Yabancılar Avukatı ve Faaliyetleri

Yabancılar Avukatı ve Çalışma Alanları

Yabancılar avukatı ve faaliyetleri yabancı kişiler için büyük önem taşır. Türkiye’de yabancılar hukuku anlamında ciddi bir hukuki faaliyet alanı mevcuttur. Tüm bu hukuki işler büyük hassasiyet isteyen önemli konulardır.

Yazımızda genel olarak yabancılar avukatı faaliyetlerinden, yabancıların Türkiye’deki genel hukuki işlerinden ve dikkat edilmesi gereken hususlardan bahsedeceğiz. Önemi dolayısıyla dikkatli okunması gereken bir yazı olduğunu belirtelim.

Yabancılar Hukuku Nedir?

Türkiye’deki yabancıların, kişisel hukuki durumlarını, izin ve çalışma belgelerini, maddi malvarlığı durumlarını, cezai süreçleri, davalarını vs. bir çok hukuki süreci kapsayan karma hukuk dalına yabancılar hukuku denir.

Yabancılar hukuku dediğimiz zaman akla; vatandaşlık kazanma, oturma – çalışma izni alma, nüfus işleri, her türlü hukuk davaları, ceza soruşturma ve kovuşturma işlemleri, yabancı tüzel kişilerin kuruluş ve diğer işlemleri, yabancı şirketlerin Türkiye’deki faaliyetleri vs. bir çok mesele gelir.

Buna bağlı olarak yabancılar Türkiye’de 4817 sayılı Yabancıların Çalışması Hakkında Kanun, 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkametleri ve Seyahatleri Hakkında Kanunu, 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu vs. daha çok uzunca sayabileceğimiz tüm mevzuata bağlıdırlar.

ÖNEMLİ: Yabancıların hukuki işleri her zaman tek yönlü ve yüzeysel olmayabilir. Yani bir yabancı kişinin veya yabancı şirketin hukuki meselesi, mevzuatın birçok yerine temas ediyor olabilir. Çözüm üretebilmek için analitik düşünerek tüm mevzuatı gözönünde bulundurarak somut olaya özgü düşünmek gerekir. Bu nedenle yabancılar avukatı yardımı çok önemlidir.

Yabancılar Avukatı Neler Yapar?

Yabancılar hukuku avukatının faaliyet alanı oldukça geniştir. Genel olarak büromuz yabancılar hukuku kapsamında çalışan avukatlarının çalışma alanları şu şekildedir:

 • Oturma izni alma konusunda, yabancı müvekkiller için önce gerekli hukuki ön hazırlık yapılır, söz konusu başvurunun gerekçesine göre evraklar toplanır, eksik olan hukuki meseleler çözülür. Ardından oturma izni başvurusu yapılır ve süreç içerisinde etkin bir şekilde takip yapılır. Oturma izni alındıktan sonra buna ilişkin uzatma talepleri de hizmet kapsamında görülür.
 • Çalışma izni alma konusunda, gene başvuru öncesi gerekli hukuki hazırlığın yapılması, çalışılacak işyeri ile irtibat halinde olunarak evrakların toplanması ve başvurunun yapılması gibi işlemler bu kapsamdadır. Ayrıca başvurudan sonra sürecin etkin bir şekilde takibi ve olası hukuki sorunlara anında müdahale ederek problem çözümü, çalışma izni alındıktan sonra da bununla ilgili uzatma vs. işlemlerin yapılması yabancılar avukatı hizmetleri kapsamındadır.
 • Türk vatandaşlığı alma konusunda, somut olayın özelliğine bağlı olarak en uygun vatandaşlık alma yolunun tespiti, gerekli hukuki ön hazırlığın yapılması, evrakların hazırlanması ve başvuru süreci ile başvurudan sonra sürecin etkin takibi yabancılar hukuku avukatı faaliyetleri kapsamındadır.
 • Yabancının deport edilmesi ve iptali konusunda, deport tehlikesi ile karşı karşıya olan yabancının hukuki durumunun çözülmesi, hakkında deport kararı verilen kişi için hızlı bir şekilde deport iptali için dava açılması ve bu davada yürütmenin durdurulması kararı alınarak deportun olası sonuçlarının önlenmesi bu kapsamdadır. Yabancılar avukatı faaliyetleri kapsamında deport iptali önemli bir yere sahiptir ve oldukça hassas bir konudur.
 • Türkiye’de alacak tahsili konusunda, alacağın kaynağına, takibe dayanak belgenin gerekip gerekmediğine ilişkin değerlendirme yapılması, duruma göre ilamlı veya ilamsız tahsil yollarına başvurulması, mal kaçırma riskine karşı borçlunun mallarına tedbir koydurma, haciz işlemleri vs. hep yabancılar avukatının alacak tahsili konusunda yaptığı faaliyetlerdir.
 • Uluslararası alacak tahsili konusunda, borçlunun veya alacaklının bulunduğu ülkedeki çözüm ortaklarımızla irtibat halinde kalarak alacağın tahsili için gerekli takip yolunun belirlenmesi ve başlatılması, gene tedbir kararı ve haciz işlemlerinin uygulanması vs. büromuz yabancılar avukatlarının faaliyetleri kapsamında yer alır.
 • Türkiye’de şirket kuruluşu ve şube kuruluşu konusunda, şirket kurma amacına göre kurulacak şirket türünün belirlenmesi, müvekkillerin şirketlerle ilgili genel olarak bilgilendirilmesi, gerekli evraklar toplandıktan sonra ihtiyaca binaen en yarayışlı şirket türü için başvurulması vs. yabancılar avukatı faaliyeti kapsamındadır.
 • Taşıma, alım – satım, hizmet, inşaat vs. sözleşmelerin kurulması konusunda, sözleşme öncesinde müzakerelerde hukuki yardımda bulunma, ileriye dönük ihtimalleri gözönünde bulundurarak sözleşmenin hazırlanması, zaman içerisinde değişen şartlara göre bunların uyarlanması, uygulanması ve tahsilat konusunda yapılan hukuki işlemler yabancılar avukatı faaliyetlerimiz arasındadır.
 • Yabancılara banka hesabı açma konusunda, yabancının banka hesabını hangi ihtiyaç için açtığı gözetilerek gerekli evrakların toplanması, banka hesabının hukuka uygun bir şekilde açılması ve yabancı müvekkilin kullanımına uygun hale getirilmesi gene bu faaliyetler arasında yer alır.
 • Ceza soruşturma aşaması ve kovuşturma aşamasında müdafiilik hizmeti kapsamında, yabancıların ifadelerinde bulunma, tutukluluk ve adli kontrol itirazları, yargılama aşamasında gerekli etkin savunmanın yapılması bu kapsamda yer alır. Özellikle yabancılık unsuru olan cezai süreçler daha bir hassastır ve aynı hassasiyette takip edilmesi gerekir.
 • İnterpol araması kaldırma kapsamında, kişinin iade edileceği ülkede adil yargılanmayacağı, temel insan hak ve hürriyetlerinin ihlal edileceği vs. savunmaları somut zemine oturtularak interpol aramasının kaldırılması ve seyahat engeli probleminin bu şekilde sona erdirilmesi yabancılar avukatı faaliyetleri arasında yer alır.
 • Evlenme, boşanma, mal paylaşımı, velayet, evlatlık, tanıma – tenfiz işlemleri kapsamında, yabancıların Türkiye’de evlenmeleri, boşanma aşamasında boşanma için gerekli hukuki ön hazırlık sonrasında davanın açılması, tedbir kararlarının aldırılması, tebligat işlemlerinin takibi, davanın takibi, itirazların yapılması, müşterek çocuklara ilişkin velayet işlemlerinin yapılması yahut evlatlıkla ilgili hukuki işlemler faaliyetlerimiz kapsamındadır. Bununla beraber Türkiye dışında diğer ülkelerde alınan mahkeme kararlarının Türkiye’de geçerliliğini sağlamak adına tanıma – tenfiz davası açma gibi işlemler de gene yabancılar hukuku avukatlarımızın çalışma alanları arasında yer alır.
 • Miras paylaşımı konusunda, miras paylarının belirlenmesi, diğer paydaşlarla iletişime geçilerek anlaşma yolunun denenmesi, olmaması halinde dava açarak miras payının alınması, hukuka aykırı vasiyetlerin ve mirastan mal kaçırma işlemlerinin iptali, vasiyetname hazırlanması ve açılması vs. miras işlemleri yabancılara sunulan hizmetler kapsamındadır.
 • Hukuki danışmanlık hizmeti kapsamında, yukarıda saydıklarımızla ilgili veya bunlardan başka konularda yabancılara danışmanlık hizmetinin sunulması, hukuki problem doğmadan önce önleyici nitelikte danışmanlık ve hukuki problem mevcutsa bunu giderici danışmanlık hizmeti yabancılar avukatı faaliyetleri arasında yer alır.

Yabancılar Hukuku Davalarının Genel Özellikleri Nelerdir?

Yukarıda saydığımız yabancılar hukuku işlerinde genel olarak; nüfus idaresi, il göç idaresi, polis teşkilatı, geri gönderme merkezi, valilikler, adliye teşkilatı ve idare mahkemeleri ile muhatap olunur.

Bu tür yerlerde ne yazık ki yabancılarla ilgili işlemler kimi zaman baştan savma şekilde yapılmakta ve yabancıların sebepsiz yere hak kaybı yaşaması söz konusu olmaktadır. Özellikle idarenin düzenlediği evraklarda yabancılarla ilgili usuli hatalar yapıldığı görülmektedir. Bu evraklardaki küçük hukuki hatalar bile yabancının hak kaybına sebep olabilir.

Bu tür hak kayıplarının önüne geçmek adına her aşamanın sıkı takibi gerekir. Özellikle sürelerin geçirilmemesi, dilekçelerin gerekli unsurları taşıması çok önemlidir. Aksi halde bu işlemlerin ciddi sonuçları olacaktır.

Yabancılar Avukatı Önemi ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yabancıların hukuki sonuç doğuracak bir işlem yapmadan önce avukata sorması oldukça önemlidir. Çünkü hem dil farklılığı hem de kanunlara uzak olma konusunda ciddi bir tehlike söz konusudur. Avukata sormadan yapılan işlemler kısa vadede sorunun üstünü örtse de uzun vadede ciddi problemlere yol açabilir.

Yabancılar hukuku işlemleri ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir başka husus da bu konuda danışmanlık yaptığını iddia eden ve yasal olmayan firmalardır. Belirtmemiz gerekir ki Türkiye’de kanunen yabancılarla ilgili her türlü hukuki işin yapılması avukatlara has iş olarak belirlenmiştir.

Yani kanunen bu tür danışmanlık işlerini sadece avukatlar yapabilir. Ancak ne yazık ki kopyala – yapıştır metinlerle bu tür firmalar hatalı başvurular yaparak yabancılara danışmanlık vermektedir.

Böyle bir durumda yabancı kişi hak kaybına uğrar ve buna karşılık hiçbir muhatap bulamaz. Ancak hukuki işler avukat yardımı alarak takip edildiği zaman hem hak kaybı yaşama ihtimali %99 azalır, hem de aksi bir durumda yabancı kişinin resmi olarak muhatap alabileceği bir hukuk bürosu söz konusu olur.

Yukarıda da izah ettiğimiz üzere yabancıların Türkiye’deki hukuki işleri büyük oranda kopleks ve detaylıdır. Bunlara etkin çözüm üretebilmek adına yabancılar avukatları ile çalışmak ve önce avukata sormak gerekir.

Bu makale faydalı mıydı?