Tapu iptal tescil davası dilekçe örneği

Tapu İptal Tescil Davası Dilekçe Örneği

Tapu iptal tescil davası dilekçe örneği ile tapu iptal tescil davası talebinde bulunulabilir. Tapu iptal tescil davası dilekçe örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “tapu iptal ve tescil davası” yazımızı okuyabilirsiniz.

Tapu İptal Tescil Davası Dilekçe Örneği

Aşağıdaki tapu iptal tescil davası dilekçe örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

-İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR-

…………… NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca tapu iptal ve tescil talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR: 

 1. Davalılar ile müteahhit firması arasında düzenlenen ve … Noterliği, … yevmiye numaralı, …/…/… tarihli kat karşılığı ek inşaat sözleşmesi kapsamında, müteahhit firma sorumluluk alanındaki inşaatı önemli ölçüde tamamlamıştır. Binada, detay niteliğinde sayılabilecek hususlar haricinde herhangi bir eksiklik bulunmamaktadır. Müteahhit firma, sözleşme uyarınca üzerine düşen bağımsız bölümleri satışa sunmuş ve tapularını da teslim etmiştir. Ancak, müvekkil dahil henüz tapuları verilmemiş kişiler bulunmaktadır.
 1. Kat karşılığı inşaat sözleşmesine dayanarak müvekkilim, … Noter tarafından düzenlenen … yevmiye numaralı, …/…/… tarihli Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi ile müteahhidin üzerinde kalan … numaralı bağımsız bölümü müteahhit firmadan satın almak üzere anlaşma yapmıştır.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Binanın, sözleşme şartlarına uygun olmadığı ve eksiklikler içerdiği gerekçesiyle arsa sahipleri ile müteahhit arasında anlaşmazlıklar ortaya çıkmıştır. Bu nedenle müvekkilim dahil, müteahhit firma ile Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi yapan diğer kişilere, arsa sahipleri tarafından tapu devir işlemleri engellenmektedir. Müteahhite bu yetki verilmemesi sebebiyle tapu devir işlemleri gerçekleştirilememektedir.

HUKUKİ DELİLLER: Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi, Tapu Kayıtları, Keşif, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: TBK, HMK ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda yer alan sebepler uyarınca,

 • İhtiyati tedbirin devamına dair kararın alınması talep olunmakta olup, bu talep, … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin …/… D. İş dosyasındaki karar doğrultusundadır.
 • Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi gereği, müvekkil adına satın alınan ve … İli, … İlçesi, … Semti’nde bulunan imarlı arsanın … ada, … parseldeki … numaralı bağımsız bölümünün tapuda müvekkil adına tescil edilmesi talep edilmektedir.
 • Yargılama harç ve giderleri ile vekâlet ücretinin karşı tarafa tahsili arz ve talep olunur.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

-İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR-

…………… NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Muris muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescil talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR: 

 1. Davacı ve davalı, aynı soydan gelen kardeşlerdir. Tarafların babaları ve miras bırakanları olan …’ın ölümü …/…/… tarihinden önce, malik olduğu taşınmaz, Tapu Kaydı … ili, … ilçesi, … mahallesi, … ada, … parselde bulunan … numaralı bağımsız bölümü, davacıdan habersiz bir şekilde …-TL bedelle davalıya satılmıştır. Bu satışı davacı, anneleri …’ın …/…/… tarihindeki ölümü sonrasında miras paylaşımı sürecinde öğrenmiştir.
 1. Miras bırakan …’ın davacı ve davalıdan başka … kızı daha vardır. Mirasçıları arasındaki adaletsizlik ve diğer kızları miras hakkından mahrum bırakma niyetiyle gerçekleştirilen bu devir işlemi muvazaalıdır. Çünkü satıcı konumundaki …’ın, …/…/… tarihindeki satışta taşınmaz mal satımı iradesi yoktur. Ayrıca, … yaşında olup yurt dışında emekli aylığı, 3 ev ve 2 arsa sahibidir. Miras bırakanın herhangi bir maddi sıkıntısı bulunmamaktadır.
 1. Taşınmazın tapudaki değeri düşük gösterilmiş olup gerçek değeri çok daha yüksektir. Miras bırakanın maddi zorunluluğu olmadığı gibi, düşük bir bedelle satması mantıklı değildir. Ayrıca, miras bırakanın taşınmazlarından elde ettiği gelirle yaşam standartlarında herhangi bir iyileşme veya yatırım yapılmamıştır.
 1. Miras bırakanın taşınmazlarından feragat etmesine rağmen yaşamında herhangi bir iyileşme olmamış, yapılan devir ve temliklerle mal kaçırma kastı ağır basmaktadır.
 1. Miras bırakanın bu tasarrufu ile mirasçılar arasındaki eşitlik bozulmuştur. Murisin mal kaçırma amacına yönelik bu muvazaa nedeniyle yapılan temlik geçerli değildir. Gerçekte satış değil bağışlama iradesi bulunmakta ve bu nedenle muvazaalı işlem geçerli değildir.

(Yukarıdaki beş paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Dolayısıyla, davalının taşınmazdaki tescilinin muvazaalı olduğu sabit olduğunda, haksız işgal sebebiyle davacıya miras hissesi oranında ecrimisil ödemesi gerekmektedir. Davalının tescil işleminde kötüniyetli olduğu ve dava konusu taşınmazdan elde ettiği kira geliri için geriye dönük ecrimisil talep edilmektedir. Ayrıca, olası üçüncü kişilere devir ve temlikini önlemek amacıyla ihtiyati tedbir talep edilmektedir.

HUKUKİ DELİLLER: Tapu Kayıtları, Nüfus Kaydı, Veraset İlamı, Keşif, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: TBK, HMK ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Arz ve izah olunan gerekçeler doğrultusunda,

 • Davalı adına kayıtlı olan ve … ili, … ilçesi, … mahallesi, … ada, … parselde konumlanmış mesken niteliğindeki 2 no.lu bağımsız bölüm tapusunun muvazaa sebebiyle iptali ve davacı hissesi oranında tescili için talepte bulunuyorum.
 • Taşınmazın üçüncü kişilere devrini engellemek amacıyla, dava sonuçlanana kadar tapu kaydına ihtiyati tedbir konulmasını talep ediyorum.
 • Bu tescil işlemine dayalı olarak, geçerli bir sebep olmaksızın yapılan haksız işgal nedeniyle, dava tarihinden itibaren son 5 yıl için, dava konusu taşınmazın bulunduğu yerdeki rayiç değerlere göre hesaplanacak yasal faizle birlikte davacıya miras hissesi oranında fazla olarak şimdilik …-TL ecrimisil tazminatının davalıdan tahsilini talep ediyorum.
 • Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini arz ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-3

-İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR-

…………… NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: İnanç sözleşmesinden kaynaklı tapu iptal ve tescil talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkilim ile davalı arasında akrabalık ilişkisi bulunmaktadır. Müvekkilim, pandemi (Covid-19) döneminde ekonomik sıkıntı içinde olan kardeşine destek olmak amacıyla, bankalardan kredi alabilmesi için taşınmazını teminat göstermek suretiyle … ili, … ilçesi, … ada, … pafta, … parsel numarasına kayıtlı olan mal varlığını kardeşine devretmiştir. Bu transfer sonucunda davalı kardeş, söz konusu taşınmaz üzerinde ipotek göstererek bankalardan kredi temin etmiştir.
 1. İkinci olarak, taraflar arasında düzenlenen belgeye göre, kredi ödendiğinde taşınmaz üzerindeki ipoteğin kaldırılması şartıyla, aslında müvekkilime ait olan taşınmazın davalı kardeş tarafından müvekkile devredileceği taahhüt edilmiştir. Davalı kardeş, teminat gösterdiği kredileri ödemiş ve ipoteği kaldırmış olmasına rağmen, müvekkilim tarafından devredilen taşınmazın tapu devri gerçekleştirilmemiştir. Bu nedenle, müvekkilim tarafından dava açma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Sonuç olarak, davalı kardeşin taahhüt ettiği inanç sözleşmesine rağmen tapu devrini yerine getirmemesi, müvekkilimin hukuki korunma talep etme hakkını doğurmuştur.

HUKUKİ DELİLLER: Tapu Kaydı, İnanç Sözleşmesi, Keşif, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: TBK, HMK ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda izah edilen hususlar doğrultusunda,

 • İlk olarak, taşınmazın üçüncü bir kişiye satılarak devredilmesini önlemek amacıyla, ihtiyati tedbir olarak taşınmazın tapu kaydına kısıtlama getirilmesini talep ediyoruz.
 • … ili, … ilçesi, … ada, … pafta, … parselde davalı adına kayıtlı olan taşınmazın tapu kaydının iptali için dava açıyor ve söz konusu taşınmazın davacı müvekkilim adına tapuya kayıt ve tescil edilmesini istiyoruz.
 • Yargılama giderlerinin ve vekâlet ücretinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini talep ediyor, saygılarımızı sunarız.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Tapu İptal Tescil Davası Dilekçe Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Tapu iptal tescil davası dilekçe örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Tapu iptal tescil davası dilekçe örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, tapu iptal tescil davası dilekçe örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.