İşe iade dava dilekçesi örneği

İşe İade Dava Dilekçesi Örneği

İşe iade dava dilekçesi örneği ile işe iade dava talebinde bulunulabilir. İşe iade dava dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “işe iade davası” yazımızı okuyabilirsiniz.

İşe İade Dava Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki işe iade dava dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

…………… NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: İşe iade talebinden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkil, davalı iş yerinde … sicil numarasıyla yaklaşık … ay süresince istihdam edilmiştir.
 1. Davalı şirket yöneticileri, …/…/… tarihinde müvekkilime hiçbir gerekçe göstermeksizin ve savunma alınmaksızın gerçekleştirilen iş akdi feshini bildirmiştir.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Gerçekleştirilen fesih işlemi, İş Kanunu’nun ilgili hükümlerine aykırıdır ve haklı nedenlerimizden dolayı, bu dava açma ve işe iade talebiyle başvuruda bulunma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

HUKUKİ DELİLLER: İşyeri Sicil Dosyası, SGK Kayıtları, Tanık İfadeleri, Bilirkişi İncelemesi  ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: İş Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen sebeplerle,

 • Müvekkilimin iş akdinin davalı tarafından haksız bir şekilde sona erdirilmesinin geçersiz kılınarak müvekkilin işe başlatılması talep edilmektedir.
 • Mevcut davada kesinleşme sağlanana kadar geçen en fazla 4 aylık ücret ile davalının işe başlatmama durumunda ise 8 aylık ücret tutarında iş güvencesi tazminatına hükmedilmesi talep edilmektedir.
 • Yargılama masrafları ve vekâlet ücretinin karşı tarafça ödenmesine karar verilmesi hususunda saygılarımla talepte bulunurum.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

…………… NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: İşe iade talebinden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR: 

 1. Davalı işveren, temel faaliyet alanları arasında posta, banka ve kargo gönderileri kabul eden bir işyerinde faaliyet göstermektedir.
 1. Müvekkil işçi, …/…/… tarihinde işe başlamış olup, …/…/… tarihine kadar davalı işverenin PTT’sinde kargo gönderilerinin kabulü, nakli, dağıtımı gibi asli işlerinde, kısacası PTT işçisi olarak görev yapmıştır. Bu süre zarfında, muvazaalı bir şekilde taşeron firmalar veya alt işverenler aracılığıyla istihdam edilmiştir. Müvekkil, taşeron firmalar veya alt işverenlerin değişikliğine rağmen PTT’deki işine aralıksız devam etmiştir.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Müvekkilin iş akdi, İş Kanunu’ndaki prensiplere ve kurallara aykırı olarak haklı ve geçerli bir neden olmaksızın …/…/… tarihinde feshedilmiştir. İş Mahkemeleri Kanunu’nun 7036 sayılı 3. maddesinin 1. fıkrasına göre, bireysel veya toplu iş sözleşmelerine dayanan işçi veya işveren alacakları, tazminatı ve işe iade taleplerine ilişkin davalarda, arabulucuya başvurulması dava şartı olarak öngörülmüştür. Bu bağlamda, …/…/… tarihinde … Arabuluculuk Bürosu’na yapılan …/… başvuru numarasıyla arabuluculuk başvurusu gerçekleştirilmiştir. Ancak, arabuluculuk görüşmelerinde …/…/… tarihinde yapılan görüşmede anlaşma sağlanamamıştır. Anlaşmanın sağlanamaması nedeniyle ücret alacağının davalı işverenden tahsili için mahkemeye başvurulması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ DELİLLER: İşyeri Sicil Dosyası, SGK Kayıtları, Arabuluculuk Tutanakları, Tanık İfadeleri, Bilirkişi İncelemesi  ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: İş Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen ve dikkate alınması gereken sebepler doğrultusunda, davamızın kabul edilmesine ilişkin taleplerimizi aşağıda sıralamaktayız:

 • Müvekkilimize yönelik yapılan işten çıkarma kararının geçersiz olduğunun tespiti ve bu doğrultuda müvekkilimizin işe iadesi,
 • Mahkeme tarafından verilecek işe iade kararı sonrasında, bu karara uyulmaması durumunda müvekkilimizin 8 aylık brüt ücret tutarında tazminat alabilmesinin belirlenmesi,
 • İş Kanunu’nun 21/3 maddesi çerçevesinde, bu kararın kesinleşene kadar müvekkilimizin çalıştırılmadığı dönemde oluşacak 4 aylık ücret, ikramiye, ücret farkları ve diğer alacaklarının belirlenmesi,
 • Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yüklenmesine karar verilmesi taleplerimiz doğrultusunda, saygıyla vekillik görevimizi yerine getirerek arz ve talep ederiz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

İşe İade Dava Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • İşe iade dava dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • İşe iade dava dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, işe iade dava dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.