Şile Avukat ve Hukuk Büroları

Şile Avukat ve Hukuk Büroları

Şile avukat ve hukuk büroları, İstanbul Şile bölgesinde çeşitli hukuki alanlarda farklı uyuşmazlıklar, davalar, icra takipleri ve sözleşme süreçlerini yürütmektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu, bu kapsamda hukukun çeşitli alanlarında müvekkillerine Şile bölgesinde de hukuki hizmet sağlamaktadır.

Mıhcı Hukuk Bürosu ve Faaliyet Alanları

Mıhcı Hukuk Bürosu, Avukat Mustafa Mıhcı tarafından İstanbul’da kurulmuş ve çeşitli alanlarda farklı hukuki hizmetleri yerli ve yabancı müvekkillerine sunmaktadır. Bu hukuki hizmet ve faaliyetlere temel örnekler olarak dava ve icra takibinde bulunma, sözleşme hazırlık süreçlerini yürütme ve çeşitli hukuki alanlarda danışmanlık hizmeti sağlama gibi durumlar ifade edilebilir.

Yukarıda da belirtildiği üzere farklı hukuki alanlarda çalışmalarını sürdüren Şile avukatı Mıhcı Hukuk Bürosunun temel bazı faaliyet alanlarını belirtmekte fayda vardır. Fakat ayrıca ifade etmek gerekir ki söz konusu çalışma alanları aşağıda alanlarla sınırlı değildir.

 • Ceza davalarının soruşturma ile kovuşturma evreleri, hükmedilen tedbirler,
 • Miras hukuku kapsamında ileri sürülebilecek talepler,
 • Yabancılar hukuku kapsamında yapılacak izin başvuruları ve davalar,
 • Gayrimenkul davaları ve tapu işlemleri,
 • İcra ve İflas hukuku çerçevesinde söz konusu olabilecek dava ve işlemler,
 • Tüketici hukuku kapsamında gündeme gelecek istem ve davalar,
 • Gayrimenkul ve kira hukuku alanındaki sözleşme ve davalar,
 • Şirketler hukuku bünyesinde söz konusu olabilecek çeşitli davalar,
 • Boşanma avukatı ve aile hukuku çerçevesinde ileri sürülebilecek talep ve davalar,
 • İş hukuku kapsamında işçi ve işveren talepleri kaynaklı dava ve sözleşmeler,
 • Bireylerin idare ile yaşadığı hukuki problemler karşısında açılacak davalar.

Şile Avukat İletişim Bilgileri

Şile Avukat Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Mıhcı Hukuk Bürosu Çalışma Prensipleri

İstanbul Şile bölgesinde de hukuki faaliyet gösteren Mıhcı Hukuk Bürosu, temel birtakım çalışma ilke ve prensipleri çerçevesinde avukatlık hizmetlerini yürütmektedir. Bu ilke ve prensipler, her türlü hukuki faaliyet için söz konusu olan temel yaklaşım biçimlerini ifade eder. Söz konusu ilke ve prensipleri belirtmekte fayda vardır.

 • Hukuki sürecin akışında mutlaka dikkat ve özen yükümlülüğü çerçevesinde faaliyet gösterilir.
 • Müvekkilin üstün hak ve menfaatleri hukuken müdafaa edilir.
 • Hukuki süreç, müvekkile karşı şeffaf biçimde yürütülür ve müvekkil, sürece ilişkin tüm gelişmelerden haberdar edilir.
 • Müvekkil ile yürütülecek süreç içerisinde edinilen bilgiler gizli kalır.
 • Meslek etik ilkeleri çerçevesinde hukuki süreç ilerletilir.

Şile avukatı Mıhcı Hukuk Bürosunun temel prensiplerini belirttikten sonra çalışma usul ve yöntemine de değinmekte fayda vardır. Aşağıda sıralama suretiyle belirtilen her aşama üzerinde süreç içerisinde titizlikle durulmaktadır.

 • İstanbul Şile çevresinde bulunan müvekkil adayları ile yapılan görüşmeler çerçevesinde uygun olan bir vakit için randevu oluşturulur.
 • Müvekkil adayı ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde, uyuşmazlığa ilişkin önem arz eden hususlar dinlenir ve anlaşmaya varılması halinde vekalet verilmesi talep edilir. 
 • Aciliyet arz eden bir durum söz konusu olursa yahut derhal yerine getirilmesi gereken hukuki işlemler varsa bunlar da ivedilikle yerine getirilir.
 • Müvekkilden somut uyuşmazlığa ilişkin detaylar dinlenerek dikkatle notlar alınır,  mevcut hukuki problemin tespit edilmesinin ardından yürütülecek strateji ve atılacak adımlar belirlenip bunlar müvekkille paylaşır.
 • Kararlaştırılan hukuki strateji çerçevesinde süreç yürütülürken her aşamada müvekkilin üstün menfaati için gerekli olan işlemler yapılmakta ve süreç içinde atılan adımlardan müvekkil haberdar edilmektedir.
 • Hukuki sürecin müvekkilin hak ve menfaatleri zedelenmeksizin neticelenmesi için gereken dikkat ve özen gösterilmekte ve son aşamaya kadar süreç takip edilmektedir.

Şile Avukat Ücreti

Şile avukat ücreti, müvekkil ile Şile avukatlarımız arasında İstanbul Barosu avukatlık asgari ücret tarifesi çerçevesinde serbest şekilde belirlenir.

İstanbul Barosu, her sene güncellediği tarife ile dava ve hukuki iş kalemleri için avukatlık ücret listesi yayınlar. Ancak belirtmek gerekir ki bunlar, her dava için geçerli rakamlar değildir. Zira her hukuki işin kapsamı birbirinden farklıdır.

Şile avukat ücreti belirlenirken; işin kapsamı, yapılacak işlerin çeşitliliği, sürecin zorluğu-kolaylığı, ne kadar süreceği vb. hususlar gözetilir ve duruma göre İstanbul Barosu tarifesinin üstünde veya altında bir ücrette anlaşılabilir.

Mıhcı Hukuk Bürosu Şile Avukatlık Hizmetleri

İstanbul Şile avukatı olarak faaliyet göstermekte olan Mıhcı Hukuk Bürosu pek çok farklı hukuki alanda müvekkillerine hizmet sağlamaktadır.

Aşağıda bunların başlıca çeşitlerine değinilmiştir. Fakat belirtmek gerekir ki Mıhcı Hukuk Bürosu, bunlar dışında diğer alanlarda da faaliyet göstermektedir.

Şile Aile ve Boşanma Avukatı

İstanbul Şile ilçesinde aile ve boşanma hukuku alanında çeşitli uyuşmazlıklar gündeme gelebilmektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu, bu alanda müvekkillerine avukatlık hizmeti sağlamaktadır. Aşağıda, müvekkillere bu alanda sağlanan avukatlık hizmetlerinden bazılarına yer verilmiştir.

DAVA ÖNCESİ,Dava için gerekli hukuki zeminin oluşturulması, 
Ön hazırlık ve delillerin toplanması, 
Gerekli mallara tedbir konulması,
DAVA SÜRECİNDE,Dava dilekçesinin ve eklerinin hazırlanarak davanın açılması, 
Nafaka, ortak konutun kullanımı, velayet gibi dava, süresince geçerli tedbirlerin alınması, 
Duruşmaların takibi, 
Nafaka icrası, 
Gerekli hallerde istinaf ve temyiz aşamaları, 
DAVA SONRASI,Nafaka, tazminat, velayet vb. hususlarda icra işlemlerinin yapılması, 
Mal paylaşımının sağlanması.

Şile Ceza Avukatı

Şile ceza avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, bölgede çeşitli avukatlık hizmetlerini müvekkillerine sağlamaktadır. Bu çerçevede yürütülen hukuki faaliyetlerden bir kısmına aşağıda yer verilmiştir.

SORUŞTURMA AŞAMASINDA,Şikayette bulunulması, 
Tutuklama ve adli kontrole itiraz, 
Cezaevi işleri, İfadeye katılma vb. 
KOVUŞTURMA AŞAMASINDA,Dosyaya delil eklenmesi, 
Sanık açısından etkin savunma yapılması,
Tutuklu sanıkla cezaevi görüşmeleri,
Tutukluluğa itiraz vb.
İLK DERECE YARGILAMASINDAN SONRASI,İstinaf ve temyiz başvuruları ve sürecin takibi, 
Denetimli serbestlik takibi, 
Haksız tutuklama tazminatı süreci, 
Hak ihlali halinde AYM başvurusu, vb.

Şile İş Hukuku Avukatı

İş hukuku alanında İstanbul Şile bölgesinde farklı avukatlık hizmetleri Mıhcı Hukuk Bürosu avukatlarınca müvekkillerine sağlanmaktadır. İşçi ve işverenlerin üstün hak ve menfaatlerinin korunması noktasında gereken hukuki çaba gösterilmekte ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda belirtilen avukatlık hizmetleri de bu çerçevede yürütülmektedir.

DAVA ÖNCESİ,İstifanın hukuki zemine uygunluğu,
Arabuluculuk sürecinin takibi, 
Dava öncesi hukuki zemin oluşturma,
DAVANIN AÇILMASI,Dava dilekçelerinin hazırlanması, 
Dosyaya delil eklenmesi vb.
İŞÇİNİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,Kıdem, ihbar, kötüniyet, fazla mesai, işe başlatmama tazminatı vb. işçi alacakları,
İşe iade vb. davalar,
İŞVERENİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,İş sözleşmesinin hazırlanması ve uyarlanması, 
Fesih bildirimi yapılması, 
Davaların takibi vb.
SENDİKAL UYUŞMAZLIKLAR,Sendika ile işçi yahut işveren arasında doğan tüm hukuki uyuşmazlıklar.

Şile İcra Avukatı

İstanbul Şile bölgesinde icra hukuku alanında çeşitli uyuşmazlıklar söz konusu olabilmekte ve icra takipleri gündeme gelebilmektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu Şile avukatı, bu çerçevede bazıları aşağıda sıralanmış olan hukuki hizmetleri müvekkillerine sağlamaktadır.

İCRA TAKİBİ,İlamlı ve ilamsız icra takiplerinin başlatılması, 
Senetle icra takibi süreci, 
Tebligatların takibi, takibin kesinleştirilmesi,
Çeşitli  alacağın tahsili işlemleri,
HACİZ İŞLEMLERİ,Maaş, emekli ikramiyesi, gayrimenkul, araç ve banka hesap haczi vb. haciz işlemlerinin yapılarak alacağın tahsili işlemleri,
İCRA DAVALARI,İtirazın iptali, itirazın kaldırılması, 
Sıra cetveline itiraz, haczin kaldırılması,
Memur muamelesini şikayet vb. davaların açılması ve takibi.

Şile Bilişim Avukatı

Bilişim hukuku alanında Şile bölgesinde Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları etkin bir biçimde faaliyetlerini sürdürmektedir. Müvekkillerin menfaatleri çerçevesinde yürütülen hukuki süreçlerin verimli ilerlemesi bakımından güncel gelişmeler takip edilmektedir. Aşağıda, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere bu alanda gerçekleştirilen faaliyetlerden bazıları belirtilmiştir.

KVKK,Şirketlere KVKK eğitimi, 
KVKK uyumunun sağlanması ve güncellenmesi, 
KVKK suçları ve şikayet süreçlerinin takibi,
VERBİS kaydı,
BİLİŞİM SUÇLARI,Bilişim alanındaki suçlarla ilgili adli soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi,
ERİŞİMİN ENGELLENMESİ,İnternetten içerik kaldırma, erişimin engellenmesi, 
Google ve Youtube’dan video, haber ve içerik kaldırma, 
Şikayet sitelerinden şikayet kaldırma vs. süreçler,
ONLİNE İTİBAR YÖNETİMİ,Bilişim mevzuatının sağladığı imkanlar çerçevesinde şirket veya şahısların internet ortamındaki olumsuz imaja neden olan içeriklere yönelik hukuki süreçler.

Şile Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı

İstanbul Şile bölgesinde ticaret ve şirketler hukuku alanında çeşitli uyuşmazlıklar söz konusu olabilmektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu Şile avukatı, bölgede gündem olacak ticari uyuşmazlıklar bakımından çeşitli hukuki faaliyetlerde bulunmaktadır. Aşağıda, bu faaliyetlerden bir kısmına yer verilmektedir.

DANIŞMANLIK,Şirketlere ve ticari işletmelere,
Sözlü veya yazılı, 
Sürekli veya tek seferlik, 
Çeşitli usulde danışmanlık hizmeti,
DAVA TAKİBİ,Şirketlerin ticari iş ve ilişkilerinden, işletmelerinden ve çalışanları ile arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklı davaların açılması ve takibi.

Şile Yabancılar Avukatı

İstanbul Şile bölgesinde yabancılar hukuku alanında Mıhcı Hukuk Bürosu, yabancı müvekkillerine çeşitli hukuki hizmetler sağlamaktadır. Bunların önemli örnekleri aşağıda belirtilmiştir fakat ifade etmek gerekir ki müvekkillere sağlanan avukatlık hizmetleri, sayılanlardan ibaret değildir.

ÇEŞİTLİ İZİNLER,Oturma, çalışma izni gibi çeşitli izinlerin alınması, 
Vatandaşlık başvurusu ve sürecin takibi,
DEPORT VE İDARİ GÖZETİM KARARLARI,Yabancılar hakkında verilen sınırdışı kararına itiraz ve dava süreci, İdari gözetim kararının kaldırılması,
Soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi,
ŞİRKET, GAYRİMENKUL, BANKA VB. HUKUKİ HİZMETLER,Türkiye’de şirket kurulumu veya yabancı şirketin Türkiye’de şube açma işlemleri,
Yabancıların gayrimenkul alım ve satımları,
Banka hesabı açmaları vb. hukuki işlemleri.

Şile İdare Hukuku Avukatı

Şile bölgesinde, bireyler ile idare arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi bakımından Şile idare avukatının hukuki faaliyet çeşitliliği önem arz etmektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu Şile avukatı, idari uyuşmazlıklar bakımından çeşitli avukatlık hizmetlerini müvekkillerine sağlamaktadır. Bunların bir kısmına aşağıda yer verilmiştir.

İTİRAZ VE İPTAL DAVALARI,İdari işleme karşı itiraz ve iptal davasının açılması, 
Yahut direkt olarak iptal davası açarak bunun takibi, 
İTİRAZ VE TAZMİNAT DAVALARI,İdarenin fiilinden kaynaklı doğan zarardan türü idareye itiraz ve zararın tazmini talebi,
Sonrasında idareye karşı tam yargı (tazminat) davasının açılması ve takibi.

Şile Gayrimenkul Avukatı

İstanbul Şile bölgesinde gayrimenkul hukuku alanında gündeme gelebilecek uyuşmazlıklar için Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, çeşitli hukuki hizmetleri müvekkillerine sağlamakta ve bu yönde gereken adımları atmaktadır. Aşağıda, sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla bu yönde atılan adımlardan bazıları sıralanmıştır.

GAYRİMENKUL DAVALARI,Ortaklığın giderilmesi, 
Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası, 
Miras paylaşımı, 
Kadastro işlemleri, 
Kira ve ecrimisil davaları  vb. tapu davaları,
TAPU İŞLEMLERİ,İntifa, irtifak, geçit hakkı, kullanım hakkı, aile konutu şerhi, ipotek vb. şerhlerin konulması kaldırılması, 
Gayrimenkul alım – satımı vs. süreçler,
GAYRİMENKUL SÖZLEŞMELERİ,İpotek, kat karşılığı inşaat, gayrimenkul satış vaadi, ölünceye kadar bakma vb. sözleşmelerin hazırlanması ve tapuda işlenmesi.

Şile Marka Patent ve Fikri Mülkiyet Avukatı

İstanbul Şile bölgesinde, marka patent ve fikri mülkiyet avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu etkin biçimde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu alanda çalışan uzman avukatları ile hukuki süreçlere dahil olmakta ve müvekkilin üstün hak ve menfaatlerinin koruyarak süreci yürütmektedir. Bu çerçevede gösterilen hukuki faaliyetlerden bir kısmına ise aşağıda yer verilmiştir.

MARKA PATENT İŞLEMLERİ,Marka ve patent ve diğer fikri mülkiyet haklarında tescil başvuru öncesinde gerekli hukuki ön hazırlığın yapılması, 
Başvuruların yapılması, sürecin takibi, vb. işlemler,
FİKRİ MÜLKİYET DAVALARI,Haksız rekabete dayalı davalar, 
Patent ve marka hakkının ihlalinden doğan davalar, 
Marka patent iptali ve hükümsüzlüğü davaları,
MARKA PATENT SÖZLEŞMELERİ,Lisans sözleşmeleri, 
Eser kullanım hakkına ilişkin sözleşmeler vb. fikri mülkiyet sözleşmelerinin hazırlanması, 
Denetlenmesi, uyarlanması ve icrası.

Şile Avukatları Hakkında Sık Sorulan Sorular

Mıhcı Hukuk Bürosu Şile avukatları, uygulamaya dair merak edilen ve sıklıkla sorulan soruları aşağıda yanıtlandırdı.

Şile Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

İstanbul Barosu tarafından tavsiye niteliğinde bir asgari tarife yayınlanmaktadır. Söz konusu tarifede belirtilen tutarlar, somut durumun ve işin şartları, mahiyeti ve yargılamanın olası süreci dikkate alınarak bir ücret belirlenmesi yapılmaktadır.

Şile Hangi Adliyeye Bağlıdır?

Şile’de adliye mevcuttur fakat bu adliye de Kartal’da bulunan İstanbul Anadolu Adliyesine bağlıdır. Dolayısıyla, Şile’de gündeme gelen uyuşmazlıklar, Şile Adliyesi ve İstanbul Anadolu Adliyesi bünyesinde görülecektir. Hangi adliyede ve mahkemede görüleceğine ilişkin avukattan hukuki destek almakta fayda vardır.

Şile’deki Davalara Mutlaka Şile Avukatları mı Bakar?

Şile bölgesinde gündem olan uyuşmazlıklara Şile avukatı bakacaktır. Mıhcı Hukuk Bürosu, İstanbul Şile bölgesinde de avukatlık hizmetlerini sürdürmekte ve Şile avukatları bu çerçevede söz konusu olabilecek uyuşmazlıklara bakmaktadır.

Şile’de Hukuki İşlem Yapılan Birimler Nerededir?

İstanbul Şile’de temel hukuki işlemlere konu olan idari birimlerden Nüfus Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, İlçe Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı gibi merciler, Çavuş Mahallesi Üsküdar Caddesi üzerinde konumlanan Şile Kaymakamlığı bünyesinde yer almaktadır.

Şile Avukat ve Hukuk Bürolarında Hukuki Danışmanlık

Hukuki işlemler ve süreçler, ancak gerekli usullere uygun biçimde yürütülmesi ve doğru stratejilerle hareket edilmesi durumunda fayda sağlayabilecektir. Dolayısıyla, teknik ve profesyonel anlamda hukuki bilgi ile tecrübeye sahip olmak önem arz eder. Bu noktada avukatın önemi devreye girmektedir.

Bu nedenle Şile’de ikamet eden kişi veya şirketlerin, hukuki durumları ile ilgili İstanbul avukat ve hukuk bürosu ile iletişime geçmeleri önem taşımaktadır.