Ecrimisil davası dilekçe örneği

Ecrimisil Davası Dilekçe Örneği

Ecrimisil davası dilekçe örneği ile ecrimisil davası talebinde bulunulabilir. Ecrimisil davası dilekçe örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “ecrimisil nedir? ecrimisil davası” yazımızı okuyabilirsiniz.

Ecrimisil Davası Dilekçe Örneği

Aşağıdaki ecrimisil davası dilekçe örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

…………… NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

DAVA DEĞERİ: ……… ₺

KONU: Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla ……. ₺ haksız işgal tazminatı(ecrimisil) talebinden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkilimin adına kayıtlı olan taşınmaz, … ili, … ilçesi, … mevkii, … ada, … pafta numarasında bulunmaktadır. Ancak, müvekkilimin bilgisi ve izni dışında davalı tarafça söz konusu taşınmaza hukuka aykırı bir şekilde el konulmuştur. İlgili durumu düzeltmek amacıyla başvurduğumuz … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin …/… esas sayılı dosyasında açtığımız el atmanın önlenmesi davasında, mahkeme müdahalenin men’ine karar vermiştir.
 1. Davalı taraf, müvekkilimin mülkiyetindeki taşınmazı işyeri olarak kiraya vermiş ve bu merkezi konumlu taşınmazdan kira geliri elde etmiştir. Söz konusu taşınmazı davalı taraf … yıl süresince kullanmış ve tarafımızca tespit edilen miktarla … TL kazanç sağlamıştır. Haksız işgal nedeniyle ortaya çıkan bu durumdan dolayı ecrimisil talep etmek zorunlu hale gelmiştir.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: .. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin …/… Esas Sayılı Kararı, Bilirkişi İncelemesi, Tanık İfadeleri, Keşif ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 683, madde 995 ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlediğim gerekçelerle, davalının haksız bir şekilde elinde bulundurduğu ve kar elde ettiği taşınmaz nedeniyle, …/…/… tarihinden başlayarak dava tarihine kadar olan süre içinde oluşan ecrimisil bedelinin, bilirkişi raporunda belirlenecek tutar üzerinden harç artırılması sonucunda ortaya çıkacak olan ecrimisil bedelinin davalı tarafından ödenerek müvekkile iadesine karar verilmesini, ayrıca yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasını talep etmekteyim. Sayın mahkemenizden bu hususta karar verilmesini arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

…………… NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

DAVA DEĞERİ: ……… ₺

KONU: Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla ……. ₺ haksız işgal tazminatı(ecrimisil) talebinden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR: 

 1. Mirasbırakan babam tarafından tarafımıza geçen müşterek mülkiyet payına sahip olduğumuz, … İl’i, … İlçe’si, … Köy’ü, … Mevkii’si, … Ada’sı, … Pafta’da konumlanmış tarla, kardeşim olan … tarafından ekilip biçilmektedir.
 1. İlgili arazinin giderleri düşüldükten sonra bana düşen gelirin ödenmesi konusunda, bu hususu içeren … Noterliği’nin … gün, … yevmiye numarasıyla kayıtlı ihtarnamesi ile davalı tarafa önceden bildirerek intifadan men koşulunu gerçekleştirmiş bulunmaktayım.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Bu bağlamda, miras yoluyla devralınan tarlanın bana düşen gelirini talep etmek amacıyla bu dava açma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

HUKUKİ DELİLLER: … Noterliği … Yevmiye Numaralı İhtarname, Veraset İlamı, Tapu Kayıtları, Bilirkişi İncelemesi, Tanık İfadeleri, Keşif ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 683, madde 995 ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlendiği üzere, babamızdan miras yoluyla devraldığımız tarlanın bana düşen gelirinin … TL olduğu hususundaki davanın davalı tarafından tahsil edilmesini talep ediyorum. Ayrıca, dava tarihi itibariyle yasal faiz uygulanmasını ve yargılama giderlerinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini istiyorum. Bu talebimi saygılarımla sunarım.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-3

…………… NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

DAVA DEĞERİ: ……… ₺(Fazlaya İlişkin Haklarımız Saklıdır)  

KONU: El Atmanın Önlenmesi ve Ecrimisil Talebi

AÇIKLAMALAR: 

 1. … ili … ilçesine ait olan … Mahallesi’nde bulunan … ada, … parsel numarasına sahip taşınmaz, toplam … m2’lik bir alana sahiptir. Bu alanın … m2’si davalı mülkiyetindedir; geriye kalan … m2’lik kısım ise müvekkillerimizin mülkiyetindedir .
 1. Davalı tarafın, haklı ve geçerli bir neden olmaksızın …/…/… tarihinde müvekkilin mülkiyetine ait bölüme ağaç diktiği, kömürlük gibi kullanılabilecek bir yapı inşa ettiği ve bu kullanımı sürdürdüğü iddia edilmektedir. Dinleteceğimiz tanık ifadelerinden anlaşılacağı üzere, …/…/… tarihinden itibaren davalının söz konusu taşınmazı fiilen kullandığı ve ağaç dikerek faydalandığı belirlenmiştir.
 1. Müvekkil, davalıya defalarca sözlü uyarılarda bulunmuş ve davalının taşınmazı eski durumuna getirmesi için … Noterliği’nin …/…/… tarihli ve …/…/… yevmiye numarasına sahip ihtarnamesini göndermiştir. Ancak davalı, aynı parsel içinde kimseye ait yerin tam olarak belirlenemediği gerekçesiyle bu uyarıları kabul etmeyerek, … Noterliği’nin …/…/… tarih ve … yevmiye numarasına sahip ihtarnamesine verdiği cevapta bu durumu belirtmiştir.

(Yukarıdaki üç paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Müvekkilimizin taşınmazına yapılan müdahalenin engellenmesi, eski durumuna getirilmesi ve davalılar tarafından izin alınmaksızın kullanılmasından kaynaklanan haksızlık nedeniyle toplam … TL ecrimisil talebiyle mahkemenize başvurma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

HUKUKİ DELİLLER: … Noterliği …/…/… Yevmiye Numaralı İhtarname, … Noterliği …/…/… Yevmiye Numaralı Cevap İhtarnamesi, Tapu Kayıtları, Bilirkişi İncelemesi, Tanık İfadeleri, Keşif ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 683, madde 995 ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen sebepler doğrultusunda, davamızın kabulüne, müvekkilimin mülküne yönelik el atmanın engellenmesine ve ilgili taşınmazın önceki durumuna getirilmesine hükmedilmesini talep etmekteyiz. Aynı zamanda, davalılar tarafından haksız kullanılan söz konusu taşınmazın şimdilik toplam …TL ecrimisil ve vekalet ücreti ile yargılama masraflarının karşı tarafa yüklenmesi için bir karar verilmesini saygılarımla talep ediyoruz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-4

…………… NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

DAVA DEĞERİ: ……… ₺

KONU: Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla ……. ₺ haksız işgal tazminatı(ecrimisil) talebinden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR:

 1. … İli, … İlçesi, … Mahallesi, … Pafta, … Ada, … Nolu Parselde bulunan … metrekarelik taşınmazda müvekkilim paylı mülkiyet sahibidir. Müvekkilimin de paydaş olduğu bu taşınmaza davalı belediye tarafından hukuka aykırı bir biçimde müdahalede bulunulmuştur. Dava konusu taşınmazı kapsayacak biçimde davalı belediye, taşınmaza ait bahçelere iki taraflı olarak yol ve kaldırım yapmıştır.
 1. … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin …/… Esas sayılı dosyası içerisindeki bilirkişi raporunda davalı belediyenin, müvekkilimin paydaşı olduğu taşınmazın … metrekare ve … metrekarelik kısmını haksız olarak işgal ettiği raporlanmıştır. Davalı belediye, kamulaştırma veya imar uygulaması gibi hukuki yollar varken, apartman yöneticiliğine dahi hiçbir bildirimde bulunmadan taşınmazı haksız olarak işgal etmiştir.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Davalının bu arsaya müdahalede bulunduğu tarihten itibaren haksız olarak kullandığı süreler için belirlenecek haksız işgal tazminatı (ecrimisil) bedelinin ödenmesi için bu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER: … Asliye Hukuk Mahkemesi …/… Esas Sayılı Kararı, Tapu Kayıtları, Bilirkişi İncelemesi, Tanık İfadeleri, Keşif ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 683, madde 995 ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen sebeplerle davalının haksız bir şekilde süreci elinde tuttuğu ve işbu arsayı haksız bir biçimde işgal ettiği gerekçesiyle müvekkilin bu taşınmazdan yararlanamama durumu nedeniyle, fazla taleplerimiz saklı kalmak kaydıyla, ….. TL haksız işgal tazminatı (ecrimisil) bedelinin davalıdan temerrüde düştüğü tarihten itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen tahsil edilmesi, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesi için karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Ecrimisil Davası Dilekçe Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Ecrimisil davası dilekçe örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Ecrimisil davası dilekçe örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, ecrimisil davası dilekçe örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.