Hakkımda Hakaret Davası Açılmış Ne Yapmalıyım?

Hakkımda Hakaret Davası Açılmış Ne Yapmalıyım?

Hakkımda hakaret davası açılmış ne yapmalıyım sorusuna ilişkin aramalar, sosyal medya üzerinden yapılan yorumlar sonucu açılan soruşturmaların yayılmasıyla artış göstermiştir. Hakkında hakaret davası açılan kişi, suç şüphesinin öğrenilmesi ile şüpheli sıfatını, kamu davası açılması ile birlikte sanık sıfatını almaktadır. Soruşturma ve kovuşturma süreçlerine ilişkin tüm aşamaların titizlikle takip edilmesi gerekmektedir.

Hakaret Suçu ve Cezası

Hakaret suçu; bir kimsenin başka bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına zarar verecek nitelikte sözler sarf etmesi sonucunda meydana gelen suç türüdür. Hakaret suçu, bir başka kimseye sövmek suretiyle işlenebileceği gibi sosyal medya uygulamaları üzerinden yöneltilen hakaret içerikli ifadelerle de işlenebilmektedir.

Hakaret suçu cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. Hakim, hakaret suçundan dolayı suçlu bulunan sanık hakkında hapis cezası veya adli para cezasından yalnızca birine hükmeder.

Hapis cezasına hükmedilmesi halinde, ceza miktarı; suçun işleniş biçimine, suçun işleniş yeri ve zamanına, sanığın eylemlerinden dolayı duyduğu pişmanlığa, sanığın daha öncesinde sabıka kaydı olup olmamasına göre belirlenir.

Hakaret suçundan dolayı hakkında adli para cezasına hükmedilen şahsın eylemlerinin karşılığı olarak 5 ila 730 gün arası bir gün belirlenir. Ardından sanığın ekonomik durumuna göre bulunan gün sayısı 20 ila 100 TL arası bir ücretle çarpılır. 

Hakaret suçundan dolayı fail hakkında hükmedilebilecek adli para cezası en az 100,00 en fazla 7.300,00 TL’dir. 

Hakaret suçundan dolayı verilen cezanın açıklanmasının geri bırakılması veya ertelenmesi mümkündür. Bu konuda detaylı bilgi, ‘hakaret suçu ve cezası’ başlıklı makalede yer almaktadır.

Hakaret Davasında İfade Aşaması

Hakaret davasında ifade aşaması öncelikle şüpheliye çağrı kağıdı gönderilmesi ile başlar. Çağrı kağıdında şüphelinin hangi suç isnadı nedeniyle nerede ne zaman ifade vermesi gerektiği yazılır. 

Çağrı kağıdını teslim alan şüpheli, belirlenen saatte belirtilen adreste bulunmak zorundadır.  Aksi takdirde şüpheli hakkında zorla getirme kararı çıkartılır ve şüphelinin neden olduğu masraflar kendisine ödetilir. 

İfade vermek için hazır bulunan şüphelinin öncelikle kimlik bilgileri doğrulanır. Ardından şüpheliye hangi suç isnadı nedeniyle ifade vermek için çağrıldığı anlatılır. İfade almakla görevli memur, ifade aşamasında şüphelinin sahip olduğu hakları öğretmekle yükümlüdür. 

Hakaret davasında ifade aşamasında şüpheli, avukat talebinde bulunma, savunma yapma, derhal yakınlarına haber verme, lehine olan delillerin toplanmasını isteme, ifade vermeme yani susma hakkına sahiptir. 

Hakaret davasında ifade aşaması, görevli memurun olaya ilişkin sorular sorması, şüphelinin de bu sorulara cevap vermesi şeklinde ilerler. Şüphelinin verdiği cevapların kendi özgür iradesine dayanması gerekmektedir. 

Şüphelinin özgür iradesine dayanmadan alınan ifadeler, hükme esas teşkil etmez. Ayrıca şüphelinin avukat talebinde bulunmasına rağmen avukatı gelmeden alınan ifadesindeki beyanlar, mahkeme huzurunda tekrarlanmadığı müddetçe geçerli değildir. 

Hakaret davasında ifade aşamasında şüpheliye yasak usuller uygulanarak ifadesinin alınması hukuka aykırıdır. Örneğin şüpheliye ilaç verilerek, şüphelinin yorularak, işkenceye, tehdite ve hakarete maruz bırakılarak alınan ifadesi, hukuka aykırı olduğu için hükme esas teşkil etmeyecektir. 

İfade sırasında sorulan sorular ve cevaplar ifade tutanağına geçirilir. İfade sonunda bu tutanak görevli memur, şüpheli, şüphelinin avukatı tarafından imzalanır. Şüpheli ve avukatı imza atmadan önce ifadeyi dikkatli biçimde okumalı, beyanların yanlış yazıldığı kanısındaysa tutanağı imzalamamalıdır.

Hakaret davasında ifade aşaması, hukuki bilgi yetersizliği, korku, telaş, toplum baskısı, kamu otoritesi gibi nedenlerden dolayı psikolojik olarak yıpratıcı bir süreçtir. Aleyhe olan hususların bertaraf edilmesi ve yargılamanın lehe yol alması adına özellikle ifade sürecinin alanında uzman ceza avukatı ile takip edilmesi önemlidir. 

Hakaret Davasında Uzlaşma Aşaması

Uzlaşma, suç şüphesi içeren olayın taraflarının alanında uzman bir uzlaştırmacı liderliğinde bir araya gelmesi, bu toplantıda mağdurun zararının giderilmesi, sanığın cezasında indirim yapılmasını gerektiren bir aşamadır. 

Hakaret davasında taraflar, yargılama yani mahkeme sürecinden önce uzlaşma sürecine başvurmak zorundadır. Uzlaşma aşaması, hakaret davasında bir dava şartıdır. Uzlaşmaya gidilmeden direkt olarak yargılama yapılması halinde verilen hüküm yasaya aykırı olacaktır. 

Hakaret davasında uzlaşma süreci öncelikle ilgili dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesi ile başlar. Burada dosyaya bir uzlaştırmacı atanır. Uzlaştırmacı, dosyanın taraflarına uzlaşma teklifi götürür. 

Tarafların uzlaşma teklifini kabul etmek için 3 gün süresi vardır. Bu süre zarfında teklifi açıkça kabul ettiğini bildirmeyen taraf, teklifi reddetmiş olarak kabul edilir. 

Tarafların uzlaşma teklifini açıkça reddetmesi, tarafların uzlaşma teklifini kabul etmesine rağmen süreç içerisinde uzlaşamaması, tarafların açıkça uzlaşma teklifini kabul etmemesi halinde ilgili dosya, yetkili mahkemeye gönderilir ve yargılama aşamasına geçilir. 

DİKKAT: 1 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girecek olan 8. Yargı Paketi ile, hakaret davasında tarafların öncelikle uzlaşma hükümlerine başvurma zorunluluğu ortadan kalkacaktır. 

Hakkımda Hakaret Davası Açılmış Ne Yapmalıyım?

Hakaret Davasında Yargılama Aşaması

Hakaret davasında yargılama aşaması, mahkeme hakiminin takdirine göre 2 farklı usule göre yapılabilir. Bu usullerden biri basit yargılama usulü iken diğeri genel yargılama usulüdür. Hakim, bu usullerden bir tanesini seçerek yargılamaya devam eder. 

Basit yargılama usulünün uygun bulunması halinde, yargılama duruşma yapılamadan dosya üzerinden devam eder ve sonuçlandırılır. Basit yargılama usulüne karar veren mahkeme, hazırlanan iddianameyi taraflara tebliğ eder ve 15 gün içerisinde yazılı savunmalarını göndermelerini ister. 

Hakim, yazılı savunmaları, iddianameyi, toplanan delilleri bir arada inceleyerek sanık hakkında bir hüküm verir. Bu hüküm taraflara tebliğ edilir. 

Genel yargılama usulünün uygun bulunması halinde, yargılama duruşma yapılarak sürer ve sonuçlandırılır. Genel yargılama usulüne karar veren mahkeme, bir duruşma günü belirleyerek bu günü taraflara tebliğ eder. 

Duruşma günü duruşma salonunda hazır bulunan tarafların öncelikle kimlik bilgileri doğrulanır. Ardından mahkeme hakimi, salonda bulunan kişilere sesli bir biçimde iddianameyi ve sanık üzerine atılı suç şüphesi içeren olayı okur. 

Ardından hakim, ilk sözü sanığa verir. Sanık bu aşamada somut olay ile olan ilgisine, olayın nasıl gerçekleştiğine dair beyanlarda bulunur. Ardından hakim, mağdura söz hakkı vererek onun mağduriyetini anlatmasını ister. Tarafların beyanlarının ardından varsa tarafların avukatlarının hukuki açıklamaları dinlenir.

Duruşma gününde önce tanık dinlenmesini talep eden ve mahkeme salonunun önünde tanıklarını hazır bekleten taraflar, mahkeme huzurunda tanık dinletme hakkını elde ederler. 

Taraf ve tanık beyanlarının ardından somut olay hakkında hüküm vermek için beyanları yetersiz bulan hakim, somut olaya ilişkin yeniden delil toplanmasını, suç aletlerinin incelenmesi için bilirkişi raporu hazırlanmasını, ilgili kurumlara yazılar yazılmasını isteyebilir.

İleri sürülen beyanların ve toplanan delillerin hepsini bir araya toplayan hakim, sanık hakkında hüküm vererek dosyayı kapatır. Hakaret davasında yargılama aşaması, suçun işlendiği yani hakaret eyleminin gerçekleştiği yerdeki Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yürütülür. 

Hakaret Davasında Savunma Nasıl Yapılır?

Hakaret davasında savunma, soruşturma aşamasında eminet veya savcılık birimine, kovuşturma aşamasında ise mahkeme huzurunda yapılacak sözlü beyan veya yazılı dilekçe ile yapılır.

Hakaret davasında yapılacak savunmalar her somut olayın özelliklerine göre değişiklik gösterecektir. Hukuki sınırlar içinde kalmak kaydıyla yapılan etkili bir savunma ile sanığın hakaret davasından beraat alması sağlanabilir.

Hakaret davasında yapılacak savunmada hakaret suçunun karşılıklı işlendiği, sarf edilen sözlerin hakaret suçuna sebebiyet vermeyeceği, sanığın sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında yer alacağı gibi somut olaya özgü cezayı indirebilecek hallerin sıralanması gerekir. 

Hakaret davasında yapılacak etkin bir savunmaya ilişkin dilekçe örneği, ‘hakaret savunma dilekçesi örneği’ başlıklı yazıda yer almaktadır.

Hakaret Davası Savunması Avukat Ücreti

Hakaret davası savunması avukat ücreti, 2024 yılı itibarıyla asgari 17.900,00 TL’dir. Bu ücret, Avukat Asgari Ücret Tarifesinde belirlenen en düşük tutar olup müvekkil ve avukat arasında somut olayın özelliklerine göre bu ücretin fazlası da kararlaştırılabilir. 

Hakaret Cezası Sicile İşler Mi?

Hakaret cezası, mahkeme kararının kesinleşmesi ile birlikte adli sicile işler. Ancak hakaret suçundan dolayı sanık hakkında hükmolunan cezanın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi halinde verilen HAGB kararı, sicile işlemez. 

Sonuç 

Hakaret davası, bir kimsenin başka bir kimsenin şeref, onur ve saygınlığına zarar verecek seviyede sözcükler sarf etmesi nedeniyle açılan ve sonucunda hapis cezası veya adli para cezası gerektiren, uzun soluklu ve psikolojik açıdan yıpratıcı bir süreçtir. Hakaret davasından dolayı yapılan yargılamanın en kısa sürede lehe sonuçlanması için sürecin alanında uzman bir ceza avukatı ile takip edilmesi önem arz etmektedir.