İstanbul Askeri Ceza Avukatı

İstanbul Askeri Ceza Avukatı

İstanbul askeri ceza avukatı, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu bünyesinde yer alan çeşitli suçlar ve bu suçlar kapsamında yürütülen cezai yargılama süreçlerine ilişkin faaliyet yürütmekte ve müvekkillerine avukatlık hizmeti sağlamaktadır.

Yazıda Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul askeri ceza avukatının temel birtakım faaliyetlerine, ücret ve iletişim bilgilerine, ilgili alanda gündem olan ve sıklıkla sorulan çeşitli hususlara değinilmiştir. Bu nedenle yazının dikkatle okunmasında büyük fayda vardır.

Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul Askeri Ceza Avukatı Faaliyetleri

Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul avukatları, Askeri Ceza Kanunu kapsamında söz konusu olan cezai yargılamalarda müvekkilin hak ve menfaatlerinin korunması yönünde bazı hukuki faaliyetlerde bulunmaktadır.

Aşağıda bu faaliyetlerden kimileri listeleme yöntemiyle sıralanmıştır. Fakat ifade etmek gerekir ki İstanbul askeri ceza avukatı, sayılan hallerin yanında çeşitli birçok hususta daha müvekkillerine avukatlık hizmeti sağlamaktadır.

 • Emre itaatsizlik suçları çerçevesinde gündeme gelen yargılamalar,
 • Askeri isyan ve düşman karşısında isyan suçları kapsamında yürütülen yargılamalar,
 • Amir veya üstü tehdit suçuna karşı yürütülen cezai yargılamalar,
 • Askerlikten kurtulmak için hile yapan kişiler hakkında gündeme gelen cezai yargılama süreci,
 • Kendini askerliğe yaramayacak hale getirme suçu bünyesinde işletilen yargılama süreci,
 • Askerden firar suçuna ilişkin yürütülen yargılamalarda söz konusu olabilecek çeşitli hak ihlallerinin önüne geçilmesi,
 • Cezai yargılama süreçlerinin her aşamasında gerekli dikkat ve özen gösterilmek suretiyle etkin biçimde savunma hakkının kullanılması,
 • Cezaevi ziyaretlerinin sağlanması ve müvekkilin her türlü hukuki gelişmeden haberdar edilmesi,
 • İfade ve sorguda müvekkilin hak ihlaline uğramaması adına sürece müdahil olunması,
 • Yargılama neticesinde verilen hükme karşı istinaf ve temyiz süreçlerinin işletilmesi, 
 • Hak ihlali yaşanması durumunda , diğer şartların da varlığı halinde Anayasa Mahkemesine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bireysel başvuru süreçlerinin yürütülmesi.

İstanbul Askeri Ceza Avukatı İletişim Bilgileri

Mıhcı Hukuk İstanbul Ofisi Adresi: Ortaklar Cad. No: 14, Kat: 4, Daire: 7, Mecidiyeköy Şişli / İstanbul.

İstanbul Askeri Ceza Avukatı Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

İstanbul Askeri Ceza Avukatı Ücretleri 2023

İstanbul askeri ceza avukatının ücretinin belirlenmesinde birden fazla etmen rol oynamaktadır. Bunların başında İstanbul Barosunca yayınlanan avukatlık asgari ücret tarifesi gelmektedir. Ayrıca, somut uyuşmazlığın şartları ve müvekkille yapılacak görüşmeler de ücret için belirleyici olacaktır.

DİKKAT: Baro tarifesinde yer alan tutarlar, bağlayıcı değildir. Bu nedenle, somut durumun şartlarına göre tarifede yer alan tutarların üzerinde veya altında bir miktar belirlenebilir. Aşağıda, örnek teşkil etmesi bakımından tarifedeki bazı tutarlara yer verilmiştir.

ASKERİ CEZA  HUKUKU UYUŞMAZLIK TÜRÜ,2023 İSTANBUL ASKERİ CEZA AVUKATI ÜCRETİ,
Ceza Soruşturma Aşamasında Takip Edilen İşler,9.500,00 TL,
Asliye Ceza Mahkemesi Sanık Müdafiliği,19.000,00 TL,
Ağır Ceza Mahkemesi Sanık Müdafiliği,27.000,00 TL,
Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru (Duruşmalı),19.000,00 TL,
Anayasa Mahkemesinde Bireysel Başvuru (Duruşmasız),13.500,00 TL,
Yargıtay’da Duruşmaya Katılma,12.500,00 TL,
Disiplin Mahkemesi,12.500,00 TL.

Yukarıda da ifade edildiği üzere tabloda yer alan ücretler bağlayıcı nitelikte değildir. Baronun tavsiye mahiyetinde yayınlamış olduğu tutarlardır. Dolayısıyla, müvekkille yapılan görüşmeler neticesinde somut olayın şartlarına göre bu miktarlardan daha az ya da çok tutarlar kararlaştırılabilir.

İstanbul Askeri Ceza Avukatı ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul askeri ceza avukatı, askeri ceza hukuku ile ilgili merak konusu olup sıklıkla sorulan çeşitli hususları aşağıda yanıtlandırmıştır. 

İstanbul’da Askeri Ceza Davaları Ne Kadar Sürer?

İstanbul’da askeri ceza davalarının ne kadar süreceği net olarak bilinmemektedir. Çünkü dava süresi; mahkemelerin iş yoğunluğuna, dosyanın ne ölçüde detay arz eden içeriğe sahip olduğuna ve yargılama sürecindeki diğer çeşitli gelişmelere göre değişebilmektedir. 

İstanbul’da Askeri Ceza Davaları Masrafları Ne Kadardır?

İstanbul’da askeri ceza davaları kamu adına Cumhuriyet savcılıkları tarafından açıldığı için herhangi bir masraf söz konusu olmayacaktır. Fakat savunmanın haklılığını ortaya koyabilme adına ayrıca birtakım bilirkişi raporları, uzman görüşleri vs. almak gerekebilmektedir. Bu durumda, söz konusu işlemlerin masrafı gündeme gelmektedir.

İstanbul’da Askeri Ceza Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

İstanbul’da askeri ceza avukatı ücretinin belirlenmesinde birden fazla husus göz önünde bulundurulur. İstanbul Barosunca yayınlanan avukatlık asgari ücret tarifesi, somut olayın şartları ve müvekkil ile yapılan görüşmeler, ücretin saptanmasında rol oynar. Nihayetinde belirlenen ücret, tarifedeki tutarların üzerinde veya altında olabilir.

İstanbul’da Askeri Ceza Avukat Ücreti Ne Zaman Ödenir?

İstanbul askeri ceza avukatı ücreti, genelde işin başında ödenir. Fakat bazı işler, niteliği gereği ücretin sonradan ödendiği işlerdir. Ceza avukatı ücretleri genellikle sürecin başında ödenmektedir.

İstanbul’da En İyi Askeri Ceza Avukatı Nasıl Bulunur?

Avukatların kendilerini en iyi askeri ceza avukatı olarak tanıtmaları, TBB Meslek Etik İlkeleri ile bağdaşmamaktadır. Bu nedenle böyle bir nitelendirmede bulunmak doğru değildir. Bununla birlikte; Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul askeri ceza avukatı, cezai yargılama süreçlerinde müvekkilin hak ve menfaatlerini koruma noktasında hukuki faaliyetlerini sürdürmektedir.

İstanbul’da Askeri Ceza Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

İstanbul’da gündeme gelecek askeri ceza davalarında hangi yargı mercilerinin görevli oldukları, aşağıda tablo halinde sıralanarak belirtilmiştir.

İSTANBUL ASKERİ CEZA DAVALARI,MAHKEME,
Askeri Ceza Kanunu Kapsamındaki Suçlar,Asliye Ceza Mahkemesi,
Askeri Ceza Kanunu Kapsamındaki Suçlar,Ağır Ceza Mahkemesi,
İstinaf Mercii,Bölge Adliye Mahkemesi,
Temyiz Mercii,Yargıtay,
Hak İhlali Halinde Bireysel Başvuru,Anayasa Mahkemesi,
Hak İhlali Halinde Bireysel Başvuru,Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi.

İstanbul’da Askeri Ceza Avukatı Ne İş Yapar?

Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul askeri ceza avukatı, askeri ceza hukuku alanında gündem olabilecek çeşitli birçok hususta faaliyette bulunmaktadır. Aşağıda bunlardan bazıları liste halinde sıralanmıştır. Fakat askeri ceza avukatının hizmet alanlarının sayılanlardan ibaret olmadığını özellikle belirtmekte fayda vardır.

 • Askeri Ceza Kanunu kapsamında birtakım özel nitelik arz eden suç tipleri ihdas edilmiştir. Bu suçlardan herhangi birine ilişkin yargılama sürecinin başlatılması halinde kişinin soruşturma sürecinde ve yargılama boyunca herhangi bir hak ihlaline uğramaması son derece önem arz etmektedir. Bu noktada, Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul askeri ceza avukatı, müvekkilin hak ve menfaatlerini korumaktadır.
 • Cezai yargılamalar sonucunda verilebilecek hükümlere karşı kişinin itiraz talebinin söz konusu olması durumunda Kanunda öngörülen usule uygun biçimde hareket edilmesi son derece önem arz etmektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul askeri ceza avukatı, böyle durumlarda istinaf ve temyiz kanun yollarını işleterek müvekkilin herhangi bir hak kaybı veya mağduriyet yaşamasının önüne geçmektedir.
 • Cezai yargılama süreçleri bünyesinde tutuklama tedbirine hükmedilmiş olması halinde müvekkil ile cezaevi görüşmelerinin gerçekleştirilmesi, sürecin doğru işletilmesi bakımından ciddi önem arz etmektedir. İstanbul askeri ceza avukatı, müvekkil ile bu kapsamda çeşitli görüşmeler gerçekleştirmekte ve sürecin her aşamasından kendisini haberdar kılmaktadır.
 • Birtakım temel hak ihlallerinin gerçekleşmesi durumunda kanun yollarının tüketilmesine rağmen mağduriyetler sürüyorsa Anayasa Mahkemesine başvuru süreci yürütülmektedir. Bu sürecin neticelenmesine rağmen hak ihlali sürmekteyse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru noktasında Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul askeri ceza avukatı, müvekkillerine avukatlık hizmeti sağlamaktadır.

Askeri Ceza Avukatının Önemi

Yazıda, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu kapsamında düzenlenen askeri suçların işlenmesine ilişkin cezai yargılama süreçlerinde avukatın önemine, Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul askeri ceza avukatının bu çerçevede müvekkillerine sağladığı hukuki hizmetlere, ücret ve iletişim bilgileri ile sık sorulan çeşitli hususlara değinilmiştir.

Askeri ceza hukuku, bilinen ceza hukukuna nazaran daha özellikli bazı durumları ve hükümleri içermektedir. Dolayısıyla bu alanda bir yargılama süreci içerisinde olan kişinin uzman İstanbul Hukuk Bürosundan hukuki yardım almasında büyük fayda vardır. Aksi takdirde çeşitli mağduriyetler gündeme gelebilecektir.

Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul askeri ceza avukatı, müvekkillerine bu kapsamda gündem olabilecek hukuki problemlere ilişkin avukatlık hizmeti sağlamakta ve bu alanda da hukuki faaliyetlerini yürütmektedir.

Eğer Ankara ve çevresinde askeri ceza avukatı aramaktaysanız “Ankara Askeri Ceza Avukatı” yazımızı incelemenizde fayda vardır.