İtirazın kaldırılması dilekçesi örneği

İtirazın Kaldırılması Dilekçesi Örneği

İtirazın kaldırılması dilekçesi örneği ile itirazın kaldırılması talebinde bulunulabilir. İtirazın kaldırılması dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “itirazın kaldırılması davası ve şartları” yazımızı okuyabilirsiniz.

İtirazın Kaldırılması Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki itirazın kaldırılması dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

…….. İcra Müdürlüğü

Esas No: …./….

…………… NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

(ALACAKLI)

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

(BORÇLU)

KONU: …/… esas numaralı icra takibindeki itirazın kaldırılması talebinden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR:

 1. Davalı taraf, tarafımızca takibi yapılan, … İcra Müdürlüğü’nün…/…. E. sayılı icra dosyasında, hem yetkiye hem de borca itiraz etmiştir. Ancak, belirtmek gerekir ki, söz konusu itirazlar hukuka aykırı ve dayanaksızdır.
 1. Davalı, müvekkilimize ait olan borcun talep edilen miktar ve formatta olmadığını savunmaktadır. Ancak, tarafımızca bu iddiayı kabul etmek mümkün değildir. Taraflar arasında düzenlenen …/…/… tarihli kira sözleşmesinde, müvekkilin ev eşyalarının …-TL’sinin davacı tarafından tahsil edildiği açıkça belirtilmiştir. Söz konusu sözleşme uyarınca, davalının bu borcu …/…/… tarihine kadar ödemesi gerekmekte olup, ancak bugüne kadar bu yükümlülüğünü yerine getirmemiştir. Bu nedenle, söz konusu takip başlatılmıştır.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında, davalı borçlunun icra takibine yönelik yaptığı itirazın haksız ve dayanaksız olduğu açıkça görülmektedir. Bu haksız, dayanaksız ve kötü niyetli itiraz nedeniyle, borçlu aleyhine %20’den aşağı olmamak kaydıyla icra inkar tazminatına hükmedilmesi ve itirazın kaldırılması talep edilmektedir. Sayın mahkemeden bu doğrultuda karar verilmesi zaruret arz etmektedir.

HUKUKİ DELİLLER: …… İcra Müdürlüğü …/… Numaralı Esas Dosyası, Borca İlişkin Belgeler ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: İcra İflas Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki nedenler

NETİCE-İ TALEP: Açıklanan sebepler doğrultusunda, icra dosyasına yapılan itirazın kaldırılması ve takibin devamına karar verilmesini talep ederim. Ayrıca, davalı aleyhine %20 oranında icra inkar tazminatı hükmedilmesini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafından karşılanmasını saygılarımla talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

…….. İcra Müdürlüğü

Esas No: …./….

…………… NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

(ALACAKLI)

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

(BORÇLU)

KONU: …/… esas numaralı icra takibindeki itirazın kaldırılması talebinden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR: Borçlu, ödeme tarihine rağmen borcunu yerine getirmediği için tarafımdan başlatılan icra takibine karşı, ödeme emrini aldıktan sonra yasal süre içinde imzanın kendisine ait olmadığını iddia ederek itirazda bulunmuştur. Borçlu, imza itirazı ile icra takibini geciktirmeye yönelik bir tutum sergilemekte olup, bu itirazın hukuki dayanağı bulunmamaktadır. İmza incelemesi sonucunda, borcun kendisine ait olduğu açıkça ortaya çıkacaktır. Bu durum, söz konusu davanın açılmasını gerektirmiştir.

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: …… İcra Müdürlüğü …/… Numaralı Esas Dosyası, Borca İlişkin Belgeler ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: İcra İflas Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki nedenler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda belirtilen sebepler doğrultusunda, borçlu tarafından yapılan itirazın kaldırılmasına ve mahkeme masraflarının davalıya yüklenmesine ilişkin bir karar alınmasını saygılarımla arz ve talep etmekteyim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-3

…….. İcra Müdürlüğü

Esas No: …./….

…………… NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

(ALACAKLI)

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

(BORÇLU)

KONU: …/… esas numaralı icra takibindeki itirazın kaldırılması talebinden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR: 

 1. Müvekkil, …/…/… tarihinde kooperatif üyeliğine başlamış olup, bu başlangıçta … Türk Lira ödeme yapmıştır. Üyelik aidatı olarak …/…/… tarihinde ödenen miktar … Türk Lirası iken, …/…/… tarihinde … Türk Lirası, …/…/… tarihinde … Türk Lirası, …/…/… tarihinde … Türk Lirası, …/…/… tarihinde … Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Ancak, söz konusu miktarlar borçlu tarafından kooperatife ödenmemiş olup, bu nedenle müvekkil kooperatif adına takip başlatmak zorunda kalmıştır.

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Borçlu, kendisine iletilen ödeme emrine itiraz etmiş, ancak bu itiraz haksızdır. İfade ettiğimiz alacaklar belgelere dayanmakta olup, dosyada bu belgeler mevcuttur. Bu sebeple, borçlunun haksız itirazı kesin bir şekilde kaldırılmalıdır. Ayrıca, borçlu üzerinde %20 icra inkâr tazminatı uygulanması talep edilmektedir.

HUKUKİ DELİLLER: …… İcra Müdürlüğü …/… Numaralı Esas Dosyası, Borca İlişkin Belgeler ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: İcra İflas Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki nedenler

NETİCE-İ TALEP: İfade edilen sebeplerden dolayı, borçlu tarafından yapılan haksız itirazın ortadan kaldırılmasını talep ediyor, icra takibinin devam etmesini istiyorum. Ayrıca, davalının mevcut ikamet ettiği yer olan … İli, … İlçesi, … Mahallesi, … Sokağı, … No.lu adresinden tahliyesini talep ediyorum. Borçlu tarafından gerçekleştirilen haksız itiraz nedeniyle, alacağın %20’si oranında icra inkâr tazminatına hükmedilmesini talep ediyorum. Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin karşı tarafça karşılanmasına karar verilmesini talep ediyorum. İlgili hususları saygılarımla arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

İtirazın Kaldırılması Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • İtirazın kaldırılması dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • İtirazın kaldırılması dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, itirazın kaldırılması dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.