Görevi kötüye kullanma suçu şikayet dilekçesi örneği

Görevi Kötüye Kullanma Suçu Şikayet Dilekçesi Örneği

Görevi kötüye kullanma suçu şikayet dilekçesi örneği ile görevi kötüye kullanma suçu şikayetinde bulunulabilir. Görevi kötüye kullanma suçu şikayet dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “görevi kötüye kullanma suçu ve cezası” yazımızı okuyabilirsiniz.

Görevi Kötüye Kullanma Şikayet Suçu Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki görevi kötüye kullanma suçu şikayet dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği

……………… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ(MAĞDUR): İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

KONU: …/…/… ile …/…/… tarihleri arasında … Apartmanı’nın yöneticisi olarak görev yapan …………..’in, apartman gelirlerini şahsi yedinde muhafaza ettiğine dair tespitlerimizden kaynaklanan güveni kötüye kullanma şikayetlerimizi içermektedir.

ŞÜPHELİ:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

AÇIKLAMALAR: 

 1. … Apartmanı Kat Malikleri Kurulu’nun …/…/… tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı kararı gereğince, … daireli … Apartmanı’nın …/…/… tarihinden …/…/… tarihine kadar olan döneme ilişkin gelir ve giderlerin değerlendirilmesi amacıyla, Serbest Mali Müşavir ……………….. tarafından ……….. tarihli inceleme raporu düzenlenmiştir. Bu rapor dilekçenin ekidir. 
 1. İncelenen dönemde … Apartmanı’nın yönetim kurulu … kişiden oluşmuş olup, …/…/… tarihli kararda Yönetici olarak …’in, yardımcılığına …’ın, Denetçi olarak …’ın seçildiği ve Yönetici …’in geçmiş yıl faaliyetlerinden dolayı ibra edildiği tespit edilmiştir.
 1. Karar defteri usul ve gereklilikleri 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 32. maddesi kapsamında düzenlenmiştir. Ancak, inceleme konusu dönemde yöneticilik yapan …’in ……… karar defterini noter onaylatmadığı belirlenmiş ve bu durum 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 33. maddesine aykırılık teşkil etmektedir.
 1. Aynı şekilde, ……. yılına ait işletme defteri de noter onayı alınmamış, onaysız bilgisayar çıktıları kullanılmış ve giderler belgelenmeden kayıt altına alınmıştır. Bu durum da 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 36. maddesine aykırılık teşkil etmektedir.
 1. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 41. maddesine uygun şekilde “Yönetimin Denetlenmesi”ne ilişkin denetçi defterinin bulunmaması, …/…/… tarihinden önceye ait herhangi bir denetçi veya denetim raporunun olmaması dikkat çekmektedir.
 1. İnceleme raporunda belirtilen …/…/… tarihli fatura konusu işin belirsizliği ve apartman giderleriyle uyumsuzluğu, kat malikleri kurulu kararı olmaksızın ödenmiş olması nedeniyle önem arz etmektedir.
 1. Ayrıca, …/…/… – …/…/… tarihlerini kapsayan dönemde, Temmuz …’de … kat malikinden toplanan aidat makbuzlarına ilişkin belirsizlik ve düzensizlikler tespit edilmiştir.
 1. Yönetici ………’in, kat maliklerine ait ödemelerin zamanında yapılmaması nedeniyle apartmanı Sosyal Güvenlik Kurumu’na karşı borçlandırdığına dair tespitler bulunmaktadır.
 1. Tüm bu nedenlerle, …/…/… – …/…/… tarihleri arasında yöneticilik yapan …’in üzerine düşen görevleri yerine getirmemesi ve yönetici olarak sorumluluklarını ihmal etmesi sebebiyle …-TL’lik bir zarara neden olduğu belirlenmiştir.
 1. Aynı dönemde işletme defterlerini tutan …………….’in, işletme defterlerini usulüne uygun olarak tutmamış ve belgelere dayanmayan kayıtlar oluşturmuştur. Bu nedenle, …-TL tutarındaki zararın sorumluluğu bulunmaktadır.
 1.  …’in, yeni apartman yöneticilerine devir etmesi gereken …-TL tutarındaki miktarı ödemediği ve SGK ödemelerini zamanında yapmadığı için müvekkil ………. Apartman Yöneticiliği’ni …-TL zarara uğratmıştır.

(Yukarıdaki paragraflarda yer alan kısımları, kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Bu durum, Türk Ceza Kanunu’nun “Güveni Kötüye Kullanma” başlıklı 155. maddesi uyarınca suç teşkil etmektedir. Tüm bu hususlar göz önüne alındığında, şikayetçi olarak müvekkilin haklarını koruma amacıyla işbu başvuruda bulunulmuştur.

HUKUKİ DELİLLER: Serbest Mali Müşavir İnceleme Raporu ve sair her türlü yasal delil

HUKUKİ SEBEPLER: Kat Mülkiyeti Kanunu, Türk Ceza Kanunu madde 257 ve ilgili sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen sebeplerle ve savcılık makamının re’sen gözetmesi gereken unsurları dikkate alarak, müvekkil apartman yöneticiliğini zarara uğratan ve görevini ihmâl eden diğer şahıslar hakkında şikayet hakkımız saklıdır. Bu çerçevede, şüpheli … hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca gerekli soruşturmanın başlatılarak, kamu davası açılmasını talep etmekteyim. Sayın makamınızın bu konuda gereken adımları atacağına olan inancımızla, saygılarımla arz ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Görevi Kötüye Kullanma Suçu Şikayet Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Görevi kötüye kullanma suçu şikayet dilekçesi örneği doldurulurken, kamu görevlisinin sahip olduğu yetkileri kasıtlı bir şekilde kötüye kullanması veya görevini yerine getirirken ihmalkarlık göstermesi sonucu oluştuğu belirtilmelidir. Gerçekleştirilen eylemler neticesinde kamunun zarara uğradığı, bireylerin mağduriyet yaşadığı ve/veya haksız çıkar elde edildiği detaylıca açıklanmalıdır.
 • Görevi kötüye kullanma suçu şikayet dilekçesi, savcılığı veya polis merkezine verilir.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir. Görevi kötüye kullanma suçu şikayet dilekçesinde, suçun ispatı amacıyla güvenlik kamerası görüntüleri, olaya tanık olan şahısların ifadeleri, haksız kazanç elde edildiğine dair banka kayıtları ve suçla ilgili belgeler yer almalıdır.
 • Görevi kötüye kullanma suçu şikayet dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açmadan önce uzlaştırma şartı var ise ilk olarak uzlaştırmaya başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.
 • Güveni kötüye kullanma suçu şikayet dilekçesi örneği doldurulurken failin mutlaka kamu görevlisi olması gerekmektedir.

Sonuç

Görüldüğü üzere, görevi kötüye kullanma suçu şikayet dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.