kasten öldürme suçu ve cezası

Kasten Öldürme Suçu

Kasten Öldürme Suçu Nedir?

TCK 81. madde düzenlemesinde yer alan “kasten öldürme” çoğunlukla bilenen adıyla kasten adam öldürme, bir kişinin; başka bir veya birden fazla kişinin hayatına kasıtlı olarak son vermesidir. Bu suçta adı üzerinde kişiyi öldürmeye yönelik irade söz konusudur. Eğer fail, karşısındaki kişiyi öldürme niyeti ile hareket etmemiş ise taksirle öldürme suçu gündeme gelir.

Kasten öldürme için çok ciddi bir cezai yaptırım öngörülmektedir. Bilindiği üzere bu suç için kanunda müebbet hapis cezası söz konusudur. Anca ceza yargılaması birçok aşamadan ve ayrıntıdan oluşmaktadır. Yani oldukça girift bir yapıdadır. Buna göre somut olayın özelliklerinde failin işlediği fiil ile ilgili yapılacak değerlendirme büyük önem taşır.

TCK 81 ve TCK 82 kanun maddelerini okumak istemiyorsanız direk olarak aşağıya konu ile ilgili detaylı bilgilendirmelerimize geçebilirsiniz.

TCK 81- TCK 82

Bu suçun cezasının bu kadar ağır olmasının nedeni öldürülen kişinin yaşam hakkına tecavüz edilmiş olmasıdır. Yaşam hakkı elinden alınmış kişi için diğer bütün hakları önemsiz kalır. Bu nedenle söz konusu cezai süreç titizlikle takip edilmelidir. Zira burada hem yargılanan kişi için hem de mağdur ailesi için çok önemli bir dava söz konusu olur. Aşağıda kasten adam öldürme ile ilgili önemli ayrıntıları ve sürecin aşamalarını açıkladık. Konunun önemine binaen yazının tamamının sırasına göre okunmasını tavsiye ederiz. 

Kasten adam öldürme suçu Türk Ceza Kanununda 3 madde olarak düzenlenmiştir. Bunlardan;

 • İlki olan TCK 81, suçun temel işleniş şeklini düzenlemektedir.
 • İkincisi TCK 82, suçun nitelikli unsurlarını düzenlemektedir. Nitelikli unsurlar cezayı artırıcı ve azaltıcı durumları ifade eder. Buna aşağıda değineceğiz. 
 • Üçüncüsü ise TCK 83 düzenlemesidir. TCK 83, kasten adam öldürme suçunun ihmali davranış ile işlenmesi durumunu düzenlemektedir.

Kasten Öldürme Cezası (TCK 81)

Kasten adam öldürme suçunun TCK 81. maddede yer alan temel şekli için öngörülen ceza müebbet hapis cezasıdır. TCK 82’de yer alan cezayı artırıcı nitelikli hallere aşağıda ayrıntılı olarak değineceğiz ancak belirtmek gerekir ki nitelikli hallerin varlığı durumunda müebbet hapis cezası değil, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur. 

Aşağıda kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenilmesine (TCK 83) değindik. Kasten adam öldürmenin bu şekilde ihmali davranışla işlenilmesi durumunda cezada indirime gidilir. Buna göre eğer;

 • Müebbet hapis cezası verilecek bir durum söz konusu ise 15 yıl ile 20 yıl arasında değişen bir hapis cezası verilir.
 • Ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmesi gereken bir durum söz konusu ise 20 yıl ile 25 yıl arasında değişen bir hapis cezası verilir.
 • Diğer bazı özel durumlar söz konusu ise 10 yıl ise 15 yıl arasında hapis cezası öngörülecektir.

Ancak maddede açıkça “cezada indirime gidilmeyedebilir” denilerek hiç indirim yapılmayabileceği ihtimali de öngörülmüştür. Yani hakimin takdirine bağlı olarak cezada indirim yapılır veya yapılmaz.

Kasten Öldürme Suçunun Nitelikli Halleri  (TCK 82)

Türk Ceza Kanunu madde 82 hükmü cezayı artırıcı nitelikli halleri düzenlemektedir. Nitelikli hallerin varlığı halinde yukarıda da değindiğimiz üzere müebbet hapis cezası yerine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası uygulanır. Bu halleri şu şekilde sayabiliriz:

 • Öldürme fiilinin tasarlanarak işlenmesi

Suçun tasarlanarak işlenmesinin ne olduğu kanunda tanımlanmamıştır. Tasarlayarak işleme suç işleme fiillerinin önceden genel hatları ile planlanması ve ona göre hareket edilmesidir. Suçu işleme kararı ile suçun icra hareketleri sırasına kadarki zaman diliminde failin soğukkanlı şekilde plan yapıp ona göre hareket etmesidir. Öldürmeye karar vermek ile öldürme fiili arasında makul bir süre geçmemişse tasarlamadan bahsetmem mümkün değildir. Eğer fail bu zaman zarfında öldürmekten vazgeçer ama başka bir zamanda başka bir nedenle öldürme fiili gerçekleştirirse gene tasarlama olmaz ve ceza artırılmaz. 

 • Öldürme fiilinin canavarca bir hisle veya mağdura eziyet çektirerek işlenmesi

Bir suçun canavarca hisle işlenmesi ile canavarca işlenmesi aynı şeyler değildir. Öldürme fiilinin canavarca işlenmesi, mağdura eziyet çektirerek öldürme olur. Canavarca his ise failin öldürme fiilini gerçekleştirirken duyduğu zevktir. Ancak mağdurun öldürülmesinde canavarca bir hisle hareket etme de cezayı artırıcı nitelikli haldir.

 • Öldürme fiilinin yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ile yahut nükleer – biyolojik – kimyasal silahlar kullanmak suretiyle işlenmesi

Bu sayılan hallerin gerçekleştirilmesi TCK 81 suçunun olağandışı yöntemlerle gerçekleştirilmesi durumudur. Örneğin kişi yangın çıkarılarak veya bombalanarak veya bu saydığımız diğer şekillerde öldürülürse failin cezası artırılır.

 • Öldürme fiilinin üstsoy veya altsoydan bir kişiye karşı işlenmesi

Üstsoy; anne – baba, anneanne – dede ve onların da bu şekilde üstleri diye yukarı doğru gider. Tüm bu kişiler üst soydur. Bir kişi üst soyundan birisini öldürürse bu cezayı artırıcı nitelikli haldir. Altsoy da benzer şekilde; çocuk, torun, onlarında çocuğu vb. diye giden silsiledir. Eğer bir kişi bu saydığımız altsoyundan birisini öldürürse bu da cezayı artırıcı nitelikli haldir. Üstsoy terimi kapsamına üvey ana ve üvey baba, altsoy terimi kapsamına ise üvey evlat dahil değildir. Eş ilişkisi de resmi nikaha göre belirlenir. Kardeş teriminin kapsamına anne ve babası ortak olan kardeşler le anne veya babası ortak olan kardeşler dahildir.

 • Öldürme fiilinin eşe veya kardeşe karşı işlenmesi

Kişi eğer eşini veya kardeşlerinden birisini öldürmüşse cezası ağırlaştırılır. Bu saydığımız altsoy, üstsoy, eş ve kardeş öldürme olayında cezanın artırılabilmesi için failin öldürdüğü kişinin bunlardan biri olduğunu biliyor olmalıdır. Eğer fail öldürdüğü kişinin bu akrabalarından birisi olduğunu bilmiyorsa cezası artırılmaz. Eş ilişkisi de resmi nikaha göre belirlenir. Kardeş teriminin kapsamına anne ve babası ortak olan kardeşler ile anne veya babası ortak olan kardeşler dahildir. 

 • Öldürme fiilinin çocuğa karşı işlenmesi

Eğer mağdur 18 yaşından küçük bir kişi ise failin alacağı ceza artırılacaktır. Burada mağdurun 18 yaşından küçük olması yeterlidir. Ayrıca yaşadığı olayı anlama gücü, fiziki olarak kendini savunabiliyor olması vb. önem taşımaz.

 • Öldürme fiilinin beden veya ruh sağlığı bakımından kendini savunma imkanı olmayan kişiye karşı işlenmesi

Fiziki durumu, ruh sağlığı bakımından faile karşı kendini koruyamayacak durumda olan kişilerin öldürülmesi durumunda failin alacağı ceza artırılır. Örneğin, görme engeli bir bir kişiye veya yaşlı birisine karşı öldürme fiili işlenirse cezayı artırıcı nitelikli hal söz konusu olur. 

 • Öldürme fiilinin gebe olduğu bilinen kadına karşı işlenmesi

Gebe kadının öldürülmesi ağır bir durumdur. Gebe kadının öldürülmesi durumunda ayrıca cenine karşı öldürme suçu işlenmiş olmaz ancak gebe kadına karşı işlenen suçun cezası artırılır. Burada fail, öldürdüğü kişinin gebe olduğunu biliyor olmalıdır ki bu nitelikli hal uygulanabilsin. Aksi halde fail daha ağır bir ceza almayacaktır.

 • Öldürme fiilinin kamu görevlisine, bu görevini ifa etmesi ile ilgili olarak işlenmesi

Herhangi bir kamu görevlisinin sırf öldürülmüş olması nitelikli halin uygulanması için yeterli değildir. Kamu görevlisi, ifa ettiği görevle ilgili olarak öldürülmüş olmalı ki ceza artırılsın. Aksi halde kamu görevlisi bir kişi ile normal bir tartışma esnasında işlenen öldürme fiilinde cezayı artırıcı etken söz konusu olmaz.

 • Öldürme fiilinin başka bir suçu gizlemek amacıyla işlenmesi, başka bir suçun delillerini ortadan kaldırmak amacıyla işlenmesi veya başka bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak ve yakalanmamak amacıyla işlenmesi

Sırf bu suç veya delil gizlemek maksadıyla yahut bu belirtilen amaçlar doğrultusunda öldürme fiili işlenirse failin cezası artırılır. Örneğin cezai sorumluluk gerektiren bir olaya şahit olan bir kişinin sırf tanıklık yapmaması için öldürülmesi bu şekildedir.

 • Öldürme fiilinin başka bir suçu işleyememiş olmanın verdiği infialle işlenmesi

Bir suça kastedip de onu gerçekleştiremeyen kişi bu duruma öfkelenir ve sırf bu yüzden bir kişiyi öldürürse bu durumda cezası artırılır. Örneğin, bir kadına cinsel saldırıda bulunan kişi kadının direnmesi sonucunda bu fiilini gerçekleştiremez ve bu duruma öfkelenerek kadını öldürürse cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanır.

 • Öldürme fiilinin kan gütme saikiyle işlenmesi

Kan gütme saiki ile töre saiki farklı şeylerdir. Kan gütmenin ne olduğu, Türk Ceza Kanununda tanımlanmamıştır. Kan gütme, intikam alma amacı taşır. Ancak burada anlık bir intikam duygusu değil, ilk olayın üzerinden belirli bir süre geçmiş olması ve kişinin intikam duygusu ile ilk olayın failini veya onun mensup olduğu gruptan birisini öldürmesi söz konusu olur. Bu tarz bir olayın kan gütme saiki ile işlendiğine karar verebilmek için Yargıtay’ın yaklaşımı şu şekildedir:

 • Fail, önceki ölümün failini veya onun ailesinden ya da bağlı olduğu gruptan birisini görev bilinci ile öldürmelidir.
 • Önceki olayın sonucunda ölüm gerçekleşmiş olmalı ve kişi bunun intikamını alma saiki taşımalıdır.
 • Kişinin sadece bu bahsettiğimiz saik ile hareket etmesi gerekir. Yani başka bir neden işin içine karışırsa kan gütme saiki olmadığına karar verilir.
 • İlk ölüm olayı ile bu ikinci olay arasında somut olayın şartlarına göre ne çok uzun ne de çok kısa olmayan bir süre geçmiş olmalıdır. 
 • Öldürme fiilinin töre saikiyle işlenmesi

Genel olarak; bir kişinin töre kurallarına aykırı hareket ediyor olması dolayısıyla öldürülmesi halinde töre saikiyle işlenmiş suç söz konusu olur. Töre saikinde bireysel bir karar almadan ziyade töre kurallarının geçerli olduğu topluluğun etkisi ön plandadır. Töre saiki ile öldürme fiili işleyen kişiler haksız tahrik dolayısıyla cezada indirim alma hakkına sahip değildir.

“Namus temizleme, namus cinayetleri” kimi zaman töre saiki ile yapılabileceği gibi kimi zaman da töre saiki ile işlenmemiş olabilir. Bir kişi, eşinin kendisini aldatarak başka bir kişiyle cinsel münasebette bulunması sonucunda öfkelenip eşini öldürürse burada durumun koşullarına göre hukuken haksız tahrik indirimi söz konusu olabilir. Ancak bu şekilde bir erkeğe kaçıp giden kadının töre kuralları gereğince öldürülmesi söz konusu olduğu zaman töre saikiyle işlenmiş suç söz konusu olur.

 • Öldürme suçunun silahla işlenmesi cezayı artırıcı nitelikli hal değildir. 

Burası genelde yanlış bilinen bir noktadır. Öldürme zaten silahla yapılır. Hatta silah kullanılmadan yapılan ölümler genellikle canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme olduğu için cezayı artırıcı etkiye sahip olur. Bu bakımdan diyebiliriz ki öldürme fiilinin silahla işlenmesi cezayı artırmaz ancak çoğu silah kullanılmadan yapılan öldürme fiili cezayı artıracaktır. Silah kavramı ise sadece ateşli silahları kapsamaz. Ateşli silahların yanında bıçak, anahtar, makas vb.  her şey silah olabilir. Silah kullanma unsuru kasten yaralama suçu için cezayı artırıcı özelliğe sahiptir.

Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi (TCK 83)

Kişinin belli bir şekilde hareket etmesi gerekirken bunu yapmayarak başka bir kişinin ölümüne neden olması durumu ihmali davranışla adam öldürmeyi ifade eder. Yani bir kişinin başka bir kişiye silah sıkarak onu öldürmesi kasten adam öldürmenin temel işleniş şeklidir. Ancak bir annenin, bebeğini emzirmeyerek ölümüne neden olması ihmali davranışla öldürme suçunu oluşturur. Yahut bir cankurtaranın denizde boğulan kişiyi kurtarmaması da bu şekilde ihmali davranışla adam öldürmedir.

Ancak buna rağmen her ihmali davranış bu suçu oluşturmaz. İhmali davranışla adam öldürme suçunun işlenebilmesi için temel kural şudur:

 • Kişinin belirli bir icrai davranışta bulunmak konusunda kanuni olarak veya sözleşmesel olarak bir yükümlülük altına girmiş olması gerekir.
 • Yahut kişinin önceden gerçekleştirdiği bir fiil, başka bir kişinin yaşamını tehlikeye sokacak bir durum ortaya koymuş olmalıdır.

Cankurtaranın sözleşme gereği, boğulan kişiyi kurtarma yükümlülüğü vardır. Bu nedenle denizde boğulan kişiyi kurtarmaya yönelik hareket etmezse ihmali davranışla öldürme suçu işlemiş olur. Aynı şekilde bir anne bebeğine bakmak konusunda kanuni olarak yükümlülük altındadır. Bu görevini ihmal eder ve bebek ölürse aynı suçu işlemiş olur. 

Bunun yanında herhangi bir kanuni veya sözleşmesel yükümlülüğü olmasa da kişi bir fiili ile başkasının yaşamını tehlikeye sokmuş olabilir. Örneğin, kişi birisine yolda çarmış ve onun yere düşmesine ve yaralanmasına neden olmuşsa tehlikeli bir durum ortaya çıkarmış sayılır. İşte bu kişiyi tıbbi müdahale için gerekli yerlere götürme yükümlülüğüne girmiş olur. Bu yükümünü yerine getirmeyerek kişinin ölümüne neden olursa kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi suçu gerçekleşmiş olur.

Kasten Öldürme Suçunda Kusuru Etkileyen ve Cezayı Azaltan Haller

 • Olası kast ile işlenen kasten adam öldürme suçunda cezada indirim yapılır.

TCK 81 kasten öldürme suçu kast ile işlenebilir dedik. Bununla birlikte kastın özel bir şekli olan olası kast ile de işlenebilir. Böyle bir durumda failin cezası azaltılacaktır. Olası kast, failin ölüm sonucunu istememesine rağmen öngörüp de kabullenmesi anlamına gelir. Somut olay değerlendirildiği zaman böyle bir sonuca ulaşılabiliyorsa fail müebbet hapis cezası almaz.

 • Yaşı küçük olan failin cezasında indirim yapılır veya ceza verilmez.

Failin yaşının küçük olması cezayı azaltacak veya kaldıracak bir etkendir. Fail eğer 12 yaşından küçük ise ceza almaz. Yalnızca bir takım güvenlik tedbirleri uygulanır. Fail 12 ile 15 yaş arasında ise ölüm fiilinin hukuki anlam ve sonucuna vakıf olup olmadığına bakılır. Eğer bu bilgi ve olgunluğa sahip değilse ceza verilmez ve bir takım güvenlik önlemlerine tabi tutulur. Ancak işlediği fiilin ne olduğunu bilecek seviyede ise cezalandırılır ancak cezası azaltılır. Fail eğer 15 – 18 yaş aralığında ise ölüm fiilinin anlam ve sonucunu bilip bilmemesine bakılmaksızın ceza alır ama cezasında indirime gidilir.

 • Akıl hastası veya aklı zayıf faile ceza verilmez veya cezası indirilir.

Fail  eğer akıl hastası ise TCK 81’den ötürü ötürü ceza almaz. Ancak faildeki akıl eksikliği biraz daha hafif düzeyde ise cezasına indirime gidilir. Bunun değerlendirmesini mahkeme kararı ile yetkili tıbbi merciler yapar.

 • Sağır veya dilsiz failin cezası indirilir veya ceza verilmez.

Fail eğer sağır veya dilsiz ise kasten öldürmeden ötürü ceza alma durumu yukarıda bahsettiğimiz yaş küçüklüğü hükümlerine göre belirlenir. 12 – 15 yaş arası sağır ve dilsizlere 12 yaşından küçük çocuklara uygulanan şekilde ceza verilmez. 15 – 18 yaş arasındaki sağır ve dilsizlerin öldürme ile ilgili algı yeteneklerinin ne seviyede olduğuna bakılır ve ona göre ya ceza azaltılır ya da ceza verilmez. 18 – 21 yaş arasındaki sağır veya dilsiz kişiye ise ceza verilir ancak cezası belli bir miktar indirilir.

 • Alkol veya uyuşturucu bağımlısı faile somut olayın özelliklerine göre ceza verilmeyebilir.

Sıradan bir alkol ve uyuşturucu etkisi ile öldürmeye teşebbüs fiili işlenmiş ise failin cezasında indirim yapılmaz. Ancak kişi alkol veya uyuşturucu bağımlısı ise durum değişir. Eğer alkol ve uyuşturucu kişi için fizyolojik yani vazgeçilmez bir durumda ise bu durumda kişi teşebbüsten ötürü ceza almaz ve hakkında güvenlik tedbirine hükmedilir. Ancak bu durum psikolojik ise kişiye ceza verilir. Burada kişinin bağımlılık durumunu tespit edecek olan da mahkemenin yetkilendirdiği tıbbi mercilerdir.

 • TCK 81 – Kasten öldürme suçunda haksız tahrik indirimi yapılır.

En önemlisi haksız tahriktir. Eğer bir öldürme suçunda haksız tahrik söz konusu ise ve şartları gerçekleşmiş ise cezada indirime gidilir. Kişiye karşı bir haksız fiil olmalıdır. İlla suç olması şart değildir. Kişi bu haksız fiile kendi davranışları ile neden olmuşsa haksız tahrik indiriminden yararlanamaz.

 • Cebir veya tehdit altında adam öldüren kişiye ceza verilmez.

Kişi birini öldürmesi için zorlanmış yahut tehdit edilmiş ise burada cebir veya tehdidi uygulayan kişi cezalandırılır. Ancak olaydaki cebir ve tehdit, failin iradesini kilitleyecek kadar ciddi nitelikte olmalıdır.

Hukuka Uygunluk Nedenleri

Türk Ceza Kanununda düzenlenmiş olan suç fiilini gerçekleştiren kişi kural olarak cezalandırılır. Ancak öyle bazı durumlar vardır ki bunlar söz konusu fiilleri suç olmaktan çıkarır ve hukuka uygun hale getirir. Hukuka uygunluk nedenleri TCK’da düzenlenmiştir. Bu nedenlerden birinin varlığı halinde failin fiili hukuka uygun olduğu için hiç ceza almaz. Hukuka uygunluk nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 • İlgilinin rızası
 • Amirin emri
 • Kanun hükmünü yerine getirme
 • Meşru müdafaa
 • Hakkın kullanılması

Bu saydığımız nedenlerden ilgilinin rızası dışındaki tüm nedenler uygun düştüğü ölçüde TCK 81 suçunda failin ceza almamasını sağlayabilir. İlgilinin rızası burada fiili hukuka uygun hale getirmez çünkü kimse yaşamını sonlandırma konusunda bu şekilde bir tasarruf yetkisine sahip değildir. Ayrıca ötenazi Türk Hukukunda yasaklanmış bir durumdur.

Kasten Adam Öldürme Suçunda Meşru Müdafaa

Meşru müdafaa burada önem taşımaktadır. Kendini savunurken karşıdaki kişiyi öldürmüş olan kişi meşru müdafaa hükümlerinden yararlanarak ceza almayabilir. Bunun bazı şartları mevcuttur. Buna göre;

 • Kişiye karşı haksız bir saldırı mevcut olmalıdır. Mevcut veya gerçekleşmesi yahut tekrarı muhtemel bir saldırı söz konusu olmalıdır. 
 • Bu haksız saldırı faile veya bir başkasına yönelik olmalıdır. Bu saldırıya karşı savunmada bulunmak mecbur olmalıdır. Kimse kendisine yöneltilen bir saldırıdan ötürü kaçmak zorunda değildir. Bu saldırıya direnme hakkı herkes için mevcuttur.
 • En önemli şart saldırı ile savunma arasında ölçülülük olmalıdır. Kendisine karşı basit bir saldırı dolayısıyla saldırganın öldürülmesi meşru müdafaa olmaz. Ancak karşıdaki kişi de hayata kast etmiş ve öldürmek üzere ise öldürme şeklindeki savunmada bulunabilir.

Meşru müdafaada bulunurken kişi heyecan ve korku ile sınırı aşarak karşısındaki kişiyi öldürmüşse gene meşru müdafa hükümlerinden yararlanacaktır. Ancak burada basit bir heyecan ve korku yeterli olmaz. 

Kasten Öldürme Suçunun Unsurları

TCK 81 kasten adam öldürme suçu herhangi bir fiil ile işlenebilir. Bu tür suçlara ceza hukuku içerisinde serbest hareketli suçlar denir. Bu fiilin kişinin ölümüne neden olmaya elverişli bir fiil olması gerekmektedir. Aksi halde kişinin kasten öldürme suçu işlemediği sonucuna ulaşılır. 

Bununla beraber kasten adam öldürme suçu icrai bir fiille işlenebileceği gibi ihmali davranışla da işlenebilmektedir. Yani bizzat kişiyi öldürmeye yönelik fiil gerçekleştirilebileceği gibi yapılması gereken bazı fiiller yapılmayarak da kişinin ölümüne neden olunabilir. Ancak ihmali davranışla adam öldürmeden ötürü kişinin yargılanması için bazı şartların varlığı aranır. Buna aşağıda ayrı bir başlık altında değineceğiz.

Bu suç herkes tarafından işlenebilen genel bir suçtur. Yani TCK 81 suçunda herkes fail olabileceği gibi herkes mağdur da olabilir. Kasten adam öldürme suçunda manevi unsur kasttır. Yani yanlışlıkla adam öldürme fiili kasten öldürme suçunu değiş taksirle adam öldürme suçunu oluşturur. Cezası da ona göre çok daha az şekilde düzenlenmiştir.

TCK 81 suçu neticeli bir suç olduğu için kişinin ölmüş olması gerekir. Mağdurun ölmediği durumlarda kasten adam  öldürmeye teşebbüs söz konusu olur. Bir insanın ölümü, beyin ölümü gerçekleştiği an olarak kabul görmektedir. Buna bağlı olarak beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağlı olduğu tıbbi teçhizatın çekilerek biyolojik ölümüne neden olmak bu suçu oluşturmaz ve hukuka uygun kabul edilir.

Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs ve İştirak

Kasten adam öldürmeye teşebbüs durumu için, öldürme sonucuna elverişli fiiller gerçekleştirilip de failin elinde olmayan nedenlerden ötürü neticenin gerçekleşmemesi söz konusu olmalıdır. Eğer failin başlangıçtaki icra hareketleri ölüm neticesi bakımından yeterli ve elverişli değilse suça teşebbüs edilmiş olmaz. Teşebbüs durumunda faile ölüm sonucu gerçekleşmiş gibi ceza verilmez. Kasten adam öldürmeye teşebbüs cezası müebbet hapis cezası değildir. TCK’da yer alan teşebbüs hükümleri çerçevesinde cezada indirime gidilir. Bu konuda “kasten öldürmeye teşebbüs” yazımızdan ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

İştirak, bir suçun birden fazla kişinin birlikte bir suçu işlemesi durumunu ifade eder. Bu kapsamda kasten öldürme suçuna iştirak etmek mümkündür. Burada önem taşıyan husus faili belli olmayan ölümlerdir. İkili bir ayrım yapılarak değerlendirme yapılır.

 • Eğer failler ortak irade ile birlikte bir kişiyi öldürmeye gitmiş ve öldürücü kurşunun kimin silahından çıktığı bilinmiyor veya öldürücü yumruğu kimin attığı belirlenemiyorsa hepsi kasten adam öldürme suçundan dolayı cezalandırılır.
 • Ancak failler arasında iştirak iradesi yoksa yani birbirlerinden habersiz şekilde hedefe ateş etmişlerse ve öldürücü kurşunun kimin silahından çıktığı belirlenemiyorsa ölüm sonucu gerçekleşmiş olmasına rağmen bütün failler öldürmeye teşebbüsten sorumlu tutulur.

Bu Suçta Ceza Avukatının Önemi

Yazımızda bahsettiğimiz üzere kasten adam öldürme suçu ve cezası hafife alınmayacak ciddiyete sahiptir ve önemsenmelidir. Kişinin özgürlüğü 1 – 2 değil ömür boyu elinden alınacak şekilde yapılan bir yargılama söz konusudur. Gene yazımızda bahsettiğimiz üzere yargılamada cezayı artırıcı veya azaltıcı birçok unsur söz konusudur. Hatta cezasızlık halleri bile söz konusu olabilmektedir. Bu sürecin hem mağdur yakınları tarafından hem de fail sanık tarafından deneyimli bir ceza avukatının hukuki yardımı ile birlikte sürdürülmesi bu bakımdan hayati önem taşır. 

Bu makale faydalı mıydı?