idare hukuku avukatı

İdare Hukuku Avukatı

İdarenin kamu gücü ayrıcalığını kullanarak yaptığı her türlü fiil ve işlem hukuka uygun olmak zorundadır. İdarenin hukuka aykırı hareket ettiğini düşünenler bu fiil ve işlere karşı idari yargıda dava açma yoluna başvurulabilir yahut idare de karşılıklı işlem tesis ettiği kişiler aleyhinde dava açabilir.

İdare hukukunun görev alanına giren bu ve benzeri tüm konularda uzman bir idare hukuku avukatının bilgi ve tecrübesinden faydalanmak oldukça önemlidir.

En iyi idare avukatı, idare hukuku alanındaki bilgi ve tecrübesini somut olaya en doğru şekilde aktarabilen avukattır. En iyi idare avukatı Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlerin yanında diğer şehirlerde de üstlendiği görevi en iyi şekilde sonuçlandırmaya çalışacaktır. Yazımızda idare avukatının idare hukuku uyuşmazlıklarındaki rolü ve önemini açıklayacağız.

İdare Hukuku Avukatı Nedir?

İdare hukuku avukatı, idarenin başka bir idare yahut gerçek veya tüzel kişiler arasında doğan dava ve işlerin görülmesi ile bu dava ve işlerin hukuki sürecinin takibi ve sonuçlandırılmasında görevli olan avukattır.

Kısaca idare hukuku içerisinde incelenen tüm konular idare hukuku avukatının görev alanına girecektir.

İdare Hukuku memur disiplin hukuku, kamu ihale hukuku, idari yaptırımlar gibi içerisinde birçok alt başlık barındırdığından idare hukuku avukatının bu alanlarda özel olarak ihtisaslaşması somut olayda istenilen sonucun elde edilmesi için idare hukuku avukatında aranacak önemli bir kriterdir.

En İyi İdare Hukuku Avukatları Nasıl Olmalıdır?

İdare hukuku uyuşmazlıklarının çözümünde yardımcı olacak avukatın niteliği oldukça önemlidir. Buna göre idare hukuku alanında ihtisaslaşan ve bu alandaki teorik bilgilerini uygulayabilecek yeterli tecrübeye sahip olan idare hukuku avukatlarından yararlanmak uyuşmazlığın çözümü için daha etkili olacaktır.

İyi bir idare hukuku avukatı öncelikle idare hukuku alanından uzmanlaşmalı, yeterli bilgi ve tecrübe sahibi olmalıdır. Edindiği bilgi ve tecrübeyi somut olaya en etkili bir şekilde uygulamalıdır.

İdare Hukuku kodifiye edilmemiş yani kanunla derlenmemiş bir hukuk dalı olduğundan uygulama alanı bulan birçok mevzuat içermektedir. Bu sebeple uzman idare hukuku avukatı güncel mevzuatları yakından takip eden dinamik bir avukat olmalıdır.

İdare Hukuku Avukatı Neler Yapar?

İdare hukuku avukatının görevi sadece idari yargıda dava açmak ve açılan davanın yargılama sürecini takip etmek değildir. Bu görevin yanında idare ile yapılan sözleşmeler, ihaleler gibi hukuki işlemlerde hukuki destek vermektedir.

İdare hukuku geniş bir hukuk dalı olup içerisinde birçok teferruat içerdiğinden idare hukuku avukatının görevli olduğu dava ve işleri sıralamak mümkün değildir.

Genel olarak idare hukuku avukatlarının yapmış olduğu dava ve işlere şunlar örnek verilebilir:

İdare Hukuku Avukatına Vekalet Verilmesi

İdare; kamu gücü ayrıcalığına sahip olması sebebiyle tarafı olduğu sözleşme, hukuki fiil veya hukuki işlem gibi diğer konularda karşı tarafa göre daha üstün konumdadır. Dolayısıyla idare karşısında zayıf konumda olan kişilerin alanında uzman bir idare hukuku avukatı ile temsil edilmesi oldukça önemlidir.

İşte bu sebeple gerçek veya tüzel kişiler idare ile tesis edilecek bir işlem için veya idare mahkemesinde görülecek bir dava için idare karşısında kendisini daha iyi temsil edilebilmesi adına bir idare hukuku avukatına vekalet vermektedirler.

Vekalet Ücreti

Her avukat gibi idare hukuku avukatları da bilgi ve birikimlerini müvekkilleri ile paylaşmaları halinde ücrete hak kazanır. Avukatın yaptığı iş karşılığı ücret alması Avukatlık Kanunu’nun da bir gereğidir. Bu ücret avukatın hukuki bilgi ve birikiminin karşılığını temsil etmektedir.

İdare mahkemesi vekalet ücretini avukat ve uyuşmazlık sahibi serbestçe tayin edebilir. Ancak Türkiye Barolar Birliği’nin belirlediği avukatlık asgari ücret tarifesinin altında bir ücret kararlaştıramazlar. Buna göre idare hukuku avukatının, vekalet ücreti avukat ve müvekkil tarafından Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin altında olmamak üzere belirlenir. 2020 yılı için belirlenen asgari idare hukuku vekalet ücreti için Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yazımızı okuyabilirsiniz.

İdare Hukuku Uyuşmazlıklarında İdare Hukuku Avukatının Rolü ve Önemi

İdarenin tesis ettiği işlemler aksi ispatlanıncaya kadar hukuka uygun kabul edildiğinden hukuka uygunluk karinesinden yararlanır. Bu sebeple uygulamada idarenin hukuka aykırı işlemlerine çok sık rastlanılmasına rağmen hareketsiz kalınması yahut idarenin işlemi iptal etmemesi veya geri almaması durumunda idarenin hukuka aykırı işlemi hukuka uygun kabul edilecektir.

Bu sebeple idarenin işlem tesis ettiği kişiler hak kaybına uğramamak için idari yargıda idari işleme karşı dava açmaktadır. İdari yargıda açılan bu davalarda idare hukuku avukatı görev yaptığından bu avukatlara idari dava avukatı ya da idare mahkemesi avukatı da denilmektedir.

Her ne ad ile anılırsa anılsın idare hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlar idare hukukundan doğan tüm dava ve işlerde vekili olduğu gerçek veya tüzel kişilere hukuki bilgi ve birikimini aktararak istenilen neticenin sonuçlanması için çabalamaktadır.

İdareye gerekli başvuruların yapılması, uzlaşma süreci, idari işleme karşı iptal davası, idarenin sorumluluğu, kamu malları, kamulaştırma gibi hususlarda devlet ve kamu kurum ve kuruluşları ile ortaya çıkan ihtilafların giderilmesi konularında etkili sonuçlar elde edebilmek için bu konuların en kısa sürede çözüme kavuşturulması gerekmektedir. İşte bu aşamada idare hukuku avukatının önemi ortaya çıkacaktır.

İdare hukuku avukatları görev alanına giren ihtilaf içeren tüm bu konularda dava sürecini en etkili şekilde yöneterek yahut idare hukuku alanındaki bilgi ve tecrübeleri ile hukuki danışmanlık vererek istenilen sonuca en kısa sürede, etkili bir şekilde ulaşılmasını sağlayacaktır.

İdare Hukuku Avukatı Desteği

İdare hukukundan kaynaklanan ihtilaflarda kişilerin avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ancak idare hukuku gibi oldukça teferruatı olan bir hukuk dalı için idare hukukçusu olmayan, bu alanda hukuki bilgisi bulunmayanların dava ve işleri ile bunları ilgilendiren süreçleri tek başlarına sağlıklı bir şekilde yürütmeleri pek mümkün görünmemektedir. Özellikle Ankara, İstanbul gibi idari davaların yoğun olduğu şehirlerde uzayan dava süreçleri kişileri yıpratmakta istenilen sonucun elde edilmesi hayli zor olmaktadır.

Tüm bu değerlendirmeler neticesinde idare mahkemesinde görülecek bir davanın veya idare ile yapılacak bir hukuki işlemin en etkili şekilde sonuç doğurması için alanında uzman idare hukuku avukatının desteğini almakta ve tecrübesinden istifade etmekte yarar vardır. İdare avukatından destek almak için avukata sorabilirsiniz.

Bu makale faydalı mıydı?