Belediye Encümen Kararlarının İptali Davası

Belediye Encümen Kararlarının İptali Davası

Belediye encümen kararlarının iptali, kararın etkilediği kişiler açısından oldukça önemli sonuçlar doğurur. Belediye encümeni tarafından verilen kararın iptali için açılan davada mahkeme, kararın hukuka aykırı olup olmadığına ilişkin bir değerlendirme yapar.

Yazımızda belediye encümeni kararlarının iptali nedir, iptal davasında süreç nasıl ilerler, belediye encümen kararlarının iptali dilekçesi nasıl hazırlanmalıdır, iptal davasıyla birlikte yürütmenin durdurulması talep edilebilir mi gibi konu ile ilgili merak edilenleri ayrıntıları ile açıklayacağız.

İptal davası açacak kişi açısından oldukça önemli ayrıntılar içeren bir konu olması sebebiyle yazımızı dikkatle okumanızı öneririz. Belediye encümeni kararlarına karşı itiraz ve iptal başvuruları, hukuki teknik bilgi gerektiren süreçlerdir. Bu süreçlerde yapılacak basit hatalar, kişiler açısından geri dönülmez sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle süreci hukuki destek alarak sürdürmek faydalı olacaktır.

Belediye Encümen Kararlarının İptali Nedir?

Belediye encümeni kararlarının idari işlem niteliğinde olmasından ötürü, bu kararların iptali için açılan idari işlemin iptali davasına uygulamada belediye encümen kararlarının iptali davası denir. Açılan davanın hukuki niteliği idari işlemin iptali davasıdır.

Belediye encümeninin yaptığı işlemler de diğer idari işlemler gibi yargısal denetime tabidir. Belediye encümen kararlarının iptali için açılan davalarda idari usul kuralları çok büyük önem taşır. Bu kurallara uygun davranılmaması halinde kişi haklı iken haksız çıkabilir. Bu nedenle sürecin dikkatli takip edilmesi gerekir.

Belediye Encümen Kararlarının İptali infografik

Belediye Encümeni Nedir?

Belediyenin işlerinin yürütülmesinde söz sahibi olan, çeşitli görev ve işlerle ilgili olarak belediye meclisine görüş bildiren belediye organına belediye encümeni denir. Belediye encümenini, belediye kamu tüzel kişisinin yönetim organı olarak tanımlayabiliriz.

Belediye Encümeninin Görevleri Nelerdir?

Belediye encümeni yukarıda açıkladığımız üzere oldukça çeşitli konularda görevi ve yetkisi olan bir belediye organıdır. Belediye encümeninin görev ve yetkilerine ilişkin ayrıntılı düzenleme 5393 sayılı Belediye Kanunu madde 34 ve devamında yer alır. Madde düzenlemesine göre belediye encümeninin görev ve yetkilerini şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Belediye meclisine çeşitli konularda görüş bildirmek,
  • Gerekli durumlarda kanunlarda öngörülen cezaları vermek,
  • Kamuya açık alanların açılacağı ve kapanacağı saatleri ayarlamak,
  • Belirlenmiş bazı belediye uyuşmazlıklarını çözümlemek,
  • Meclisin taşınmazların satılması, trampası veya tahsis edilmesine ilişkin verdiği kararları uygulamak.

Belediye encümeninin görevleri ve sahip olduğu yetkiler yukarıda sayılanlarla sınırlı değildir. Diğer mevzuat düzenlemelerinde de belediye encümenine çeşitli görev tanımları yapılmıştır. Belediye encümeni bu görevleri de yerine getirmekle yükümlüdür.

Belediye Encümeni Kararlarına İtiraz

Belediye encümeni kararları; kamu hizmetinin yürütülmesi amacıyla, kamu gücü kullanılarak, idari makam tarafından tek yanlı irade ile verilir. Bu nedenle bu kararları idari işlem olarak adlandırmak mümkündür. Dolayısıyla belediye encümeni tarafından yapılan her türlü işlem ve verilen kararlara karşı İdari Yargılama Usulü Kanununda belirtildiği şekilde itiraz edilmesi ve dava açılması mümkündür.

Belediye encümeni kararlarına karşı itiraz konusu, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulu Kanunu madde 11’de düzenlenmiştir. Maddede belirtildiği üzere, belediye encümeni tarafından yapılan işlem veya verilen kararın ilgilisi olan herkes, söz konusu kararın kaldırılmasını, değiştirilmesini veya yeni bir karar verilmesini üst makamlardan isteyebilir.  Herhangi bir üst makamın bulunmaması halinde bu istek işlemi yapan makama yöneltilir.

Belediye encümeni kararları için doğrudan iptal davası açılabildiği gibi, dava açmadan önce itiraz yolunun denenmesi de mümkündür. Ancak önemle belirtmek gerekir ki dava açmak için öncelikle ilgili karara veya işleme itiraz etmiş olmak gerekmez.

İdareye belediye encümeni kararlarına itiraz için başvuru yapılması, yapılan başvurunun olumlu neticelenmesi halinde, uyuşmazlığın çok daha kısa bir sürede çözülmesini sağlar. Ayrıca bu itiraz sürecinde iptal davası açmak için kanunda belirtilen süre durur.

Kişi idareye başvurarak ilgili kararın iptal edilmesini talep eder. Başvurunun ardından 60 günlük sürenin sonunda idare, talebe yönelik olumlu veya olumsuz bir yanıt verir. Herhangi bir yanıt vermemesi halinde bu da olumsuz bir yanıt olarak kabul edilir.

60 günlük bekleme süresi boyunca iptal davası açmak için belirlenen süre işlemeyecektir. Ancak olumsuz yanıtın gelmesinin ardından iptal davası açmak için belirlenen süre işlemeye devam eder.

Belediye Encümen Kararlarlarının İptali Davasının Özellikleri

Belediye encümeni kararlarının iptali, bu kararların hukuka aykırı olduğu hallerde mümkündür. Kararların hukuka aykırılığının sebepleri; kararı veren organın yetkisiz olması, şekil unsurunda sakatlık, kararın konusunun imkansız olması, kararın verilme nedeninin yasalara aykırılık teşkil etmesi olabilir. Belediye encümeni tarafından verilen kararın hukuka aykırılık dışında bir sebeple iptalinin istenmesi mümkün değildir.

Örnek olarak parselasyon işlemlerinin kabulü kararları belediye encümenleri tarafından verilir. Parselasyon uygulamalarının çoğu ,mülkiyet hakkına ölçüsüz bir müdahalede bulunur. Bu durum hukuka aykırılık teşkil edeceğinden bu kararlara karşı iptal davası yoluna başvurmak mümkündür.

Belediye encümeni kararları çoğunlukla toplumun tümünü ilgilendiren imar uygulamaları gibi konulara ilişkin olur. Bu karardan etkilenecek olan her ilgili, iptal davası açma hakkına sahiptir. Davanın diğer tarafı ise belediye encümeninin tüzel kişiliği bulunmaması sebebiyle belediye başkanlığı olacaktır.

İptal davalarında mahkeme tarafların sunduğu dilekçeler üzerinden ilk incelemeyi yapar. İptal davalarında hakim incelemeyi yaparken, tarafların dilekçelerinde sunduğu delillerle sınırlı değildir.

Mahkeme yapılan inceleme ve değerlendirmelerin ardından, belediye encümeni tarafından verilen kararın hukuka aykırı olduğu sonucuna ulaşırsa, ilgili kararın iptaline karar verir. Kararın hukuka uygun olduğu sonucuna ulaşılması halinde ise mahkeme tarafından iptal davasının reddine karar verilir. Mahkeme tarafından verilen kararlara karşı kanun yoluna başvurmak mümkündür.

İptal davaları dikkat edilmesi gereken hukuki teknik ayrıntılara sahiptir. Bu ayrıntılara dikkat edilmeden dava açılması kişilerin hak kaybına uğramasına neden olabilir. İptal davası sürecinin istenilen şekilde sonuçlanması için yapılması gereken deneyimli bir avukattan destek almaktır.

Yazımızda belediye encümeni kararları açısından iptal davası özelliklerine yer verdik. İptal davası hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak için ‘İdari İşlemin İptali’ başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Belediye Encümeni Kararlarının İptali Dilekçesi

Belediye encümeni kararlarının iptali dilekçesi hazırlama aşaması oldukça önemlidir. Önemli ayrıntılara dikkat edilmeden hazırlanan dilekçeler iptal davası açan ilgili kişiler açısından olumsuz sonuçlara neden olabilir.

Belediye encümeni kararlarının iptali dilekçesinde, kararın hangi nedenlerle iptal edilmesi gerektiği hukuki deliller ile desteklenerek açıklanmalıdır. İlgili karar herhangi bir mevzuat düzenlemesine aykırılık oluşturuyorsa bu hususa dilekçede mutlaka yer verilmelidir. Somut durum değerlendirildiğinde yürütmenin durdurulması talebinde bulunulması gerekli ise bu talep de dilekçeye eklenmelidir.

İnternet ortamında birçok belediye encümeni kararlarının iptali dilekçesi örneği bulunmaktadır. Bu örnek dilekçe metinleri birçok hukuki ve maddi hata içerir. Belediye encümen kararlarının iptali dilekçesi  hazırlanırken somut olayda verilen karar değerlendirilerek bu karara özgü bir dilekçe hazırlanmalıdır. Bu noktada bir avukattan hukuki destek almak faydalı olacaktır.

Encümen Kararının İptalinde Görevli Mahkeme

Belediye encümeni kararları idari işlem niteliğinde sayıldığından bu kararlara karşı açılacak davalar idari yargının görev alanındadır. İptal davası açacak ilgililer, idare mahkemelerine başvurarak kararın iptalini talep edebilirler.

Belediye encümeni kararlarına karşı açılan iptal davalarında genel yetkili mahkeme, kararın verildiği belediye encümeninin bulunduğu yer mahkemesidir. Bu durum kanunda belirlenmiş özel yetki durumları haricinde geçerlidir. Örneğin belediye encümeni tarafından verilen kararın bir taşınmaza ilişkin olması halinde iptal davasında yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi olacaktır.

Belediye Encümen Kararlarının İptali Davası Açma Süresi

Belediye encümen kararlarının iptali davası açmak belirli bir süre ile sınırlanmıştır. Belediye encümeni kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde idari yargı yoluna başvurulabilir.

60 gün olarak belirlenen süre hak düşürücü niteliğe sahiptir. Bu nedenle sürenin kaçırılması halinde ilgili kişinin dava açma hakkı sona erer, bu durum da büyük kayıplarına yol açabilir. Süreler kaçırılmadan gerekli işlemlerin yapılması sürecinde hukuki destek almak bu nedenle önemlidir.

İptal davası açmadan önce karara karşı itiraz yoluna başvurulması halinde, bu başvurunun olumsuz sonuçlanması halinde iptal davası açmak için belirlenen 60 günlük süre olumsuz sonucun tebliğ edilmesinden itibaren başlar. Aynı durum karara itiraz  başvurusuna 60 gün içinde herhangi bir cevap gelmemesi durumunda da söz konusudur.

İdari İşlemin İptali Davasında Yürütmenin Durdurulması

İptal davalarına konu edilen kararlarının hukuka aykırılığı davanın sonuçlanmasının ardından kesinleşir ve bu aşamadan sonra kararın uygulanmasına son verilir. Ancak iptal davasının sonucunun beklendiği süreçte idari işlemin devam etmesi geri dönülmez sonuçlara neden olabilir. Bu durumlarda iptal davası açılırken yürütmenin durdurulması da talep edilmelidir.

Belediye encümeni kararlarının uygulanması halinde, geri dönülmesi imkansız zararların ortaya çıkması ihtimali bulunuyorsa açılan iptal davasında, belirli şartların sağlanması halinde, yürütmenin durdurulması kararı verilmesi de talep edilebilir. Örneğin belediye encümeni tarafından verilen karar, yıkım işlemine ilişkin ise yürütmenin durdurulmasının talep edilmesi söz konusu olabilir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için ‘’Yürütmenin Durdurulması’’ başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

İptal Davasında Avukatın Önemi

Yukarıda konu ile ilgili olarak belediye encümeni kararlarının iptali nedir, belediye encümeni kararları nasıl iptal edilir, belediye encümeni kararlarının iptali dilekçesi nasıl hazırlanır, iptal davasının özellikleri nelerdir gibi konu ile ilgili merak edilenleri ayrıntıları ile açıkladık.

Görüldüğü üzere belediye encümeni kararları, ilgililer açısından birçok olumsuzluğa neden olabilecek niteliğe sahip olabilmektedir. Bu noktada ilgili kararın hukuka aykırılık oluşturan bölümünün tespit edilerek, buna ilişkin iptal davası açılması oldukça önemlidir. Fakat önemle belirtmek gerekir ki deneyimli bir idare hukuku avukatı ile süreci takip etmek herhangi bir hak kaybına uğramamak için önem arz eder.