sosyal medyadan hakaret suçu, facebook twitter

Sosyal Medyadan Hakaret Suçu

Sosyal Medyadan Hakaret Suçu Nedir?

Sosyal medya kullanımı çok yaygın olduğu için bu mecralardan hakaret suçu (TCK 125 suçu) işlemek de oldukça yaygındır. Twitter, Facebook, YouTube, İnstagram vb. sosyal medyadan hakaret edildiği zaman bu, Türk Ceza Kanunu anlamında suç teşkil eder.

Uygulamada en çok gördüğümüz; Facebook paylaşımlarında hakaret, Twitter’dan hakaret içeren tweet ve DM mesajları, İnstagram üzerinden fotoğrafa hakaret içerikli yorum yazma vb. birçok şekilde internetten hakaret suçu işlenmektedir. Bunların tamamı bakımından suç duyurusunda bulunma ve tazminat talep etme imkanı söz konusudur.

Hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu 125. – 131. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Bu maddelerde hakaret suçunun temel işleniş şekli ve cezası, nitelikli işleniş şekli ve cezası ve yargılamaya ilişkin meseleler yer almıştır. Sosyal medyadan hakaret suçu, aslında temel hakaret suçunun nitelikli halidir. Bu yazımızda sosyal medyada hakaret suçunun önemi noktalarına değineceğiz ve temel hakaret suçunun sadece ilgili kısımlarına değineceğiz.

Yazımızda sosyal medyadan hakaret suçunun cezasına, cezayı artıran ve azaltan nedenlere, davanın nasıl açılacağına, suçun unsurlarına ve mahkemenin verebileceği kararlara, sosyal medyadan hakaret nedeniyle manevi tazminata ve konunun diğer önemli ayrıntılarına değindik. Bu konuları açıklarken kanuni düzenlemelere ve uygulamada verilen mahkeme kararlarını esas aldık. Konunun önemli olmasına binaen yazımızın dikkatlice okunmasını tavsiye ediyoruz.

Sosyal Medyadan Hakaret Suçu infografik

Genel Olarak Basit Hakaret Suçu ve Nitelikli Hakaret Suçu

TCK 125 düzenlemesine göre hakaret suçu iki şekilde işlenebilir;

 • Bir kişinin onur, şeref ve saygınlığını zedeleyecek derecede o kişiye somut bir fiil isnad etmek.
 • Bir kişinin onur şeref ve saygınlığını zedeleyecek derecede o kişiye sövmek.

Eğer hakaret suçu, bir kişinin gıyabında yani arkadaşından işleniyorsa, failin cezalandırılabilmesi için 3 kişinin o hakaret olayına ihtilat etmesi yani şahit olması lazımdır. Yahut hakaretin kesin surette ispat edilebiliyor olması lazımdır. Örneğin sesli, yazılı, görüntülü ileti ile bu suç kişinin gıyabında işleniyorsa 3 kişinin tanık olması gerekmez.

Hakaret eden kişi, hakaret ettiği kişinin adını açıkça belirtmiyor ama ima ediyorsa ve bu imadan mağdurun kim olduğu açıkça anlaşılıyor ise hakaret suçu gene oluşmuş kabul edilir. Mağdura isnat edilen fiil veya sövme de üstü kapalı ifadelerle yapılmışsa ama bu ifadelerin hakaret maksatlı söylendiği açıkça anlaşılıyor ise gene hakaret suçu oluşur.

Bu bahsettiğimiz durumlar basit hakaret suçunu oluşturur. Bununla birlikte hakaret suçunun nitelikli halleri vardır. Bunlar da cezanın artırılacağı nitelikli hallerdir. Bu halleri şu şekilde sıralamamız mümkündür:

 • Kamu görevlisine yerine getirdiği veya getirmediği kamu görevi dolayısıyla hakaret edilmesi
 • Kişiye dini, siyasi, sosyal veya felsefi düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı hakaret edilmesi
 • Kişiye mensup bulunduğu dine göre kutsal kabul edilen değerlerden bahsederek hakaret edilmesi
 • Hakaretin alenen işlenmesi (Esasen sosyal medya üzerinden hakaret suçu bu fıkra uyarınca cezalandırılır. Ancak diğer nitelikli hallerin varlığı halinde cezada artırım yapılır.
 • Eğer kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı işlenen hakaret suçu söz konusu ise zincirleme suç kapsamında değerlendirme yapılır ki bu da bir nitelikli haldir.

Hakaret suçunda öngörülen cezalara aşağıda sosyal medya üzerinden işlenen hakaret suçu cezası kısmında değineceğiz. Genel olarak hakaret suçu ve nitelikli halleri bu şekildedir. Biz sosyal medya üzerinden işlenen hakaret suçunun özellikleri ile devam ediyoruz. Genel olarak hakaret suçu ile ilgili bilgi edinmek için ‘Hakaret Suçu’ başlıklı yazımıza bakabilirsiniz.

Sosyal Medyadan Hakaret Suçu Cezası

Hakaret suçu için öngörülen temel ceza TCK 125’e göre, 3 ay ile 2 yıl arasında değişen hapis cezası veya bunun yerine adli para cezasıdır. Ancak sosyal medya üzerinden işlenen hakaret suçunda cezayı artırıcı hal söz konusudur. Buna göre TCK 125/3 hükmüne göre hakaret suçunun alenen işlenmesi durumunda temel cezada ⅙ oranında artırım yapılır. Yani sonuç olarak sosyal medya hakaret cezası 3,5 ay ile 28 ay arasında değişecektir. Tabi bunun yerine gene ⅙ oranında artırılmış adli para cezasına da hükmedilebilir.

Hakaret suçunda adli para cezası ile ilgili önemli ayrıntılara aşağıda değineceğiz. Ancak belirtmemiz gerekir ki burada bahsettiğimiz cezalar, suçun en yalın halidir. Yani sosyal medya hakaret cezasına aşağıda bahsettiğimiz durumlar ceza miktarını artırıcı veya azaltıcı  etkide bulunabilir. Hatta bazı durumlarda hiç ceza verilmeyebilir. Şimdi önce cezayı artıran hallere ardından cezayı azaltan ve kaldıran hallere değineceğiz.

Cezayı Artıran Haller

Hakaret suçunda cezayı artıran haller TCK 125/3 hükmünde yer alır. Sosyal medyadan hakaret suçu da esasen bu hallerden biridir. Ancak bu fıkrada yer alan cezayı artırıcı diğer haller, sosyal medya üzerinden hakaret suçu için de söz konusu ise sosyal medya hakaret cezası da artırılır. Bu halleri ve öngörülen cezaları şu şekilde sıralamamız mümkündür:

 • Sosyal medya üzerinden bir kamu görevlisine karşı görevinden ötürü hakaret edilirse verilecek olan ceza 1 yıl 2 ayın altında olamaz.
 • Sosyal medya üzerinden bir kişiye karşı; dini, siyasi, sosyal veya felsefi düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı hakaret edilmesi durumunda verilecek olan ceza 1 yıl 2 ayın altında olamaz.
 • Sosyal medya üzerinden bir kişiye karşı mensubu olduğu dinin değerlerinden bahsederek hakaret edilmesi durumunda verilecek olan ceza 1 yıl 2 ayın altında olamaz.

Bu saydığımız nitelikli haller suçun temel şeklinde 1 yılın altında ceza verilmemesine neden olurken suçun alenen işlenmesi de ⅙ oranında artırılmasına neden olur. Dolayısıyla 1 yıl 2 aylık hapis cezası, alt sınır olarak karşımıza çıkar. Yani 3,5 aylık alt sınır en az 1 yıl 2 aya çıkar.

 • Eğer bir kurula yerine getirdiği kamu görevi dolayısıyla sosyal medya üzerinden hakaret edilmişse zincirleme suç hükümleri uygulanacağı için verilecek olan ceza ¼ ile ¾’ü arasında artırılır. Yani tek suç varmış gibi kabul edilir ancak ceza 1 yıl 7 ay ile 4 yıl arasında değişecektir

Görüldüğü üzere hakaret gibi basit bir suç, kimi durumda (hatta çoğu durumda) çok ciddi bir hal alabilmektedir. Dolayısıyla süreci en başından itibaren tecrübeli bir ceza avukatı ile birlikte takip edilmesinde yarar vardır.

Cezayı Azaltan veya Kaldıran Haller

Yukarıda sosyal medya hakaret cezasını artıran durumlardan bahsettik. Bunun yanında cezayı azaltan veya ceza verilmemesini gerektiren hallerin olduğunu da söylememiz gerekir. Bunlar TCK 125 ve devamında yer alan hakaret hükümlerinde yer almıştır. Bu halleri şu şekilde sıralamamız mümkündür:

 • Kişiye yöneltilen hakaret niteliğindeki isnadın ispat edilmesi durumunda ceza verilmez. 

Sosyal medyadan hakaret suçunun kişiye sövmek veya bir fiil isnat etmek şeklinde iki türlü işlenebileceğine yukarıda değinmiştik. İşte kişiye sosyal medya üzerinden rencide edici bir isnatta bulunulması ve bunun mahkeme önünde ispat edilmesi ile artık sosyal medya hakaret suçu söz konusu olmaz. Burada isnat edilen rencide edici fiil suç teşkil ediyor olmalıdır.

Örneğin bir kişiye “rüşvetçi” denilse ve ardından kamu davasında bu kişinin rüşvet suçu işlediği ortaya çıkarsa ve bu kişi hakkında rüşvet almak veya vermek suçundan mahkumiyet hükmü kurulur ve bu karar kesinleşirse, en başta ‘rüşvetçi’ diyerek hakaret eden kişi ceza almaz.

Ancak bir kişi hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararının ardından faile o suç ile ilgili rencide edecek şekilde sosyal medyadan isnatta bulunulması sosyal medya hakaret suçunu oluşturur. Sonuç olarak  rüşvetten ceza almış bir kişiye ‘sen rüşvetçinin tekisin’ gibi bir hakarette bulunulursa sosyal medya hakaret cezasına hükmedilir.

 • Haksız bir fiile karşı hakaret eden failin cezasında indirim yapılır veya hiç ceza verilmez. 

Türk Ceza Kanunu genel hükümler düzenlemelerine göre haksız tahrik halinde suç işleyen kişinin cezası indirilir. Ancak sosyal medya üzerinden hakaret suçu için özel bir haksız tahrik kuralı söz konusudur. Buna göre cezada indirim yapılabileceği gibi hiç ceza verilmeyebilir de.

Burada internetten hakaret eden kişiye karşı bu hakarete yol açan haksız bir fiil işlenmiş olmalıdır. Bu haksız fiilin suç olması gerekmez. Suç teşkil etmeyen bir haksız fiil ile de bu indirim sebebi söz konusu olabilir. Karşılıklı hakaret durumu TCK 129/3’de ayrı bir indirim nedeni olarak yer aldığı için buradaki haksız fiilin hakaret olmaması gerekir.

 • Karşılıklı hakaret söz konusu olduğunda cezada indirim yapılabileceği gibi ceza vermekten vazgeçilebilir de.

Sosyal medyadan karşılıklı hakaret durumu haksız tahrikten farklı olarak ayrıca düzenlenmiştir. Buna bağlı olarak sosyal medyadan karşılıklı hakaret de bir haksız tahrik şekli sayılamaz. İnternet üzerinden karşılıklı olarak birbirine hakaret eden kişilerin bu hakaretleri birbirlerinin fiilleri ile o an nedensel olarak birbiri ile bağlantılı ise bu durum mahkeme tarafından değerlendirilir ve sosyal medya hakaret cezası ⅓’üne kadar indrilebilebilir veya hiç ceza verilmez.

Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı, akıl zayıflığı, kasten yaralamaya tepki vb. genel hükümlerde yer alan indirim nedenleri, sosyal medya üzerinden hakaret suçunun niteliğine uygun düşmediği için uygulama alanı bulamaz.

İfade Özgürlüğü, Basın Hürriyeti ve Sosyal Medyadan Hakaret Suçu Arasındaki Denge

Basın kuruluşları, meslekleri gereği paylaşımlarını aleni yaparlar. Dolayısıyla paylaşımları alenidir. Yukarıda internetten hakaret suçu ile ilgili belirttiğimiz hususları basın kuruluşları dahi işlemiş olsa hakaret suçu oluşacaktır.

Türkiye’de yüksek mahkeme olan Yargıtay, basının haber yapma ve kamuyu bilgilendirme özgürlüğünün ne zaman hakaret suçu teşkil edip ne zaman etmeyeceği konusunda bazı kararlar vermiştir. Buna göre basında yer alan haberin sosyal medyadan hakaret suçunu oluşturmaması için;

 • Kamuyu bilgilendirme amacı taşıyor olması gerekir. Sosyal medyadan yapılan paylaşımın ifade ve paylaşma şeklinden bilgilendirme değil de hakaret maksadı taşıdığı anlaşılıyorsa ilgili paylaşımı yapan basın kuruluşu ve sorumluları hakkında internetten hakaret suçu oluşmuştur.
 • Sosyal medya paylaşımında yer alan bilgi ve haberlerin gerçek ve güncel olması gerekir.
 • Söz konusu sosyal medya paylaşımının yapılmasında ve paylaşma şeklinde kamunun ilgi ve yararının olması gerekir.
 • İnternette yer alan olay veya eleştiri ile olay arasında fikri bir bağlantının varlığı gereklidir.

Bu şartların yerine getirilmemiş olması durumunda ister gazete haberi olsun ister köşe yazısı olsun ister sosyal medya paylaşımı olsun internetten hakaret suçu işlenmiş sayılır.

İfade özgürlüğü de kişiler için sınırsız bir hak değildir. Yani hakaret etme hakkını ifade özgürlü adı altında kimse elde edemez. Ama bir kişi hakkındaki her türlü olumsuz ifadeler ve eleştiriler de hakaret kapsamına girmez.

Burada ilgili internet paylaşımının ifade özgürlüğü kapsamında mı yapıldığı yoksa hakaret mi olduğu değerlendirmesini mahkeme yapar. Bunu belirlemek adına matematiksel kıstaslar yoktur.

Sosyal Medyada Hakaret Davası Nasıl Açılır?

Türkiye’de ceza davalarını kişiler açmaz. İlgili suç tipi şikayete bağlı ise, şikayet hakkı bulunanlar kolluk birimlerine veya savcılıklara şikayette bulunur. Yahut suç şikayete bağlı değilse resen kavuşturulur ve mağdurun yapacağı bildirim ihbar italiğinde olur.

Şikayeti almaya yetkili istisnai başka makamlar olsa da en yaygın şekilde polis ve savcılıklar şikayet almaktadır. Şikayet veya ihbar üzerine savcılık soruşturma başlatır ve soruşturma sonunda yargılamaya değer deliller elde ederse iddianame hazırlayarak mahkemeye gönderir ve iddianamenin kabulü ile dava açılmış olur.

Ancak savcı yargılamaya yeter bir şüpheye rastlamaz ise kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vererek dava açmaz. Sosyal medya hakaret davası için de bu esaslara göre hareket edilir.

İnternetten Hakaret Suçu Nasıl İspatlanır?

Sosyal medyadan hakaret suçu, basit hakaret suçuna göre daha kolay ispatlanır. Çünkü paylaşım internetten yapılmıştır. Bir bilişim avukatı bu konudaki gerekli delilleri kolayca tespit edebilir veya tespit ettirebilir.

İnternetten hakaret ile karşılaşan mağdur kişi, hakaret paylaşımı ile ilgili ekran görüntüsü almalıdır. Gerekirse ekran video kaydı yapmalıdır. Ancak bunun mahkeme nezdinde kesin delili için e-tespit yapılmalıdır. Bu konu teknik bir konu olması nedeni ile mutlaka bir bilişim avukatı ile çalışılmalıdır.

Paylaşımın yapıldığı profilden kişinin kimliğini tespite yarayacak bütün bilgileri çıkarmalıdır. Yer sağlayıcı ile iletişime geçilerek IP bilgisi istenebilir veya bu mahkemeden talep edilebilir. Buna benzer birçok ispat aracı kullanılabilmektedir. Her somut olay için hangi ispat araçlarının işe yarar olduğu konusunda ayrı ayrı değerlendirme yapılmalıdır.

Belirtmemiz gerekir ki hatalı bir delil aracı ile süreç başlatılıp da kişinin bundan haberi olması ile birlikte işe yarar olup kaydedilmeyen bilgilerin silinmesi ihtimali yüksektir. Bu nedenle bu sürecin en başından beri bilişim konularında tecrübeli bir ceza avukatının yardımı alınmalıdır.

Aynı şekilde eğer deliller usulüne uygun toplanmamışsa, sosyal medyadan hakaret eden bir kişi de mahkemede duruma uygun savunmasını yaparak davayı ret ettirmesi mümkündür. Bu konuda da yine bir avukatla çalışılması en doğru karar olacaktır. Zira ceza davasını mağdur kazanırsa, yukarıda belirtilen cezaların yanı sıra bir de manevi tazminat sorumluluğu ortaya çıkacaktır.

İnternetten Hakarette Şikayet, Zamanaşımı ve Şikayetten Vazgeçme

Sosyal medyadan hakaret suçu takibi şikayete bağlı olan suçlardandır. Yani mağdurun şikayet etmesi ile süreç başlar. Burada 6 aylık şikayet süresi söz konusudur. 6 aylık süre internetten hakaret edilmesi ile birlikte başlamaz. İnternetten hakaret edildiğinin ve kimin hakaret ettiğinin öğrenilmesinden itibaren 6 aylık şikayet süresi başlar.

Yukarıda bahsettiğimiz şekilde takibi şikayete bağlı olan suçlarda şikayetten vazgeçme mümkündür. İnternetten hakaret suçunda mağdur eğer soruşturma aşamasında şikayetten vazgeçerse savcı kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verir ve kovuşturmaya geçilmez.

Mağdur eğer kovuşturma aşamasında yani mahkeme sürecinde şikayetten vazgeçerse dava düşer. Eğer dava zaten sonuçlanmak üzere ise ve failin beraat alma ihtimali kuvvetli ise bu sefer şikayetten vazgeçme, mağdurun onayı olmaksızın, sonuç doğurmaz.

Sosyal Medyadan Hakaret Suçunda Uzlaşma

Takibi şikayete bağlı olan suçlar, dolayısıyla internetten hakaret suçu, uzlaşmaya tabi suçlar arasında yer alır. Buna göre soruşturma sürerken dava aşamasına geçmeden önce adliye eliyle mağdur ile fail ön görüşme yapar. Bu ön görüşme olumlu sonuçlanırsa yargılamaya geçilmez ve süreç ‘kovuşturmaya yer olmadığına dair karar’ ile sona erer. Eğer bu görüşmeler olumsuz sonuçlanır veya taraflardan biri görüşmelere katılmazsa yargılamaya geçilir. İnternetten hakaret suçunda uzlaşma görüşmeleri yapılır.

Cezanın Ertelenmesi ve HAGB

Eğer mahkemenin vereceği ceza hükmü 2 yılın altında ise ve fail daha önceden kasıtlı bir suç işlememişse hakim hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya cezanın ertelenmesi kararlarından birini verebilir. Hakimin bu kararı verebilmesi için fail hakkında denetim süresi içinde bir daha suç işlemeyeceğine dair kanaat oluşması gerekir.

Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verirse kişi hapis yatmaz. 5 yıl boyunca denetime tabi tutulur. Yani cezaevine girmez serbesttir. İstediğin yapabilir ama 5 yıl içinde kasıtlı bir suç işlerse hem internetten hakaret cezası hem de yeni işlediği suçun cezası birlikte infaz edilir. Eğer cezanın ertelenmesi kararı verilirse bu denetim süresi 1 ile 3 yıl arasında değişir ve kişiden gene bu süre içinde kasıtlı suç işlememesi istenir. Her iki karar için de bu süreler boyunca kişiye belirli yükümlülükler yüklenebilir. Örneğin belirli bir kamu görevinde bulunma gibi. Ama bu yükümlülüklere hükmetmek zorunlu değildir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilirse ve denetim süresi problemsiz olarak tamamlanırsa kişi sanki internetten hakaret suçunu ‘hiç işlememiş’ gibi sonuç doğar. Eğer cezanın ertelenmesi kararı verilirse kişi hakkında verilen sosyal medya hakaret cezası ‘infaz edilmiş’ gibi sonuç doğar.

Sosyal Medya Üzerinden Hakarette Adli Para Cezası

Bir hapis cezasının adli para cezasına çevrilebilmesi için 1 yılın altında bir hüküm olması gerekir ve o suçla ilgili kanuni düzenlemede alternatif olarak adli para cezası öngörülmemiş olması gerekir. Sosyal medya hakaret cezası kimi durumlarda 1 yılın altında kalabilse de kanuni düzenlemede hapis cezası veya adli para cezası denilerek alternatif olarak adli para cezasından bahsedilmiştir. Dolayısıyla mahkeme hapis cezasına hükmederse bunu adli para cezasına çeviremez. Ancak direkt olarak adli para cezasına hükmedebilir.

Sosyal Medya Yoluyla Hakaret Suçunda Manevi Tazminat

Manevi tazminat, kişinin onur ve şerefine, manevi duygularına zarar verilmesi durumunda o zararın tazmini için alınan bir miktardır. İnternetten hakaret suçunda, suç alenen işlendiği için manevi tazminat miktarı daha fazla olacaktır. Uygulamada çoğu zaman hakaret manevi tazminat gerektirir. Ancak bunun için ayrı bir hakaret manevi tazminat davası açmak gerekir.

Sosyal Medyadan Atatürk’e Hakaret, Cumhurbaşkanı’na Hakaret ve Kişinin Hatırasına Hakaret

Bu saydığımız suçlar temel hakaret suçundan ayrı yerlerde düzenlenmiştir. Yani hakaret suçu düzenlemesinden farklı hükümlere tabidir. Bununla ilgili şu tablomuza bakabilirsiniz:

Tablo 1: Hakareti Konu Edinen Diğer Suçlar

 Nedir?Kanuni Dayanağı Nedir?Cezası Nedir?
Kişinin Hatırasına HakaretÖlen kişinin arkasından hakaret edilmesini ifade ederTürk Ceza Kanunu madde 1303 ay ile 2 yıl arasında değişen hapis cezası
Cumhurbaşkanına HakaretMevcut Cumhurbaşkanına hakaret edilmesini ifade ederTürk Ceza Kanunu madde 2991 yıl ile 4 yıl arasında değişen hapis cezası
Atatürk’e HakaretAtatürk’e hakaret edilmesini ifade eder5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun1 yıl ile 5 yıl arasında değişen hapis cezası

Bu suçlarda sosyal medyadan oldukça yaygın şekilde izlenebilmektedir. Bu suçların alenen işlenmesi de ayrıca cezayı artırıcı nitelikli haldir. İnternet üzerinden bu suçlar işlendiği zaman ceza artırılır.

Örneğin Cumhurbaşkanına hakaret suçu internetten işlendiği zaman cezası ⅙ oranında artırılır ve 14 ay ile 56 ay arasında değişen hapis cezası olur. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için ‘Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu’ başlıklı yazımıza bakabilirsiniz.

Sosyal Medyadan Hakaret ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Yukarıda sosyal medyadan hakaret suçu ile ilgili temel kanuni düzenlemelerden ve uygulamadaki işleyişten bahsettik. Sosyal medyadan hakaret olayı çok yaşanan ve sıkça yargılamaya konu olan bir hadise olduğu için bu konuda bazı sorular sıklıkla sorulmaktadır. Bu nedenle bu sorulara cevapları ile birlikte yer veriyoruz.

Sosyal Medyadan Hakaret Nedir?

Sosyal medya platformları üzerinden kişinin şerefini, onurunu veya haysiyetini zedeleycek ithamlarda bulunulması, küfür edilmesi, fotoğrafının, bir gönderisinin altına bu tarz yorumlarda bulunulması, direkt mesaj veya tweet yoluyla bunların gerçekleştirilmesi olayına sosyal medyadan hakaret denir.

Sosyal Medyadan Hakaret Edilmesi Halinde Verilecek Ceza Nedir?

Hakaret suçunun temel cezası 3 ay- 2 yıldır. Ancak sosyal medya herkesin erişebileceği ve ithamları herkesin görebileceği bir platform olduğundan suç alenen işlenmiş sayılır ve sosyal medyadan hakaret cezası temel cezaya ⅙ oranında ekleme yapılarak verilir. 

Sosyal Medyadan Hakaret Edilen Kişi Kamu Görevlisi ise Verilecek Ceza Değişir Mi?

Sosyal medyadan hakaret suçu mağdurunun kamu görevlisi olması durumunda verilecek olan cezanın altı sınırı 1 yılın altında olamaz.

Sosyal Medyadan Atılan Tweette Mağdurun Adı Yer Almıyorsa Ceza Verilir Mi?

Mağdurun adı verilmeden üstü kapalı olarak hakaret edilmiş olsa bile eğer hakaretin muhatabının kim olduğu açıkça anlaşılabiliyorsa tıpkı isim verilmiş gibi cezaya hükmedilir.

Sosyal Medya Üzerinden Yapılan Hakaret Doğru İse Ceza Verilir Mi?

Hakaretin içeriğindeki isnadın doğru olması halinde hakaret mağduru hakkında isnad edilen konu için cezaya hükmedilmişse, isnat ispatlanmış kabul edilerek hakaret eden kişiye ceza verilmez. Ancak kişiye ceza aldığı bir konudan dolayı isnadda bulunulursa bu halde sosyal medyadan hakaret suçu işlenmiş kabul edilir.

Sosyal Medyadan Hakaret Karşılıklı Yapılmışsa Ceza Verilir Mi?

Taraflar biribirlerine karşılıklı olarak hakaret etmişse ⅓’üne kadar ceza indirilebilir veya hiç ceza verilmeyedebilir.

Sosyal Medyadan Hakaret Suçunda Şikayet Gerekir Mi?

Bu suç şikayete tabi olmakla birlikte hakaretin öğrenildiği tarihten itibaren 6 ay içinde şikayet gerçekleştirilmelidir. Kamu görevlisine görevinden dolayı hakarette şikayet süresi bulunmaz.

Sosyal Medyadan Hakaret Suçunda Uzlaşma Mümkün Müdür?

Dava aşamasına geçmeden önce tarafların uzlaşması mümkündür. Uzlaşma burada dava şartıdır.

Sosyal Medyadan Hakaretin Cezası Adli Para Cezasına Çevrilebilir Mi?

Sosyal medyadan hakaret suçunda verilen hapis cezası adli para cezasına çevrilemez ancak doğrudan hapis cezası yerine adli para cezasına hükmolunabilir.

Ceza Avukatı Desteği

Yazımızda sosyal medyadan hakaret suçunun önemli ve bu süreçte karşılaşılaşılabilecek meselelere değindik. Belirtmemiz gerekir ki ceza yargılaması, her zaman aynı şeylerle karşılaşılan bir süreç değildir. Şuradan bir devlet dairesindeki sıradan ve rutin bir başvuru gibi değildir. Neredeyse her başvuruda farklı meseleler söz konusu olur. Bu nedenle her somut olaya hızlı ve etkin şekilde yasal mevzuata uygun savunmalar geliştirebilmek gerekir. Bunun bir ceza avukatı yardımı olmaksızın yapılması mümkün değildir.

Avukat Desteği almadan yapılan işlemler ya hatalı ya da ihmali işlemlerle dolu olduğu için çoğu zaman istenmeyen sonuçlar doğar. Ayrıca konumuz internetten hakaret olduğu için bilişim konularını da kapsar. Dolayısıyla bu süreçte yapılması gereken en önemli şey bilişim alanında deneyim sahibi bir avukatın yardımına başvurmaktır.