İcra Avukatı

İcra Avukatı

İcra avukatı, hukukun icra hukuku alanında yürütülen tüm davalar ve işlemler için vekillik yapan avukattır. İcra hukuku, içerisinde alacak-verecek bulunduran tüm dava ve işlemler için kullanılması zorunlu olan bir hukuk dalıdır.

Günümüzde gerçekleştirdiğimiz neredeyse tüm işlemler alacak-verecek ilişkisi içerisinde yapılır. Birçok dava sonucunda mutlaka bu alana ihtiyaç duyulur. Bu sebeple icra hukuku, hayatımızın içinde her zaman var olan bir hukuk dalıdır. İcra avukatı da bu hukukun gerektirdiği vekilliği yapmak ile yükümlü bir avukattır. Bu konudaki mevzuat düzenlemesi İcra İflas Kanunu (İİK) ‘da bulunmaktadır.

İcra Avukatı Ne Yapar?

İcra avukatı, icra hukukuna dair tüm işlemleri müvekkil adına gerçekleştirebilir. İlgili davalarla ilgilenebilir. İcra hukuku alanında gerçekleştirilen bazı işlemleri şöyle sıralayabiliriz:

 • İlamlı – ilamsız icra
 • İhtiyati haciz
 • Rehnin paraya çevrilme ile takip
 • Konkordato
 • Yeniden yapılandırma
 • İptal – itiraz davaları
 • Borçlu ile görüşme suretiyle tahsil gerçekleştirme
 • Borçlu hakkında iflas davası açma ve tahsil gerçekleştirme
 • Diğer sözleşmelerden doğan alacak tahsilleri

İcra Takibi Genel Olarak Nedir?

İcra takibi, alacaklı kişinin alacağını farklı sebeplerden dolayı tahsil edememesi ve bu sebepten devlet gücünü kullanarak cebri icra ile borçludan alacağını tahsil etmesine olanak tanıyan hukuki bir müessesedir. Bu takibin başlatılması için alacaklı tarafın takip dosyası hazırlayıp bu dosyayı İcra Müdürlüğüne teslim etmesi gerekir.

Teslim edilen dosya ile birlikte borçluya ödeme emrine ilişkin bir tebligat gönderilecektir. İİK’ya göre bu tebligatın gönderilmesi ile birlikte borçlu tarafın 7 gün içerisinde itiraz etme hakkı bulunur. İtiraz süresi içerisinde itiraz edilen icra takibi için talep edilen tahsil kalemleri durdurulur. Bu durdurmadan itibaren borçlu taraf itirazın iptali veya itirazın kaldırılması davası açarak takibi devam ettirir ve tahsilat için süreç tamamlanmış olur.

İcra Takibi ve Davaları Ne Kadar Sürer?

Takip ve buna ilişkin davaların ne kadar süreceği ilgili dava ve borçlunun borcunu ödeyip ödememesine göre değişmektedir. Borçlu, tebligatın kendisine ulaşması sonucunda borcunu öderse alacaklı tarafından tahsilat gerçekleştirilmiş olup haciz işlemlerine gerek kalmayacaktır.

Ancak borçlu tebligata rağmen borcunu ödememek için direnirse ve itirazda bulunursa bu durumda itiraz sonucunda takibin kesinleşmesinden sonra takriben 3-4 hafta içerisinde haciz işlemleri tamamlanacaktır. Ancak bu süre icra dairesinin yoğunluğuna, dosya ile ilgili duruma göre değişiklik gösterecektir.

İcra Avukatı Ücretleri

İcra avukatı ücretleri Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ’ne göre belirlenmektedir. Tarifede belirtilen ücretler asgari ücret olup icra avukatı tarafından belli sınırlar dahilinde daha fazla ücretin talep edilmesi mümkün ve yasaldır. 2021 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ‘ne göre miktarı 4.000 Türk Lirasına kadar olan

 • İcra takipleri için 600,00 Türk Lirası
 • İcra mahkemelerinde görülen işler için 700,00 Türk Lirası
 • İcra mahkemelerinde görülen işler ve duruşmalı davalar için 1130,00 Türk Lirasıdır.

Diğer, konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen takip konuları için belirlenen avukatlık ücreti yüzdelik dilimler ile belirlenir ve hesaplanır. Buna göre 2021 yılı için avukatlık asgari ücret yüzdeleri şu şekildedir:

İlk 35.000 Türk Lirası için %15
Sonraki 45.000 Türk Lirası için %13
Sonraki 80.000 Türk Lirası için %9.5
Sonraki 240.000 Türk Lirası için %7
Sonraki 600.000 Türk Lirası için %5
Sonraki 750.000 Türk Lirası için %3,5
Sonraki 1.250.000 Türk Lirası için %1,8
Sonraki 3.000.000 ve daha fazlası için %1

Ancak bu tarife asgari ücret tarifesidir. Her avukat her işi kabul etmeyeceği gibi tarifeden yüksek bir fiyatta talep edebilir ki genelde daha yüksek ücretler talep edilir.

İcra Davaları ve İcra Takibi Masrafları

Her hukuki işlemlerde geçerli olduğu gibi icra davaları ve takipleri için de belli masraf ve harçların ödenmesi söz konusudur. Bu masraflar, devlet eliyle yaptırılan işlerin bir karşılığı ve masrafı olarak devlete ödenir. Harç miktarları Harç Kanunu’na göre belirlenmektedir. Kural olarak, masraflar takip sonucunda haksız durumda olan tarafa yükletilir. Buna göre icra işleri ile ilgili masrafları şöyle sıralayabiliriz:

 • Başvuru Harcı : 2021 yılı için 59,30 Türk Lirasıdır.
 • Değeri belirli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi için gereken harç 2021 yılı için: 59,30 Türk Lirasıdır.
 • Peşin Harç : 2021 yılı için toplam alacağın binde 5’i
 • Tebligat Gideri : 2021 yılı için normal tebligat ücreti 100 grama kadar 19 Türk Lirası, hızlı tebligat 100 grama kadar 38 Türk Lirasıdır.
 • Baro Pulu : 2021 yılı için 13.40 Türk Lirasıdır.
 • Vekalet harcı : 2021 yılı için 6,40 Türk Lirasıdır.
 • Feragat harcı, alacaklının icra takibinden vazgeçmesi ile birlikte alacaklı tarafından ödenmesi gereken harç türüdür. Vazgeçilen alacak miktarının yarısı oranında ödenir. Ancak satışı gerçekleşmiş bir haciz söz konusu ise bu durumda alacaklı feragat ettiği tahsilat miktarının tamamını ödemek ile yükümlüdür.
 • Tahsil harcı, konusu para veya paraya çevrilebilen bir şey olan icra takipleri için geçerlidir. Buna tahsil harcının amacı, tahsilatın gerçekleştirilmesine bağlı olarak tahsilat miktarı üzerinden pay alınması suretiyle ödenmesidir. Tahsil harcı, tahsilatın gerçekleştiği zamana göre değişmektedir. Tahsil harç yüzdelikleri 2021 için değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı şöyledir:
  • Ödeme veya icra emrinin tebliğinden sonra ancak hacizden önce ödenen paranın %4,55’i
  • Hacizden sonra ancak satıştan önce ödenen paranın %9,1’i
  • Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil
   edilen paranın %11.38’i
  • Resmî ve özel kurumlar, memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik
   ve benzer hizmet gelirlerinin haczi şeklinde tahsil edilen paranın %4,55’i 
  • Taşınır tesliminde;
   • İcra emrinin tebliğinden sonra teslim halinde miktarın %2,27’si
   • İcra marifetiyle teslim halinde %4,55’i
  • Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve tesliminde:
   • İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde %2,27’si
   • Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu halde %4,55’i
 • 2021 yılı İdare harçları ise  40,90 Türk Lirası’dır.

İcra davaları ve takipleri ile ilgili genel masraflar ve harçlar yukarıda saydığımız kalemlerden ibarettir. Ancak bu harç ve masraflar her zaman için söz konusu olmaz. Örneğin ilamlı takip için peşin harç istenmez. Peşin harç ilamsız icra takipleri için söz konusu olan bir harçtır.

İcra hukuku ile ilgili işlemlerde sık karşılaşılan ilamsız icra takibi için bir masraf hesaplaması yapmak konunun anlaşılması için yararlı olacaktır. Buna göre 2021 yılında 5.000 Türk Lirası için ilamsız icra takibi açmak isteyen alacaklı için oluşacak masraf kalemleri şu şekilde olacaktır:

Başvuru harcı (53,90 TL) + peşin harç (5000*0,005=25 TL) + Tebligat pulu (19 TL*5 ) + Baro Pulu (13,40 TL) + Vekalet harcı (6,40 TL) = 193,7 Türk Lirası

Ancak bu sadece başlangıç ve en az masraf için istenebilecek giderdir. Hacizlere çıkılması, daha fazla tebligat gönderilmesi, takibin davaya dönüşmesi, satış aşamaları gibi aşamalarda elbette daha fazla gider olacaktır.

İcra Takibi Sorgulama

Başlatılan icra takipleri, takibin hangi aşamada olduğu hakkında veya ilgili kişinin hakkında başlatılan bir icra takibi olup olmadığı konusunda bilgi edinmek için düzenli olarak sorgulanmalıdır. Bu sorgulama işlemi online sistem üzerinden, e-devlet aracılığı ile “İcra Dosyası Sorgulama” sekmesinde gerçekleştirilebilir. E-devlet aracılığıyla yapılan bu sorgulama, UYAP ile gerçekleştirilir. E-devlet üzerinden icra takibi sorgulaması yapabilmek için e-devlet şifresine sahip olmak gerekir. E-devlet şifresi PTT şubelerinden edinilebilir.

Belgelerin Hazırlanması ve Avukatın Rolü

İcra takibinin başlatma için dosya hazırlanmalıdır. Bu dosya İcra Müdürlüğüne sunulur ve gerekli diğer işlemler de tamamlanıp takip başlatılabilir. İcra dosyası, kapaklı pembe dosya ile düzenlenir. Bu pembe dosya içerisine şu belgeler yerleştirilmelidir:

 • Takip talebini içeren belge
 • Ödeme emrini içeren tebligat zarfı ve tebligat
 • Baro pulu yapıştırılmış vekaletname
 • Bulunuyorsa çek, senet vb.

Bu belgelerin hazırlanması ile birlikte icra takibinin bulunduğu flash bellek Tevdi Bürosuna götürülür ve icra dairesi numarası alınır. Atanılan icra dairesine gidilerek dosya müdür veya müdür yardımcısı tarafından onaylanır, harçlar yatırılır ve makbuzlar da dosyaya eklenir. Böylelikle başlangıç aşamaları tamamlanmış olur.

Bu süreçler alacaklı tarafından yapılabileceği gibi bir icra avukatı aracılığı ile de yapılabilir. Adliye işleyişine hakim olan, konusunda deneyimli olan bir icra avukatı ile çalışma oluşabilecek eksik veya yanlış belge varlığının önüne geçerek icra takibi başlatma işleminin kusursuz bir şekilde tamamlanmasını sağlayacaktır. Kişilerin icra avukatı aracılığı ile değil, kendilerinin icra takibi başlatmaya çalışmaları zaman kaybı yaratacaktır.

İhtiyati Haciz ve İlamlı – İlamsız İcra İşlerinde Avukatın Rolü

İhtiyati haciz, ilamlı takip, ilamsız takip; icra hukuku dahilinde en sık karşılaşılan icra işleridir. Bu işlerin yapılması için belli prosedürler, belli hazırlıklar ve şartlar gereklidir. Ayrıca her bir iş kendi içerisinde bazı sürelere tabi tutulmuştur. Tüm bunların takip edilmesi ve yapılması, deneyimli ve icra hukukuna tamamıyla vakıf bir icra avukatı tarafından gerçekleştirilmesi sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi ve hak edilen hakların elde edilebilmesi açısından önem taşır.

İcra Hukuku İşlerinde Avukatın Önemi

İcra hukuku ile işler hayatın içerisinde faal halde bulunan herkes için her an ortaya çıkabilecek işlerdir. Bu işlerin yürütülmesi, takiplerin yapılması, sürelerin dikkate alınması hem alacaklı hem de borçlu açısından hak kayıplarının önüne geçecektir. Bu işlemlerin deneyimli bir icra hukuku avukatı tarafından yapılması, sürecin en kısa ve en doğru şekilde tamamlanması için oldukça önem arz eder.

İcra suçları, borçlunun kanunen belirlenmiş yükümlülüklerini yerine getirmemesi ile ortaya çıkar. Bu suçlar İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenmiştir. İcra suçlarına örnek olarak karşılıksız çek suçu verilebilir. Karşılıksız çek, çeke konu olan para miktarının aslında var olmadığı çeklerdir. Bu suçların işlenmesi ile birlikte fail icra ceza mahkemesi‘nde yargılanır.

Bu yargılama süresince doğru bir savunmanın yapılması, ilgili ve gerekli delillerin mahkemeye sunulması, gerekli takiplerin gerçekleştirilmesi davanın hak kaybı yaşanmadan tamamlanmasına yardımcı olacaktır. Tüm bu dava sürecinin profesyonel bir icra hukuku avukatı ile birlikte yürütülmesi, sanık yararına olacaktır. Ayrıca icra ceza mahkemesi kararına itiraz, kullanılabilir haklardan biridir. Bu hakkı da avukat aracılığı ile doğru süreler içerisinde kullanmak lehe sonuç doğuracaktır.

Bu makale faydalı mıydı?