Hakaret suçu şikayet dilekçesi örneği

Hakaret Suçu Şikayet Dilekçesi Örneği

Hakaret suçu şikayet dilekçesi örneği ile hakaret suçu şikayet talebinde bulunulabilir. Hakaret suçu şikayet dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “hakaret suçu ve cezası” yazımızı okuyabilirsiniz.

Hakaret Suçu Şikayet Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki hakaret suçu şikayet dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

…………… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ(MAĞDUR):  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

ŞÜPHELİ: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Şüphelinin ../../.. tarihli eylem/eylemleri sonucu işlediği suç/suçlar için kamu davası açılması talebinden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR: Resmi nikah akdi ile bağlı olduğum eşim olan …….., ile beş yıldır yasal bir birliktelik içindeyim. Dün akşam, eşim alkollü bir şekilde evimize döndü. Bu durum, aramızda bir anlaşmazlığa sebep oldu. Tartışma esnasında eşim, bana yönelik hakaret içeren ifadelerde bulunarak, “o…çocuğu” ifadesini kullandı. Ayrıca, eline aldığı bir cisimle bana fiziksel zarar verdi.

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: Sağlık Raporu, Nüfus Kaydı, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: TCK, CMK ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Açıklanan sebepler doğrultusunda, eşim olan …’dan şikayetçiyim. Tarafımdan talep edilen cezai müeyyidelerin uygulanmasını arz ve talep ediyorum.(…/…/…)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

…………… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ(MAĞDUR):  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

ŞÜPHELİ: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Şüphelinin ../../.. tarihli eylem/eylemleri sonucu işlediği suç/suçlar için kamu davası açılması talebinden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR:

 1. Yukarıda ismini belirttiğim birey ile aramızda, …. ay önce yaşanan bir kavga neticesinde ortaya çıkan yaralama suçu nedeniyle ağır ceza mahkemesinde devam eden bir dava bulunmaktadır.
 1. Ben, söz konusu davada meşru savunma ilkesi doğrultusunda tutuksuz yargılanan bir tarafım. Ancak, bahsi geçen şahıs tarafından sürekli tehdit edilmekte ve beni öldürmek, yok etmek, aileme hakaret etmek gibi eylemlerde bulunmakta olup, bu durum can güvenliğimi tehdit etmektedir.
 1. Genç yaştayım, söz konusu tehditler benim gururuma dokunmakta ve artık dayanılmaz bir noktaya gelmiştir. Bu sebeple, bahsi geçen şahıs hakkında gerekli önlemlerin alınmasını, can güvenliğimin sağlanmasını, olası her türlü olumsuz durumda sorumluluğunun kabul edilmesini ve kamu davası açılmasını talep etmekteyim.

(Yukarıdaki üç paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: TCK,CMK ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda sunduğum sebepler ışığında, şüpheliye yönelik hukuki süreçlerin başlatılması ve can güvenliğimin sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasını talep etmekteyim. Bu husustaki saygıdeğer değerlendirmenizi rica ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-3

…………… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ(MAĞDUR):  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

ŞÜPHELİ: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Şüphelinin ../../.. tarihli eylem/eylemleri sonucu işlediği suç/suçlar için kamu davası açılması talebinden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR:

 1. …/…/… tarihinde sabah saatlerinde yakın dostum Sayın … beyefendi ile bir toplantı gerçekleştirirken, … … … … numaralı cep telefonuma bir kısa mesaj ulaştı. Cihazı çıkarttım ve iletileri inceledim. Gönderen, … … … … numaralı telefon hattındandı. İleti şu ifadeleri içermekteydi: “Günaydın, yavrum.”
 1. Gönderici kimliği tarafımdan tespit edilememiştir. Şahsın kimliği ve niyeti hakkında bilgi edinmek adına, … … … … numaralı telefonu aramak durumunda kaldım. Ancak, aramama rağmen telefon yanıt vermedi. Bu durumda, şüpheli tarafın belirlenmesi ve gerekli yaptırımların uygulanması için talepte bulunuyorum.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: İlgili Mesaj, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: TCK, CMK ve sair hukuki sebepler 

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen sebeplerden dolayı, mesajın göndereni hakkında kim olduğunu ve bu iletiyi neden gönderdiğini bilmediğim şüphelinin cezalandırılması için gerekli adımların atılmasını talep etmek üzere, saygılarımla arz ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Hakaret Suçu Şikayet Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Hakaret suçu şikayet dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmasına dikkat edilmelidir.
 • Mağdura yöneltilen beyanların, hukuki düzenlemeler açısından hakaret olarak nitelendirilip nitelendirilmediği hususunun incelenmesi gerekmektedir.
 • Yetkili ve görevli mahkemenin doğru tespiti gerekmektedir. Hakaret suçuna ilişkin yargılamalarda görevli mahkeme, asliye ceza mahkemeleridir.
 • Hakaret suçu şikayete tabi suçlardan olduğundan, mağdur, hakaret konusu filleri öğrenmesinden itibaren 6 ay içinde şikayette bulunmalıdır. Aksi halde şikayet hakkı ortadan kalkacaktır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Hakaret suçu şikayet dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir. Hakaret suçu, 8 yıllık dava zamanaşımı süresine tabidir. Hakaret içeren fiile karşı bu süre içinde dava açılmaması halinde dava hakkı düşmektedir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödemesi unutulmamalı

Sonuç

Görüldüğü üzere, hakaret suçu şikayet dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.