İstanbul İdare Hukuku Avukatı

İstanbul İdare Hukuku Avukatı

İstanbul idare hukuku avukatı, İstanbul’da idare hukuku kapsamında gerçekleşen hukuki problemlerin çözümlenmesinde müvekkillerinin hak ve menfaatleri çerçevesinde faaliyet yürütmektedir.

Yazıda İstanbul idare hukuku avukatının çalışma alanlarına, iletişim ve ücret bilgilerine, bu alana ilişkin uygulamada merak edilip sıklıkla sorulan birtakım hususlara değinilmiştir. Dolayısıyla, yazının dikkatle okunmasında fayda vardır.

Mıhcı Hukuk İstanbul İdare Hukuku Avukatı Çalışmaları

Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul avukatının faaliyet alanları, çeşitlilik arz etmektedir. Aşağıda, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere ilgili çalışma alanlarından bazıları liste halinde sıralanmıştır.

 • İdarenin işlem veya eylemi kaynaklı zarar görmüş olan kişilerin söz konusu mağduriyetlerinin giderilmesi adına idareye başvuru yapılması ve idari yargıda dava süreçlerinin işletilmesi,
 • İdarenin birtakım işlemlerinin çeşitli gerekçelerle iptalinin talep edilecek olması durumunda müvekkil adına iptal davası açılması ve ilgili sürecin yürütülmesi,
 • Memurların hak ve menfaatlerinin idare hukuku çerçevesinde ihlali halinde bu mağduriyeti giderecek hukuki yollara müvekkil adına başvuruda bulunulması,
 • Kamulaştırmaya ilişkin süreçlerde idari yargıya konu olabilecek herhangi bir uyuşmazlığın söz konusu olması durumunda ilgili hukuki problemin giderilmesi yolunda adım atılması,
 • ÖSYM ve MEB kurum sınavlarına karşı açılan davalarda gündeme gelecek çok ivedi yargılama usulü çerçevesinde sürecin kanuni süreler gözetilerek yürütülmesi,
 • Sınav notu iptaline ilişkin itiraz ve dava istemlerinin ileri sürülmesi ve bu çerçevede sürecin işletilmesi,
 • İmar hukuku çerçevesinde gündeme gelebilecek kararlara ve cezalara itiraz gibi hususlarda idari merciler ile yargı mercilerine müvekkil adına başvurulması,
 • İhale hukuku kapsamında gündem olabilecek hukuki problemlerin çözümlenmesi adına gerekli adımların atılması,
 • İdarenin gerçekleştirdiği ve iptal davasına konu olan fakat yargılama sürecinde fiilen devam etmesi durumunda mağduriyete neden olabilecek bir işlem söz konusu ise, şartların varlığı halinde ilgili davanın yürütmeyi durdurma talepli açılması,
 • İdare tarafından sunulması gereken bir kamu hizmetinin sunulmaması, geç sunulması yahut kötü sunulması gibi durumlarda oluşabilecek mağduriyetlerin giderilmesi çerçevesinde ilgili idari mercilere ve idari yargıya müvekkilin hak ve menfaatlerini koruma yolunda başvurulması,
 • İdareye karşı söz konusu olacak her türlü başvurunun gerçekleştirilmesi, reddedilme halinde idari makamlara itiraz ve idari yargıda iptal davası süreçlerinin işletilmesi,
 • Meslekten ihraç edilen yahut birtakım disiplin cezalarına çarptırılan memurlar için ilgili idari mercilere itirazda bulunulması ve idari yargıda gerekli davaların açılması,
 • Vergi hukuku çerçevesinde gündeme gelen hukuki problemlerde müvekkilin mağduriyetini giderme adına hukuki yolların işletilmesi ve sürecin takip edilmesi,
 • 4483 sayılı Kanun çerçevesinde memurların ve diğer kamu görevlilerinin yargılanma süreçlerine dair söz konusu olacak hukuki problemlerin çözümlenmesi ve avukatlık hizmetinin sağlanması,
 • Kanun yolu öngörülen hallerde idare mahkemesi kararlarına karşı istinaf mercii olan bölge idare mahkemesinde ve temyiz mercii olan Danıştay’da sürecin işletilmeye devam edilmesi.

Burada vurgulamak gerekir ki idare hukuku, kapsamı bakımından son derece geniş bir alandır. Bu nedenle, idari yargıda gündeme gelecek davalar da ciddi anlamda çeşitlilik arz etmektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul idare hukuku avukatı, yukarıda ifade edilenler dışında bu alanda çeşitli pek çok hizmeti daha müvekkillerine sunmaktadır.

İstanbul İdare Hukuku Avukatı İletişim Bilgileri

Mıhcı Hukuk İstanbul Ofisi Adresi: Ortaklar Cad. No: 14, Kat: 4, Daire: 7, Mecidiyeköy Şişli / İstanbul.

İstanbul İdare Hukuku Avukatı Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

İstanbul İdare Hukuku Avukatı Ücretleri 2023

Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul idare hukuku avukatı ücreti, uygulamada sıklıkla sorularak merak konusu olan hususlardandır. Ücretin saptanmasında birden fazla etmen gündeme gelmektedir. İstanbul Barosu, avukatlık asgari ücret tarifesi yayınlamıştır ve bu tarife avukatlar için tavsiye mahiyetindedir.

DİKKAT: İstanbul Barosunun yayınlamış olduğu tarifede yer alan tutarlar bağlayıcı mahiyette değildir. Somut olaya konu uyuşmazlığın özellikleri ve müvekkille yapılacak görüşmelere göre tarifede yazan tutarların altında veya üstünde bir miktarda karar kılınması mümkündür. Aşağıda, fikir vermesi adına baronun tarifesi tablo halinde belirtilmiştir.

İDARE HUKUKU UYUŞMAZLIK TÜRÜ,2023 İSTANBULİDARE HUKUKU AVUKATI ÜCRETİ,
İdare Mahkemesinde Duruşmalı İptal Davası,16.500,00 TL,
İdare Mahkemesinde Duruşmasız İptal Davası,13.500,00 TL,
İdare Mahkemesinde Duruşmalı Tam Yargı Davası,16.500,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
İdare Mahkemesinde Duruşmasız Tam Yargı Davası,13.500,00 TL,
4483 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılan İtirazlar İçin Bölge İdare Mahkemesi,9.500,00 TL,
4483 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılan İtirazlar İçin Danıştay,12.500,00 TL,
Vergi Mahkemesindeki Duruşmalı Davalar,16.500,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Vergi Mahkemesindeki Duruşmasız Davalar,13.500,00 TL,
Danıştay İlk Derecede Görülen Duruşmalı Davalar,19.000,00 TL,
Danıştay İlk Derecede Görülen Duruşmasız Davalar,16.500,00 TL.

İstanbul İdare Hukuku Avukatı ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul idare hukuku avukatları, uygulamada idare hukukuna ilişkin merak konusu olan çeşitli hususları aşağıda yanıtlandırmıştır. 

İstanbul’da İdare Hukuku Davaları Ne Kadar Sürer?

İstanbul’da söz konusu olacak idare hukuku davalarının ne kadar süreceğine dair net bir zaman dilimini ifade etmek mümkün değildir. Somut olayın özellikleri, davadaki tarafların tutumları ve mahkemelerin dava yoğunluğu, yargılamanın ne kadar süreceğini belirleyen unsurlar arasında yer almaktadır.

İstanbul’da İdare Hukuku Dava Masrafları Ne Kadardır?

İstanbul’da görülecek idari davaların bazı masraf kalemleri aşağıda sıralanmıştır.

İdare ve vergi mahkemelerinde dava açılırken peşin alınan posta giderleri:

Yeni Dava Açılış Posta Masrafı: 260,00 TL
Duruşma İstemli Yeni Dava: 312,00 TL
Yürütmeyi Durdurma İstemli Yeni Dava: 364,00 TL
Duruşma ve Yürütmeyi Durdurma İstemli Yeni Dava: 468,00 TL
Duruşma ve Yürütmeyi Durdurma İstemli Temyiz: 150,00 – 200,00 TL
İdare Mahkemesi Harçları:
Başvuru Harcı: 80,70 TL
Dosya Gideri: 0,60 TL
Karar Harcı: 80,70 TL
Yürütmeyi Durdurma Harcı: 133,00 TL
Delil Tespiti Harcı: 133,00 TL
Suret Harcı (İdare): 4,20 TL x Sayfa Sayısı
Vekalet Harcı: 11,50 TL
Keşif Harcı: 571,90 TL
Temyiz Yoluna Başvuru Harcı: 397,80 TL
Danıştay Başvuru Harcı (İdare): 124,00 TL

İstanbul’da İdare Hukuku Avukatı Ücretleri Nasıl Belirlenir?

İstanbul idare hukuku avukatı ücretinin belirlenmesinde etkileyici rol oynayan birkaç etmen bulunmaktadır. Öncelikle İstanbul Barosunun yayınlamış olduğu avukatlık asgari ücret tarifesi mevcuttur. Ayrıca, müvekkille gerçekleştirilecek görüşmeler ve somut uyuşmazlığın şartları da ücretin saptanmasında etkili olacaktır. Neticede belirlenecek ücret, tarifedeki tutarların üzerinde veya altında olabilecektir.

İstanbul’da İdare Hukuku Avukatı Ücreti Ne Zaman Ödenir?

İstanbul idare hukuku avukatı ücreti genelde işin başında ödenir. Fakat kimi işler, niteliği gereği ücretin sonradan ödendiği işlerdendir. Kimilerinde ise başlangıçta bir miktar alınıp iş bitince tahsil edilen tutar üzerinden belirli bir yüzde alınmaktadır.

İstanbul’da En İyi İdare Hukuku Avukatı Nasıl Bulunur?

Avukatların kendilerini en iyi idare hukuku avukatı olarak nitelendirmeleri, TBB Meslek Etik İlkelerine ters düşmektedir. Dolayısıyla, böyle bir tanımlamada bulunulmamalıdır. Bununla birlikte, Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul idare hukuku avukatı, söz konusu alanda faaliyetlerini sürdürmektedir.

İstanbul’da İdare Hukuku Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

İstanbul’da idare hukuku davaları, idari yargının görev alanı içerisinde yer alır. İdari yargının organları idare mahkemeleri, vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay’dır. Aşağıda, bu kapsamda gündem olabilecek bazı davalar ve bunların görüleceği mahkemeler örnek olarak tablo halinde sıralanmıştır.

İSTANBUL İDARE HUKUKU DAVALARI,GÖREVLİ MAHKEME,
İdarenin Zarar Doğuran Eylem veya İşlemi,İdare Mahkemesi,
İdari İşlemlere Karşı İptal Davası,İdare Mahkemesi,
İstinaf Mercii,Bölge İdare Mahkemesi,
Temyiz Mercii,Danıştay,
Memurların Disiplin Cezalarına veya Meslekten Çıkarılmalarına İlişkin Davalar,İdare Mahkemesi,
İmar Planına İtiraz ve İmar Cezalarına İtiraza İlişkin Davalar,İdare Mahkemesi,
Vergi Uyuşmazlıklarından Doğan Davalar,Vergi Mahkemesi,
İdarenin Hizmet Kusuru ve Kişisel Kusurdan Doğan Davalar,İdare Mahkemesi,
İmara İlişkin Ruhsat, Yıkım, Kamulaştırma Gibi Hususlardan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar,İdare Mahkemesi,
Sürücü Belgesi, Silah Ruhsatı, İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı İptaline Karşı Davalar,İdare Mahkemesi,
İdareye Yöneltilen İzin Taleplerinin Reddedilmesi Karşısında Açılacak Dava,İdare Mahkemesi.

İstanbul İdare Hukuku Avukatı Ne İş Yapar?

Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul idare hukuku avukatları, ilgili alanda çeşitli birçok faaliyette bulunmakta ve müvekkillerine avukatlık hizmeti sağlamaktadır. Aşağıda, bunların bazılarına değinilmiştir fakat ifade etmek gerekir ki faaliyet alanları belirtilenlerle sınırlı değildir.

 • İdarenin birtakım eylem yahut işlemleri, bireylerin hak ihlaline uğramalarına neden olabilmektedir. Böyle durumlarda ilgili idari mercilere başvurulması ve sonraki süreçte idari yargıda dava sürecinin işletilmesi gerekmektedir. İstanbul idare hukuku avukatı, söz konusu süreçlerin yürütülmesinde müvekkiline hukuki destek sağlamaktadır.
 • İdarenin bazı işlemlerine karşı dava açılması bireyin menfaat ihlalinin giderilmesi noktasında yeterli olmamakta, halihazırda süren işlemin yargılama sürecinde durdurulması elzem olmaktadır. Böyle durumlarda, mahkemeden yürütmeyi durdurma isteminde bulunulmalıdır. İstanbul idare hukuku avukatı, sürecin aciliyetini göz önünde bulundurarak işlemi gerçekleştirmektedir. 
 • İdarenin birtakım kararları yahut işlemleri farklı açılardan hukuka aykırılık teşkil edebilmektedir. Söz konusu durum karşısında ilgili işlem veya kararın iptali idareden talep edilmelidir. Sürecin idari mercilere ve yargı organlarına karşı yürütülmesi bakımından Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul idare hukuku avukatları, müvekkillere hukuki hizmet sağlamaktadır.
 • Memurların, disiplin amirlerince herhangi bir disiplin cezasına tâbi tutulması yahut Yüksek Disiplin Kurulunca memuriyetten çıkarılması gibi durumlarda ilgili idari mercilere itirazlarda bulunulması ve bu yolların tüketilmesine rağmen herhangi bir netice elde edilememesi durumunda idari yargıya başvurulması gerekmektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul idare hukuku avukatları, müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.
 • ÖSYM ve MEB sınavlarına karşı açılacak davalar için 2577 sayılı İYUK, çok ivedi yargılama usulü düzenlemiş ve bu uyuşmazlıkları özel sürelere tabi kılmıştır. Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul idare hukuku avukatı, Kanunda belirtilen bu özel süreleri gözetmek suretiyle dava sürecini yürütmektedir.
 • Sınav not iptal istemleri, uygulamada sıklıkla karşılaşılabilen hukuki problemlerden birisidir. Özellikle lise ve üniversite öğrencilerinin sınav not iptal davalarında iddiaların doğru hukuki zeminde ileri sürülmesi ciddi önem arz etmektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul idare hukuku avukatları, bu kapsamda müvekkillerinin hak ve menfaatlerini koruyarak hukuki hizmet sağlamaktadır.
 • İşyeri işletme ve çalıştırma ruhsatının iptali, sürücü belgesinin iptali, silah ruhsatının iptali gibi çeşitli idari kararlara karşı ilgili mercilere itiraz ve idari yargıda dava yoluna başvurulması, mağduriyetin giderilmesi bağlamında son derece önem arz etmektedir. Söz konusu itiraz ve dava süreçlerinin yürütülmesi noktasında İstanbul idare hukuku avukatı, müvekkillere hizmet sağlamaktadır.
 • İdarenin çeşitli birimlerine yapılan başvuruların ilgili makamlarca reddedilmesi durumunda ilgili mercilere karşı itirazda bulunulması yahut idare mahkemelerinde dava açılması gerekmektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul idare hukuku avukatları, müvekkillerine söz konusu durumlarda avukatlık hizmeti sağlamaktadır.
 • İhale ve imar hukukuna ilişkin gündem olabilecek çeşitli uyuşmazlıklar idari yargıda çözümlenecektir. İlgili hukuki sürecin usulüne uygun biçimde doğru hukuki zeminde yürütülmesi, son derece önem arz etmektedir. Bu noktada İstanbul idare hukuku avukatı, dikkat ve özen yükümlülüğünü gözeterek süreci idame ettirecektir.
 • İdarenin birtakım kamu hizmetlerinin (sağlık, emniyet vs.) vaktinde işlememesi, düzgün işlememesi yahut hiç işlememesi gibi durumlar ve bunlar nedeniyle meydana gelen zararların gündem olması halinde, gerekli idari mercilere ve yargı yoluna başvurulmalıdır. Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul idare hukuku avukatı, müvekkilin hak ve menfaatlerini koruyarak söz konusu itiraz ve dava süreçlerini işletmektedir.
 • İdari davalar, ilk derece mahkemesi olan idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinde görülüp karara bağlanmasıyla kesinleşmiyorsa bölge idare mahkemelerinde istinaf ve Danıştay’da temyiz aşamaları gündeme gelmektedir. İstanbul idare hukuku avukatları, bu kanun yollarını da devreye sokarak hukuki süreci idame ettirmektedir.

İdare Hukuku Avukatının Önemi

Yazıda Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul idare hukuku avukatının çalışma alanlarına, iletişim ve ücret bilgilerine, çeşitli idari dava türlerine ve bunların görüleceği mahkemelere değinilmiştir. Ayrıca, uygulamada merak konusu olan çeşitli hususlara da yer verilmiştir.

İdare hukuku, gerek süreler ve merciler gerekse usul işlemleri açısından hassasiyet arz eden ve dikkatle yürütülmesi gereken süreçlere ev sahipliği yapmaktadır. Dolayısıyla, herhangi bir mağduriyet yaşamamak adına sürecin İstanbul hukuk bürosu idare hukuku avukatından hukuki destek alınarak yönetilmesinde büyük fayda vardır.

DİKKAT: Eğer Ankara ve çevresinde idare hukuku avukatı arıyorsanız “Ankara İdare Hukuku Avukatı” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.