Memnu hakların iadesi dilekçesi örneği

Memnu Hakların İadesi Dilekçesi Örneği

Memnu hakların iadesi dilekçesi örneği ile memnu hakların iadesi talebinde bulunulabilir. Memnu hakların iadesi dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “memnu hakların iadesi” yazımızı okuyabilirsiniz.

Memnu Hakların İadesi Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki memnu hakların iadesi dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

Dosya No: ……/…….

………… CEZA MAHKEMESİ’NE

TALEP EDEN: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİL: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

KONU: Memnu hakların iadesi ve kamu haklarından yasaklılığının kaldırılması talebi

AÇIKLAMALAR: 

 1. …………… Ceza Mahkemesinin …/… Esas, …/… Karar Sayılı hükmüyle müvekkilime yönelik cezalandırma kararı verilmiş ve bu kararın infazı tamamlanmıştır. Hükmün infazı ile birlikte, müvekkil yasalar önünde cezasını çekmiştir. Yasaların öngördüğü diğer şartların da gerçekleşmesi sebebiyle, müvekkilin evvelce verilen kamu haklarından mahrum bırakılmasının kaldırılması ve memnu haklarının iadesi talep edilmektedir.

(Bu kısımda yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Bilindiği üzere, adli sicil ve arşiv kayıtlarının temizlenmesi için yasaklı hakların iadesi kurumuna başvurulması gerekmektedir. Bu husus, 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun 13/A maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu madde, “5237 sayılı Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunların belirli suçlara veya belirli cezalara mahkûmiyet sonucu getirdiği hak yoksunluklarının giderilebilmesi için, yasaklanmış hakların iadesi yoluna gidilebileceğini” belirtmektedir. Yasaklanmış hakların iadesinin ilk koşulu ise “mahkûmiyet cezasının infaz edilmiş olması”dır. Diğer şartların sağlanmış olması sebebiyle, mahkemenizden müvekkilin hakkında verilen tüm asıl ve feri cezalara ilişkin mahrumiyetlerin geri verilmesine karar verilmesi talep edilmektedir.

HUKUKİ SEBEPLER: Adli Sicil Kanunu Madde 13/A ve ilgili sair hükümler

HUKUKİ DELİLLER: Adli Sicil Kaydı, …………… Ceza Mahkemesinin …/… Esas, …/… Karar Sayılı Hükmü ve ilgili sair hukuki deliller

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen hususları göz önünde bulundurarak, müvekkilin kamu haklarından yasaklılığının kaldırılması için talepte bulunuyoruz. Hükmedilmiş ve infazı tamamlanmış olan tüm asıl ve feri cezalara ilişkin olarak müvekkilin haklarının iadesine karar verilmesini, tarafımız adına vekaleten mahkemenize saygılarımızla sunarız.(……./……./……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Dilekçe Örneği-2

Dosya No: ……/…….

………… CEZA MAHKEMESİ’NE

TALEP EDEN: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİL: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

KONU: Memnu hakların iadesi ve kamu haklarından yasaklılığının kaldırılması talebi

AÇIKLAMALAR: 

 1. Müvekkilime yönelik olarak Mahkemenizce …/…/… tarihinde verilen Esas: …/…, Karar: …/… sayılı kararla, … ay hapis ve … -TL para cezasına mahkumiyet kararı verilmiş ve bu kararın ertelenmesine (tecil edilmesine) karar verilmiştir. Temyiz süreci sonrasında Yargıtay ……. Ceza Dairesi tarafından onanan bu karar kesinleşmiştir.

(Bu kısımda yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Adli Sicil Kanunu’nun 13/A maddesi, Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlardan kaynaklanan hak yoksunluklarının giderilebilmesi için yasaklanmış hakların geri verilmesi yoluna gidilebileceğini belirtmektedir. Bu düzenleme, özellikle müvekkilin mesleki faaliyetlerini sürdürebilmesi için memnu haklarının iadesini zorunlu kılmaktadır.
 1. Uygulamada bazı mahkemeler, mahkumiyet kararında belirli hakların yasaklanmamış olması sebebiyle memnu hakların geri verilmesine karar verilemeyeceği görüşünde olsa da, Adli Sicil Kanunu’nun 13/A maddesi kapsamında müvekkilin özel kanunlardan kaynaklanan yasaklılık nedeniyle memnu haklarının iadesinin talep edilmesi gerektiği açıktır.
 1. Mülga 765 sayılı Ceza Kanunu’nun 95. maddesi, müvekkilin ertelenen mahkumiyeti sonrasında beş yıllık deneme süresini başarıyla tamamladığını göstermektedir. Bu sürenin iyi halli geçirilmiş olması, memnu hakların iadesi için yasal bir zemin oluşturmaktadır. Yargıtay kararları da bu yönde açık bir şekilde ifade edilmiştir.
 1. Müvekkilim, beş yıllık deneme süresini iyi halli olarak geçirmiş ve herhangi bir yeni mahkumiyet kararıyla karşılaşmamıştır. Bu nedenle, müvekkil adına memnu hakların iadesine dair başvuruda bulunma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER: Adli Sicil Kanunu Madde 13/A, Mülga 765 sayılı Ceza Kanunu Madde 95 ve ilgili sair hükümler

HUKUKİ DELİLLER: Adli Sicil Kaydı, …………… Ceza Mahkemesinin …/… Esas, …/… Karar Sayılı Hükmü, Yargıtay 2. Ceza Dairesi 08.10.2003 tarihli ve Esas: 2002/9635 Karar: 2003/11924 numaralı ilgili kararı  ve ilgili sair hukuki deliller

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda belirttiğimiz gerekçeler doğrultusunda, müvekkilimin durumu, 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun “Yasaklanmış Hakların İadesi” başlıklı 13/A maddesi kapsamında incelenerek değerlendirilmiştir. Bu nedenle, müvekkilimin özel kanunlardan kaynaklanan hak yoksunluklarını ortadan kaldırabilmek amacıyla memnu haklarının iadesi ve adli sicil arşiv kaydına gerekli şerhin eklenmesi hususunda karar verilmesini talep etmekteyiz.(……./……./……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Memnu Hakların İadesi Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Memnu hakların iadesi dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Memnu hakların iadesi dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, memnu hakların iadesi dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.