Ankara Avukat

Ankara Avukat

Ankara avukat çalışmaları kapsamında Mıhcı Hukuk Bürosu, deneyimli ekibi ve donanımlı çözüm ortakları ile birlikte müvekkillerine avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Aşağıda Ankara avukat faaliyetlerine, iletişim bilgilerine ve Ankara avukat ücretine değindik. Dikkatli incelemenizi öneririz.

Mıhcı Hukuk Ankara Avukat Faaliyetleri

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara avukatları, Ankara adliyelerinde yer alan her türlü hukuki uyuşmazlıkta müvekkillerine dava ve icra takibi hizmeti sunmaktadır. Bunun haricinde Ankara’da yer alan şirketlere ve kişilere hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. 

2015 yılında Avukat Mustafa Mıhcı tarafından kurulan Mıhcı Hukuk Bürosunun Ankara çalışma ofisi Söğütözü bölgesinde yer almaktadır. 

Mıhcı Hukuk Ankara avukatlarının genel olarak çalıştığı alanlar şu şekildedir;

 • Ceza soruşturma ve kovuşturma süreçleri,
 • Boşanma davaları ve boşanmaya bağlı diğer davalar,
 • Gayrimenkul davaları ve tapu işlemleri,
 • Sözleşme hazırlama, denetleme, düzenleme ve icra işlemleri,
 • İcra takipleri ve icra davaları,
 • İş davaları ve arabuluculuk süreçleri,
 • Şirketlere hukuki danışmanlık, sözleşmelerin hazırlanması, gerekli kurul ve toplantıların takibi vb. hukuki işler,
 • Yabancılara oturma, çalışma izni, vatandaşlık alma vb. idari süreçler ile deport iptali gibi davalar,
 • Tüketici hukukundan doğan dava ve işler,
 • Bilişim hukuku alanından doğan dava ve başvurular,
 • KVKK danışmanlığı,
 • Miras işlemleri,
 • Sigorta hukukundan doğan uyuşmazlıklar,
 • Fikri mülkiyet davaları, marka ve patent süreçleri,
 • Nüfus davaları,
 • İdari yargıda iptal ve tam yargı davaları

ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere hukukun çeşitli alanlarında Mıhcı Hukuk Ankara avukatları faaliyetlerini sürdürmektedir.

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara Avukat İletişim Bilgileri

Mıhcı Hukuk Ankara Çalışma Ofisi Adresi:  Mustafa Kemal Mah. No: 274 Mahall Ankara C2 Blok Kat:20 D:164 Çankaya/Ankara

Ankara Avukat Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94 (Ankara ofisi için dahili 2 tuşlanmalıdır)

E-Posta Adresi : [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.) bir

Ankara Avukat Ücreti

Ankara avukat ücreti, Ankara Barosu avukatlık asgari ücret tarifesi çerçevesinde müvekkillerimiz ile Ankara avukatlarımız arasında serbest şekilde kararlaştırılır. 

Ankara Barosu, her sene güncellediği avukatlık asgari ücret tarifesinde, dava ve hukuki iş kalemleri için detaylı bir şekilde ücret listesi yayımlar. Tabii ki bunlar her dava için geçerli sabit rakamlar değildir. Çünkü her hukuki dava ve işin kapsamı birbirinden farklıdır.

Ankara avukat ücreti belirlenirken; işin ne kadar süreceği, işlemlerin çeşitliliği, sürecin zorluğu-kolaylığı, genel olarak kapsamı vb. hususlara göre Ankara Barosu tarifesinin üstünde veya altında bir ücrette anlaşılabilir.

Mıhcı Hukuk Ankara Avukatı Çalışma Prensipleri

Mıhcı Hukuk Ankara ofisi, kurumsal yapısı içerisinde belirli bir sistematik ve prensiplere göre çalışır. Şöyle izah etmek gerekirse;

 • Her işte en önce müvekkilin menfaatleri gelir,
 • Müvekkil görüşmeleri titiz ve gizlilik içinde sürdürülür,
 • Müvekkile süreç içerisinde gelişmeler gecikmeden bildirilir, 
 • Hem müvekkil açısından hem de avukat açısından şeffaflık önde tutulur,
 • Sürecin etkin ve hızlı şekilde sürdürülmesi esastır.

Bunun haricinde genel olarak Mıhcı Hukuk Ankara avukatlarının çalışma sistematiği şu şekildedir:

 • Müvekkil adayı Ankara ofisi ile iletişime geçtikten sonra yüz yüze veya isteğe bağlı olarak online görüşme için randevu oluşturulur.
 • Genel olarak durum değerlendirmesi yapılır. Aciliyet gerektiren işler için hemen gerekli önlemler alınır. Müvekkille anlaşılması halinde sözleşme imzalanır ve noterden vekaletname çıkarılır.
 • Gerekli bilgi ve evraklar müvekkilden alınır ve hukuki ön hazırlık yapılır.
 • Hukuki işin niteliğine bağlı olarak dilekçeler ve ekleri hazırlanarak süreç başlatılır. Mahkemelerin yoğun çalışıyor olmasından ötürü bir ihmal doğmaması adına dosya sürekli takip edilir, tebligatların zamanında ve doğru şekilde yapılması sağlanır.
 • Nihayetinde süreç, sonuçlanana kadar takip edilir ve müvekkiller her aşamada bilgilendirilir.
 • Hükmün kağıt üstünde kalmaması adına gerekli icra işlemleri yapılır.

Mıhcı Hukuk Bürosu’nun Ankara’da Avukatlık Hizmetleri

Mıhcı Hukuk Bürosu ekibi bünyesinde Ankara avukat çalışmaları, yukarıda da açıkladığımız üzere, çok çeşitlidir. Bunları genel olarak izah etmek gerekirse:

ANKARA CEZA AVUKATI: Aşağıda yer verdiğimiz üzere Ankara’nın çeşitli adliyelerinde; asliye ceza mahkemeleri, ağır ceza mahkemeleri, sulh ceza hakimlikleri ve Cumhuriyet başsavcılıkları bulunmaktadır.

Ankara avukat faaliyetleri kapsamında yukarıda sayılan mahkeme ve mercilerde;

 • Ceza soruşturma süreçlerinde müşteki vekilliği ve şüpheli müdafiliği,
 • Suç duyurularının yapılması, savunma dilekçelerinin hazırlanması,
 • Müvekkillerin cezaevi ziyaretleri ve buradaki haklarının korunması,
 • Tutuklama ve adli kontrol duruşmalarına katılma, tutuk inceleme duruşmalarına katılma, müvekkilin aleyhine olan kararlara itiraz ve kanun yolu süreçleri,
 • Asliye ceza ve ağır ceza duruşmalarına katılma, dosyanın aktif takibi ve gerekli savunmaların yapılması, delil sunulması

vb. süreçlerde Mıhcı Hukuk Ankara avukatları çalışmalarını sürdürür. 

ANKARA BOŞANMA AVUKATI: Ankara boşanma avukatı faaliyetleri kapsamında, Mıhcı Hukuk Ankara avukatları, boşanma davalarının yanında ayrıca boşanmaya bağlı diğer hukuki dava ve işlere de bakmaktadır. Bunlar büyük oranda Ankara adliyelerinin aile mahkemelerinde görülen işlerdir.

Ankara avukat çalışmaları içerisinde boşanma hukuku alanında şu iş ve işlemler Mıhcı Hukuk bünyesinde gerçekleşmektedir:

 • Anlaşmalı boşanma davaları için tarafların uzlaştırılması, protokol ve dilekçelerin hazırlanması, davanın açılarak karar sonrası hükmün icrasının sağlanması,
 • Çekişmeli boşanma davaları öncesinde hukuki ön hazırlık, kusur belirlemesi, delil toplanması ve dilekçelerin hazırlanması,
 • Dava açıldıktan sonra nafaka, velayet, ortak konutun kullanımı vb. konularda çeşitli tedbirlerin alınması ve icrası,
 • Dilekçeler teatisinin sağlanması, gerekli hallerde karşı davanın açılması,
 • Duruşmaların takibi, tanık dinletimi, delillerin tartışılması ve sürecin etkin şekilde takibi,
 • Boşanmada mal kaçırmanın önlenmesi adına mal paylaşımı davasının açılarak mallara tedbir konduktan sonra davanın bekletici mesele yapılması,
 • Boşanmadan sonra mal paylaşımı davasının sürdürülmesi,
 • Mehir ve ziynet alacağı davasının takibi,
 • Velayet ve kişisel ilişki davalarının takibi,
 • Ödenmeyen nafaka için icra takibi, 
 • Gerekli hallerde uzaklaştırma kararının alınması

vb. boşanma alanında Mıhcı Hukuku Ankara boşanma avukatı çalışmalarını sürdürür.

ANKARA İCRA AVUKATI: Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara avukatı çalışmaları arasında icra takibi ve alacak tahsil işlemleri önemli bir yere sahiptir. Ankara adliyelerinde çok sayıda icra dairesi bulunmaktadır. 

Bu kapsamda Ankara İcra avukatı çalışmaları;

 • İlamlı ve ilamsız icra takiplerinin başlatılması, takibin kesinleştirilmesi ve haciz işlemlerinin yapılması,
 • Gerekli hallerde icra takibine itiraz, itirazın iptali davalarının açılması ve takibi,
 • Çek-senet icra takibi sürecinin başlatılarak sürdürülmesi ve alacak tahsili,
 • Karşılıksız çek suçu, senette tahrifat vb. hallerde cezai süreçlerin takibi,
 • Banka ve maaş haczi, gayrimenkul haczi ve satışı, taşınır ve araç haczi ve satışı gibi alacak tahsiline yönelik işlemler

vb. icra işler Mıhcı Hukuk bünyesinde Ankara avukat faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilir.

ANKARA GAYRİMENKUL AVUKATI: Ankara adliyelerindeki dava ve hukuki işer arasında gayrimenkul davaları önemli bir yere sahiptir Dolayısıyla Ankara avukat çalışmaları gayrimenkul hukuku alanında yoğunlaşmaktadır.

Mıhcı Hukuk bünyesinde Ankara avukatları;

 • Taşınmaz alım – satım işlemler ve bu süreçte sözleşmelerin yapılması, satış vaadi sözleşmesi, alım, önalım, intifa vb. sözleşmelerin yapılması,
 • Ortaklığın giderilmesi, önalım vb. davaların açılması ve takibi,
 • Kiracı tahliyesi, kira bedelinin tespiti davası, kiracılık ilişkisinin tespiti davası vb. davaların sürdürülmesi,
 • Taşınmaza ihtiyati tedbir konması, ecrimisil alacağı, istihkak, elatmanın önlenmesi, haksız inşaat davaları ve paylı mülkiyetten kaynaklanan hukuki süreçler

vb. gayrimenkul hukuku alanında Ankara avukatları çalışmalarını sürdürür.

ANKARA İŞ AVUKATI: İşçi – işveren ilişkilerinden doğan davalar oldukça kapsamlıdır. Mıhcı Hukuk Ankara avukatları iş hukuku alanında gerek işçi gerekse işveren vekilliği faaliyetlerini yoğun bir şekilde gerçekleştirmektedir.

Ankara avukatı iş hukuku alanında;

 • Kıdem, ihbar, fazla mesai, yıllık izin vb. alacakların doğru ve eksiksiz şekilde hesaplanması ve arabuluculuk aşamasının gerçekleştirilmesi,
 • Arabuluculukta anlaşılmaması halinde dava açma,
 • İşe iade davası, kötüniyet tazminatı, sendikal tazminat vb. iş hukuku davalarının açılması,
 • İstifa ve işten çıkarma süreçlerinde hukuki yardım, ihtarların hukuki zeminde yapılması,
 • Dava sonucunda elde edilen hükmün icrası

vb. süreçlerde Mıhcı Hukuk Ankara avukat çalışmalarını sürdürür.

ANKARA BİLİŞİM AVUKATI: Bilişim hukuku, çok çeşitli hukuki dava ve işi kendi içerisinde barındırdığından detaylı avukatlık hizmeti gerektirir. Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara ofisinin önemli uzmanlık alanlarından biri de bilişim hukukudur. 

Mıhcı Hukuk bünyesinde Ankara bilişim avukatları;

 • Erişimin engellenmesi ve internetten içerik kaldırma,
 • Youtube’dan ve Google’dan video silme ve kaldırma,
 • Haber sitelerinden haber silme ve kaldırma ve şikayet sitelerinden şikayet silme ve kaldırma,
 • Online itibar yönetimi,
 • Bilişim suçları ile ilgili ceza soruşturma ve kovuşturmalarının takibi,
 • Ticari elektronik ileti ve KVKK uyumunun yapılması, bunlara ilişkin danışmanlık

vb. süreçlerde Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara bilişim avukatları çalışmalarını sürdürür.

ANKARA YABANCILAR AVUKATI: Yabancıların Türkiye’de oldukça yoğun bulunduğu illerden birisi de Ankara’dır. Bu kapsamda Ankara’da yabancılar avukatı ihtiyacı önem taşır.

Mıhcı Hukuk Ankara yabancılar avukatı;

 • Oturma ve çalışma izni başvuru öncesinde hukuki ön hazırlık ve başvuruların yapılması,
 • Vatandaşlık için gerekli hukuki ön hazırlık, koşulların oluşturulması ve başvuruların yapılması,
 • Yabancıları için Ankara’da şirket kurma, Yabancı şirketlerin Ankara’da şube ve temsilcilik açması,
 • Yabancıların Ankara’da banka hesabı açması, 
 • Yabancı şirket ve şahısların Ankara’da icra takipleri,
 • Deport iptali ve idari gözetim kararının iptali davaları,
 • Yabancıların Ankara’daki ceza soruşturma ve davalarının takibi

vb. süreçlerde Ankara yabancılar avukatı çalışmalarını sürdürür.

ANKARA MARKA PATENT VE FİKRİ MÜLKİYET AVUKATI: Marka patent ve fikri mülkiyet işlemleri Ankara’da oldukça yoğun bir şekilde gerçekleşmektedir. Özellikle Marka Patent Kurumu’nun Ankara’da olması bunun öncelikli nedenlerindendir.

Bu kapsamda Mıhcı Hukuk Ankara ofisi;

 • Marka, patent, coğrafi işaret vb. başvurular öncesi hukuki ön hazırlık yapılması,
 • Kuruma başvurunun yapılması ve başvuru sürecinin takibi,
 • Haksız rekabetten doğan davaların takibi, 
 • Patent ve marka ihlaline bağlı açılacak olan davaların takibi,
 • Marka patent iptali ve hükümsüzlüğü davaları,
 • Fikri mülkiyet sözleşmelerinin (lisans, eser kullanım vb.) hazırlanması, denetlenmesi, uyarlanması ve icrası 

vb. hukuki iş ve işlemleri Ankara avukatları eliyle gerçekleştirir.

ANKARA İDARE HUKUKU AVUKATI: Ankara, idari faaliyetlerin en aktif olarak gerçekleştiği ildir. Başkent olması ve idari mercilerin merkezlerinin burada yer alması bunun en temel nedenidir. Burada idare ile vatandaş arasında yahut idare ile memurlar arasında çeşitli hukuki uyuşmazlıklar çıkmaktadır.

Bu kapsamda Ankara idare hukuku avukatları;

 • Davadan önce gerekli görülmesi halinde işleme itiraz edilmesi ve davanın buna bağlı açılması yahut direkt olarak idari işlemin iptali davasının açılması,
 • İdari işlemden ötürü maddi – manevi zarar doğması halinde bu zararın karşılanması için tam yargı, davalarının açılması

vb. süreçlerde Mıhcı Hukuk bünyesinde Ankara avukatları çalışmalarını sürdürür.

ANKARA TİCARET VE ŞİRKETLER AVUKATI: Ankara, ticari anlamda şirketler ve ticari işletmeler için çok önemli illerden biridir. Mıhcı Hukuk Bürosu, Ankara avukat faaliyetleri içerisinde şirketler hukuku ayrı bir öneme sahiptir.

Bu kapsamda Ankara ticaret ve şirketler avukatları;

 • Ankara’da kurulu şirketlere ve ticari işletmelere hukuki danışmanlık,
 • Şirket sözleşmesinin hazırlanması, şirket kuruluş başvuruları ve süreç takibi,
 • Şirket birleşme ve devralmalarının gerçekleştirilmesi,
 • Şirketlerin zorunlu ve ihtiyari organlarının kurulması, toplantıların yapılması,
 • Şirketlerin hukuki dava ve diğer işlerinin takibi,
 • Şirketlerin tasfiye süreçlerinin takibi, sona ermenin hukuki zemininin oluşturulması 

vb. süreçlerde Mıhcı Hukuk bünyesinde Ankara avukat çalışmaları yapılmaktadır.

Ankara Avukatı Hakkında Sık Sorulan Sorular

Yukarıda Ankara avukat telefon numarası, Ankara avukat ücreti ve çalışma prensipleri ile faaliyet alanlarına değindik. Bu konuda sık sorulan bazı soruları yanıtlamakta da yarar vardır.

Ankara Avukat Ücreti Ne Kadardır?

Ankara avukat ücreti, müvekkil ile Ankara avukatı arasında genel olarak Ankara Barosu avukatlık ücret tarifesine bağlı kalarak belirlenir. Tabii ki burada dava konusunun kapsamı, ne kadar süreceği, işlemlerin çeşitliliği vs. tarifede yer alan ücreti artırabilir veya azaltabilir.

Ankara’da Avukatın Faaliyet Bölgesi Neresidir?

Ankara avukatı; Ankara adliyelerinde, tahkim ve hakem heyetlerinde, cezaevi ve geri gönderme merkezlerinde, tapu daireleri ve çeşitli idari merciilerde avukatlık hizmeti sunar.

Ankara’daki Adliyelerde Görülen İşlere Sadece Ankara Avukatları Mı Bakar?

Avukatlar arasında resmi olarak bir il veya alan ayrımı olmasa da, Ankara ili içerisinde görülen hukuki uyuşmazlıklara bakan avukatlara Ankara avukatı denir.

Ankara’da Hangi Adliyeler Vardır?

Ankara’da; Ankara (Sıhhiye) Adliyesi ve çeşitli bölgelerde bulunan ek binaları, Ankara İdare ve Vergi Mahkemeleri (Çankaya), Ankara Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemeleri (Çankaya), Yargıtay (İncek), Anayasa Mahkemesi (İncek),  Danıştay (İncek) mahkemeleri bulunmaktadır.

Ankara’da Hangi Cezaevleri Vardır?

Ankara’da; Sincan Cezaevi, Ankara Cezaevi, Ankara Çocuk Eğitimevi, Elmadağ, Kalecik ve Kızılcahamam cezaevleri bulunmaktadır. 

Ankara’da Tahkim ve Hakem Heyeti Var mıdır?

Ankara’da; Ankara Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi, Ankara Barosu Tahkim Merkezi, İSTAÇ Ankara Bürosu, Ankara Sanayi Odası Tahkim, Arabuluculuk ve Uzlaştırıcılık Merkezi, Ankara Ticaret Odası Arabuluculuk ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Merkezi, Tüketici Hakem Heyetleri bulunmaktadır.

Ankara’da Hangi Geri Gönderme Merkezleri Vardır?

Ankara’da Akyurt Geri Gönderme Merkezi bulunmaktadır.

Sonuç

Yukarıda Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara avukat bilgileri, iletişim bilgileri, Ankara avukat ücreti, çalışma prensipleri ve faaliyet alanlarına yer verdik.

Önemle belirtmek gerekir ki Ankara’nın aktif ve kompleks niteliği gereği Ankara’daki hukuki uyuşmazlıklar ihmal kaldırmayan ve önemle takip edilmesi gereken işlerdendir. Sürecin aktif takibi gerekir.

Bu nedenle hukuki nitelik taşıyan her iş ve işlemden önce Ankara avukatına sormak ve danışmak gerekir.