kasten yaralama suçu tck 86

Kasten Yaralama Suçu TCK 86

Mevzuat TCK 86 düzenlemesinde kasten yaralamak suç olarak düzenlenmiştir. Uygulamada kasten yaralama ile ilgili soruşturma ve kovuşturma sayısı oldukça fazladır. Bu soruşturmaların bir kısmı henüz dava aşamasına geçmeden şüpheli lehine sona ererken kimi durumlarda yargılamaya geçilmektedir. Bu davalardan sanık lehinde kararlar çıkabildiği gibi mahkumiyet hükmü verildiği de görülmektedir. Dolayısıyla süreci önemsiz görmeyerek üzerine ciddiyetle eğilmek gerekir.

TCK 86 kanun maddesini okumak istemiyorsanız direk olarak aşağıya konu ile ilgili detaylı bilgilendirmelerimize geçebilirsiniz.

TCK 86

Kasten yaralama davasına muhatap olan kişinin, tecrübeli bir ceza avukatından hukuki yardım alması gerekir. Ancak bunun kadar sürece dair bilgi edinmesi de önem taşır. Bu kapsamda yazımızda kasten yaralama suçunun farklı farklı işleniş şekillerine ve bunlar için öngörülen cezalara, suçun unsurlarına, bazı ceza indirimi hallerine soruşturma ve yargılama prosedürüne ve mahkemenin verebileceği bir takım kararlara değindik. Konunun önemli olması nedeniyle yazımızın dikkatlice okunmasını tavsiye ediyoruz.

Kasten Yaralama Suçu ve Cezası (TCK 86/1)

TCK 86/1 düzenlemesinde kasten yaralamanın temel işleniş şekli ve cezası yer almıştır. Buna göre, bir başkasının vücuduna kasıtlı olarak acı veren yahut onun sağlığının veya algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi kasten yaralama suçu işlemiş olur.

Hükmedilecek olan ceza 1 yıl ile 3 yıl arasında değişen hapis cezasıdır. Ancak belirtmemiz gerekir ki bu ceza miktarları kanunda yer alan temel alt ve üst sınırdır. Bir yargılamada çoğu zaman cezayı artırıcı veya azaltıcı etkiye sahip birçok unsur söz konusu olur. Yani bu rakamlara bakarak direk mahkeme bu ceza aralığında bir hüküm verecek diye düşünmemek gerekir.

Basit Yaralama ve Cezası (TCK 86/2)

TCK 86/2 düzenlemesi, uygulamada en çok görülen kasten adam yaralama türüdür. Buna basit yaralama deniyor. Kanunda şu şekilde izah edilmiştir: kasten yaralama eğer kişi üzerinde basit tıbbi müdahale ile giderilecek kadar bir etkiye neden olmuşsa basit yaralama söz konusu olur.

Uygulamada kasten yaralama fiilinin derecesi insanlar tarafından hatalı tespit edilebiliyor. Örneğin bize gelen olaylarda kişiler işlediği kasten yaralama fiilinin çok ciddi derecede olduğunu düşünmesine rağmen aslında basit tıbbi bir müdahale ile giderilebilecek seviyede olduğu için basit yaralamaya girdiğini fark etmemiş olabiliyor.

TCK 86/2’de yer alan basit yaralama cezası 4 ay ile 1 yıl arasında değişen hapis cezası yahut adli para cezasıdır. Burada ya hapis cezası ya da adli para cezasına hükmedilir. Adli para cezasının miktarı somut olayın özelliklerine göre değişecektir. Kanunda yer alan alt sınır 5 günlük, üst sınır 730 günlük adli para cezasıdır. Gene buradaki hapis miktarına da adli para cezası miktarına da artırıcı veya azaltıcı etki edecek birçok unsur olabilir. Bunlara aşağıda değindik.

Kasten Yaralamanın Nitelikli Hali ve Cezası (TCK 86/3)

Yukarıda bahsettiğimiz her iki kasten yaralama suçunun belirli özelliklere göre işlenmesi durumunda temel ceza arttırılır. Bu kural TCK 86/3’te yer almıştır. TCK 86/3’e göre kasten yaralamanın;

 • Altsoya (çocuk, torun, vs. aşağı doğru giden silsile), üstsoya (anne, baba, nene, dede vs. yukarı doğru giden silsile), eşe veya kardeşlerden birine karşı işlenmesi (TCK 86/3-a)
 • Bedenen yahut ruhen kendisini savunma imkanı bulunmayan kişiye karşı işlenmesi (TCK 86/3-b)
 • Kişinin icra ettiği kamu görevinden ötürü işlenmesi (TCK 86/3-c)
 • Kamu görevlisinin, görevinden ötürü sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanarak işlemesi (TCK 86/3-d)
 • Silahla işlenmesi (TCK 86/3-e)

bu hallerde verilecek olan ceza ne ise yarı oranında artırılarak verilir.

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama (TCK 87)

Kasten yaralama sonrasında ortaya öyle bazı ağır sonuçlar çıkar ki bu durumlarda neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçundan yargılama yapılır. Yani artık TCK 86 değil 87’den sorumluluk doğar. Bu halleri şu şekilde sıralamamız mümkündür:

 • Kasten yaralama ile bir kişinin duyu veya organlarından birinin zayıflaması
 • Konuşmasında sürekli zorluk çıkması
 • Yüzünde sabit bir iz ortaya çıkarması
 • Yaşamının tehlikeye sokulması
 • Gebe bir kadına karşı kasten yaralama işlenip de çocuğun vaktinden önce doğmasına neden olma

Bu gibi sonuçlar doğması durumunda kasten yaralama için verilecek olan ceza her ne ise 1 kat artırılır. Ancak artırılmış olan bu ceza normal kasten yaralama hallerinde 3 yılın altında olamaz ve eğer yukarıdaki nitelikli haller söz konusu ise 5 yıldan az olamaz.

Kasten yaralama sonucunda bunlardan daha ağır sonuçların doğması da mümkündür. Bu durum için daha ağır ceza öngörülmüştür. Bu halleri de şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Kasten yaralama sonucunda mağdurun iyileşme olanağı bulunmayan bir hastalığa yahut bitkisel hayata girmesi
 • Duyuların veya organlardan birinin işlevini tamamiyle yitirmesi
 • Konuşma yahut çocuk sahibi olma imkanının kaybolması
 • Yüzünde sabit bir değişiklik olması
 • Gebe bir kadına karşı kasten yaralama işlenip de çocuğun düşmesi

İşte bu hallerde kasten yaralama cezası iki kat artırılarak verilir. Böyle bir durumda da normal kasten yaralama hallerinde 5 yıldan nitelikli hallerde ise 8 yıldan az ceza verilemez.

Yaralanan mağdurun vücudunda kemik kırılırsa → Eğer kasten yaralama sonucunda mağdurun vücudunda kemik kırığı veya çıkığı oluşmuş ise bu kırık veya çıkığın derecesine göre kasten yaralama cezası yarısına kadar artırılır.

Yaralanan mağdur ölürse → Eğer kasten yaralama fiili sonucunda mağdur ölürse normal kasten yaralama hallerine giren durumlarda 8 yıl ile 12 yıl arasında, nitelikli kasten yaralama hallerinde 12 yıl ile 16 yıl arasında değişen hapis cezası söz konusu olur.

Ancak böyle bir durumda kişinin kasten öldürme değil de neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama cezası söz konusu olabilmesi için kişinin öldürme değil yaralama kastı ile hareket ediyor olması gerekir.

Kasten Yaralamanın İhmali Davranışla İşlenmesi (TCK 88)

Kasten yaralama suçu normalde icra bir davranış ile işlenebilir. Ancak ihmal ile bir kişinin yaralanmasına da neden olunabilir. Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi durumunda kasten yaralama cezası ⅔’üne kadar indirilebilir.

Her türlü ihmali davranış ile kasten yaralamanın işlenebilmesi söz konusu değildir. Bu suçun ihmal ile işlenebilmesi için kişinin önceden belirli bir icra davranışta bulunma noktasında sözleşmesel veya kanuni yükümlülüğü olmalıdır. Yahut önceden neden olduğu bir tehlike söz konusu olmalıdır.

Tablo 1: Kasten Yaralama Cezası

Kasten Yaralama Cezası Kanuni Dayanağı
Suçun Temel Hali <1 yıl ile 3 yıl arasında değişen hapis cezası
Basit Yaralama <4 ay ile 1 yıl arasında değişen hapis cezası veya adli para cezası
Yaralamanın Nitelikli Halleri
Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama
Kasten Yaralamanın İhmali Davranışla İşlenmesi

TCK 86 Suçunun Unsurları

TCK 86 suçu kasten işlenebilen bir suçtur. Failin yaralama kastı ile hareket ediyor olması gerekir. Yaralamanın taksirle işlenmesi Türk Ceza Kanununda başka bir maddede düzenlenmiştir. Ayrıca failin öldürme kastı ile hareket edip de amacına ulaşamaması ancak mağdurun yaralanması durumunda TCK 86 suçu değil kasten öldürmeye teşebbüs suçu oluşur.

Kasten adam yaralama suçunu herkes işleyebileceği gibi herkes bu suçun mağduru olabilir. Ancak yukarıda bahsettiğimiz nitelikli haller için hem fail hem de mağdur özgü nitelikte olabilir. Örneğin; TCK 86/3-c düzenlemesinde yer alan suç ancak kamu görevlisine karşı işlenebilirken TCK 86/3-d düzenlemesinde yer alan suçu ancak kamu görevlisi işleyebilir.

TCK 86 ile İlgili Bilinmesi Gereken Bazı Önemli Meseleler

Buraya kadar kasten adam yaralama suçunun kanuni unsurlarını açıkladık. Ancak cezai süreç bu kadar değildir. Meselenin uygulamada önem arz eden bazı noktaları vardır. Şimdi bunlara değineceğiz.

Birden Fazla Kişi ile Birlikte Adam Yaralama (İştirak)

Birkaç kişinin bir araya gelip birisini dövmesi, ona karşı kasten yaralama fiili işlemesi, bu suçun örgütlü suçlar kapsamında işlendiği anlamına gelmez. Yani bu kişiler ayrıca suç işleme için örgüt kurmuş (çete) olmazlar. Bu durum uygulamada en çok merak edilen meselelerdendir. Ancak suç, sistematik bir emir komuta zinciri olan ve suç işlemek amaçlı kurulmuş bir örgüt kapsamında gerçekleştirilirse bu sefer örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen bir suçtan bahsedebiliriz.

Birkaç kişinin bir araya gelerek birine karşı kasten yaralama suçu işlemesi durumunda hepsi TCK 86’dan ayrı ayrı sorumlu tutulur. Aralarında iştirak iradesi olduğu için kimin ağır yaralama sonucu doğuran fiili gerçekleştirdiği önemli değildir.

Ancak birden fazla kişi iştirak iradesi olmadan yani birbiri ile habersiz olarak bir kişiye karşı kasten yaralama suçu işlerse ağır yaralama neticesi gerçekleşse de faillerin hepsi teşebbüsten sorumlu tutulur.

Kasten Adam Yaralama ile Öldürmeye Teşebbüs Arasındaki Fark

Kasten öldürmeye teşebbüs suçu cezası, kasten yaralamaya göre oldukça fazladır. Ancak bu iki suç arasında çoğu zaman oldukça ince bir çizgi vardır. Somut olayın hangisine ilişkin olduğuna dair değerlendirmeyi mahkeme yapar. Esasen savcılık iddianamesinin kasten yaralamadan veya öldürmeye teşebbüsten hazırlanmış olması önemli değildir. Yargılama sırasında suçun vasfının değişmesi mümkündür.

Adam yaralama ile öldürmeye teşebbüs arasındaki ayrım, failin ne amaçla hareket ettiğine göre belirlenir. Bu da falin yalın beyanından ibaret değildir. Bir fiilin, hayatın olağan akışı içerisinde normal bir insan tarafından ne maksatla gerçekleştirildiğine genel geçer anlayış çerçevesinde bakılır. Öldürmeye teşebbüs ile ilgili önemli ayrıntılar için ‘Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs’ başlıklı yazımıza bakabilirsiniz.

Kasten Yaralamada Haksız Tahrik

Haksız bir fiil sonucunda bir kişinin hiddet ve şiddetli bir eleme düşmesi ve bu elem nedeniyle haksız fiili işleyen kişiye karşı bir suç işlemesi durumunda haksız tahrik indirimi söz konusu olur. Haksız tahrik indirimi kasten yaralama suçu için de mümkündür.

Örneğin, bir kişi kendisine hakaret eden bir kişiyi yaralarsa haksız tahrik indiriminden yararlanır. Ancak uygulamada tasarlama ile işlenen suçlarda haksız tahrik uygulaması genellikle kabul edilmemektedir. Haksız tahrik indirimi, cezanın ¼’ü ile ¾’ü arasında bir indirimi ifade eder.

Kasten Yaralamada Darp Raporu

Yaralama suçlarının ispatı kimi durumda oldukça zor olabilir. Bunun için kasten yaralamaya maruz kalan kişi hastaneye giderek darp raporu alıp şikayetçi olmalıdır. Bunu gecikmeden yapmalıdır. Darp raporu yaralama suçlarında oldukça önemli bir delil niteliği taşımaktadır.

Darp raporu, fiili işleyen kişinin adını içermez. Yalnızca darba ilişkin tıbbi detayları içerir. Bu bakımdan ispat açısından doğru bir yol takip edilebilmesi için tecrübeli bir ceza avukatından yardım alınmalıdır.

TCK 86 Suçunda Karşılıklı Yaralama ve Meşru Müdafaa

Karşılıklı yaralama olayında iki kişi de hem fail hem de mağdur olur. Normal şartlarda her ikisi de kendi işlediği fiile göre cezalandırılır. Ancak kendisine yönelik bir yaralama eylemine karşı meşru müdafaa kapsamında yaralama refleksi gösteren kişi meşru müdafaa hükümlerinden yararlanır.

Yani kimse kendisine yönelik saldırıdan kaçmak zorunda değildir. Birisi size saldırdığı zaman o saldırıyı defedecek ölçüde şiddet uygulama hakkına sahipsiniz. Ancak ölçü aşıldığı zaman ikinci bir yaralama suçu ortaya çıkar.

Bu tarz olaylarda genellikle gördüğümüz, taraflardan birinin darp raporu alıp diğerinin almadığıdır. Böyle bir durumda gecikmeden darp raporu alınmazsa diğer taraf karşısında haksız konuma düşme ihtimali artar.

TCK 86 Suçunda İyi Hal İndirimi

İyi hal indirimi, Türk Ceza Kanunu madde 62 düzenlemesinde hakimin takdiri indirim yapma halleri olarak düzenlenmiştir. Kişinin; sosyal yaşantısına, yargılama süresince takındığı tavırlara, geçmişine vs. gibi unsurlara bakılarak ⅙ oranına kadar cezasında indirime gidilebilir. Uygulamada saygınlık indirimi olarak da bilinen bu takdiri indirim kalemi hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için ‘iyi hal indirimi’ başlıklı yazımıza bakılabilir.

Kasten Yaralamaya Teşebbüs

Bir kişi, bir suçun icra hareketlerine başlayıp ta elinde olmayan nedenlerle neticeye ulaşamazsa bu suça teşebbüs etmiş olur ve teşebbüsten ötürü sorumlu tutulur. TCK 86 suçu için özel olarak teşebbüs düzenlemesi yapılmış olmasa da niteliğine uygun düştüğü ölçüde kasten yaralamaya teşebbüs mümkündür. Kasten yaralama suçuna teşebbüs edilmesi halinde uygulanacak olan ceza indirimi somut olayın özelliklerine göre ¼ ile ¾ oranı arasında değişebilir.

Kasten Yaralamada Tazminat Davası

Manevi tazminat, kişilik haklarına saldırıda söz konusu olacağı için kasten adam yaralamanın neredeyse her halinde manevi tazminat davası açılabilir. Kasten yaralamada manevi tazminat talebi ceza mahkemesinde değil ayrıca açılacak bir hukuk davasında hukuk mahkemesinde talep edilir. Ağır bedensel zarar söz konusu olduğunda sadece mağdur değil, mağdurun bazı yakınları da manevi tazminat talebinde bulunabilir.

Kasten yaralamada maddi tazminat ise Türk Borçlar Kanunu madde 53 ve devamı maddelerinde yer almaktadır. Buna göre bazı maddi zarar kalemleri failden talep edilecektir. Bunlar genel olarak, tedavi masrafları, çalışamamanın karşılığı, iş gücü kaybının karşılığı, destekten yoksun kalmanın karşılığı vs. kanunda yazan zarar kalemleridir. Yani kasten yaralamada maddi manevi tazminat talebi söz konusu olabilir.

Bu konu başka bir yargılamayı gerektirmesi nedeni ile yaralama mağdurları bu davayı mutlaka ayrıca açmalıdır. Savcılıklar veya her ne ad altında olursa olsun kamu, bu davayı adınıza açmayacaktır.

Kasten Yaralama Yargılama Süreci

Kasten yaralama suçu ile ilgili bir takım özellikli durumlardan bahsettik. Şimdi kasten yaralamadan ötürü fail hakkında işleyen soruşturma ve yargılama sürecine ilişkin önemli ayrıntılardan bahsedeceğiz. Ceza soruşturması ve ceza davası, aşağıda anlatacağımız esaslar doğrultusunda gerçekleşir.

Kasten Adam Yaralamada Şikayet ve Zamanaşımı

TCK 86/2’de yer alan basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek olan kasten yaralama suçundan ötürü soruşturma ve kovuşturma yapabilmek için mağdurun şikayeti şarttır. Eğer mağdurun şikayeti olmazsa savcılık resen soruşturma başlatamaz. TCK 86/2’den ötürü 6 aylık şikayet süresi söz konusudur.

Ancak TCK 86/1 ve TCK 86/3’te yer alan kasten yaralamanın temel şekli ve nitelikli hali için soruşturma ve yargılama yapabilmek için mağdurun şikayeti gerekmez. Bu nedenle bu fiillerin kolluk veya savcılığa bildirimi şikayet değil ihbar niteliğinde olur. TCK 86/2 ve TCK 86/3’ten ötürü 6 aylık şikayet süresi söz konusu değildir. Ancak bunlarda da 8 yıllık dava zamanaşımı söz konusudur.

Kasten Yaralama Suçunda Şikayetten Vazgeçme

Yukarıda TCK 86 suçunun takibi şikayete bağlı olan ve olmayan şekillerinden bahsettik. İşte basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek olan kasten yaralama yani TCK 86/2 şikayetten vazgeçmenin mümkün olduğu bir suçtur. Bu suçta mağdur, soruşturma ve yargılama sürecinin her aşamasında şikayetten vazgeçebilir. Soruşturma aşamasında şikayetten vazgeçer ise savcı ‘kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verir. Eğer yargılama aşamasında mağdur şikayetten vazgeçerse hakim ‘davanın düşmesine’ karar verir.

TCK 86/1 ve TCK 86/3 şikayetten vazgeçmeye müsait suçlardan değildir. Çünkü bu suçlardan ötürü soruşturma ve kovuşturma yapmak için mağdurun şikayeti gerekmez. Resen savcılık aldığı ihbar üzerine işlem başlatır. Bu suçlardan ötürü mağdurun ‘şikayetimden vazgeçiyorum’ ve benzeri ifadeler vermesi hukuken şikayetten vazgeçme sonucu doğurmaz. Ancak mahkemenin hükmüne olumlu yönde etki edebilir.

Kasten Yaralamada Uzlaşma ve Görevli Mahkeme

Takibi şikayete bağlı olan suçlardan ötürü soruşturma aşamasının bitiminde dava aşamasına geçebilmek için tarafların biraraya getirilerek uzlaştırma kapsamında görüştürülmeleri gerekir. Bunu savcılık yapar. Bu bir dava şartıdır. TCK 86 suçunda yalnızca basit yaralama olan TCK 86/2 uzlaştırma kapsamındadır. TCK 86 suçunun diğer işleniş şekilleri bakımından uzlaştırma prosedürü izlenmeden yargılamaya geçilir. Uzlaşma ile ilgili önemli ayrıntılar için ‘uzlaşma nedir’ başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Kasten yaralama suçundan ötürü yapılacak olan yargılamada asliye ceza mahkemesi görevlidir.

TCK 86 Suçunda Tutuklama ve Adli Kontrol

Bir suçla ilgili soruşturma ve kovuşturma aşamalarında şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir. Tutuklama ciddi bir koruma tedbiri olduğu için sıkı şartlara bağlıdır. Adli kontrol ise tutuklama nedenlerinin olduğu durumlarda tutuklamanın ölçüsüz kalacağı anlaşılmış ise söz konusu olur. Kasten yaralama suçunun işleniş şekline bağlı olarak tutuklama veya adli kontrol kararı verilmesi mümkündür.

Özellikle neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama (TCK 87) ve kasten yaralamanın silahla işlenmesi (TCK 86/3-e) suçlarında tutuklama nedenlerinin varlığı karinedir. Ancak buna rağmen her halde tutuklama nedenleri özel olarak araştırılır. Tutuklama nedenleri ve tutuklamaya itiraz ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için ‘tutukluluğa itiraz’ başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Mahkemenin Verebileceği Bazı Kararlar

Buraya kadar kasten yaralamanın özelliklerinden ve soruşturma – kovuşturma sürecinden bahsettik. Şimdi de mahkemenin verebileceği bazı kararların özelliklerine değineceğiz.

Ceza Mahkumiyeti ve Buna İtiraz

Ceza mahkemesi TCK 86 suçundan ötürü ceza hükmü kurabilir. Bunun için yukarıda bahsettiğimiz unsurların %100 oranında gerçekleşmiş olması gerekir. Bu karara itiraz da mümkündür. Ceza mahkemesi kararına karşı istinaf başvurusunda bulunulabilir.

Bölge Adliye Mahkemesi istinaf incelemesinde kararın hem hukuka uygunluğunu denetler hem de yeniden hüküm tesis eder. BAM kararına karşı da Yargıtaya temyiz başvurusunda bulunulabilir. Bu şekilde hukuka aykırı karara karşı itiraz edilmesi mümkündür.

TCK 86 Suçunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Mahkeme 2 yıl veya altında kalan ceza hükmü için hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verebilir. Bu durumda kişi hakkında verilen hapis hükmü infaz edilmez ve kişiye 5 yıllık denetim süresi tanınır. Bu denetim süresi içerisinde bir takım yükümlülükler yüklenebileceği gibi kişiden bu süre içerisinde hiçbir kasıtlı suç işlememesi istenir. Eğer bu süreyi yükümlülüklere uygun geçirirse kasten adam yaralama suçunu hiç işlememiş gibi sonuç doğar.

Bu süre içerisinde başka bir kasıtlı suç işlerse her iki suçun cezası birden infaz edilir. HAGB’ye ilişkin önemli diğer ayrıntıları ve koşullar için ‘Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması’ başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

TCK 86 Suçunda Cezanın Ertelenmesi

Kasten yaralama suçunda cezanın ertelenmesi denildiği zaman sanki ceza hükmünün infazının belirli bir tarihe ertelenmesi olarak anlaşılmamalıdır. Cezanın ertelenmesi aynı HAGB kararına benzer. Benzer koşullar içinde kişiye denetim süresi tanınır ve bu süreyi yükümlülüklerine uygun geçirmesi istenir. Cezanın ertelenmesinde ise denetim süresi daha kısadır ve sürenin sonunda sanki ceza infaz edilmiş gibi sonuç ortaya çıkar.

Dolayısıyla HAGB’ye göre daha dezavantajlı bir karardır. Ancak buna rağmen cezanın cezaevinde infazını engelleyen bir imkanıdır. Bunun önemli ayrıntıları için de ‘cezanın ertelenmesi’ başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

TCK 86 Suçu Cezasının Adli Para Cezasına Çevrilmesi

Adli para cezası, tek başına bir suç için verilebileceği gibi hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi de mümkündür. Kasten adam yaralama suçunda adli para cezası verilmesi de hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi de mümkündür.

TCK 86/1 suçu için direkt olarak adli para cezasına hükmedilemez ancak hapis cezası adli para cezasına çevrilebilir. TCK 86/2’de yer alan basit yaralama için direkt olarak adli para cezasına hükmedilebilir ancak hapis cezası verilirse bunun adli para cezasına çevrilmesi mümkün olmaz. TCK 86/3 (nitelikli yaralama) ise hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi mümkün olan bir suç tipidir.

Belirtmemiz gerekir ki herhangi bir hapis hükmünün adli para cezasına çevrilebilmesi için ilk olarak 1 yıl veya altında bir hapis olması gerekir.

Belirli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma

Belirli bir suçtan ötürü ceza mahkumiyeti alan kişi TCK 53 kapsamında belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılır. TCK 86, 53. madde kapsamında belirli hakların kullanılmasından yoksun bırakılmayı gerektiren bir suç tipidir. Özellikle TCK 86/2’nin 53. maddeye etkisi oldukça sorulan bir konudur. Burada belirli haklardan yoksun bırakılma çoğu zaman ceza infazı süresi boyunca geçerli olur. Ancak kimi durumda ceza infaz süresini aşması veya infazın bitiminden önce sona ermesi de mümkündür. Bu konunun önemli ayrıntıları için ‘TCK 53 Belirli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma’ başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

TCK 86 Suçunda Ceza Avukatı Desteği

Yukarıda kasten adam yaralama suçunun kanunda ve uygulamada yer alan bütün önemli ayrıntılarına değindik. Bize en çok yöneltilen soruları cevaplamaya çalıştık. Yukarıda da görüleceği üzere kasten adam yaralama cezası bazı durumlarda oldukça yüksek olabiliyor. Bazı durumlarda ise çok basit cezalar söz konusu olabilir.

Hangi kararın verileceği zaten her olayda bellidir diye bir yanlış algıya kapılmak doğru değildir. Yargılamanın gidişatını her zaman taraflar belirler. Ciddi bir savunma yapılmaması durumunda haklı iken haksız duruma düşme tehlikesi doğabilir.

Bu tarz istenmeyen durumlara mahal vermemek için tecrübeli bir ceza avukatının hukuki desteğine başvurmak büyük önem taşır. Bu konuda ceza avukatları nasıl çalışır ve neler yapar sorularını yanıtladığımız ‘Ceza Avukatı’ başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Bu makale faydalı mıydı?