Kira sözleşmesi nasıl doldurulur

Kira Sözleşmesi Nasıl Doldurulur? (2022)

Kira sözleşmesi nasıl doldurulur sorusu uygulamada sıklıkla karşılaştığımız bir sorudur. Belirtmemiz gerekir ki kira ilişkisinin çok önemli sonuçları olur. Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar ciddi anlamda yargısal boyuta sahiptir.

Bu nedenle kira sözleşmesi hazırlanırken bunun hukuki zemini somut olaya, mevzuata ve yargı kararlarına uygun bir şekilde oluşturulmalıdır.

Yazımızda konuya ilişkin kanun ve yargı kararları çerçevesinde açıklamada bulunacağız. Sıklıkla sorulan soruları yanıtlayacağız ve dikkat edilmesi gereken konular üzerinde duracağız. Dikkatli okumanızı öneririz.

Kira Sözleşmesi Nasıl Doldurulur?

Kira sözleşmesi nasıl doldurulur sorusuna verilecek ilk ve en önemli cevap, her somut kiralama olayı için ayrı sözleşme hazırlanması gerektiğidir. Bunun nedenine ve önemine aşağıda değineceğiz.

Kira sözleşmesi hazırlanırken 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri özellikle gözönünde bulundurulmalıdır. Kira sözleşmesi kural olarak yazılı şekil şartına bağlı değildir.

Ancak uygulamada muhakkak yazılı sözleşme yapılır. Yapılmasa da kiraya ilişkin bütün sonuçlar aynı şekilde uygulanabilir. Ancak bu ihtimalde ispat problemi ortaya çıkar ki bu çoğu zaman büyük problem doğurabilir.

ÖNEMLİ: Kira sözleşmesi nasıl doldurulur, nelere dikkat edilmelidir bunlardan bahsediyoruz ancak kişinin konu hakkında bilgi sahibi olması kadar hukuki yardım alması da önem taşır. Bu nedenle kira sözleşmesinin hazırlanması, uygulanması, sona erdirilmesi vs. süreç avukat yardımı alınarak takip edilmelidir.

Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kira sözleşmesi nasıl doldurulur sorusu beraberinde nelere dikkat edilmeli sorusunu getirir. Buna göre kira sözleşmesi hazırlanırken şunlara dikkat edilmelidir:

  • Kiraya veren kişinin malik olduğundan emin olunmalıdır. Bu noktada tapu kaydını görmek yararları olacaktır. Bilinmesi gerekir ki tapu kayıtları alenidir, isteyen herkes herhangi bir neden göstermeksizin tapu kaydını inceleyebilir, ilgisini inanılır kılan kişi de tapudan örnek alabilir.
  • Kira sözleşmesinde kiralanan mülke ilişkin bilgiler detaylı olarak yer almalıdır. Sınırlarının neler olduğu, eklentileri, bütünleyici parçaları vs. ayrıntılı şekilde sözleşmede yer almalıdır.
  • Kiraya veren ve kiracıya ilişkin temel kişisel bilgiler yer almalıdır.
  • Kira bedeli para cinsi, ödeme tarihi, şekli, artış oranı, ödememe halinde doğacak sonuçlar vs. kanunun öngördüğü düzene göre yer almalıdır. Bu noktada şu çok önemlidir, kanunda yer alan mutlak hükümlere aykırılık teşkil edecek şekilde anlaşma sağlanamaz. Örneğin kiracı aleyhine kira bedeli ödenmediğinde kanunun öngördüğü prosedürden daha ağır yükümlülükler yüklenemez. Bu nedenle sözleşmenin çok dikkatli hazırlanması gerekir.
  • Sözleşme tarihi de oldukça önemlidir. Yenilenen kira dönemi, ihbar sürelerinin hangi dönemlerde yapılacağı vs. taraflarca kararlaştırılabilir.
  • Kiralanan içerisindeki demirbaşların da düzgün ve net bir şekilde yazılması gerekir. Aksi halde olası bir uyuşmazlıkta hükümler kiracı lehine yorumlanacaktır.
  • Sözleşmeye kefil eklenebilir. Depozitonun miktarı, hangi hallerde iade edileceği vs. belirlenebilir. Ancak gene kiracıya kanunda tanınan hakların aleyhine bir belirleme yapılamaz. Örneğin kiralananın erken tahliye edilmesi durumunda depozito yanacaktır şeklinde bir belirleme yapılamaz.
  • Genel anlamda sözleşmeye eklenecek kanuni hükümler genel hükümler olarak, daha özel hususlar yani taraflar arasındaki özel anlaşmalar ise özel hükümler olarak sözleşmede 2 ayrı başlık altında yer almalıdır.
  • Kiraya verenin borçları, kiracının borçları, hak ve yükümlülükler vs. somut kira ilişkisinin özellikleri gözönünde bulundurularak hazırlanmalıdır. Aksi halde orta ve uzun vadede ciddi hukuki problemler yaşanabilir.
  • Özellikle sonradan ortaya çıkabilecek ödemeler, örneğin ayıptan – zapttan sorumluluk, sonradan çıkan masraflar vs. sözleşmeye kanuni düzene göre konmalı ve taraflar bu konuda mutabık olmalıdır.

Arazi/Tarla Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

Arazi kirası oldukça sözleşmesi çeşitli nedenlere bağlı olarak yapılabilir. Üzerinde geçici yapı kurulmak isteniyor olunabilir, ürün kirası şeklinde üzerindeki maldan yararlanılmak isteniyor olabilir. Bunlar Türk Borçlar Kanunu hükümlerinde ayrı bir hukuki rejime tabi tutulmuştur. Yapılışı ve uygulanışı, sonuçları bakımından farklı bir hukuki düzenlemesi vardır.

Yukarıda yer verdiğimiz dikkat edilmesi gereken temel ilkeler burada da geçerli olmakla birlikte ürün kirası gibi sözleşmelerde sözleşme daha kazuistik olmalıdır. Farklı bir deyişle daha fazla detaylandırılmalıdır. Zira kira uyuşmazlıkları sıklıkla buradan doğar.

Ev Kira Sözleşmesi Nasıl Doldurulur?

Ev kira sözleşmesi bir apartman dairesi veya müstakil bir ev kirası olarak karşımıza çıkabilir. Her ikisi de genel olarak benzer hükümlere tabidir. Yukarıda kira sözleşmesi nasıl doldurulur sorusuna verdiğimiz genel açıklamalar ev kira sözleşmesi nasıl doldurulur sorusu için de geçerli olacaktır.

Bedelsiz Kira Sözleşmesi Nasıl Doldurulur?

Kira sözleşmesi kural olarak bedelsiz yapılamaz. Uygulamada bedelsiz kira sözleşmeleri yapılsa da bu TBK anlamında bir kira sözleşmesi olmaz. Bu tür bir durumda kiralanan taşınmazın intifa hakkı karşı tarafa bırakılmış olunur.

Uygulamada buna bedelsiz kiralama denmektedir. Bedelsiz kiralamaların bir kısmı vergiden muaftır. Ancak istisnalar dışında bedelsiz kiralarda kiralanan taşınmazın emsal bedeli üzerinden vergilendirme yapılır.

Bedelsiz kira sözleşmesi nasıl doldurulur diye sorulduğu zaman başka bir tür de cüzi miktarlara yapılan kiralardır. Bu tür sözleşmeler kira sözleşmesi olarak sonucunu doğuracaktır. Ancak yukarıda bahsettiğimiz ilkeler çerçevesinde kira sözleşmesinin titizlikle ve somut olay gözönünde bulundurularak hazırlanması gerekir.

İşyeri Kira Sözleşmesi Nasıl Doldurulur?

İşyeri kira sözleşmesi uygulamada en ciddi kira sözleşmesi türlerindendir. Özellikle işyeri kira sözleşmesi nasıl doldurulur sorusuna verilecek yanıt önem taşır. Çünkü işyeri kiralarında genel olarak yüksek bedeller söz konusudur. İşletme sahibi uzun yıllar kalmak ister.

Dükkan sahipleri ekonomik sıçramalarda daha fazla kira almak adına kiracısını çıkarmak ister. Hasılı çeşitli nedenlere bağlı olarak uyuşmazlık çeşitliliği ortaya çıkar. Ayrıca halk arasında hava parası olarak bilinen devir bedelleri de uyuşmazlığa konu olur.

Kimi durumda dükkan sahibinin çeşitli nedenler göstererek kiracısını çıkartıp, yeni kiracı koyarak ikinci bir hava parası alma çabası içinde olduğu görülür. İşyeri kira sözleşmesi hazırlanırken tüm bu uyuşmazlıklar hesaplanmalı, uzun vadede sağlıklı bir kira ilişkisi sağlayacak şekilde işyeri kira sözleşmesi hazırlanmalıdır.

Kira Sözleşmesi Örneği Nedir?

Kira sözleşmesi örneği, birçok internet sitesinde, arzuhalcilerde, kırtasiyelerde veya emlak ofislerinde bulunan taslak bir metindir. Kira sözleşmesi örneği olarak bilinen bu taslak metinlerde genel nitelikli bazı hükümler bulunur, kişilere ilişkin temel bilgiler boşluk doldurmalı olarak sözleşmeye yazılır.

Önemle belirtmemiz gerekir ki kira sözleşmesi örneği gibi boşluk doldurmalı metinler somut olaydan uzak, sürekli değişen mevzuata aykırılıklarla dolu ve uzun vadede ciddi anlamda olumsuz sonuç doğuracak metinlerdir.

Kira sözleşmesi nasıl doldurulur sorusuna yukarıda detaylı izahta bulunduk. Anlattıklarımızdan yola çıkarak söyleyebiliriz ki kira sözleşmesi örneği gibi taslak metinlerden uzak durulmalı ve her somut olaya özgü sözleşme hazırlanmalıdır. Bu noktada yapılacak en sağlıklı iş deneyimli avukatlardan yardım almak olacaktır.

Sonuç

Yukarıda kira sözleşmesi nasıl doldurulur sorusuna yönelik hukuki açıklamada bulunduk. Görüldüğü üzere kira sözleşmesi hafife alınacak bir metin değildir. Bu nedenle kira sözleşmesi hazırlanırken, somut olayın tüm özellikleri gözönünde bulundurulmalı, orta ve uzun vadede doğabilecek olası hukuki problemler hesaplanarak ona göre bir hukuki zemin oluşturulmalıdır. Bunu sağlamanın en sağlıklı yolu de avukat yardımı almaktır.

Bu makale faydalı mıydı?