Süre tutum dilekçesi örneği

Süre Tutum Dilekçesi Örneği

Süre tutum dilekçesi örneği ile süre tutum talebinde bulunulabilir. süre tutum dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “gerekçeli karar nedir? gerekçeli karar yazıldı ne demek?” yazımızı okuyabilirsiniz.

Süre Tutum Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki süre tutum dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

Dosya No:……/……..

……………………… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ’NE

Gönderilmek Üzere

…………………………….. MAHKEMESİ’NE

SÜRE TUTUM TALEBİNDE BULUNAN: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

KONU: ……… esas numaralı ………. mahkemesinin verdiği kararı istinaf talebi ve süre tutum talebi içermektedir. 

AÇIKLAMALAR: ………  Mahkemesi’nin …/…/… tarihli ve Esas: …/… sayılı kararını, …………. talepli olarak istinaf ediyoruz. Süre tutum talebimiz doğrultusunda, gerekçeli kararın yazılıp tarafımıza tebliğ edilmesinden itibaren yasal süresi içinde gerekçeli istinaf dilekçemizi sunacağız. Bu nedenle, süre tutum talebimizin kabulüne karar verilmesini talep ediyoruz.

(Bu kısımda yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen sebeplerle, ………. Mahkemesi’nin …/…/… tarihli ve Esas: …/… sayılı kararını istinaf ettiğimizi belirtmek amacıyla, gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinden itibaren yasal süresi içinde gerekçeli istinaf dilekçesini sunacağımızı ifade eden süre tutum dilekçemizi sunar, gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Dilekçe Örneği-2

Dosya No:……/……..

……………………… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ’NE

Gönderilmek Üzere

…………………………….. MAHKEMESİ’NE

SÜRE TUTUM TALEBİNDE BULUNAN: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

KONU: ……… esas numaralı ………. mahkemesinin verdiği kararı istinaf talebi ve süre tutum talebi içermektedir. 

AÇIKLAMALAR: ……………. Mahkemesi tarafından …/… Esas No ile görülen davaya ilişkin olarak karar verilmiştir. Ancak, ilgili Mahkeme Kararı yasaya aykırıdır. Gerekçeli karar tarafımıza tebliğ edildiğinde, istinaf yoluna başvurma sebeplerimizi açıklamak üzere sayın mahkemenize başvuruda bulunacağız.

(Bu kısımda yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

NETİCE-İ TALEP: …………… Mahkemesinin gerekçeli kararının tarafımıza tebliğinden sonra sunacağımız açıklamalar da göz önüne alınarak, Yerel Mahkeme kararının incelenip kaldırılmasına karar verilmesini, saygılarımızla arz ve talep ederiz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Dilekçe Örneği-3

Dosya No:……/……..

……………………… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ’NE

Gönderilmek Üzere

…………………………….. MAHKEMESİ’NE

SÜRE TUTUM TALEBİNDE BULUNAN: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

KONU: ……… esas numaralı ………. mahkemesinin verdiği kararı istinaf talebi ve süre tutum talebi içermektedir. 

AÇIKLAMALAR: 

 1. Mahkemenizin yukarıda belirtilen esas sayılı dosyasının son duruşmasında, ……………….. taleplerimizin reddine karar verilmiştir. Söz konusu kararın eksik inceleme sonucunda alındığını, dolayısıyla usul ve yasaya aykırı olduğu kanaatindeyiz.

(Bu kısımda yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Usul gereği, istinaf süresinin tefhimden itibaren başlaması nedeniyle bu süre tutum dilekçemizi mahkemenize sunma zorunluluğu doğmuştur. Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinden itibaren yasal süre içerisinde gerekçeli istinaf dilekçemizi sunacağız.

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda belirtilen sebeplerle, müvekkilimiz aleyhine verilen kararı istinaf ettiğimizi beyan eder, istinaf süresinin korunmasını sağlamak amacıyla bu süre tutum dilekçesini mahkemenize arz ediyoruz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Dilekçe Örneği-4

Dosya No:……/……..

……………………… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ’NE

Gönderilmek Üzere

…………………………….. MAHKEMESİ’NE

SÜRE TUTUM TALEBİNDE BULUNAN: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

KONU: ……… esas numaralı ………. mahkemesinin verdiği kararı istinaf talebi ve süre tutum talebi içermektedir. 

AÇIKLAMALAR:  

 1. Yukarıda Esas numarası belirtilen karar, usul ve esas açısından yasaya aykırıdır. Mahkemenizin …/…/… tarihli duruşmasında alınan kararın, daha önceki beyanlarımız doğrultusunda istinafen incelenerek kaldırılmasını talep ediyoruz.

(Bu kısımda yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Bu dilekçemizin süre tutum dilekçesi olarak kabul edilmesini talep eder, gerekçeli mahkeme kararının tarafımıza tebliğinden sonra ayrıca gerekçeli istinaf başvurumuzu sunacağımızı bildiririz. Bu nedenle, işbu süre tutum dilekçesini sunma zaruretimiz hasıl olmuştur.

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlediğimiz nedenlerle, mahkemenizin kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurduğumuzu ve gerekçeli kararın tarafımıza tebliğini beklediğimizi belirtiyoruz. Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğini müteakip, gerekçeli ek istinaf dilekçemizi sunacağımızı ifade eden bu süre tutum dilekçesinin kabulüne karar verilmesini, vekil eden adına saygılarımla arz ve talep ederiz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Süre Tutum Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Süre tutum dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Süre tutum dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, süre tutum dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.