marka patent avukatı

Marka Patent Avukatı

Marka patent avukatı kimdir neler yapar yazımıza geçmeden önce kısaca marka, patent ve tasarım hakkı gibi sınai haklar üzerine yazmak ve anlatmak gerekecektir.

Marka ve patent, günümüzde sürekli gelişen ve rekabetçi nitelik kazanan ticari ve bilimsel hayatta, kişilerin birer güvencesi niteliğindendir. Marka ve patente ilişkin meseleler genel olarak 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu düzenlemeleri içerisinde hükme bağlanmıştır.

Sınai Mülkiyet kanunu içerisinde; marka, coğrafi işaret, tasarım patent, faydalı model ve geleneksel ürünlerin adlarına ilişkin hakların korunması, ihlali durumunda uygulanacak hukuki ve cezai yaptırımlar yer almaktadır.

Marka Nedir Marka, sahibini diğer kişilerin teşebbüslerinden ayırtedecek isim, şekil, renk, harf, sayı, ses veya herhangi biçimsel bir gösterimdir. Başkalarına ait mal ve hizmetlerden ayrılmayı sağlar. Hukuki olarak korunabilmesi için bu konuda özel olarak oluşturulmuş bir sicile kaydedilmesi gerekmektedir. Tabi burada doğal olarak bir tescil başvurusu süreci söz konusu olur. Marka tescili kişinin her zaman lehine bir durumdur. Marka hakkı korunduğu gibi bunu ihlal edene karşı da tazminat davası açma hakkı doğar.

Tasarım Hakkı Nedir Tasarım; bir ürün üzerindeki süslemeler, çizgi veya şekiller, renk biçim malzeme yahut biçimsel özellikler bakımından ayırtedici görünümüne denir. Tasarım da aynı markada olduğu gibi hukuki zeminde korunan bir haktır. Yani kişi tasarımını tescil ettirmesi halinde bunun üzerinden tam bir koruma hakkına sahip olacaktır. Ancak tasarımın tescil edilmemesi, koruma olmayacağı anlamına gelmez. Somut olayın şartlarına göre tescil edilmemiş tasarım da koruma altında kabul edilebilir. Bu konunun ayrıntıları de gene Sınai Mülkiyet Kanunu m.55 ve devamı maddelerinde yer almaktadır.

Patent Nedir Patent, uygulamada sanıldığının aksine teknolojik alandaki gelişmeler için verilen bir haktır. Eğer bir kişi teknolojinin herhangi bir alanında yeni bir buluş gerçekleştirmişse ve bu buluş teknolojik olarak önemli bir basamak niteliğinde ise ayrıca sanayi alanında uygulanabilirlik özelliğine sahipse bu buluşun sahibine patent verilir. Patent ile ilgili verilebilecek – verilemeyecek durumlar, korumanın kapsamı, itirazlar, ihlaller vb. önemli ayrıntılar gene Sınai Mülkiyet Kanunu m. 82 ve devamı maddelerinde yer almıştır. 

Marka avukatı veya patent avukatı şeklinde adlandırılan avukat ise bu alanda vekalet ettiği kişinin haklarını hukuki zeminde savunan kişidir. Yazımızda marka ve patent konularının hukuki ayrıntılarına girmeyerek marka patent avukatının ne gibi faaliyetler gösterdiğini, bu alanda kişilerin ne gibi yargısal haklarının olduğunu ve bu süreçte genel itibariyle nasıl bir takip yolu izlenmesi gerektiğinden bahsedeceğiz.

Marka Patent Avukatı Kimdir Neler Yapar?

Esasen avukatlar arasında, boşanma avukatı, ceza avukatı, patent avukatı gibi keskin bir ayrım yoktur. Yani bir avukat bazı istisnalar hariç olmak üzere avukatlık işi olarak her türlü işi yapmak konusunda yetkilidir. Dolayısıyla marka patent avukatı şeklinde kesin bir görev ayrımı söz konusu olmaz. Ancak uygulamada avukatlar arasında marka patent avukatı gibi tercihen belirli alanlara yönelme olduğu görülebilmektedir.

Bir avukat sadece bir alana veya birkaç alana yönelerek sadece o işler üzerine çalışabilir. Yahu bir çok alanda birden faaliyet göstermek de mümkündür. İşte marka avukatı veya patent avukatı kullanımı uygulamada ortaya çıkmış bir kullanımdır. Kişinin yapması gereken en sağlıklı yöntem, marka ve patent konularında deneyim sahibi bir avukatın hukuki yardımına başvurmak olur.

Marka patent avukatı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında müvekkilinin her türlü hakkını hukuki zeminde savunur.

Buna göre tecrübe sahibi bir marka patent avukatı müvekkiline şu hizmetleri verir:

 • Marka ile ilgili hukuki danışmanlık ve marka uygunluğu araştırması
 • Marka tescili için gerekli evrakların hazırlanması ve tescil başvurusu
 • Marka tescili reddedilirse yargı yoluna başvurma
 • Markanın hukuki olarak kullanılması ve korumasını sağlama
 • Marka hakkına tecavüz durumunda tazminat sorumluluğu ve cezai sorumluluk için gerekli başvurular
 • Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adlarına ilişkin hukuki danışmanlık ve gerekli başvurular
 • Tasarım ile ilgili danışmanlık ve tescile uygunluğunun denetimi
 • Tasarım ile ilgili tescil başvurusu, tasarım hakkının korunması, tasarım hakkına tecavüz durumunda gerekli hukuki ve cezai sürecin takip edilmesi
 • Patente ilişkin hukuki danışmanlık ve buluşun patent verilmeye uygunluğunu denetleme
 • Patent başvurusu için gerekli hazırlıkların yapılması ve ardından başvuru yapılması
 • Patent hakkının kullanımı ile korunması ve korunması
 • Buluşun ilerletilmesi durumunda ek patent başvurusu veya gizlilik hallerinde gizli patent başvurusu ve sürecin takibi
 • Fikri mülkiyete ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, yorumlanması ve yargı aşamaları
 • Marka, patent tasarım ve diğer hakların devri
 • Korsan ve taklit şeklinde hakka tecavüz hallerinin araştırılıp gerekli sürecin başlatılması
 • Haksız rekabete ilişkin davalar

Görüldüğü üzere marka patent avukatı sınai mülkiyete ilişkin mevzuata hakimdir ve bu alandaki karmaşık hukuki süreçleri müvekkilini temsilen hızlı ve etkin şekilde takip etmeye çalışır. Ayrıca marka patent avukatı sürekli bir danışmanlık hizmeti şeklinde de çalışabilir. Dolayısıyla zaten karmaşık olan bir hukuki sürecin avukat yardımı olmaksızın takip edilerek daha da karmaşık hale getirilmesi, çoğu zaman hak kaybına yol açmaktadır.

Marka Tescilinde Marka Avukatının Önemi

Marka ve teciline yukarıda değindik. Marka, bir kişi veya kurum için önemli bir prestij nedenidir. Marka tescilinde dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

 • Marka tescilinde gerekli olan evrakların önceden hazırlanmış olması ve diğer şartların yerine getirilmiş olması gerekir.
 • Markanın tescilinde mutlak veya nisbi red nedenlerinin olmaması gerekir. Bu, büyük titizlikle takip edilmesi gereken bir aşamadır..
 • Marka tescilinden doğan hakların ve istisnaların iyi bilinmesi ve tatbik edilmesi gerekir.
 • Marka tescilinde üçüncü kişilerin itirazlarının değerlendirilip hukuki zeminde karşı görüş bildirilmesi gerekir.
 • Marka hakkının sona ermesi ve iptale ilişkin hükümlerin iyi bilinmesi ve bunlara yer vermeyecek şekilde düzenlemelerin yapılması gerekir.

Marka avukatı marka tescilinde bu saydığımız hususlarla sınırlı kalmayacak şekilde müvekkiline hukuki temsil ve danışmanlık hizmeti sağlar. Ancak bu aşamalar çok önem taşır. Sınai Mülkiyet Kanunu m. 4 ve devamı maddelerine bakıldığı zaman tescil prosedürünün haklı olarak sıkı şartlara bağlandığı görülecektir.

Patent Tescilinde Patent Avukatının Önemi

Patent, bir buluşa imza atan kişi için büyük önem taşır. Emeğin karşılığı patent alınarak tescillenir. Patent tescili sürecinde patent avukatı şu hususlarda çalışmalarını sürdürecektir:

 • Patentlenebilir buluşlar ve buna ilişkin istisnalar konusunda patent avukat tarafından müvekkilin bilgilendirilmiş olması gerekir.
 • Patent başvurusu için gerekli belgelerin hazırlanması ve gerekli başvurunun hukuki zeminde gerçekleştirilmiş olması gerekir. Başvuru tarihinin kesinleşmesi sürecinin takibi önemlidir.
 • Başvurunun ne şekilde yapılacağı patent avukatı tarafından tespit edilmelidir. Bulunun bütünlüğü veya bölünmüş başvuru yahut ek patent tespiti yapılarak doğru bir başvuru yapılmalıdır. Aksi halde gereksiz başvurular reddedilerek parasal ve zamansal kayıplar doğar.
 • Patent başvurusunun şekli şartlara uygunluğu denetlenmesi, araştırma talebi araştırma raporu ve düzenlenmesi ile yayımlanması sürecinin takibi gereklidir.
 • Patent hakkının kapsamı ve sınırları konusunda bilgilendirme yapılması ve bu sınırların aşılmaması için dikkatli hareket edilmesi gerekir.
 • Patent başvurusuna üçüncü kişilerin itirazına karşı gerekli hukuki süreç içerisinde itiraz ve cevapların hazırlanması büyük önem taşır.
 • Eğer patentte değişiklik veya düzeltmeler yapılmak isteniyorsa patent sahibinin değişiklik hakkı kapsamında kabul edilecek bir değişiklik başvurusu hazırlanmalıdır.
 • Patent başvurularının sicile kaydı ve sicilin sağladığı etkiler takip edilerek olası hak kaybının önüne geçilmelidir.

Patent tescili sahibine oldukça önemli haklar veren bir işlem olması nedeni ile bu alanda çalışmış bir patent avukatı ile sürecin yürütülmesi işlemin baştan yanlış olmaması adına önemlidir.

Marka Hakkına Tecavüzde Marka Avukatı

Marka tescilinin amacı bu markanın kişisel hale gelmesi ve bunun üçüncü kişilerce kullanılmasının önüne geçmektir. Bu nedenle marka tescilinde en önemli mesele marka hakkına tecavüz durumunda takip edilecek hukuki prosedürdür. Marka hakkının korunması tescil tarihini izleyen on yıllık süre için geçerlidir. Ancak bu sürenin sonunda 10’ar yıllık sürelerle yenilenmesi mümkündür.

Marka avukatı bu şekilde koruma altında olan bir marka hakkının üçüncü kişilerce ihlal edilmesi durumunda, yani taklit korsan veya az değişikliklerle kullanılması durumlarında, gerekli hukuki ve cezai süreci takip edecektir. Marka sahibinin izni olmaksızın bu markayı veya çok benzerini kullanmak, tazminat ödeme sorumluluğu doğurur. Bununla birlikte hapis cezası da söz konusu olabilir. Marka hakkının yalnızca taklit edilmesi değil bu taklit ürünü satmak, dağıtmak, reklamını yapmak vb. bir çok fiil Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında suç teşkil etmektedir.

Bu bağlamda marka avukatı, temsil ettiği kişinin marka hakkına yönelik bu tecavüz durumunda tazminat davası açar ve beraberinde cezai sürecin başlaması için şikayette bulunur. Öyle ki Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında marka hakkına tecavüz halinde 1 ile 3 yıl arasında değişen hapis cezası ile birlikte 5 bin güne kadar değişen adli para cezasından bahsedilmektedir. Bu işin cezai boyutudur. Tazminat sorumluluğunda ise marka hakkı sahibi için ayrıca bir hesaplama yapılır. Bu konuda marka avukatı yönlendirici olmalıdır.

Patent Hakkına Tecavüzde Patent Avukatı

Sınai Mülkiyet Kanunu m. 85 düzenlemesinde patent hakkı sahibi kişinin hangi haklarının koruma altında olduğu ve hangi haklarının koruma altında olmadığı yer almıştır. Devamında gelen 86. maddede ise patenti alınan buluşun başka kişiler tarafından yetkisi bulunmayan kişilere verilmesine karşı hukuki sürecin işletilebileceğine yer verilmiştir.

Ayrıca 88. maddede yer alan kanuni tekel de patent hakkı sahibi bakımından büyük önem taşır. Bu noktada patent avukatı patent hakkı sahibine bütün süreç boyunca hukuki yardım sağlayarak hak kayıplarının önüne geçer.

Aynı şekilde tasarım hakkı tescil edilerek kişinin yeteneğini kayıt altına alınır ve korunur. Bunun üzerine bu hakkı ihlal eden kişilere karşı hukuki süreç işletilebilir. Sınai Mülkiyet Kanunu m. 81 düzenlemesinde tasarım hakkına tecavüz olarak sayılacak fiiller yer almıştır.

Burada genel olarak tasarım sahibinin izni olmaksızın bu tasarım üzerinde tasarrufta bulunma fiileri sayılmıştır ve tasarım hakkı sahibinin tazminat davası açma hakkının varlığı belirtilmiştir. Burada marka patent avukatı tasarım hakkı ihlalini tespit ederek gerekli hukuki süreci hızlı ve etkin şekilde işletecektir.

Marka Patent Davaları ve Başvuru Süreçleri Ne Kadar Sürer?

Marka, tasarım ve patente ilişkin başvuruların ne kadar süreceğine ilişkin net bir bilgi vermek çok güçtür. Çünkü burada başvuru yapılan kurumun yoğunluğu, başvurunun konusu, başvurunun değerlendirilmesi ve yayımlanması, üçüncü kişilerin itirazı, başvurunun reddi halinde izlenecek olan yargısal süreç, mahkemenin yoğunluğu vb. bir çok etken süreyi artırıcı veya azaltıcı etkiye sahiptir. Yani birkaç ay sürebilen bir süreç söz konusu olabileceği gibi birkaç yıl süren bir süreçle de karşı karşıya kalınabilir.

Tabi burada süreye olumlu etki edecek en önemli unsur deneyim sahibi bir marka patent avukatı ile sürecin yürütülmesidir. Marka patent avukatı yukarıda ayrıntılı olarak bahsettiğimiz üzere mevzuata ve uygulamaya hakimdir. Dolayısıyla süreçte hatalı yahut ihmali işlemlerin önüne geçerek süreci hızlı ve etkin ilerlemesi için çaba gösterir.

Marka Patent Avukatı ve Hukuki Danışmanlık Hizmeti

Marka patent avukatının işlevi marka ve patent hakkının alınması – tescili sürecinde bitmemektedir. Büyük küçük her markanın ticari hayatında aksamalar yaşamaması adına hukuki destek ihtiyacı söz konusudur. Bu süreçlerin deneyimli bir avukatın yardımı olmaksızın takip edilmeye çalışılması, çoğu zaman parasal ve zamansal kayıplara yol açmaktadır.

Hatta kimi durumda telafi etmesi güç zararların ortaya çıkması söz konusu olabilmektedir. Dolayısıyla markalar ve patent hakkı sahipleri sürekli veya olaysal olarak hukuki danışmanlık hizmeti alarak bu problemlerin henüz doğmadan önüne geçebilir. Yahut ortaya çıkmış bir hukuki probleme ilişkin en etkin çözüm yolunu ortaya koyarak olası zararları engeller.

Marka Patent Avukatı Ücreti

Marka patent avukatı yukarıda ayrıntılı olarak değindiğimiz üzere bir çok hukuki aşamada hukuki yardım ve temsil hizmeti sunmaktadır. Marka patent avukatı ücreti de bu işin niteliği, sınırı, karmaşıklığı vb. unsurlara bağlı olarak müvekkil ile avukat arasında serbestçe kararlaştırılabilir.

Ancak genel olarak olayın durumuna, davanın konusuna ve karmaşıklığına, muhtemel süresine ve bir çok nedene bağlı olarak değişmektedir. Bu nedenle bu durumun marka patent avukatı ile istişare edilmesi ve daha sonra ücretin belirlenmesi daha uygun olacaktır. Belirtmek gerekir ki bu alan özel bilgi gerektirmesi nedeni ile diğer alanlardaki ücretlerden farklılık göstermektedir.

Marka Patent Avukatına Soru Sor

Marka patent işleri ile ilgili merak edilen meseleler ile ilgili bir marka patent avukatına başvurulabilir. Burada her ne kadar süreç içerisinde avukatın konumunu anlatmış olsak ta her somut olaya ilişkin ayrı bir yol izlenmesi icap eder. Dolayısıyla somut problemin değerlendirilmesi önem taşır.

Marka patent avukatının hukuki danışmanlığı ofis içerisinde yahut dışarısında yüz yüze olabileceği gibi artık online sistem üzerinden de gerçekleşebilmektedir. Marka ve patent davaları yüksek miktarlarda parasal hak doğuran davalardır. Bunun riske atılması çok da uygun olmayan bir yoldur çünkü gereksiz zaman ve para kaybı doğurmaktadır.

Bu makale faydalı mıydı?