Zeytinburnu Avukat ve Hukuk Büroları

Zeytinburnu Avukat ve Hukuk Büroları

Zeytinburnu avukat ve hukuk büroları, İstanbul Zeytinburnu bölgesinde çeşitli hukuki alanlarda farklı uyuşmazlıklar, davalar, icra takipleri ve sözleşme süreçlerini yürütmektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu Zeytinburnu avukatları da bu kapsamda çeşitli alanlarda müvekkillerine Zeytinburnu bölgesinde de hukuki hizmet sağlamaktadır.

Mıhcı Hukuk Bürosu ve Faaliyet Alanları

Mıhcı Hukuk Bürosu, Avukat Mustafa Mıhcı tarafından İstanbul’da kurulmuş ve çeşitli alanlarda farklı hukuki hizmetleri yerli ve yabancı müvekkillerine sunmaktadır. Bu hukuki hizmet ve faaliyetlere temel örnekler olarak dava ve icra takibinde bulunma, sözleşme hazırlık süreçlerini yürütme ve çeşitli hukuki alanlarda danışmanlık hizmeti sağlama gibi durumlar ifade edilebilir.

Mıhcı Hukuk Bürosu, çeşitli yerlerde olduğu gibi İstanbul Zeytinburnu bölgesinde ve bu çerçevede Bakırköy Adliyesinde de hukuki faaliyetlerini sürdürmektedir. Yukarıda da belirtildiği üzere farklı hukuki alanlarda çalışmalarını sürdüren Zeytinburnu avukatı Mıhcı Hukuk Bürosu’nun temel bazı faaliyet alanlarını belirtmekte fayda vardır. Fakat ayrıca ifade etmek gerekir ki söz konusu çalışma alanları aşağıda sayılanlarla sınırlı değildir.

 • Ceza davalarının soruşturma ile kovuşturma evreleri, hükmedilen tedbirler,
 • Miras hukuku kapsamında ileri sürülebilecek talepler,
 • Yabancılar hukuku kapsamında yapılacak izin başvuruları ve davalar,
 • Gayrimenkul davaları ve çeşitli tapu işlemleri,
 • İcra ve İflas hukuku çerçevesinde söz konusu olabilecek dava ve işlemler,
 • Tüketici hukuku kapsamında gündeme gelecek istem ve davalar,
 • Gayrimenkul ve kira hukuku alanındaki sözleşme ve davalar,
 • Şirketler hukuku bünyesinde söz konusu olabilecek çeşitli davalar,
 • Boşanma avukatı ve aile hukuku çerçevesinde ileri sürülebilecek talep ve davalar,
 • İş hukuku kapsamında işçi ve işveren talepleri kaynaklı dava ve sözleşmeler,
 • Bireylerin idare ile yaşadığı hukuki problemler karşısında açılacak davalar.

Yukarıda da belirtildiği üzere Mıhcı Hukuk Bürosu faaliyet alanları bunlarla sınırlı değildir. Daha çeşitli pek çok alanda daha avukatlık hizmetlerini müvekkillerine sağlamaktadır.

Zeytinburnu Avukat İletişim Bilgileri

Zeytinburnu Avukat Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Mıhcı Hukuk Bürosu Çalışma Prensipleri

Zeytinburnu avukatı Mıhcı Hukuk Bürosu, belirli çalışma ilke ve prensipleri çerçevesinde hukuki faaliyetlerini sürdürmektedir. Hukuki süreçleri yürütmede sıkı sıkıya bağlı olunan bu prensiplerin temel bazı örnekleri ise aşağıda liste halinde sıralanmıştır.

 • Hukuki işlemler ve süreçler, mutlaka dikkat ve özen yükümlülüğü gözetilerek sorumluluk bilinciyle yürütülür.
 • Sürecin işleyişi içerisinde, müvekkil ile şeffaf bir bağlantı sağlanır.
 • Müvekkilin üstün hak ve menfaatlerinin korunması yönünde gereken hukuki adımlar atılır.
 • Süreç kapsamında edinilmiş olan bilgiler gizli kalır.

Genel prensipleri belirttikten sonra çalışma usul ve yöntemlerine de değinmekte fayda vardır. Zeytinburnu avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosunun çalışma yöntemi ve usulü, aşağıda liste halinde ifade edildiği gibi şekillenmektedir.

 • İstanbul Zeytinburnu çevresinde bulunan müvekkil adayları ile yapılan görüşmeler neticesinde uygun olan bir vakit için randevu oluşturulmaktadır.
 • Müvekkil adayı ile yapılan görüşmeler neticesinde somut olaya ilişkin önem arz eden hususlar dinlenmekte ve anlaşmaya varılması durumunda vekalet verilmesi talep edilmektedir. 
 • Aciliyet arz eden bir durum mevcutsa veya derhal yerine getirilmesi gereken hukuki işlemler varsa bunlar ivedilikle yerine getirilmektedir.
 • Müvekkilden somut olaya ilişkin uyuşmazlık, detaylarıyla dinlenip dikkatle notlar alınarak mevcut hukuki problem tespit edildikten sonra yürütülecek strateji ve atılacak adımlar belirlenmekte, bunlar müvekkille paylaşılmaktadır.
 • Belirlenen hukuki strateji çerçevesinde süreç yürütülürken her aşamada müvekkilin üstün menfaati için gerekli olan işlemler yapılmakta ve atılan adımlardan müvekkil haberdar edilmektedir.
 • Hukuki sürecin müvekkilin hak ve menfaatleri zedelenmeksizin neticelenmesi adına gereken dikkat ve özen gösterilmekte ve son aşamaya kadar süreç takip edilmektedir.

Zeytinburnu Avukat Ücreti

Zeytinburnu avukat ücreti, müvekkil ile Zeytinburnu avukatlarımız arasında İstanbul Barosu avukatlık asgari ücret tarifesi çerçevesinde serbest şekilde belirlenir.

İstanbul Barosu, her sene güncellediği tarife ile dava ve hukuki iş kalemleri için avukatlık ücret listesi yayınlar. Ancak belirtmek gerekir ki bunlar her dava için geçerli rakamlar değildir. Zira her hukuki işin kapsamı birbirinden farklıdır.

Zeytinburnu avukat ücreti belirlenirken; işin kapsamı, yapılacak işlerin çeşitliliği, sürecin zorluğu-kolaylığı, ne kadar süreceği vb. hususlar gözetilir ve duruma göre İstanbul Barosu tarifesinin üstünde veya altında bir ücrette anlaşılabilir.

İstanbul Zeytinburnu Avukatlık Hizmetleri

İstanbul Zeytinburnu avukatı olarak faaliyet göstermekte olan Mıhcı Hukuk Bürosu, pek çok farklı hukuki alanda müvekkillerine hizmet sağlamaktadır.

Aşağıda bunların başlıca çeşitlerine değinilmiştir. Fakat belirtmek gerekir ki Mıhcı Hukuk Bürosu, sayılanlar dışında diğer alanlarda da faaliyet göstermektedir.

Zeytinburnu Aile ve Boşanma Avukatı

İstanbul Zeytinburnu ilçesinde aile ve boşanma hukuku alanında çeşitli uyuşmazlıklar gündeme gelebilmektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu, bu alanda müvekkillerine avukatlık hizmeti sağlamaktadır. Aşağıda, müvekkillere bu alanda sağlanan avukatlık hizmetlerinden bazılarına yer verilmiştir.

DAVA ÖNCESİ,Dava için gerekli hukuki zeminin oluşturulması, 
Ön hazırlık ve delillerin toplanması, 
Gerekli mallara tedbir konulması,
DAVA SÜRECİNDE,Dava dilekçesinin ve eklerinin hazırlanarak davanın açılması, 
Nafaka, ortak konutun kullanımı, velayet gibi dava, süresince geçerli tedbirlerin alınması, 
Duruşmaların takibi, 
Nafaka icrası, 
Gerekli hallerde istinaf ve temyiz aşamaları, 
DAVA SONRASI,Nafaka, tazminat, velayet vb. hususlarda icra işlemlerinin yapılması, 
Mal paylaşımının sağlanması.

Zeytinburnu Ceza Avukatı

Zeytinburnu ceza avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, bölgede çeşitli avukatlık hizmetlerini müvekkillerine sağlamaktadır. Bu çerçevede yürütülen hukuki faaliyetlerden bir kısmına aşağıda yer verilmiştir.

SORUŞTURMA AŞAMASINDA,Şikayette bulunulması, 
Tutuklama ve adli kontrole itiraz, 
Cezaevi işleri, 
İfadeye katılma vb. 
KOVUŞTURMA AŞAMASINDA,Dosyaya delil eklenmesi, 
Sanık açısından etkin savunma yapılması,
Tutuklu sanıkla cezaevi görüşmeleri,
Tutukluluğa itiraz vb.
İLK DERECE YARGILAMASINDAN, SONRASI,İstinaf ve temyiz başvuruları ve sürecin takibi, 
Denetimli serbestlik takibi, 
Haksız tutuklama tazminatı süreci, 
Hak ihlali halinde AYM başvurusu, vb.

Zeytinburnu İş Hukuku Avukatı

İş hukuku alanında İstanbul Zeytinburnu bölgesinde farklı avukatlık hizmetleri Mıhcı Hukuk Bürosu avukatlarınca müvekkillerine sağlanmaktadır. İşçi ve işverenlerin üstün hak ve menfaatlerinin korunması noktasında gereken hukuki çaba gösterilmekte ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda belirtilen avukatlık hizmetleri de bu çerçevede yürütülmektedir.

DAVA ÖNCESİ,İstifanın hukuki zemine uygunluğu,
Arabuluculuk sürecinin takibi, 
Dava öncesi hukuki zemin oluşturma,
DAVANIN AÇILMASI,Dava dilekçelerinin hazırlanması, 
Dosyaya delil eklenmesi vb.
İŞÇİNİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,Kıdem, ihbar, kötüniyet, fazla mesai, işe başlatmama tazminatı vb. işçi alacakları,
İşe iade vb. davalar,
İŞVERENİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,İş sözleşmesinin hazırlanması ve uyarlanması, 
Fesih bildirimi yapılması, 
Davaların takibi vb.
SENDİKAL UYUŞMAZLIKLAR,Sendika ile işçi yahut işveren arasında doğan tüm hukuki uyuşmazlıklar.

Zeytinburnu İcra Avukatı

İstanbul Zeytinburnu bölgesinde icra hukuku alanında çeşitli uyuşmazlıklar söz konusu olabilmekte ve icra takipleri gündeme gelebilmektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu Zeytinburnu avukatı, bu çerçevede bazıları aşağıda sıralanmış olan hukuki hizmetleri müvekkillerine sağlamaktadır.

İCRA TAKİBİ,İlamlı ve ilamsız icra takiplerinin başlatılması, 
Senetle icra takibi süreci, 
Tebligatların takibi, takibin kesinleştirilmesi, 
Çeşitli  alacağın tahsili işlemleri,
HACİZ İŞLEMLERİ,Maaş, emekli ikramiyesi, gayrimenkul, araç ve banka hesap haczi vb. haciz işlemlerinin yapılarak alacağın tahsili işlemleri,
İCRA DAVALARI,İtirazın iptali, itirazın kaldırılması, 
Sıra cetveline itiraz, haczin kaldırılması,
Memur muamelesini şikayet vb. davaların açılması ve takibi.

Zeytinburnu Bilişim Avukatı

Bilişim hukuku alanında Zeytinburnu bölgesinde Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları etkin bir biçimde faaliyetlerini sürdürmektedir. Müvekkillerin menfaatleri çerçevesinde yürütülen hukuki süreçlerin verimli ilerlemesi bakımından güncel gelişmeler takip edilmektedir. Aşağıda, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere bu alanda gerçekleştirilen faaliyetlerden bazıları belirtilmiştir.

KVKK,Şirketlere KVKK eğitimi, 
KVKK uyumunun sağlanması ve güncellenmesi, 
KVKK suçları ve şikayet süreçlerinin takibi,
VERBİS kaydı,
BİLİŞİM SUÇLARI,Bilişim alanındaki suçlarla ilgili adli soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi,
ERİŞİMİN ENGELLENMESİ,İnternetten içerik kaldırma, erişimin engellenmesi, 
Google ve Youtube’dan video, haber ve içerik kaldırma, 
Şikayet sitelerinden şikayet kaldırma vs. süreçler,
ONLİNE İTİBAR YÖNETİMİ,Bilişim mevzuatının sağladığı imkanlar çerçevesinde şirket veya şahısların internet ortamındaki olumsuz imaja neden olan içeriklere yönelik hukuki süreçler.

Zeytinburnu Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı

İstanbul Zeytinburnu bölgesinde ticaret ve şirketler hukuku alanında çeşitli uyuşmazlıklar söz konusu olabilmektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu Zeytinburnu avukatı, bölgede gündem olacak ticari uyuşmazlıklar bakımından çeşitli hukuki faaliyetlerde bulunmaktadır. Aşağıda, bu faaliyetlerden bir kısmına yer verilmektedir.

DANIŞMANLIK,Şirketlere ve ticari işletmelere,
Sözlü veya yazılı, 
Sürekli veya tek seferlik, 
Çeşitli usulde danışmanlık hizmeti,
DAVA TAKİBİ,Şirketlerin ticari iş ve ilişkilerinden, işletmelerinden ve çalışanları ile arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklı davaların açılması ve takibi.

Zeytinburnu Yabancılar Avukatı

İstanbul Zeytinburnu bölgesinde yabancılar hukuku alanında Mıhcı Hukuk Bürosu, yabancı müvekkillerine çeşitli hukuki hizmetler sağlamaktadır. Bunların önemli örnekleri aşağıda belirtilmiştir fakat ifade etmek gerekir ki müvekkillere sağlanan avukatlık hizmetleri, sayılanlardan ibaret değildir.

ÇEŞİTLİ İZİNLER,Oturma, çalışma izni gibi çeşitli izinlerin alınması, 
Vatandaşlık başvurusu ve sürecin takibi,
DEPORT VE İDARİ GÖZETİM KARARLARI,Yabancılar hakkında verilen sınırdışı kararına itiraz ve dava süreci, 
İdari gözetim kararının kaldırılması,
Soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi,
ŞİRKET, GAYRİMENKUL, BANKA VB. HUKUKİ HİZMETLER,Türkiye’de şirket kurulumu veya yabancı şirketin Türkiye’de şube açma işlemleri,
Yabancıların gayrimenkul alım ve satımları,
Banka hesabı açmaları vb. hukuki işlemleri.

Zeytinburnu İdare Hukuku Avukatı

Zeytinburnu bölgesinde bireyler ile idare arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi bakımından Zeytinburnu idare avukatının hukuki faaliyet çeşitliliği önem arz etmektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu Zeytinburnu avukatı, idari uyuşmazlıklar bakımından çeşitli avukatlık hizmetlerini müvekkillerine sağlamaktadır. Bunların bir kısmına aşağıda yer verilmiştir.

İTİRAZ VE İPTAL DAVALARI,İdari işleme karşı itiraz ve iptal davasının açılması, 
Yahut direkt olarak iptal davası açarak bunun takibi, 
İTİRAZ VE TAZMİNAT DAVALARI,İdarenin fiilinden kaynaklı doğan zarardan türü idareye itiraz ve zararın tazmini talebi,
Sonrasında idareye karşı tam yargı (tazminat) davasının açılması ve takibi.

Zeytinburnu Gayrimenkul Avukatı

İstanbul Zeytinburnu bölgesinde gayrimenkul hukuku alanında gündeme gelebilecek uyuşmazlıklar için Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları çeşitli hukuki hizmetleri müvekkillerine sağlamakta ve bu yönde gereken adımları atmaktadır. Aşağıda, sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla bu yönde atılan adımlardan bazıları sıralanmıştır.

GAYRİMENKUL DAVALARI,Ortaklığın giderilmesi, 
Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası, 
Miras paylaşımı, 
Kadastro işlemleri, 
Kira ve ecrimisil davaları  vb. tapu davaları,
TAPU İŞLEMLERİ,İntifa, irtifak, geçit hakkı, kullanım hakkı, aile konutu şerhi, ipotek vb. şerhlerin konulması kaldırılması, 
Gayrimenkul alım – satımı vs. süreçler,
GAYRİMENKUL SÖZLEŞMELERİ,İpotek, kat karşılığı inşaat, gayrimenkul satış vaadi, ölünceye kadar bakma vb. sözleşmelerin hazırlanması ve tapuda işlenmesi.

Zeytinburnu Marka Patent ve Fikri Mülkiyet Avukatı

İstanbul Zeytinburnu bölgesinde marka patent ve fikri mülkiyet avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu, etkin biçimde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu alanda çalışan uzman avukatları ile hukuki süreçlere dahil olmakta ve müvekkilin üstün hak ve menfaatlerinin koruyarak süreci yürütmektedir. Bu çerçevede gösterilen hukuki faaliyetlerden bir kısmına ise aşağıda yer verilmiştir.

MARKA PATENT İŞLEMLERİ,Marka ve patent ve diğer fikri mülkiyet haklarında tescil başvuru öncesinde gerekli hukuki ön hazırlığın yapılması, 
Başvuruların yapılması, sürecin takibi, vb. işlemler,
FİKRİ MÜLKİYET DAVALARI,Haksız rekabete dayalı davalar, 
Patent ve marka hakkının ihlalinden doğan davalar, 
Marka patent iptali ve hükümsüzlüğü davaları,
MARKA PATENT SÖZLEŞMELERİ,Lisans sözleşmeleri, 
Eser kullanım hakkına ilişkin sözleşmeler vb. fikri mülkiyet sözleşmelerinin hazırlanması, 
Denetlenmesi, uyarlanması ve icrası.

Zeytinburnu Avukatları Hakkında Sık Sorulan Sorular

Mıhcı Hukuk Bürosu Zeytinburnu avukatları, uygulamada merak konusu olup sıklıkla sorulan çeşitli konuları yanıtlandırmıştır. Aşağıda söz konusu merak edilen hususlar ve cevapları yer almaktadır.

Zeytinburnu Avukat Ücreti Nasıl Belirlenir?

İstanbul Barosu tarafından tavsiye niteliğinde asgari tarife yayınlanmaktadır. Söz konusu tarife, somut durumun ve işin şartları, mahiyeti, yargılamanın olası süreci dikkate alınarak bir ücret belirlenmesi yapılmaktadır.

Zeytinburnu İlçesi Hangi Adliyeye Bağlıdır?

Zeytinburnu’nda adliye bulunmamaktadır. Yargı çevresi bakımından burada söz konusu olacak hukuki uyuşmazlıklar, Bakırköy Adliyesi bünyesindeki mahkemelerde çözümlenecektir.

Zeytinburnu’ndaki Davalara Mutlaka Zeytinburnu Avukatları mı Bakar?

Zeytinburnu bölgesinde gündem olan uyuşmazlıklara Zeytinburnu avukatı bakacaktır. Mıhcı Hukuk Bürosu, İstanbul Zeytinburnu bölgesinde de çalışmalarını sürdürmekte ve Zeytinburnu avukatları bu çerçevede söz konusu olabilecek uyuşmazlıklara bakmaktadır.

Zeytinburnu’nda Hukuki İşlem Yapılan Birimler Nerededir?

İstanbul Zeytinburnu’nda temel hukuki işlemlere konu olan idari birimler olarak Nüfus Müdürlüğü ve Tapu Müdürlüğü, İlçe Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı da Beştelsiz Mahallesinde bulunmaktadır.

Zeytinburnu Avukat ve Hukuk Bürolarında Hukuki Danışmanlık

Hukuki işlemler ve süreçler, anacak gerekli usullere uygun biçimde yürütülmesi ve doğru stratejilerle hareket edilmesi durumunda fayda sağlayabilecektir. Bu noktada da teknik ve profesyonel anlamda hukuki bilgi ile tecrübeye sahip olmak önem arz eder. Bu noktada avukatın önemi devreye girmektedir.

Bu nedenle Zeytinburnu’nda ikamet eden kişi veya şirketlerin, hukuki durumları ile ilgili İstanbul avukat ve hukuk büroları ile iletişime geçmeleri önem taşımaktadır.