v-71 tahdit kodu

V-71 Tahdit Kodu

V-71 tahdit kodu, resmi makamlara adreslerini yasal süresi içinde bildirmeyen veya gerçeğe aykırı şekilde bildiren yabancılara verilen koddur. V-71 tahdit kodu, yabancının çalışma ve ikamet izninin reddini ve hatta sınır dışı edilmesini gündeme getirir. Tahdit kodunun kaldırılması için itiraz edilebilir, iptal davası açılabilir veya meşruhatlı vize alınabilir. Ayrıca, sınır dışı kararına karşı iptal davası açılarak, sınır dışı kararı da kaldırılabilmektedir.

V-71 Tahdit Kodu Nedir?

V-71 tahdit kodu, kayıtlı adresini veya ülkemizde kalacağını beyan etmiş olduğu adresini resmi makamlara yasal süresi içinde bildirmeyen veya gerçeğe aykırı şekilde bildiren kişilere konulan koddur. Bu kapsamda resmi makamlara bildirdiği adreste bulunmayanlar hakkında da V-71 kodu tesis edilir.

Yabancıların, çalışma veya ikamet izni başvurusu kabul edildiğinde, Türkiye’ye geldikten sonra 20 gün içinde nüfus müdürlüğüne adres beyanında bulunmaları gerekir. Sahte adres beyanında bulunan ya da süresi içinde adres beyanında bulunmayan yabancılara Göç İdaresi Başkanlığı tarafından V-71 tahdit kodu konulur.

V-71 tahdit kodu konulan yabancıların ikamet ve çalışma izinleri reddedilir. Eğer vize muafiyet süresi de geçmişse bu yabancıların 10 gün içinde ülkeyi terk etmeleri gerekir, aksi halde haklarında sınır dışı etme prosedürü uygulanır. İkamet izni başvurusu reddedilen yabancı Türkiye’yi, vize muafiyeti süresini aştıysa vize ihlali cezasını ödeyerek, aşmadıysa ceza olmaksızın terk ederse giriş yasağı konulmaz.

DİKKAT: Sahte adres bildiriminde bulunmanın ya da süresi içinde bildirimde bulunmamanın; ikamet veya çalışma izninin iptali dışında bir de idari para cezası yaptırımı vardır. İdari para cezasını ödemeyen yabancılara da N-97 tahdit kodu konulacağı için hakkında idari para cezası konulan yabancıların dikkatli olması ve cezayı ödemeyi aksatmamaları gerekir. 

V-71 Tahdit Kodu Neden Konulur?

V-71 tahdit kodu, çalışma ya da ikamet izni alan yabancının Nüfüs Müdürlüğüne bildirdiği adreste bulunmamasından ya da süresi içinde adres bildiriminde bulunmamasından dolayı konulur.

Yabancının, bildirdiği adreste oturup oturmadığı, kolluk tarafından yapılan soruşturma ile anlaşılır. Kolluk bu soruşturmada komşulara ve mahalle esnafına yabancıyı tanıyıp tanımadıklarını, tanımıyorlarsa bile bu civarda görüp görmediklerini sorar. Yabancının elektrik, su ve internet gibi abonelik adresleri de adreste ikamet edip etmediğinin tespitinde önemlidir. Bu aboneliklerin adresleri ile yabancının bildirdiği adresin uyuşuyor olması gerekir.

Çalışma ya da ikamet izni alan yabancıların da Türkiye’ye geldikten sonra, 20 gün içinde adres bildiriminde bulunmaları gerekir. Bu bildirim, yurt içinde ilçe nüfus müdürlüklerine, yurtdışında dış temsilciliklere, hizmet alımlarında adrese dayalı hizmet alınacak kuruma yapılır.

Yabancının geçici süreli şehir dışına çıkması için adres değişikliği yapmasına gerek yoktur. Ancak oturduğu şehri değiştirmek isteyen yabancının değişikliği mutlaka İl Göç İdaresine bildirmesi gerekmektedir.

DİKKAT: Hakkında V-71 kodu konulan yabancının, vize muafiyeti süresini aştıysa idari para cezasını ödeyerek, muafiyet süresini aşmadıysa doğrudan ülkeyi terk etmesi halinde Türkiye’ye giriş yasağı uygulanmaz.

V-71 Tahdit Kodu Nasıl Kaldırılır?

V-71 tahdit kodu, yetkili merciye yapılacak idari itiraz başvurusu ya da idare mahkemelerinde açılacak iptal davası ile kaldırılır. Ayrıca, hakkında tahdit kodu konulan yabancı, meşruhatlı vize alarak da Türkiye’ye giriş yapabilir.

Tahdit Kodu Nasıl Kaldırılır

İdari İtiraz ile Tahdit Kodu Kaldırma

Kendisine V-71 tahdit kodu konulduğu kendisine tebliğ edilen yabancı, tebliği izleyen günden itibaren 60 gün içinde, idari başvuruda bulunmalıdır. Bu itiraz Göç İdaresi Başkanlığına bir dilekçe ile yapılmalıdır. Yabancı, başvuruda adres bildiriminde bulunduğunu ve bildirdiği adreste yaşadığını ispat edecek hususlardan bahseder ve bununla ilgili delillerini sunar.

Göç İdaresi Başkanlığının 30 gün içinde karar verecektir. Eğer ki 30 gün içinde idari başvuru hakkında karar vermezse veya belirsiz bir cevap verirse bu durumlar ret kararı verdiği anlamına gelir.

Göç İdaresi Başkanlığına yapılan idari başvuru, iptal davası açma süresini durdurur. Başvurunun reddedilmesi halinde bu süre kaldığı yerden işlemeye başlar ve kalan süre içinde dava açılabilir. Örneğin, V-71 kodunun tebliğini izleyen günden itibaren 20. günde itiraz başvurusunda bulunulmuşsa, başvurunun karara bağlanmasından itibaren dava açmak için henüz 40 gün süre vardır.

İdari başvurunun reddedilmesi üzerine iptal davası açılabilir. Yani, idari başvuru yoluna başvurmadan, doğrudan iptal davasının da açılabileceği bilinmelidir. Ancak, doğrudan iptal davası açılırsa sonradan idari merciye itiraz başvurusunda bulunulamaz.

İptal Davası ile Tahdit Kodu Kaldırma

V-71 tahdit kodunun kaldırılması için iptal davası açılabilir. İptal davası açma süresi, kararın ilgiliye tebliğini izleyen günden itibaren 60 gündür. Bu dava Göç İdaresi Başkanlığına karşı açılır.

İlk olarak, Göç İdaresi Başkanlığına itiraz edilmeden, doğrudan iptal davası açılabilir. Bu durumda iptal davası, tahdit kodunun tesis edilmesi kararının kişiye tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içerisinde açılır.

İkinci olarak, Göç İdaresi Başkanlığına itiraz edildikten sonra ret kararı verildiğinde de iptal davası açılabilir. Bu durumda iptal davası açma süresi olan 60 günden, tahdit kodunun yabancıya tebliğ edilmesi ile bu karara itiraz edilmesi arasındaki süre, 60 günden düşülür.

Örneğin, tahdit kodu kişiye tebliğ edilmesini izleyen günden itibaren 10. günde itiraz edilmişse, iptal davası açmak için kişinin, ret kararının tebliğini izleyen günden itibaren 50 günü vardır.

Tahdit kodunun kaldırılması için açılacak olan iptal davasında yürütmenin durdurulması talep edilebilir. Yürütmenin durdurulması talebi kabul edilirse, tahdit kodunun meydana getireceği etkiler dava sonuna kadar durur. Bu karar, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğacak olması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması halinde verilir. Bu şartların karşılandığı dilekçede belirtilir.

Tahdit kodlarına ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı ve idare tarafından düzenlenen tüm tahdit kodlarının incelendiği “yabancı tahdit kodu ve kodun kaldırılması davası yazımızı inceleyerek daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

Meşruhatlı Vize Yoluyla Ülkeye Giriş Yapılması

V-71 tahdit kodundan dolayı hakkında yurda giriş yasağı uygulanan yabancı, meşruhatlı vize alarak ülkeye giriş yapabilir. Bu anlamda meşruhatlı vize, yabancı hakkında tahdit kodu ve yurda giriş yasağı kalkmamış olsa da ülkeye giriş izni sağlar.

Meşruhatlı vize; aile birleşim, çalışma, öğrenci, tedavi ve ticaret vizesi gibi çeşitli amaçlar ve sebepler için idare tarafından özel olarak verilen bir vize türüdür.

Meşruhatlı vize konusunun bütün detaylarıyla incelendiği, “meşruhatlı vize nedir? nasıl alınır?” yazımızı inceleyerek konu hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Sınır Dışı (Deport) Kararının Kaldırılması

Tahdit koduna açılan iptal davasının yanı sıra, sınır dışı etme işleminin kaldırılması için sınır dışı etme kararına karşı da iptal davası açmak gerekir. Sınır dışı etme kararına karşı iptal davası açma süresi, kararın tebliğinden itibaren 7 gündür. Açılacak davada yetkili ve görevli mahkeme ise, sınır dışı etme kararını veren valiliğin bulunduğu yer idare mahkemesidir.

Uygulamada sınır dışı kararlarının, dava açma süresi olan 7 günlük süre beklenmeden uygulandığı da görülür. Sınır dışı etme kararına karşı açılan iptal davası ise, sınır dışı etme kararının yürürlüğünü kendiliğinden durdurur. Bu nedenle yabancının kararı tebliğ alır almaz, mümkün olan en kısa sürede dava açmasında büyük yarar vardır.

Sınır dışı kararının iptali için açılacak olan davada, talep olarak tahdit kodunun kaldırılması da eklenebilir. Bu şekilde, davaya bakan mahkeme talebi uygun gördüğü takdirde, tahdit kodunun kaldırılması için de karar verecektir. Ancak bunun için dava dilekçesinin hukuki bir gerekçelendirme ile yazılması ve usuli işlemlerin eksiksiz yapılması gerekir. Bu anlamda alanında uzman bir yabancılar avukatına danışılması faydalı olacaktır.

Sınır dışı kararına karşı açılacak olan iptal davası hakkında, konunun tüm ayrıntıları ile incelendiği “deport kararı (sınır dışı edilme) nasıl kaldırılır?” başlıklı makalemizi inceleyerek daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

İdari Gözetim Kararına İtiraz Başvurusu

Bazı durumlarda, hakkında tahdit kodu tesis edilen yabancılar için idari gözetim kararı verilebilir. Bu durumda yabancılar, geri gönderme merkezine gönderilir. Geri gönderme merkezinde işlemleri tamamlanana kadar tedbir altında tutulurlar.

Yabancının geri gönderme merkezinden çıkarılması için, idari gözetim kararını veren valiliğin bulunduğu yer veya yabancının idari gözetim altında tutulduğu yer Sulh Ceza Hakimliğine başvurulması gerekir. Başvuru sonucunda, talep mahkemece haklı bulunursa yabancı kişi geri gönderme merkezinden çıkarılacaktır.

İdari gözetim kararına itiraz konusu hakkında daha fazla bilgi için, idari gözetim kararı konusunun tüm ayrıntılarıyla incelendiği “geri gönderme merkezinde idari gözetim kararına itiraz” isimli makalemizi inceleyebilirsiniz.

İdari Gözetim Kararına İtiraz Başvurusu

V-71 Tahdit Kodunun Kaldırılması Ne Kadar Sürer?

V-71 tahdit kodunun kaldırılması, itiraz başvurusunda ortalama 1-3 ay aralığında sürmektedir. V-71 tahdit kodunun iptali davası ise ortalama 1 yıl sürer.

V-71 Tahdit Kodu Kaldırma Avukatlık Ücret ve Masrafları

V-71 tahdit kodu kaldırma masrafları 2023 yılı için yaklaşık olarak 4000 TL‘dir.

Bu masraflar, aşağıda tablo halinde gösterilmiş olup, her yıl yeniden değerleme oranında artırılmaktadır.

Yeni Dava Açılış Posta Masrafı580 TL
Yeni Dava (Yürütmeyi Durdurma İstemli)588 TL
Başvuru Harcı269,85 TL
Karar Harcı269,85 TL
Yürütmeyi Durdurma Harcı444,60 TL
Delil Tespit Harcı 444,60 TL
İstinaf Yoluna Başvuru Harcı738 TL

Tahdit Kodunun Kaldırılmasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Tahdit kodunun kaldırılmasında yetkili ve görevli mahkeme Ankara idare mahkemeleridir. Tahdit koduna dayanılarak verilen deport kararlarının iptaline ilişkin davalarda görevli ve yetkili mahkeme ise sınır dışı kararını veren valiliğin bulunduğu ildeki idare mahkemeleridir.

Sonuç

V-71 tahdit kodu, yabancının çalışma ve ikamet izninin reddini ve hatta sınır dışı edilmesini gündeme getirmektedir. Bu durumda yabancıların, sınır dışı edilme tehlikesi ile karşılaşmadan hızlı bir şekilde dava açması gerekir. Dava açılması sürecinde ise usuli sürelere ve dava dilekçesinin hukuki gerekçelere dayanmasına, dikkat edilmelidir. Bu anlamda sürecin alanında uzman bir yabancılar avukatına danışılarak sürdürülmesi faydalı olacaktır.