Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz dilekçesi örneği

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz Dilekçesi Örneği

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz dilekçesi örneği ile kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz talebinde bulunulabilir. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “takipsizlik kararı (kovuşturmaya yer olmadığına dair karar)” yazımızı okuyabilirsiniz.

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

Soruşturma No: ………/………

………. NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

Gönderilmek Üzere

………… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

İTİRAZ EDEN MÜŞTEKİ: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

ŞÜPHELİ: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ………. soruşturma numaralı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz ve şüpheli …………….. adına kamu davası açılması talebinden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR: 

 1. Yukarıda belirttiğimiz tarih ve numara ile ilgili olarak …………… Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen şüphelilerin …………. suçuna dair, hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz etmekteyiz. Şu sebeplerle itiraz etmekteyiz:
 1. Şüpheliler, şikayet dilekçesinde yer alan suçlamaları, savcılık ifadelerinde kabul etmişlerdir. Her iki şüpheli de …………… suçunu işlediklerini açıkça kabul etmişlerdir.
 2. Ancak, Savcılık kararında suçun oluştuğunun kabul edilmesine rağmen suç tarihi olan ……………. tarihinde dava zamanaşımı süresinin ……. yıl olduğu gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir.
 3. Müvekkil, söz konusu suçun işlendiğini ……….. tarihinde öğrenmiştir. Türk Ceza Kanunu Madde ………. uyarınca, …………….. hakkında işlenen suçlarda zamanaşımı süresi ……. yıldır. Bu bağlamda, suçun işlendiği tarihe dair hükümlerin göz önüne alınması gerekmektedir.

(Bu kısımda yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Ceza hukukunun temel amacı maddi gerçeği ortaya çıkarmaktır. Ancak, dosyada şüphelilerin açık ikrarı olmasına rağmen Sayın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takipsizlik kararı verilmiştir. Bu sebeplerle, itirazımızın değerlendirilerek dosyanın yeniden incelenmesini ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını talep etmekteyiz.

HUKUKİ DELİLLER: ………… soruşturma numaralı dosyada yer alan tüm deliller ve ilgili her türlü yasal delil

HUKUKİ SEBEPLER: Ceza Muhakemesi Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve ilgili sair hukuki nedenler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlemeye çalıştığımız sebepler doğrultusunda, itirazımızın kabul edilerek, …………… Cumhuriyet Başsavcılığı’nın …/… soruşturma numaralı, …/… Karar sayılı ve … tarihli kovuşturmaya yer olmadığına dair kararının iptal edilmesine ve şüpheliler aleyhine Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince kamu davası açılmasına hükmedilmesini saygılarımla talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Dilekçe Örneği-2

Soruşturma No: ………/………

………. NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

Gönderilmek Üzere

………… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

İTİRAZ EDEN MÜŞTEKİ: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

ŞÜPHELİ: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ………. soruşturma numaralı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz ve şüpheli …………….. adına kamu davası açılması talebinden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR: 

 1. Şüpheli aleyhine verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair kararın usul ve yasaya aykırı olduğunu ileri sürmekteyim. Dosyada müşteki tarafından vekilliği yapılmakta olan benim, ancak kararın bana değil müştekiye tebliğ edilmiş olması hukuki bir hata içermektedir.
 1. Ayrıca, olayda Türk Ceza Kanunu’nun ……….. maddesi uyarınca ……………. ve ……… maddesi uyarınca …………….. suçlarının unsurlarının oluştuğuna dair deliller bulunmasına rağmen, kovuşturmaya yer olmadığına dair verilen kararın usul ve yasaya aykırı olduğunu ifade etmek isterim.

(Bu kısımda yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: ………… soruşturma numaralı dosyada yer alan tüm deliller ve ilgili her türlü yasal delil

HUKUKİ SEBEPLER: Ceza Muhakemesi Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve ilgili sair hukuki nedenler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlediğim sebeplerden dolayı, … Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kovuşturmaya yer olmadığına dair verdiği karara karşı yapmış olduğumuz itirazların değerlendirilerek, şüpheli hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini, tarafım adına müşteki vekili olarak talep etmekteyim. Saygılarımla arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Dilekçe Örneği-3

Soruşturma No: ………/………

………. NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

Gönderilmek Üzere

………… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

İTİRAZ EDEN MÜŞTEKİ: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

ŞÜPHELİ: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ………. soruşturma numaralı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz ve şüpheli …………….. adına kamu davası açılması talebinden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR: 

 1. İlgili soruşturma sebebiyle Cumhuriyet Savcısının verdiği kararın usule ve yasaya aykırı olduğunu belirtmek isteriz. Müvekkillerimiz, … yılının … ayında ehliyet almak amacıyla başvuruda bulunmuş ve bu başvuru neticesinde sözlü bir sözleşme yapmışlardır. Yapılan sözleşme çerçevesinde, ilgili sürücü kursu, … TL ve … TL olmak üzere toplamda … TL ödeme almıştır.
 1. Müvekkillerimiz, sözleşme gereği alması gereken hizmeti alamamış ve defalarca erteleme ile karşılaşmışlardır. Kurs sahipleri, telefonlara yanıt vermemiş ve daha sonra iş yerini devralan yeni sahipler tarafından ödeme talep edilmiştir. Bu durum, dolandırıcılık suçunun işlendiğini göstermektedir.
 1. Dolandırıcılık suçu, TCK 158/1-h bendinde, “Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında, İşlenmesi halinde, üç yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasına” hükmedilmesini öngörmektedir.
 1. Suçun maddi unsurları olan failin hileli davranışta bulunması, mağdurun aldatılması, ve failin bu fiil sonucunda kendine yarar sağlaması, bu olayda gerçekleşmiştir. Elde bulunan tanık listesi ve telefon görüşmelerine ait ses kayıtları suçun ispatı için mevcuttur. Ancak, ilgili soruşturmanın savcısı, belirttiğimiz tanıkları değerlendirmeden karar vermiştir.
 1. Tanıklarımız …………….. ve ………………..’dır. Yukarıda belirttiğimiz üzere tanıkların dinlenmesi ile suçun ispatı olacaktır.

(Yukarıda yer alan dört paragraftaki bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre düzenlenmelidir)

HUKUKİ DELİLLER: ………… soruşturma numaralı dosyada yer alan tüm deliller ve ilgili her türlü yasal delil

HUKUKİ SEBEPLER: Ceza Muhakemesi Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve ilgili sair hukuki nedenler

NETİCE-İ TALEP: Önceki açıklamalarımız doğrultusunda, itirazımızın kabul edilerek kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın iptal edilmesi ve şüpheliler hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini, tarafımızca talep ederim. Saygılarımla arz ederim.(…../…../….)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.