Yıkım Kararına İtiraz

Yıkım Kararına İtiraz

Yıkım kararına itiraz, kararın verildiği yapının ilgilileri açısından önemli sonuçlar doğurur. Yapı hakkında yıkım kararı verilmesi ve bu karara itiraz edilmesi süreçleri önemli ayrıntılar içerir.

Yazımızda yıkım kararına itiraz nedir, yıkım kararına hangi durumlarda itiraz edebilir, yıkım kararına itiraz dilekçesi örneği nasıl olmalıdır, açılacak davanın özellikleri nelerdir gibi en çok merak edilenlere değindik. Konu hakkında bilgi sahibi olmak için yazımızı dikkatle okumanızı öneririz.

Yıkım Kararına İtiraz Nedir?

Hakkında yıkım kararı bulunan yapı maliklerinin yıkım kararını vermiş idari merciye başvurarak bu kararın kaldırılmasını talep etmelerine yıkım kararına itiraz denir. Bunun haricinde dava yolu da vardır ki ona da aşağıda değineceğiz.

Yıkım kararı kişilerin mülkiyet hakkını sınırlandıran önemli bir idari işlemdir. Bu nedenle kararın hukuka uygun bir şekilde düzenlenmiş olması önem arz eder.

İdare tarafından verilen yıkım kararında hukuka aykırılık oluşturan bir durumun mevcut olması halinde, yapı maliklerinin başvurabileceği hukuki yollar bulunmaktadır. Bunlar idari işlemin iptali için itiraz ve dava yoludur.

ÖNEMLİ: Yıkım kararı söz konusu olduğunda, itiraz-dava süreçlerinden hangisine ne zaman başvurulması gerektiği somut olayın özelliklerine göre değerlendirilmelidir. Bu nedenle yapılacak en sağlıklı şey deneyimli bir gayrimenkul avukatına danışmak olacaktır.

Yıkım Kararı Nedir, Nasıl Verilir?

Belediye encümeni tarafından imara, usule, mevzuata aykırı yapılar için en son seçenek yaptırım olarak verilen karara yıkım kararı denir. Yıkım kararı, kişinin mülkiyet hakkına getirilen önemli bir sınırlama olduğu için belediyenin kararının hukuka uygun olarak verilmiş olması oldukça önemlidir.

Yıkım kararının verilme usulüne ilişkin düzenleme 3194 sayılı İmar Kanununda bulunmaktadır. Kanun düzenlemesinde ruhsat almaksızın yapılabilecek istisnai durumlar hariç tutularak, bunun dışındaki yapılar için çeşitli zorunluluklar belirlenmiştir.

Buna göre ruhsat alınması gerektiği halde ruhsat almadan inşaatın yapılmış olması veya mevzuat ve kanuna aykırı şekilde bir yapının yapıldığının ilgili idari merciler tarafından tespit edilmesi halinde direkt olarak yıkım kararı verilmez. Yıkım kararı son seçenek olarak uygulanan bir yaptırımdır. Ancak uygulamada kimi zaman hukuka yakırı olarak direkt verilir.

Yapı Tatil (İnşaat Durdurma) Zaptı

Belediyenin ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, mevzuata, kanuna aykırı yapılan yapıları tespit etmesi halinde veya bundan haberdar olup ilgili yerde durum tespiti yapıp aykırılığın tespit etmesi halinde öncelikle yapı mühürlenerek inşaat durdurulur. Bu işlem ile birlikte yetkili kişiler tarafından düzenlenen yapı tatil zaptı ruhsata, mevzuata aykırılık oluşturan yapıya asılır.

Bu zaptın kapıya yapıştırıldığı tarihte, yapıdaki inşaatın durdurulduğuna ilişkin karar, ilgilisine tebliğ edilmiş kabul edilir. Bu zaptı gören ilgili, tebliğ tarihinden sonra idare tarafından belirlenecek sürede inşaatın durdurulmasına sebep olan aykırılıkları gidererek kararı veren yetkili merciden inşaat durdurma kararının kaldırılmasını talep edebilir. Aykırılıkların giderilerek idareye başvurulması halinde, idare konuya ilişkin kontrolleri yapar ve aksaklıkların giderildiğini tespit ederse yapıdaki mühür kaldırılır.

Mührü gören ilgili aksaklıkların giderilmesi hususunda hiçbir şey yapmazsa yapının ruhsatı varsa ruhsat iptal edilir. Yetkili idari merciler tarafından yıkım kararı verilir ve yıktırılır.

Yukarıda açıkladığımız üzere yıkım kararı son seçenek yaptırımdır. Mevzuata aykırılık oluşturan yapı için öncelikle yapı tatil zaptı düzenlenmelidir. Bu işlemin ardından yapı mühürlenir ve ilgiliye aykırılıkları gidermesi için bir süre verilir. Bu süre en çok 1 ay olabilir.

İdare yapıdaki giderilmesi gereken tüm aykırılıkları ayrıntılı bir şekilde ilgiliye bildirmekle yükümlüdür. İdare, yapı tatil zaptı düzenlemeden yıkım kararı verirse veya yapı tatil zaptında yapıdaki aykırılıkları açıkça belirtmez yani zaptını usulüne göre düzenlemezse bu işlemlerin ardından verilecek yıkım kararı hukuka aykırılık oluşturacaktır.

Yıkım Kararına Karşı İtiraz Yolu

Yıkım kararı, idari merciler tarafından verilen bir karardır. Bu nedenle yıkım kararları idari işlem olarak adlandırılabilir. Dolayısıyla idare tarafından verilen yıkım kararlarına veya yapı tatil tutanağına karşı İdari Yargılama Usulü Kanununda belirtilen usulde itiraz edilir.

İlgili kanun düzenlemesine göre, yıkım kararının verilmesinin ardından bu kararın ilgilisi olan kişiler, yıkım kararın kaldırılmasını idari makamlardan isteyebilirler. Önemle belirtmek gerekir ki yıkım kararına karşı  iptal davası açılması için öncelikli olarak itiraz yoluna başvurulması zorunlu değildir. Yani yıkım kararına karşı direkt olarak iptal davası açılması mümkündür.

Karara itiraz için idareye yapılan başvuru, yıkım kararının tebliğinden itibaren 60 günlük süre içinde yapılmalıdır. Yıkım kararı, yapı tatil zaptının yapının görünür bir yerine asılması ile tebliğ edilmiş kabul edilir.

Hukuka aykırı yıkım kararının kaldırılması için idareye yapılan başvuru üzerine idare, olumsuz yanıt verir veya 60 günlük süre içinde herhangi bir cevap vermezse kişi olumsuz kararın tebliğinden veya 60 günlük sürenin dolmasından itibaren 60 günlük süre içinde iptal davası yoluna başvurabilir.

Yıkım Kararına Karşı Dava Yolu

Yetkili idari makamlar tarafından verilen yıkım kararları yalnızca hukuka aykırılık oluşturduğunda iptal edilebilirler.  Yıkım kararının hukuka aykırı olmasına sebep olan nedenler şu şekilde sayılabilir:

  • Yıkım kararını veren idari merciin bu konuda yetkisiz olması
  • Yapı tatil tutanağı düzenlenmeden yıkım kararı verilmiş olması
  • Yapı tatil zaptının yetkili idari merci tarafından düzenlenmemesi
  • Tutanakta aykırılık oluşturan nedenlerin açıkça belirtilmemesi
  • Binanın bir kısmının aykırılık oluşturmasına karşın tamamının mühürlenmiş olması
  • Tutanakta aykırılıkların giderilmesi için ilgiliye herhangi bir süre verilmemesi

Yıkım kararının hukuka aykırı olmasına neden olan sebepler yukarıda sayılanlarla sınırlı değildir. Yıkım kararı sürecinde yapılan birçok işlemde hukuka aykırılık tespit edilebilir. Bu tespit yapılırken hukuki yardım almak yararlı olacaktır.

Yıkım kararının iptali için açılan iptal davasında görevli mahkeme İdare Mahkemeleridir. Yıkım kararının iptaline ilişkin dava , yalnızca bu kararın ilgilisi olan kişiler tarafından açılabilir. Davanın diğer tarafı ise yıkım kararını veren idari merci olacaktır.

Yıkım kararının ilgilisi tarafından açılan iptal davası üzerine mahkeme, ilgili mevzuata herhangi bir aykırılık oluşturup oluşturmadığı ve idarenin verdiği kararın hukuka aykırılık oluşturup oluşturmadığına ilişkin bir değerlendirme yapar.

Yapılan değerlendirmelerin ardından, idare tarafından verilen yıkım kararının hukuka aykırı olduğu sonucuna ulaşılırsa kararın iptaline karar verilir. Kararın hukuka uygun olduğu sonucuna ulaşılırsa iptal davası reddedilecektir. Mahkemenin verdiği red kararına karşı kanun yollarına başvurulabilir.

Önemle belirtmek gerekir ki iptal davası yalnızca yıkım kararına karşı değil, yapı tatil tutanağı sebebiyle o zaptın iptali için de açılabilir.

İptal davaları, önemli teknik ayrıntılar içerir. Yıkım kararının hukuka aykırılık oluşturan bölümünün belirlenmesi oldukça önemlidir. Bu nedenle iptal davası sürecinin en başından itibaren hukuki destek almak faydalı olacaktır.

İptal davası hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak için “İdari İşlemin İptali” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

İptal Davası Açılması Yıkım Kararını Durdurur Mu?

Yapı tatil tutanağı veya yıkım kararına itiraz edilmesi veya bunların iptali için iptal davası açılması yıkım işlemini durdurmak için yeterli değildir. İptal davasına ilişkin süreçler uzun sürebilir. Davanın devam ettiği süreçte yapının yıkılmasına engel olmak için iptal davasının yürütmeyi durdurma talebi içerir bir şekilde açılması gerekir.

Davanın bu taleple açılması halinde mahkeme talebin haklılığına ilişkin bir değerlendirme yaparak davanın sonuçlanmasına kadar yıkım işleminin durdurulmasına ilişkin bir karar verebilir. Mahkeme dava sonucunda iptal davasının reddine karar verirse bu kararın ardından yıkım gerçekleştirilebilir.

Yürütmeyi durdurma talepli açılacak davalarda hazırlanan dilekçeler oldukça önemlidir. Çünkü yürütmeyi durdurmaya ilişkin gerekçelerin neler olduğu dava dilekçesinde ayrıntılı bir şekilde açıklanmalıdır. Gerekçesiz yapılan yürütmeyi durdurma taleplerinin red ile sonuçlanması muhtemeldir.

Yürütmeyi durdurma talebi ve buna ilişkin işlemler hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak için “Yürütmenin durdurulması” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Yıkım Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği

Mevzuata aykırılık oluşturduğu gerekçesiyle hazırlanan ve yapı üzerine asılan yapı tatil tutanağına ve yıkım kararlarına itiraz edilmesi ve dava açılması süreçlerinde hazırlanan yıkım kararına itiraz dilekçesi örneği oldukça önemli ayrıntılar içerir.

Yıkım kararına itiraz dilekçesi örneği, tutanağın veya yıkım kararının hangi nedenlerle hukuka aykırılık oluşturduğu ayrıntılı bir şekilde açıklanmalıdır.

İnternet ortamında yer alan yıkım kararına itiraz dilekçesi örneği, somut durum dikkate alınmadan hazırlanan hukuki hatalar içeren dilekçelerdir. Bu dilekçeler ile başlayan itiraz ve dava süreçlerinin olumsuz neticelenmesi muhtemeldir. Bu nedenle bu süreçte avukattan yardım almak faydalı olacaktır.

Son Olarak Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yukarıda konu ile ilgili olarak yıkım kararına itiraz nedir, yıkım kararına itiraz dilekçesi örneği nasıl olmalıdır, yıkım kararına karşı dava yolunun özellikleri nelerdir gibi konu ile ilgili merak edilenleri açıkladık.

Görüldüğü üzere yıkım kararına itiraz süreci, dikkatli bir şekilde takip edilmemesi halinde büyük hak kayıplarına yol açabilir. Sürecin herhangi bir hak kaybı yaşanmaksızın sonlanması için yapılması gereken, itiraz ve dava süreçlerinde önce avukata sormaktır.