İş kazası nedeniyle tazminat davası dilekçe örneği

İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçe Örneği

İş kazası nedeniyle tazminat davası dilekçe örneği ile iş kazası nedeniyle tazminat davası talebinde bulunulabilir. İş kazası nedeniyle tazminat davası dilekçe örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak iş kazası nedeniyle tazminat davası dilekçe örneğini daha doğru yazmak için “iş kazası tazminatı” yazımızı okuyabilirsiniz.

İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçe Örneği

Aşağıdaki iş kazası nedeniyle tazminat davası dilekçe örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

-İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR-

-ADLİ YARDIM TALEPLİDİR-

…………… NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: İş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat talebinden ibarettir.

DAVA DEĞERİ: …… TL(Belirsiz alacak davasıdır)

AÇIKLAMALAR:

 1. …/…/… tarihinde meydana gelen olayda, müvekkilim olan ……………………. A.Ş’de çalışırken bir iş kazası sonucu ciddi şekilde yaralanmıştır. Bu kazada müvekkilimin herhangi bir kusuru bulunmamaktadır. İşyeri yetkilileri, müvekkilime yönelik ilgilerini göstereceklerini belirtmelerine rağmen, maalesef gerekli önlemleri almamışlardır. Müvekkilim, iş kazası sonucu uzuv kaybına uğramıştır. Bu durumda, müvekkilimin kusursuzluğuna rağmen, işyerinin yeterli iş güvenliği önlemlerini almayarak kazanın meydana gelmesinden sorumlu olduğunu düşünmekteyiz. Bu nedenle, yaşanan iş kazasıyla ilgili olarak … Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ceza soruşturması bulunmaktadır.
 1. Müvekkilim, yaşadığı yaralanma ve iş gücü kaybı nedeniyle ortaya çıkan zarardan dolayı davalı şirketi sorumlu tutmaktadır. Şu aşamada, gerçek zararın tam olarak tespit edilememesi sebebiyle öncelikle geçici çalışma gücü kaybının belirlenmesi, çalışamadığı günlerdeki kazanç kaybının tespit edilmesi, tam çalışamadığı aylar için fazlaya ilişkin haklarının saklı tutulması amacıyla … TL maddi tazminat talep etmektedir. Ayrıca, çalışma gücünde meydana gelecek kayıplar, efor kaybı, daimi sakatlık sonrasında yapamayacağı meslek grupları göz önüne alınarak, hesap bilirkişisi marifetiyle maddi tazminatın hesaplanarak fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak şu an için toplamda … TL maddi tazminat talep etme zorunluluğu doğmuştur. Ayrıca, iş gücü kaybına bağlı tedavi giderleri ve diğer maddi zararların yanı sıra manevi olarak büyük çöküntü yaşayan müvekkilim için … TL manevi tazminat talep etmekteyiz.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: Cumhuriyet Başsavcılığı …/… Numaralı Soruşturma Dosyası, İşyeri Kayıtları, Hastane Raporu, SGK Kayıtları, Tanık İfadeleri, Bilirkişi İncelemesi ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: İş Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda belirtilen sebeplerle, fazla taleplerimiz saklı kalmak kaydıyla:

 • Yukarıda açıklanan gerekçeler doğrultusunda davanın kabulüne ve …….. TL maddi zararın, davalıların temerrüde düştükleri tarihten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte müteselsilen ve müştereken ödenmesine,
 • Müvekkilimin maruz kaldığı manevi zararın tazmin edilmesi için toplam … TL manevi zararın, davalılardan kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte müştereken ve müteselsilen tahsil edilmesine,
 • Alacağımızın tahsili için ileride mağduriyetimizin önüne geçilmesi amacıyla, kaza sebebiyle sorumlu olan firmanın ve diğer davalıların tespit edilebilen taşınır ve taşınmaz mallarına teminatsız ihtiyati tedbir konulmasına,
 • Davacı müvekkilin geliri olmaması sebebiyle davanın adli yardımla görülmesine, yargılama masrafları ve vekalet ücretlerinin davalılar üzerinde bırakılmasına ilişkin kararın alınmasını, saygılarımla vekaleten talep ederiz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

…………… NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: İş kazası nedeniyle manevi tazminat talebinden ibarettir.

DAVA DEĞERİ: …… TL

AÇIKLAMALAR:

 1. Davacıların müşterek çocuğu, davalı işverene ait bakır işletmesinde işçi olarak çalışırken …/…/… tarihinde meydana gelen iş kazası sonucunda ağır bir şekilde kolundan yaralanmıştır. Kaza tarihinde ve şu anda, yaralanan kol işlevini tam olarak yerine getirememekte ve fiziksel olarak normal görünmemektedir.
 1. Söz konusu kaza nedeniyle davacı tarafından açılan dava sonucunda, iş mahkemesi tarafından kazada davalı işverenin %…, işverenin işçisi üçüncü kişinin %…. oranında kusurlu bulunmuş; bu durumda davalı işveren %…. oranında kusurlu bulunmuştur. Davacı müvekkilin çocuğu, kazada %….. oranında malul kalmış olup, maluliyet oranı ve kusur oranları davanın kesinleşmesiyle belirlenmiştir.
 1. Davacı müvekkilin çocuğu olan ……………, kazadan kaynaklı olarak maluliyet ve sakatlık durumu kalıcı hale gelmiştir. Bekâr ve genç yaşta olan ………………………, maluliyet sebebiyle yaşama sevincini kaybetmiş; bu üzüntü ve sıkıntılar, genç yaşta ve bekâr olarak sakatlanan çocukların aileleri olan davacı müvekillere de yansımış, ruhsal ve bedensel olarak yaşama sevincini olumsuz etkilemiştir.
 1. Kaza tarihi itibariyle %…. olan maluliyet oranı ve bu oranın bugüne kadar azalmaması, davacı müvekkilere derin bir üzüntü yaşatmış ve her geçen gün anne ve baba olarak duyulan üzüntüleri artırmıştır. Yargıtay’ın sunduğumuz emsal kararlarından da anlaşılacağı üzere, davacı müvekkilin çocuğu ………………’nın %…. olan maluliyet oranı ve yaşadığı ağır bedensel zarar, özelliği itibariyle ağır bir bedensel zarar kapsamındadır. Emsal kararlar göz önünde bulundurulduğunda, olay tarihi, kusur durumu, maluliyet oranı, yaralının genç yaştaki oluşu, davacı müvekkilin ekonomik durumu ile davalı işverenin ekonomik durumu göz önünde bulundurularak mahkemece takdir edilecek manevi tazminat, davacı müvekkilin yaşadığı üzüntülere bir miktar hafiflik getirebilecektir.

(Yukarıdaki dört paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: : … İş Mahkemesi Esas No:…/…, Karar No:…/… Dosyası, Hastane Kayıtları, İlgili Yargıtay Kararları, İşyeri Kayıtları, SGK Kayıtları, Tanık İfadeleri, Bilirkişi İncelemesi ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: İş Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: İlgili sebepler doğrultusunda, müvekkillerimiz adına re’sen göz önüne alınması gereken nedenlere dayanarak, kazazedeler ……………. adına, her biri için ………TL olmak üzere toplam ……….. TL manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin ise davalı tarafça karşılanmasına hükmedilmesi hususunda talepte bulunulur.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-3

…………… NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: İş kazası nedeniyle fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla maddi tazminat talebinden ibarettir.

DAVA DEĞERİ: …… TL

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkil, ………………… A.Ş.’de …/…/… tarihinde işe başlamış olup, bu firma, diğer davalı üst işveren … A.Ş.’nin …Towers inşaatını üstlenmiştir. … A.Ş. tarafından çalışanların bir kısmı, davalı … Genel Sigorta A.Ş. tarafından Grup Ferdi Kaza Poliçesi (Poliçe No: …) ile sigortalanmıştır. Müvekkil, … Towers inşaatında kalıp ustası olarak görev yapmakta iken, …/…/… tarihinde iş kazası geçirmiştir. Kazada omuzu çıkmış ve omuz kemiği derin hasar görmüş, ardından … Hastanesinde ameliyat olmuş ve tedavisi devam etmektedir.
 1. İş kazası, müvekkilin arkası dönük çalıştığı sırada gerçekleşmiş olup, … metre boyunda, … santimetre eninde, … santimetre genişliğindeki kolona dayalı kalaların (doğa tabir edilen) müvekkilin üzerine düşmesiyle meydana gelmiştir. Kazanın gerçekleştiği saatlerde müvekkilin yanında çalışma arkadaşları bulunmaktaydı ve bu kişilerin tanıklıkları alınacaktır.
 1. Kaza sonrasında müvekkil önce … Hastanesi’ne gitmiş, ancak müvekkilin, işverene emar isteği üzerine baskı yapması sonucu, işverenin istemediği bir hastane olan ….. Hastanesi’ne 1 ay sonra başvurmuş ve ameliyat gerekliliğine dair belge almıştır. İşverenin ameliyat masraflarını karşılamak istememesi üzerine müvekkil, Alo 174 hattına başvuruda bulunmuş ve şikayetinden vazgeçmesi karşılığında … Hastanesi’nde ameliyat olmuştur. Bu süreçte müvekkil, kolunun kesilmesi gibi tehlikeli durumları atlatabilmiş olup, tedavisi hala devam etmektedir.
 1. Davalı işverenler, İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği yönetmeliklerinde belirtilen önlemleri almayarak, yetkisiz kişiler tarafından sadece 10 dakika süren bir uyarı dışında hiçbir eğitim vermeden müvekkili çalıştırmışlardır. İş kazası sonrasında işverenin kol tedavisine isteksiz yaklaşması, müvekkilin iyileşme sürecini geciktirmiş ve risklerini artırmıştır. Müvekkil, iş kazası nedeniyle maddi ve manevi zarar görmüştür.
 1. Davalı işveren, … TL ücretle çalışan müvekkilin ücretini Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında asgari ücret olarak göstermekte, geri kalan ücreti elden ödemektedir. Bu durumu doğrulayan tanıklarımız mevcuttur. Müvekkil, Alo 174 hattına yaptığı başvuruda bu durumu bildirmiş, ancak yukarıda anlatıldığı üzere ameliyat edilmesi karşılığında şikayetinden vazgeçmiştir.

(Yukarıdaki beş paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. İş kazası sebebiyle uğradığı zararı talep etmek amacıyla işbu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ DELİLLER: Sigorta Poliçesi, Hastane Kayıtları, İşyeri Kayıtları, SGK Kayıtları, Tanık İfadeleri, Bilirkişi İncelemesi ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: İş Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen nedenlere dayanarak, fazlalık haklarımızın korunması kaydıyla, iş kazası nedeniyle ortaya çıkan zararlar için, olayın meydana geldiği tarihten itibaren işleyecek faiziyle birlikte … TL maddi tazminat talep etme hakkımızı saklı tutuyoruz. Aynı zamanda, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin karşı tarafa tahsiline ilişkin kararın verilmesini talep ediyoruz. Saygılarımla arz ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçe Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • İş kazası nedeniyle tazminat davası dilekçe örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • İş kazası nedeniyle tazminat davası dilekçe örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, iş kazası nedeniyle tazminat davası dilekçe örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.