Hizmet tespit davası dilekçe örneği

Hizmet Tespiti Davası Dilekçe Örneği

Hizmet tespiti davası dilekçe örneği ile hizmet tespiti davası talebinde bulunulabilir. Hizmet tespiti davası dilekçe örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “hizmet tespit davası” yazımızı okuyabilirsiniz.

Hizmet Tespiti Davası Dilekçe Örneği

Aşağıdaki hizmet tespiti davası dilekçe örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

…………… NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALILAR: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Adres

KONU: Hizmet Tespiti talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR: 

 1. Müvekkil, … Kulübü Derneği ile …/…/… tarihinde başlayan ve …/…/… tarihinde sona erecek olan Profesyonel Futbolcu Transfer Sözleşmesi imzalamış ve söz konusu sözleşme, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından …/…/… tarihinde tasdik ve tescil edilmiştir. Müvekkil, …/…/… tarihinden bu yana davalı … Kulübü Derneği çatısı altında futbolcu olarak görev yapmaktadır.
 1. Müvekkilim, görev sürecinde davalı tarafından sigortalı olarak kabul edildiğini düşünüyordu; ancak sonradan sigorta girişinin yapılmadığını öğrenmiştir. Bu durum, müvekkilin maddi zarar görmesine neden olduğu gibi ilerleyen zamanlarda emeklilik süreçlerini de geciktirebilir. Spor kulüpleri, sözleşmeli futbolcularının aylık kazançları üzerinden SGK’ya bildirge verme ve primleri ödeme yükümlülüğündedir.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Profesyonel sporcu sıfatıyla, davacı ile davalı spor kulüpleri arasında yapılan sözleşmeler temel alınarak gerçekleşen profesyonel sportif faaliyetlerin, Borçlar Kanunu’nun 313 ve devamındaki maddelerinde düzenlenen “Hizmet Sözleşmesi” kapsamında olduğunda şüphe ve anlaşmazlık bulunmamaktadır. Çünkü 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/a maddesi uyarınca, müvekkilin davalı kulüp tarafından sigortalı yapılması zorunlu hale gelmiştir.
 1. SGK … Bölge Müdürlüğü’nün bu faaliyetleri sigortalılık hizmetleri olarak değerlendirilmesi ve sigorta başlangıç tarihinin …/…/… olarak belirlenmesi, ödenmeyen primlerin tahsil edilmesi amacıyla işbu davanın açılma zorunluluğunu doğurmuştur.

HUKUKİ DELİLLER: İşyeri Kayıtları, SSK Kayıtları, Bilirkişi İncelemesi, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İş Kanunu, Hukuk Muhakemeleri ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen sebeplerle, müvekkilimin davalı şirkette belirtilen tarihlerde sürekli ve kesintisiz olarak çalıştığını, sigorta başlangıç tarihinin …/…/… tarihi olduğunu ve bu süre zarfında ödenmemiş primlerinin davalı tarafından ödenmesini, müvekkilimin bu hizmet sürelerinin diğer hizmetleriyle birleştirilmesini talep ederim. Ayrıca yargılama masrafları ile vekalet ücretlerinin davalı tarafından karşılanmasına karar verilmesini, saygılarımla talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

…………… NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALILAR: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Adres

KONU: Hizmet Tespiti talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR: 

 1. Müvekkilimiz, davalılardan -………………’ya ait olan, ……………… adresinde bulunan özel bina inşaatı işyerinde, …/…/… tarihinden itibaren bir hafta süresince çalışmıştır. Müvekkilimin bu çalışması S.S.K … Bölge Müdürlüğü tarafından geç bildirilmiş olup, bu sebeple …/…/… tarihinde düzenlenen tahkik raporu ve tutanak ile belgelenmiştir.

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Müvekkilin yaşlılık aylığı talebi, Kurum tarafından reddedilmiş ve dosyanın işlemden kaldırıldığı bildirilmiştir. Gerekçe olarak, “sigorta başlangıç tarihiniz …/…/… olmasına rağmen çalışmanıza dair bir kayda rastlanmamıştır” denilerek, yaşlılık aylığından yararlanmak için gereken sigortalılık süresinin tamamlanmamış olduğu ifade edilmiştir.
 1. Müvekkilimizin Kurum’a bildirilmiş ancak ödenmemiş olan çalışmalarının tespiti ve bu çalışmalara ait ödenmemiş primlerin işverenden tahsil edilmesi amacıyla, bu davanın açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ DELİLLER: İşyeri Kayıtları, SSK Kayıtları, S.S.K … Bölge Müdürlüğü’nce …/…/… Tarih ve …/… Sayılı Tutanak,  Bilirkişi İncelemesi, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İş Kanunu, Hukuk Muhakemeleri ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: İfade edilen gerekçeler doğrultusunda, müvekkilimin faaliyetlerinin belirlenmesi ve bu faaliyetlere ait ödenmemiş primlerin işveren tarafından tahsil edilmesi; yargılama masraflarının ve vekalet ücretinin davalıya yüklenmesi amacıyla karar alınmasını talep etmekteyim. Saygılarımla, bu hususta arz ve taleplerimi sunarım.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-3

…………… NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALILAR: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Adres

KONU: Hizmet Tespiti talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkil, davalı işverene ait fabrikada dokumacı olarak …/…/…-…/…/… tarihleri arasında kesintisiz olarak çalışmıştır. …/…/… tarihinde ise işveren tarafından işine haksız olarak son verilmiştir.
 1. Müvekkil, davalı işyerinde kesintisiz olarak çalışmasına rağmen davalı işveren, davacının hizmetini Sosyal Güvenlik Kurumu’na eksik bildirmiştir. Müvekkilin, davalı işveren yanında eksiksiz ve kesintisiz çalışmış olmasına rağmen her ay için üçer, beşer, onar gün eksik prim ödenmiş hatta bazı aylar hiç çalışma gösterilmemiştir.
 1. Halbuki davacı işyerinde dini bayramlar hariç tüm resmi tatil ve yıllık izin günlerinde bile tam ve kesintisiz çalışıştır. Hafta içi her gün hafta sonu ise sadece Cumartesi günleri çalışmıştır.
 1. Müvekkil işyeri koşullarının iyileştirilmesini, eksik yatırılan sigorta primlerini ve ücret alacaklarını talep ettiğinde ise işveren durumu sürekli geçiştirmiş ve en sonunda iş akdini haksız bir şekilde feshetmiştir. Müvekkilden …/…/… tarihinde, sebep belirtilmeksizin ve ihbarsız olarak “bir daha işe gelmemesi” istenmiştir. Ayrıca, müvekkilin banka hesap kartı da en baştan beri işyeri tarafından alınmış ve maaşı elden ödenmektedir. İşveren tarafından bankaya yatırılan asgari ücret tekrar işveren tarafından geri çekilmektedir.

(Yukarıdaki dört paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Davacı, tüm resmi tatillerde çalıştırılmıştır.
 • Müvekkil hafta içi 12 saat, hafta sonu Cumartesi günü ise 8 saat çalışılmıştır.
 • Ücretli yıllık izin kullandırılmamıştır.
 • Müvekkil, davalı işyerinde asgari ücret almaktaydı (Bu ücret elden ödenmiştir).

HUKUKİ DELİLLER: İşyeri Kayıtları, SSK Kayıtları, Bilirkişi İncelemesi, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İş Kanunu, Hukuk Muhakemeleri ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda kısaca açıklanan sebeplerle, öncelikle davacının sigortalılığına esas olmak üzere, …/…/…-…/…/… tarihleri arasında davalı işveren yanında ve yukarıda zikredilen çalışma saatleri kadar çalıştığının tespitine, eksik veya hiç gösterilmeyen gün ve primlerin tamamlattırılmasına, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalılara tahmiline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederiz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Hizmet Tespiti Davası Dilekçe Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Hizmet tespiti davası dilekçe örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Hizmet tespiti davası dilekçe örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.
 • Hizmet tespiti davası dilekçe örneği doldurulurken davalı taraf olarak her zaman Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’da olmalıdır. 

Sonuç

Görüldüğü üzere, hizmet tespiti davası dilekçe örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.