Hakaret suçu savunma dilekçesi örneği

Hakaret Savunma Dilekçesi Örneği

Hakaret savunma dilekçesi örneği ile hakaret savunma beyanında bulunulabilir. Hakaret savunma dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “hakaret suçu” yazımızı okuyabilirsiniz.

Hakaret Savunma Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki hakaret savunma dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

Dosya No: …./….

…………… ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

SANIK:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

MÜDAFİİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

MÜŞTEKİ: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: …../….. numaralı dosyaya ilişkin savunma beyanlarımızdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkilimiz, aracına benzin doldurmak üzere bir benzin istasyonuna gelmiş ve ödemesini kart ile yapmak üzere istasyon yöneticisinin ofisine girmiştir.
 1. Davacı, müvekkilimizi sadece olay günü olmak üzere bir kez görmüştür. Davacı, market alışverişi sırasında sarhoş bir halde müvekkilimize rastlamıştır. Müvekkilimiz, alışverişini yaparak ödemesini gerçekleştirmiş ve ofisten ayrıldığında, davacı tarafından saldırıya uğramıştır. 
 1. Davacı, müvekkilimizin üzerine yürüyerek ona hakaret etmiş ve kusmuştur. Müvekkilimiz, kız arkadaşıyla buluşmaya giderken kirlenen elbisesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşayarak “Allah kahretsin” demiştir. Ancak bu ifade, davacıya yönelik bir hakaret değil, müvekkilimizin şahsi tepkisidir.
 1. Davacı, bu söz üzerine müvekkilimize saldırmış ve küfürlü ifadeler kullanmıştır. Profesyonel bir boksör olmasına rağmen müvekkilimiz, alttan almış ve davacıyı terbiyeli konuşmaya davet etmiştir. İstasyon yöneticisi müdahale ederek müvekkilimizi sakinleştirmiş ve arabasına kadar eşlik etmiştir.

(Yukarıdaki dört paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Müvekkilimiz, olay yerinden ayrıldıktan sonra dava ile karşılaşmıştır. Davacının iddiaları haksızdır ve benzin istasyonu personeli tarafından da tanıklık edilecektir. Ayrıca kirlenen elbisesini temizletmek için aldığı hizmetin makbuzu ekte sunulmuştur. Müvekkilimiz, hakaretlere uğramış olmasından dolayı ve zarar gören elbisesi nedeniyle dava açma hakkını saklı tutmaktadır.

HUKUKİ DELİLLER: Benzin İstasyonu Görevlilerinin İfadeleri, Kuru Temizlemeci Makbuzu, Kamera Kayıtları ve sair hukuki deliller 

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda açıklanan nedenler ile müvekkilimiz hakkında haksız açılan davanın ret edilerek; müvekkil hakkında beraat kararı verilmesini arz ve talep ederiz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

Dosya No: …./….

…………… ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

SANIK:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

MÜDAFİİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

MÜŞTEKİ: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: …../….. numaralı dosyaya ilişkin savunma beyanlarımızdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR: 

 1. Müşteki ile müvekkilim ilk kez ……… yolunda trafikte ilerlerken denk gelmiştir. Müştekinin garip araç sürüşüne sinirlenen müvekkilim kibarca müştekiyi uyarmıştır. Ancak bunun üzerine müşteki müvekkilimi araç ile sıkıştırarak trafik güvenliğini tehlikeye sokmuştur.
 1. Tüm bu yaşananlardan sonra müşteki ile müvekkil tartışmaya başlamış ve karşılıklı hakaret içerikli kelimeler kullanmışlardır. Tüm olay araç kamerasına anlattığımız şekilde yansımıştır. 

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Müştekinin iddiaları mesnetsiz ve gerçek dışıdır. Ortada bir suç mevcuttur ancak bu karşılıklılık ilkesi gereğince ceza verilmesine yer yoktur. 

HUKUKİ DELİLLER: Araç Kamera Görüntüleri ve sair hukuki deliller

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda açıklanan sebepler ve deliller ışığında müvekkilime söz konusu dava uyarınca beraat kararı verilmesini yüce mahkemenizden arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Hakaret Savunma Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Hakaret savunma dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Hakaret suçunun tabi olduğu 8 yıllık zamanaşımı süresinin geçip geçmediği, suçun işlendiği gün itibariyle hesaplanmalıdır. Dava zamanaşımı dolan suçlar açısından soruşturma ve yargılama aşamalarının başlaması mümkün değildir.
 • Şüpheli beyanlarının suç kapsamına girip girmediği tespit edilmelidir. Yargıtay kararlarındaki birçok ifade, hakaret suçu kapsamının dışında kabul edilmektedir.
 • Somut olayda, karşılıklı hakaret, kasten yaralamaya karşı hakaret yahut haksız fiile karşı hakaret suçunun işlenmesi gibi cezayı azaltan veya ceza verilmeyecek hallerin var olup olmadığı tespit edilmelidir.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Hakaret savunma dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, hakaret savunma dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.