Kurumlar Arası Geçişe Muvafakat Verilmemesi

Kurumlar Arası Geçişe Muvafakat Verilmemesinin İptali

Kurumlar arası geçişe muvafakat verilmemesi davası, geçiş hakkı kazanan kişinin başvuru yapmış olmasına rağmen bir şekilde kendisine muvafakat verilmemesi durumunda karşımıza çıkar. Bu şekilde kendisine muvafakat verilmeyen kişiler bu işleme karşı iptal davası yoluna gidebilmektedir.

Yazımızda kurumlar arası geçişe muvafakat verilmemesine karşı açılacak olan davanın ne olduğu, memura muvafakat verilmemesi halinde nasıl bir yol izlenmesi gerektiği gibi konuları detaylı bir şekilde izah edeceğiz. Sürecin sorunsuz bir şekilde sona ermesi için konu hakkında genel bir bilgiye sahip olmak önem taşır. Bu sebeple yazımızı dikkatli okumanızı tavsiye ederiz.

ÖNEMLİ: Memurlara kurumlar arası geçişe muvafakat verilmemesi halinde açılacak olan dava, dikkatle takip edilmesi gereken önemli ayrıntılar barındırır. Bu ayrıntılar göz önünde bulundurulmadan hareket ederek hatalı işlemler ile beklenmedik sonuçlar meydana gelebilir. Bu süreçte, yapılacak işlemlerin önemli hususları içermesi nedeniyle başından sonuna kadar alanında uzman bir idare hukuku avukatından yardım almak önem taşır.

Kurumlar Arası Geçişe Muvafakat Verilmemesinin İptali Nedir?

Sınavla yahut başka herhangi bir yolla kurumlar arası geçiş şartlarını sağlamış olan bir memurun, usulüne uygun bir başvuru yapmış olmasına rağmen, çalıştığı kurumun geçiş talebine olumsuz yanıt vermesi yahut hiç yanıt vermemesine kurumlar arası geçişe muvafakat verilmemesi denir. Buna karşı izlenecek olan hukuki yola da kurumlar arası geçişe muvafakat verilmemesinin iptali davası denir.

Kurumlar arası geçişe ilişkin düzenlemeler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 74. maddesinde hüküm altına alınmıştır. Ancak bu madde tüm kurumları kapsayacak bir durumda değildir. Çünkü her kurumun farklı ihtiyaç, kadro gerekleri veya nakil işlemlerinde aranan hukuki prosedürler değişkenlik gösterebilmektedir. Bu nedenle, genel anlamda kurumlar arası geçişe ilişkin ilk bakılan kanun 657 sayılı kanun olsa da uygulamada yönetmelik veya diğer usule ilişkin düzenleyici işlemlerin önem kazandığını görmekteyiz.

Ancak en nihayetinde kurumlar arası geçiş hakkı kazanan memura hangi kurum olursa olsun muvafakat vermek zorundadır. Bu muvafakat verilmediği taktirde, ki uygulamada vermeyen kurum az değildir, aşağıda detaylarına değineceğimiz hukuki yollara başvurulabilir.

Kurumlar Arası Geçiş Aşamaları Nelerdir?

Bir memurun mevcut bulunduğu kurumdan farklı bir kuruma geçiş yapabilmesi için belli aşamalar izlenmesi gerekir. Bu süreçte yerine getirilmesi gerekenler genel olarak aşağıdaki gibidir. Ancak belirtmek gerekir ki süreç, her somut olayda farklılık gösterebilmektedir.

Memurun Başvurusu

Kurumlar arası geçişin ilk aşaması, memurun geçiş yapmak istediğine dair hazırladığı bir yazılı dilekçe ile başvuru yapmasıdır. Memurun farklı bir kuruma geçmek için bir nakil talebinde bulunması gerekir. Bu aşama kurumlar arası geçişte sürecin en dikkatle yapılması gereken bölümüdür. 

Kurumlar Arası Karşılıklı Yazışma

Memurun yaptığı nakil başvurusu sonrası, kurum bu talebi yerinde bulursa mevcut görevli olduğu kuruma yazı yazarak muvafakat işleminin gerçekleştirilmesi isteminde bulunur. Bu noktada, kurumda yetkili mercii, amirliktir. Amirler, kendilerine tanınan idari takdir yetkisi ile birlikte nakil için muvafakat verdiğine veya vermediğine dair durumu diğer kuruma bildirir. Genellikle hukuki problem bu aşamada çıkar. Kimi kurumlar muvafakat vermek istemez. Kimi kurumlar da kadroya alımda problem çıkarır.

Nakil İşlemi

Memurun hali hazırda çalıştığı kurumun muvafakati vermesi halinde,

Memurun;

  • Kazanılmış hak derecelerinden aynı değere sahip olan göreve nakil işlemi gerçekleştirilebilir.
  • İlgili mevzuatta yazılı şartların oluşması halinde kendisinden daha yüksek bir dereceye yükseltilmesi suretiyle nakil işlemi gerçekleştirilebilir.
  • Memurun onayının alınması koşulu ile en fazla üç dereceye kadar alt bir kadroya nakil işlemi gerçekleştirilebilir. 

Görüldüğü üzere kurumlar arası geçiş hakkı, temelde bir özlük hakkı niteliğine sahip olduğundan memur, kendisiyle eş dereceye sahip farklı bir kuruma naklen geçiş yapabileceği gibi, koşulların oluştuğu halde daha üst bir dereceye de geçebilir. Memurun kendisinden daha alt bir pozisyona geçiş yapması durumunda ise muvafakati aranır. 

Her ne kadar nakil işlemi kural olarak, kurumlar arası aynı sınıflar içinde gerçekleşse de istisnai olarak memurun eğitimine uygun olan farklı bir sınıfa da geçirilmesi mümkündür. Tabi memurun haricen sınavla yahut başka bir yolla kazanım elde ettiği durumlarda geçiş yapılacak olan kurum belirlidir.

Kurumlar Arası Geçişe Muvafakat Verilmemesi Halinde Ne Yapılabilir?

Geçiş şartlarının varlığına ve usulüne uygun yapılan bir başvuruya rağmen kurumlar arası geçişe muvafakat verilmemesi halinde muvafakat vermeyen idarenin bu işlemi “idari işlemin iptali” davasına konu edilir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki amire verilen idari takdir yetkisi, sınırsız ve mutlak bir yetkiden ibaret değildir. Bu yetkinin verilmesindeki amaç, kamu yararının gözetilmesini ve memurun özlük haklarının korunmasını sağlamaktır. Tam olarak bu nedenle de bu yetkinin kullanılması denetime tabi tutulmuştur.

Yani, kurumun keyfi olarak muvafakat vermemesi halinde idare mahkemelerinde iptal davası açılabilmektedir. Bu davanın genel özelliklerini ve sürecin işleyişini değerlendirdiğimiz “idari işlemin iptali davası” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz. Aşağıda idari işlemin iptali davasının, kurumlar arası geçişe muvafakat verilmemesi halinde ne şekilde ilerleyeceğine, konu özelinde yer vereceğiz.

ÖNEMLİ: İdari yargı işleri kapsamında değerlendirilen iptal davası, memur olan kişi için oldukça yüksek öneme sahip bir davadır. Bu sebeple her alanda olduğu gibi, bu davada da önce avukata danışarak hareket etmek önem arzeder. Memurun menfaati açısından, bir idare avukatı ile beraber süreci yönetmek gerekir. Bu şekilde yaşanabilecek olası hukuki problemlerin önüne geçilerek, yargılama aşamasında karşılaşılabilecek gereksiz kayıplar önlenebilir. 

Kurumlar Arası Geçişe Muvafakat Verilmemesi Davasının Özellikleri

Bu davada idarenin işlemi; yetki, şekil, sebep, konu ve amaç bakımından denetlenecektir. Bu davanın duruşmalı yahut duruşmasız olması mümkündür. Bu durum kişinin talebine bağlıdır. Ancak tüm bunlar sürecin en başında somut olaya göre değerlendirilmeli ve bu belirlemeleri kişi, avukatı ile birlikte yapmalıdır.

KURUMLAR ARASI GEÇİŞE MUVAFAKAT VERİLMEMESİNE KARŞI YÜRÜTMENİN DURDURULMASI: Bu davada yürütmenin durdurulması çok önemlidir. Eğer dava ile birlikte yürütmenin durdurulması kararı alınırsa dava henüz sonuçlanmadan kişi ilgili kuruma geçiş yapar. Muvafakat verilip verilmediği önemli değildir. Sadece karara dayanılarak geçiş sağlanır. Konu ile ilgili olarak “yürütmenin durdurulması” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

DAVA NE KADAR SÜRER: Bu dava genel olarak ortalama 8-12 ay arasında sonuçlanan bir davadır. Ancak kişinin talep ettiği yürütmenin durdurulması kararı hemen sonuçlanır ve mahkeme yürütmenin durdurulmasına karar verirse ortalama 1 ay içerisinde kurumlar arası geçiş yapılmış olur.

Kurumlar arası geçişe muvafakat verilmemesi halinde açılan iptal davasında mahkemenin vereceği karara karşı istinaf kanun yoluna gidilebilir. Ancak istinaf kanun yoluna gidilmesi, ilk derece mahkemesinin verdiği kararın icrasını durdurmaz. Yani mahkeme kişi lehine karar verir de kurumlar arası geçişin yapılmasına hükmederse, daha doğru bir ifade ile muvafakat vermeme işlemin iptaline karar verirse, idare o karara uyarak muvafakat vermek zorunda kalır. Kararın istinaf edilmiş olması bunu engellemez.

Yetkili ve Görevli Mahkeme

İdari Yargılama Usulü Kanunu ve diğer mevzuat düzenlemeleri uyarınca yetkili ve görevli mahkeme belirlenirken taraflar ve uyuşmazlık konusu dikkate alınmaktadır. Bu halde kurumlar arası geçişe muvafakat verilmemesi halinde açılacak olan iptal davası idari işlemi yapan (muvafakat vermeyen) idarenin bulunduğu yerdeki idare mahkemesinde açılacaktır.

Kurumlar Arası Geçişte Muvafakat Süresi ve Dava Açma Süresi

Öncelikle belirtmek gerekir ki her idarenin kural olarak kendisine verilen dilekçeye ilişkin 30 günlük cevap verme süresi vardır. Bu süre idare için bir yükümlülüktür. Kurumlar arası geçişte muvafakat süresi de gene bu kural çerçevesinde 30 gün olarak kabul edilmelidir.

Kurumlar arası geçişe muvafakat verilmemesi halinde iptal davası açılacağından bu dava için hak düşürücü süre söz konusudur. Buna göre 60 gün içinde bu dava açılmalıdır. Bu sürenin başlangıcı doğru belirlenmelidir. Kimi zaman idarenin olumsuz yanıt verdiği an, kimi zaman sa idarenin cevapsız bırakmış sayıldığı andır. Bu süre başlangıcı her somut olayda değişecektir.

Ayrıca kurumlar arası geçişe muvafakat vermemesi halinde iptal davası açmadan önce itiraz kanun yoluna başvurmuş olmak zorunlu değildir. Yani kuruma itiraz, açılacak olan iptal davasında bir ön şart olarak aranmamaktadır. Ancak eğer öncesinde kuruma itiraz yapılmışsa itiraz için geçen süre (yani 30 günlük süre) zarfında dava açma süresi duracaktır.

Kurumlar Arası Geçişe Muvafakat Verilmemesi İle İlgili Sık Sorulan Sorular

Kurumlar Arası Geçişe Muvafakat Verilemezse Ne Yapılabilir?

Kurumlar arası geçişe muvafakat verilmemesi halinde kişinin iki yol izleme imkanı vardır; önce kuruma itiraz edip ondan sonra iptal davası açabilir yahut direkt olarak iptal davası açabilir.

Kurumlar Arası Geçişte Muvafakat Süresi Ne Kadardır?

İdarenin kendisine verilen dilekçeye 30 günlük cevap verme süresi vardır. Bu süre içerisinde gerekçeli olarak cevap verilmez veya dilekçe cevapsız bırakılırsa dava açma hakkı doğar.

Kurumlar Arası Geçişe Muvafakat Vermemeye Karşı Dava Açma Süresi Ne Kadardır?

Eğer idareye itiraz yapılmamışsa, dilekçenin olumsuz yanıtlanmasından yahut yanıtsız bırakılmasından itibaren 60 gün içinde dava açılmalıdır. Eğer önce itiraz yapılmışsa itiraz için gereken 30 günlük cevap süresinden sonra 60 gün içinde dava açılmalıdır.

İptal Kararı veya Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilirse Ne Olur?

Bu durumda kişinin geçişine muvafakat verilmesi zorunludur. Karara uymamanın ciddi yaptırımları vardır.

Dava Nerede Açılır?

Kurumlar arası geçişe muvafakat vermeyen idarenin bulunduğu yerdeki idare mahkemesinde tercihe göre duruşmalı veya duruşmasız olarak bu dava açılacaktır.

Son Olarak Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yukarıda kurumlar arası geçişe muvafakat verilmemesi işleminin iptali sürecini ve özelliklerini aktardık. Bu sürece ilişkin merak edilen önemli hususlara detaylı olarak yer verdik. 

Yukarıda yer alan detaylar mevzuatta düzenlenen ve uygulamada görülen şekilde anlatılmıştır. Ancak belirtmekte yarar vardır ki her somut olayda farklı hususlar görülebilir. Her somut olayın kendine has özellikleri vardır ve mevzuatın çeşitli yerlerinde o olaya uygulanması gereken farklı hükümler olabilir.

Bu sebeple yaşanan her olay kendi kapsamında değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Yazımızın konusu olan dava, teknik bir süreçten ibaret olduğu için oldukça önemli ve detaylı işlemler barındırmaktadır. Bu sürecin doğru bir şekilde yürütülerek istenilen biçimde sona ermesi için muhakkak öncesinde avukata sormakta yarar vardır.

Bu makale faydalı mıydı? (Geribildirimlerinizi dikkate alıyor ve yazımızı geliştiriyoruz)