maddi ve manevi tazminat davaları,9.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Değeri para ile ölçülebilen icra takipleri,İş sahibinden alacağın %10’u,
Dava ve cevap dilekçesi düzenleme,3.375,00 TL,
Temyiz, karar düzeltme dilekçesi düzenleme,7.000,00 TL,
Diğer her türlü sözleşme düzenleme,11.500,00 TL,
Yargıtayda duruşmaya katılma,19.125,00 TL,
Bir duruşması olan istinaf mahkemesi işlerinde,5.690,00 TL,
İstinafta birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için,11.190,00 TL.

Ankara Sigorta Avukatı İle İlgili Sık Sorulan Sorular

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara sigorta avukatı ile ilgili merak edilen belli başlı bazı sorulara ve yanıtlarına bu bölümde yer verilmiştir.

Ankara’da Sigorta Davaları Ne Kadar Sürer?

Sigorta hukuku alanında doğan ve Ankara’da görülen dava ve işlerin sonuçlanması bakımından net bir süre vermek doğru değildir. Mahkemenin iş yoğunluğu da dahil olmak üzere pek çok çeşitli etkenler nedeni ile dava süresi farklılık gösterebilir.

Ankara’da Sigorta Davası Masrafları Ne Kadardır?

Ankara’da sigorta davalarında gündeme gelecek belli başlı bazı masraflar aşağıda yer almaktadır.

Başvuru Harcı: 80,70 TL,
Karar Harcı: 80,70 TL,
Peşin Harç: Dava değerine göre farklılık gösterir.
Tebligat Gideri: 260 TL,
Vekalet Suret Harcı: 11,50 TL,
Bilirkişi Ücreti: 480 TL,
Keşif Gideri: 721.9 TL,
Diğer İş Ve İşlemler: 150 TL.

Ankara Sigorta Avukatı Ücreti Ne Zaman Ödenir?

Ankara sigorta avukatı ücreti, genel olarak sürecin başında ödenmekle beraber bazı durumlarda davanın sonunda da alınabilmektedir. Kimi davalarda ise başlangıçta belli bir yüzde alınıp kalan kısım sürecin bitimiyle tahsil olunur.

Ankara’da En İyi Sigorta Avukatı Nasıl Bulunur?

Avukatların kendilerini en iyi gibi ifadelerle nitelendirmeleri Türkiye Barolar Birliği etik kurallarına aykırı bir durumdur. Bu nedenle hiçbir avukatın bu ve benzeri ifadeleri kullanmaması gerekir. Ancak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları sigorta hukuku alanından doğan dava ve işlerde aktif ve etkin bir rol almaktadır.

Ankara Sigorta Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

Ankara Barosunun yayınladığı asgari ücret tarifesi, somut problemin şartları ve görülecek işlerin yoğunluğu ile müvekkille yapılacak görüşmeler çerçevesinde ilgili ücret kararlaştırılır. Belirlenen bu ücret, tarifedeki tutarların üstünde veya altında olabilir.

Ankara Sigorta Hukuku Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Ankara’da ortaya çıkan ve sigorta hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar, adli yargının görev alanına girmekle birlikte mahkeme olarak Asliye Hukuk veya Asliye Ticaret Mahkemelerinde görülmektedir. Bazı uyuşmazlıklar için söz konusu olacak görevli mahkemeler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

ANKARA SİGORTA DAVALARI,GÖREVLİ MAHKEME,
Trafik kazalarından kaynaklanan maddi tazminat davaları,Asliye Hukuk Mahkemesi- Asliye Ticaret Mahkemesi,
Trafik kazalarından kaynaklanan manevi tazminat davaları,Asliye Hukuk Mahkemesi- Asliye Hukuk Mahkemesi,
Özel sağlık sigortasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,Asliye Hukuk Mahkemesi- Asliye Ticaret Mahkemesi,
Ölüm hali sigortası tazminat davaları,Asliye Hukuk Mahkemesi,
Yangın sigortalarından kaynaklanan tazminat davaları,Asliye Hukuk Mahkemesi,
Kasko sigortalarından kaynaklanan davalar,Asliye Hukuk Mahkemesi- Asliye Ticaret Mahkemesi,
Hekim mesleki sorumluluk sigortalarından kaynaklanan davalar,Asliye Hukuk Mahkemesi.
İşveren sorumluluk sigortasından kaynaklanan davalar,Asliye Hukuk Mahkemesi- Asliye Ticaret Mahkemesi,
Karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortasından kaynaklanan davalar,Asliye Ticaret Mahkemesi,
İstinaf Mercii,Bölge Adliye Mahkemeleri,
Temyiz Mercii,Yargıtay.

Ankara Sigorta Avukatı Ne İş Yapar?

Sigorta hukukundan kaynaklanan dava ve işlerle uygulamada sıklıkla karşılaşılır. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları sigorta hukukundan doğan dava ve işlerle ilgilenir. 

 • Sigorta sözleşmelerinin düzenlenmesi ile sözleşmenin hukuka ve hakkaniyete uygun olarak tamamlanması, sözleşmeye konulacak kayıtların titizlikle düzenlenmesi sigorta avukatları tarafından yerine getirilir.
 • Sigortalar; can sigortası, sorumluluk sigortası ve mal sigortası olarak üç alt başlığa ayrılır. Bu başlıkların altında  çeşitli sigorta türleri bulunmaktadır. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, bahsi geçen sigorta türlerinde görülen uyuşmazlıkların çözümünde bilhassa  maddi ve manevi tazminat davalarının açılması konusunda aktif faaliyet gösterir.
 • Bilindiği üzere sigorta sözleşmesi ile taraflara edimler yüklenir. Edimlerin yerine getirilmemesinden kaynaklı hukuki ihtilaflar doğabilir. Bu hukuki ihtilafların çözümünün yargıya intikal ettirilmesi, sigorta avukatlarının görevidir.
 • Davanın sona ermesinden sonra veya dava açılmadan önce gerçekleştirilecek olan icra takiplerinin yapılması hususunda Mıhcı Hukuk Bürosu sigorta avukatları etkin biçimde rol alır.

Sigorta Avukatının Önemi

Yazımızda Ankara sigorta avukatının yaptığı işlerden, dava masraflarından, sigorta avukatı ücret ve iletişim bilgilerinden bahsettik. Bunun yanında merak edilen ve sıklıkla sorulan çeşitli soruları yanıtladık.

Görüldüğü gibi sigorta hukuku, çeşitli ve karmaşık konuları bünyesinde barındırır. Sigorta hukuku alanında hataya düşmek büyük kayıplara neden olabilir. Bu nedenle sözleşmenin hazırlanmasından icra takiplerinin  neticelenmesine kadar olan süreçte Ankara hukuk bürosu sigorta avukatından destek alınmalıdır.

İstanbul ve çevresinde sigorta hukuku alanından doğan dava ve işler için “İstanbul Sigorta Avukatı” yazımızı okuyabilirsiniz.