Kira tespit davası dilekçe örneği

Kira Tespit Davası Dilekçe Örneği

Kira tespit davası dilekçe örneği, taraflar arasında kira bedelinin belirlenmesi konusunda çıkan uyuşmazlığı çözmek amacıyla açılan kira tespit davasının dilekçe taslağıdır. Dava sürecinde sorun yaşamamak adına, dilekçe özenle hazırlanıp doldurulmalıdır.

Kira Tespit Davası Dilekçe Örneği

Kira tespit davası dilekçe örneği olarak aşağıda bir taslak verilmiştir. Fakat her olayın kendine özgü şartları ve ileri sürülmesi gereken argümanları olduğu için dava sürecinde genel bir taslak kullanılmamalıdır. Somut olayın şartlarını taşıyan özel bir dilekçe hazırlanmalıdır.

DİLEKÇE

(Yetkili mahkeme belirtilmelidir.) SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI: (Davacının adı, soyadı, TC kimlik numarası ve adresi belirtilmelidir.)

VEKİLİ: (Davacı vekilinin adı, soyadı, sicil numarası ve adresi belirtilmelidir.)

DAVALI: (Davalının adı, soyadı, TC kimlik numarası ve adresi belirtilmelidir.)

KONU: (Davanın ne hakkında olduğuyla ilgili kısa ve öz şekilde bilgi verilmelidir.)

AÇIKLAMALAR:

Kira sözleşmesinin tarafları belirtilmelidir. Ayrıca, bu sözleşmenin hangi tarihten itibaren başladığına ve mevcut kira bedeline ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, 5 yıllık sürenin dolduğu da belirtilmelidir. Kira sözleşmesine dilekçe ekinde yer verilmelidir.

Kiracıya ihtarname gönderilmiş ise ihtarın tarihi, içeriği ve ihtarnameye karşı verilen cevap belirtilmelidir. İhtarnamenin örneği de dava dilekçesine ek olarak eklenmelidir.

Yeni kira dönemi için talep edilen kira bedeli belirtilmelidir. Bunun hukuki argümanı olarak davaya konu taşınmazın çevresinde bulunan emsal konut ve iş yerlerindeki kira bedelleri sıralanmalıdır. Kira bedelinin değerinin geçen zaman içinde nasıl eridiği, istatistiklerle ortaya konmalıdır. Konuyla ilgili mevzuat hükümlerine ve Yargıtay kararlarına da yer verilmelidir.

Açıklamalar kısmına, davayla ilgili bütün hususlar yazılmalıdır. Mevcut iddia ve savunmalara dilekçe aşamasından sonra ekleme yapılamadığı için bu kısım dikkatle doldurulmalıdır.

DELİLLER: (Kira sözleşmesi, bilirkişi incelemesi, ihtarname, emsal kira sözleşmeleri ve sair yasal deliller belirtilmelidir.)

HUKUKİ SEBEPLER: (Taleplerin dayanağı olan hukuki sebepler; TBK madde 344 ve devamındaki hükümler, HMK ve ilgili düzenlemelerdir.)

SONUÇ VE İSTEM: 

  1. Yukarıda belirtilen açıklamalar kısmında bulunan tüm hukuki dayanak ve argümanlara dayanarak davanın kabulu istenir. 
  2. …/…/… tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yeni kira bedelinin aylık/yıllık ………..TL olarak tespitine ve yeni kira bedeli ile mevcut kira bedeli arasındaki farkın geriye dönük olarak tespitine karar verilmesi istenir.
  3. Yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesi talep edilir.

DAVACI/ DAVACI VEKİLİ

       (İmza atılmalı)

Kira Tespit Davası Dilekçe Örneğinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kira Tespit Davası Dilekçe Örneğinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kira tespit davası dilekçe örneğinde dikkat edilmesi gereken başlıca hususlar; kira ilişkisinin 5 yılı doldurmuş olması, talep edilecek yeni kira bedelinin hukuki zeminde ileri sürülmesi ve ihtarname gönderilmesi gerekiyorsa süresi içinde bunun yapılmasıdır. Bunlar dışında dikkat edilmesi gereken birçok nokta daha mevcuttur.

Mahkemece tespit edilecek yeni kira bedeli ile eskisi arasındaki farkların, ilgili kira dönemi içinde geriye dönük olarak istenmesinde iki ihtimal gündeme gelir. Aşağıda, bu iki ihtimal ve sonuçları tablo halinde incelenmiştir.

Sözleşmede kira artış oranı belirlenmişse,Geriye dönük istenemez
Sözleşmede kira artış oranı belirlenmemişse,Geriye dönük istenebilmesi için ilgili kira döneminin başından en az 30 gün önce ihtarname çekilmiş veya dava bu süreçte açılmış olmalıdır.

İhtarnameye veya kira tespit davasına ilişkin işlemlerin yürütülmesinde, süreler mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Buna dikkat edilmediği takdirde, mahkemenin belirlediği kira bedeli bir sonraki kira döneminden itibaren sonuç doğurur. Böyle bir durumla yüzleşmemek adına, uzman gayrimenkul avukatından destek alarak adım atmakta yarar vardır.

Kiracıya gönderilecek ihtarnamede nelere dikkat edilmesi gerektiği, bir ihtarname örneği üzerinden “kira tespit (kira artışı) ihtarname örneği” yazımızda izah edilmiştir. Ayrıca, kira tespit davasına ilişkin sürecin nasıl işleyeceği de “kirayı artırmak için kira tespit davası” yazımızda detaylı şekilde ele alınmıştır.

Kira ilişkisinde, tespit davası yanında kiracı tahliyesi için de gerekli şartlar oluşmuş olabilir. Bu ihtimalde, tahliye nedenleri ileri sürülerek kiracının evden çıkarılması da mümkün olabilir. Örneğin; tahliye taahhüdü varsa, kiracı kirasını eksik veya geç ödüyorsa yahut eve ihtiyaç duyuluyorsa tahliye davası açılabilir. Bu noktada, bütün tahliye nedenlerinin yer aldığı “kiracı nasıl çıkarılır” yazımızı inceleyebilirsiniz.

Sonuç

Kira tespit davası dilekçe örneği, bir dilekçe taslağı olduğundan dolayı her somut olay için özel olarak doldurulmalıdır. Aksi yönde hareket edilmesi, yargılama sürecinin uzamasına ve çeşitli maddi kayıplara sebep olabilir. Dolayısıyla, kira tespit davası dilekçe örneğini hazırlarken uzman gayrimenkul avukatından yardım almakta büyük fayda vardır.