Ankara Telif Hakları Avukatı

Ankara Telif Hakları Avukatı

Ankara telif hakları avukatı, telif hukuku alanında son yıllarda yaşanan gelişmeler çerçevesinde giderek önem kazanan bir noktadadır. Telif hukuku kapsamında yapılan hukuki düzenlemeler ve bu doğrultuda giderek yoğunluğu artan uyuşmazlıklar, telif avukatlarının temel ilgi alanlarını teşkil etmektedir.

Yazıda telif hakları avukatının temel faaliyet alanları ve avukatlık hizmetlerine, Ankara telif hakları avukatının iletişim bilgileri ve avukatlık ücretlerine, bunların yanında telif hukuku alanında ne gibi davaların gündeme geleceğine ve bunların hangi mahkemelerde çözümleneceğine yer verilmiştir. Yazının dikkatle okunmasında fayda vardır.

Mıhcı Hukuk Ankara Telif Hakları Avukatı Çalışmaları

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara avukatları, telif hukuku alanında farklı birçok avukatlık hizmetini yerli ve yabancı müvekkillerine sağlamaktadır. Bu noktada yürütülen faaliyetlerden bazılarına aşağıda yer verilmiştir. Fakat ifade etmek gerekir ki, Ankara telif hakları avukatının faaliyetleri, aşağıda sıralananlarla sınırlı değildir.

 • Telif hakkı kapsamında yer alabilecek bir ürünü ortaya koymuş olan kişilerin bu hakkı edinebilmeleri için yürütülmesi gereken hukuki süreçlerin usulüne uygun biçimde idame ettirilmesinin sağlanması ve sürecin takip edilmesi,
 • Telif hakkını edinmiş olan kişiye bu hakkını çeşitli ihlaller karşısında koruyabilme adına ne gibi hukuki önlemler alabileceği noktasında hukuki danışmanlık hizmetinin sağlanması,
 • Telif hakkına sahip olan kişinin, söz konusu hakkını en etkin ve verimli biçimde nasıl kullanabileceğine ilişkin çeşitli hukuki imkanların kendisine sunulması vesilesiyle hukuki danışmanlık hizmetinin sağlanması,
 • Telif hakkının ihlali söz konusu ise ve aciliyet arz eden bir durum mevcut ise ilgili ihlal karşısında tedbir kararı alınması için ivedilikle hukuki sürecin başlatılması ve gereken adımların atılması,
 • Telif hakkı ihlali neticesinde ihlalde bulunan kişilere ihtarname gönderilmesi söz konusu ise bu ihtarnamenin müvekkil adına düzenlenmesi ve gönderilmesi yönünde avukatlık hizmetinin sağlanması,
 • Telif hakkının ihlal edilmiş olması durumunda hem söz konusu ihlalin ortadan kaldırılması hem de bu nedenle gündeme gelecek zararların karşı taraftan tazmin edilmesi yönünde gerekli davaların açılması ve bunların süreç içerisinde takip edilmesi, neticelendikten sonra icra edilmesi için çalışmalar yapılması,
 • Telif hakkı ihlali karşısında hukuki süreçlerin yanında cezai yargılama sürecinin de yürütülebilmesi için gereken adımların atılması ve işleyişin takip edilmesi.

Ankara Telif Hakları Avukatı İletişim Bilgileri

Mıhcı Hukuk Ankara Ofisi Adresi: Mustafa Kemal Mah. No: 274, Mahall Ankara, C2 Blok, Kat:20, D:164, Çankaya/Ankara.

Ankara Telif Hakları Avukatı Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94 (Ankara ofisi için dahili 2 tuşlanmalıdır)

E-Posta Adresi: [email protected]
Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Ankara Telif Hakları Avukatı Ücretleri 2023

Ankara telif hakları avukatı ücretinin belirlenmesi noktasında birden fazla belirleyici unsur söz konusudur. İlk etapta, Ankara Barosunca yayınlanan avukatlık asgari ücret tarifesinin dikkate alınacağını ifade etmek gerekir.

Ayrıca, ilgili hukuki problemin koşulları ve somut durumun şartları da dikkate alınacak ve müvekkil ile yapılan görüşmelerde tüm bu hususlar dikkate alınarak avukatlık hizmetinin ücreti saptanacaktır.

DİKKAT: Ankara Barosunca yayınlanan tarifede yer alan tutarlar, bağlayıcı nitelikte değildir. Yukarıda zikredilen diğer şartların varlığı da değerlendirilerek tarifede yer alan tutarların üzerinde veya altında bir ücret için anlaşmaya varılması mümkündür. Aşağıda, tarifede yer alan kimi tutarlar örnek olarak sıralanmıştır.

TELİF HUKUKU UYUŞMAZLIK TÜRÜ,2023 ANKARA TELİF HAKLARI AVUKATI ÜCRETİ,
Telif Hakkı İhlaline Karşı Cezai Süreç İçin Şikayet ve Takibi,11.500,00 TL,
Telif Hakkı İhlaline Karşı Cezai Süreç İçin Sanık Müdafiliği,20.815,00 TL,
Telif Hakkı İhlaline Karşı Cezai Süreç İçin Müdahil Vekilliği,11.500,00 TL,
Tazminat İstemli Olmayan Tecavüzün Önlenmesi Davası,17.125,00 TL,
Maddi-Manevi Tazminat İstemli Tecavüzün Önlenmesi Davası,19.690,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Delil Tespit Davası,7.815,00 TL,
Tedbir Talepli Delil Tespit Davası,11.500,00 TL,
İhlal Karşısında İhtarname Düzenleme,3.375,00 TL,
İhtiyati Tedbir Alınması,8.000,00 TL,
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukuna Göre Toplatma İşleri,8.000,00 TL.

Ankara Telif Hakları Avukatı ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara telif hakları avukatları, uygulamada sıklıkla karşılaşılan ve merak konusu olan çeşitli hususları aşağıda yanıtlandırmıştır. 

Ankara’da Telif Davaları Ne Kadar Sürer?

Ankara’da söz konusu olacak telif davalarının ne kadar süreceğini saptamak mümkün gözükmemektedir. Çünkü hem mahkemelerin yoğunluğu hem de somut olayın şartlarına ve yargılama sürecinde yaşananlara göre davanın süresi değişkenlik göstermektedir. Fakat Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara telif hakları avukatları, sürecin uzamaması için gereken adımları atmakta ve hukuki tedbirleri almaktadır.

Ankara’da Telif Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Telif hakları kapsamında söz konusu olacak davalar, ihtisas mahkemesi olan fikri ve sınai haklar mahkemelerinde görülecektir. Bu mahkemelerin bulunmadığı adliyelerde ise genel görevli mahkeme olan asliye hukuk mahkemesinde görülecektir. Aşağıda, bu alanda gündem olabilecek kimi davalar ve bunların görüleceği mahkemeler sıralanmıştır.
ANKARA TELİF DAVALARI,MAHKEME,
Telif Hakkı İhlaline Karşı Cezai Davalar,Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi,
Tecavüzün Önlenmesi Davası,Fikri ve Sınai Haklar-Asliye Hukuk Mahkemesi,
Delil Tespiti Davası,Sulh Hukuk Mahkemesi,
İhtiyati Tedbir Alınması,Fikri ve Sınai Haklar-Asliye Hukuk Mahkemesi,
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukuna Göre Toplatma İşleri,Fikri ve Sınai Haklar-Asliye Hukuk Mahkemesi.

Ankara’da Telif Davası Masrafları Ne Kadardır?

Ankara’da görülen telif davaları süreçlerinde gündem olabilecek çeşitli masraflar söz konusudur. Bunlardan bazılarına aşağıda liste halinde yer verilmişitr.
HUKUKİ İŞLEM,MASRAF,
Başvuru Harcı,80,70 TL,
Tebligat Gideri,260 TL,
Vekalet Suret Harcı,23 TL,
Bilirkişi Ücreti,580 TL,
Keşif Gideri,671,9 TL,
Tanık Gideri (1 kişi için),34 TL.

Ankara’da Telif Hakları Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

Avukatlık hizmeti ücretinin belirlenmesinde dikkate alınacak birden fazla husus vardır. Öncelikle Ankara Barosunun yayınlamış olduğu ve tavsiye niteliği taşıyan avukatlık asgari ücret tarifesi dikkate alınacaktır. Ayrıca, müvekkille yapılacak görüşmeler ve somut olayın mahiyeti de ücretin belirlenmesinde etkili olacaktır. Söz konusu ücret, baro tarifesindeki tutarların üzerinde olabileceği gibi altında da olabilir.

Ankara’da Telif Hakları Avukat Ücreti Ne Zaman Ödenir?

Ankara telif hakları avukatı ücreti genelde işin başında ödenir. Fakat yukarıdaki tabloda da görülebileceği gibi bazı işler, niteliği gereği ücretin sonradan ödendiği işlerdendir. Bazılarında ise ilk etapta bir miktar alınır, sonrasında iş bitince tahsil edilen tutar üzerinden belirli bir yüzde alınır.

Ankara’da En İyi Telif Hakları Avukatı Nasıl Bulunur?

Avukatların kendilerini en iyi telif hakları avukatı olarak tanıtmaları, TBB bünyesinde belirlenen meslek etik ilkeleri ile bağdaşmamaktadır. Dolayısıyla bu şekilde bir söylemde bulunmak doğru olmayacaktır. Bu noktada Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara telif hakları avukatlarının, alanında tecrübe ve deneyim sahibi kimseler olduğunu belirtmekte fayda vardır.

Ankara Telif Hakları Avukatı Ne İş Yapar?

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara telif hakları avukatı, söz konusu alanda gündeme gelebilecek uyuşmazlıklarda müvekkillerine avukatlık hizmeti sağlamaktadır. Bu çerçevede yürütülen faaliyetlerden bazıları aşağıda sıralanmıştır. Fakat, müvekkillere sağlanan tüm avukatlık hizmetlerinin sayılanlardan ibaret olmadığını da belirtmekte fayda vardır.

 • Telif hakkına konu olacak bir ürünü ortaya koymuş olan kişinin, hakkını tesis etmesi ve kazanması için yürütülmesi gereken hukuki süreçlerde Ankara telif hakları avukatları, doğru usuli işlemleri gerçekleştirerek hak sahibine hukuki hizmet sağlamaktadır.
 • Telif hakkını kazanmış olan kişinin söz konusu hakkını hukuken nasıl koruyacağı ve bu hakkı nasıl değerlendirebileceği hususları merak konusu olmaktadır. Bu noktada yapılacak herhangi bir hukuki hata yahut gösterilecek ihmal, çeşitli mağduriyetlerin doğumuna sebebiyet verebilecektir. Bu nedenlerle, Ankara telif hakları avukatları, ilgili süreçlerde bir hak kaybı yaşanmaması adına telif hakkı sahibi olan kişiye hukuki hizmet sağlamaktadır.
 • Telif hakkına karşı gerçekleştirilen bir ihlal söz konusu olmuşsa ve bu ihlalin acilen giderilmesi gereken bir boyutu gündeme gelmişse, mahkemeden ihtiyati tedbir istenmesi gerekebilecektir. Böyle bir durumda, sürecin ivedilikle yürütülmesi gerekmektedir. Bu noktada Ankara telif hakları avukatı, müvekkilin hukuki menfaati çerçevesinde etkin biçimde süreci idame ettirecektir.
 • Telif hakkı sahibinin bu hakkına karşı bir ihlal gündeme gelecek olursa, söz konusu tecavüzün önlenmesi yönünde hukuki adımların atılması gerekir. Ankara telif hakları avukatı, müvekkil adına ilgili süreci yürütür. Şayet hak sahibi müvekkilin uğradığı bir zarar söz konusu olmuşsa, bu durumda maddi-manevi tazminat talepleri de ileri sürülerek söz konusu zararın giderilmesi adına hukuki adımlar atılır.
 • Telif hakkı sahibi müvekkilin bu hakkına karşı gerçekleştirilen ihlal sonucunda, hukuki süreçlerin yürütülmesinin yanında, bu alanda düzenlenmiş olan suçlardan birinin varlığı halinde, ilgili cezai yargılama sürecinin de başlatılması yönünde gerekli şikayet işlemleri yapılır ve müvekkil adına süreç takip edilir.

Telif Hakları Avukatının Önemi

Yazıda Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara telif hakları avukatlarının temel faaliyet alanlarına, iletişim bilgilerine, bu alanda sağlanan avukatlık hizmetine ilişkin ücret bilgilerine ve dikkat edilmesi gereken diğer hususlara değinilmiştir.

Telif hukukuna ilişkin yapılması gereken işlemler, hukuki usul ve işleyişe uygun adımlar atılmasını gerekli kılmaktadır. Bu noktada söz konusu olacak bir ihmal yahut hata, çeşitli mağduriyetlere neden olabilecektir. Böyle bir durum yaşamama adına, Ankara hukuk bürosu desteği alınarak sürecin yürütülmesinde büyük fayda vardır.

Eğer İstanbul ve çevresinde avukat aramakta iseniz “İstanbul Telif Hakları Avukatı” yazımızı incelemenizde fayda vardır.