deniz iş hukuku gemi adamı kıdem tazminatı

Deniz İş Hukukuna Göre Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı, hangi alanda çalışıyor olursa olsun işçiler için çok önemli bir haktır. Bir işçi ister 4857 sayılı İş Kanununa ister 854 sayılı Deniz İş Kanununa tabi olarak çalışsın, çoğu durumda kıdem tazminatına hak kazanır. Bununla beraber bazı haller vardır ki bu hallerde işçi kıdem tazminatı alamaz.

Deniz ticareti, günümüzde neredeyse kara ticareti kadar aktif bir çalışma alanı olduğu için buradaki işçilerin hakları ayrı bir kanunla düzenlenmiştir. Deniz ve gemi iş hayatı ile kara iş hayatı arasındaki önemli farklar olması da ayrı kanunların düzenlenmesi bakımından etkilidir. Bu kapsamda gemi çalışanları, diğer bir deyişle gemi adamları 854 sayılı Deniz İş Kanununa göre hak ve görev sahibi olurlar.

Buna göre gemi çalışanları da kıdem ve diğer tazminatlara hak kazanır ancak Deniz İş Kanunu hükümlerine göre hesaplama yapılır. Bir gemi çalışanı, kıdem tazminatı veya başka bir alacağı için dava açmadan önce avukat yardımı almalıdır. Ancak bu işçinin konu hakkında genel bir bilgi sahibi olması da önemlidir. Deniz iş kanununa göre kıdem tazminatı konusunu işlediğimiz bu yazıyı sizler için bu amaç doğrultusunda hazırladık.

Bu kapsamda aşağıda; deniz işçisinin kıdem tazminatı nedir, ne zaman kıdem tazminatına hak kazanılır, ne zaman kıdem tazminatı alınamaz, gemi adamı kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır, zamanaşımı süresi nedir, arabuluculuk ve dava açma süreçleri nasıl ilerler gibi soruların cevabını ve konunun diğer önemli noktalarını bulacaksınız. Konunun önemli olması nedeniyle yazımızı dikkatlice okuyunuz.

Deniz iş hukuku ile ilgili kıdem tazminatı haricinde yıllık izinler, fazla mesailer ve diğer hukuki ayrıntılara yer verdiğimiz “deniz iş hukuku” yazımızı da okumanızı öneririz. Şimdi yazımıza devam edelim.

Deniz İşçisinin Kıdem Tazminatı Ne Demektir?

Kıdem tazminatı, bir işçinin iş sözleşmesi sona erdiği zaman geçmişe yönelik çalıştığı her yıl için 1 aylık çalışma ücreti tutarında bir alacak hakkıdır. Bunun deniz çalışma dünyasındaki karşılığı da budur. Ancak hüküm ve şartlar bakımından bazı farklar vardır. Yani normal bir işçinin kıdem tazminatı hükümleri, deniz çalışanları için geçerli olmaz.

Gemi adamının kıdem tazminatı, Deniz İş Kanunu madde 20 hükmünde yer alıyor. Bu maddeye göre deniz işçilerinin ne zaman kıdem tazminatı alıp ne zaman alamayacağına aşağıda değineceğiz. Ancak bir gemi çalışanının kıdem tazminatı alabilmesi için öncelikle bu kanun kapsamında gemi adamı gerekir. Geminin de belirli özelliklere sahip olması gerekir.

Öncelikle söz konusu geminin Türk Bayrağı taşıyor olması gerekir. Türk Ticaret Kanunu kapsamında bayrak çekme hakkına sahip ve Türk bayrağı taşıyan bir gemi olmalı ki gemi adamlarının kıdem tazminatı hakkı olsun. Yabancı bayraklı gemi adamları kıdem tazminatı alamaz ancak başka haklara sahip olabilir. Bunlara aşağıda değineceğiz.

Gemi adamının çalıştığı gemi 100 grostonilatonun üzerinde olmak zorundadır. Ancak aynı işverene ait gemilerin grostonilato toplamı 100’ün üzerinde ise gene gemi adamları kıdem tazminatına hak kazanır. Tonilato, geminin büyüklüğü ile ilgili bir ölçüm birimidir. Gemiler için bu ölçümleri yapan özel kuruluşlarca belirlenir ve bir tonilato belgesi verilir.

100 grostonilato şartı sağlanmamış olsa bile işverenin en az 5 işçi çalıştırıyor olduğu durumda işçiler için gene kıdem tazminatı hakkı doğar. Deniz ticareti anlamında gemilerin yanında; sandal, mavna, şat, salapurya gibi araçlar da gemi kapsamında sayılır.

İşveren dediğimiz kişi, geminin sahibi olmak zorunda değildir. Yani gemi sahibi olabilir veya kendisine ait olmayan bir gemiyi kendi adına işletiyor olabilir. İki durumda da kıdem tazminatı doğar. Tabi diğer bütün şartların gerçekleşmiş olması gerekir.

Kıdem tazminatı alabilmek için en önemli şart, hukuken gemi adamı olmaktır. Gemi adamı, bir hizmet sözleşmesine dayalı olarak çalışan; kaptan, zabit ve tayfalara denir. Gemiyi sevk ve idare eden kişi ile bu kişiye zorunlu hallerde vekalet eden kişiye hukuken kaptan sıfatı verilir.

Deniz İş Kanunu kapsamında kıdem tazminatının genel şartları bu şekildedir. Burada cevaplandırılması gereken en önemli soru, gemi adamı kıdem tazminatını ne zaman hak eder sorusudur. Şimdi kanun kapsamında bunu cevaplandıracağız.

Gemi Adamı Kıdem Tazminatını Ne Zaman Hakeder?

Gemi adamının kıdem tazminatı alabilmesi için hizmet sözleşmesinin belirli şekilde sona ermesi gerekiyor. Buna göre hizmet sözleşmesinin sona erdiği şu hallerde kıdem tazminatı alınabilir:

 • İşveren tarafından hizmet sözleşmesinin sona erdirildiği durumlarda (14. maddenin 1. fıkrası kapsamında yapılan fesihler hariçtir, 14/1’e göre yapılan fesihte işçi kıdem tazminatı alamaz)
 • Gemi adamı tarafından hizmet sözleşmesinin madde 14/2 ve 14/3 uyarınca feshedildiği durumlarda (ayrıntısına aşağıda değineceğiz)
 • Gemi adamının zorunlu askerlik nedeniyle işinden ayrılması durumunda
 • Gemi adamının hizmet sözleşmesini bağlı bulunduğu kurumdan; yaşlılık, emeklilik, malüllük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla feshetmesi durumunda
 • Geminin kaybolması, terk edilmesi, savaş ganimeti olması yahut Türk bayrağı çekme hakkını kaybetmesi suretiyle hizmet sözleşmesinin sona ermesi durumunda
 • Gemi adamının ölmesi durumunda

Bunlar kanunun genel olarak belirttiği hallerdir. Şimdi bunları açıklayacağız.

İşveren Tarafından Fesih → İşverenin gemi adamını işten çıkarması, kıdem tazminatı alacağını o an doğurur. Ancak işveren gemi adamını Deniz İş Kanunu madde 14/1 hükmü uyarınca işten çıkarmışsa ve bu işleminde haklı ise bu durumda gemi adamı kıdem tazminatı hakkını kaybeder. Bu hallerin neler olduğuna aşağıda ‘gemi adamı ne zaman kıdem tazminatı alamaz’ başlığı altında değineceğiz.

Gemi Adamının İstifa Etmesi → Gemi adamı herhangi geçerli bir nedeni olmadan istifa ederse kıdem tazminatı hakkını kaybeder. Ancak Deniz İş Kanunu madde 14/2 ve 14/3 uyarınca işten ayrılırsa kıdem tazminatına hak kazanır. Bu haller şunlardır:

 • İşveren gemi adamının ücretini kanun hükmü veya hizmet sözleşmesine uygun şekilde ödemiyorsa
 • İşveren kanun hükümlerine, hizmet sözleşmesine veya gemi adamı ile arasındaki anlaşma ve diğer şartlara aykırı hareket ediyorsa
 • İşveren gemi adamına karşı; denizcilik teamüllerine veya ahlak ve adaba aykırı hareket ediyorsa
 • Gemi herhangi bir sebeple 30 günden fazla olacak şekilde seferden kaldırılmışsa
 • Gemi adamı kusurlu veya kusursuz olarak herhangi bir nedenle sürekli olarak gemide çalışmasına engel olan bir hastalığa yakalanmış yahut engelli hale gelmişse

bu hallerde gemi çalışanı istifa ederek kıdem tazminatı kazanır. İlk üç maddede saydığımız fiilleri işveren değil de işveren vekili gerçekleştiriyorsa gene kıdem tazminatı hakkı doğar. Bu hallere kanunda ‘önelsiz fesih ve infisah’ deniliyor. Yani aslında gemi çalışanının haklı nedenle sözleşmeyi feshetmesi demektir. Son iki saydığımız fıkra aynı zamanda işverene de fesih hakkı verir ancak gene de kıdem tazminatı borcu doğar.

Yaşlılık, Emeklilik, Malüllük Aylığı yahut Toptan Ödeme Almak Amacıyla Fesih → Burada aslında uygulamada emeklilik olarak bildiğimiz durum kastediliyor. Bu hükme göre kıdem tazminatı alabilmek için; gemi adamı aylık veya toptan ödemeye hak kazandığını ve kendisine aylık bağlanması yahut toptan ödeme yapılması için yaşlılık sigortası bakımından bağlı bulunduğu kuruma yahut sandığa müracaat ettiğini belgelemelidir.

Askerlik Nedeniyle Fesih → Gemi adamının zorunlu askere gitme yükümlülüğü ona kıdem tazminatı için hak kazandırır. Kıdem tazminatının diğer şartları sağlanmışsa, askere gidecek olan gemi adamı sözleşmeyi sona erdirerek kıdem tazminatına hak kazanabilir. İş Kanununa bağlı olarak çalışan işçilerde askere gideceği zaman kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilme yahut askerden sonra işine devam edebilme şeklinde seçimlik bir hak söz konusudur. Deniz İş Kanunu buna ilişkin bir düzenleme yapmamış olsa da uygulamada aynı hüküm gemi çalışanları için de söz konusudur.

Geminin Türk Bayrağı Çekme Hakkını Kaybetmesi → Türk Ticaret Kanunu madde 940 ve 941 hükümleri çerçevesinde gemiler Türk Bayrağı çekme hakkına sahip olur. Burada yer alan unsurlardan birisi sona erdiğinde gemi bayrak çekme hakkını kaybeder. İşte böyle bir durumun gerçekleşmesi ve buna bağlı olarak gemi adamının hizmet sözleşmesinin sonlanması durumunda işçi kıdem tazminatına hak kazanır. Benzer şekilde geminin kaybolması, terk edilmesi, savaş ganimeti olarak gitmesi vs. durumları da tazminata hak kazandırır.

Gemi Adamının Ölmesi →  Gemi çalışanı öldüğü zaman işverenin kıdem tazminatı borcu doğar. Burada gemi adamının diğer tazminat şartlarını sağlamış olması durumunda bu kıdem tazminatını mirasçıları alır.

Gemi adamının ne zaman kıdem tazminatı alabileceğine ilişkin genel kurallar bu şekildedir. Görüldüğü üzere çoğu durumda gemi adamı kıdem tazminatı alabilir. Ancak belirtmemiz gerekiyor ki her somut olayın kendine has özellikleri vardır. Yani bir somut olaya iş hukuku mevzuatının hatta diğer kanunların farklı yerlerindeki hükümler etki ediyor olabilir. Bu nedenle bu tarz hukuki uyuşmazlıklarda tecrübeli bir iş hukuku avukatının yardımına başvurmak önem taşır.

Gemi Adamı Ne Zaman Kıdem Tazminatı Alamaz?

Yukarıda hangi hallerde kıdem tazminatı alınabileceğinden bahsettik. Aslında orada saydığımız dışındaki hallerde kıdem tazminatı alınamaz. Ancak kanun, kıdem tazminatı alınamayacak bazı durumları özel olarak saymıştır. Buna göre gemi adamının bazı davranışları, onun kıdem tazminatını kaybetmesine neden olur. Bu halleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Gemi adamının haklı neden olmadan istifa etmesi
 • Gemi adamının herhangi bir limanda geminin hareketlerinden önce gemiye dönerek hizmete girmemesi yahut gemiye hiç dönmemesi
 • Gemi adamının tutukluluk, hapis veya gemide çalışmaktan yasaklanma gibi nedenlerden ötürü gemide çalışmasının imkansız hale gelmesi
 • Gemi adamının; işveren veya vekiline karşı kanuna, sözleşmeye ve sair iş ve çalışma şartlarına aykırı hareket etmesi
 • Gemi adamının; işveren veya vekiline karşı denizcilik kural ve teammüllerine yahut ahlaka ve adaba aykırı hareket etmesi

Birinci saydığımız durumlarda gemi işçisi sözleşmeyi kendisi fesheder. Diğer hallerde ise işveren sözleşmeyi fesheder. Bu şekilde hizmet sözleşmesi sona erdiği zaman işçinin kıdem tazminatı hakkı olmaz. Ancak işverenin fesihte haksız olduğu ispat edilerek kıdem tazminatı alınabilir.

Deniz İş Kanununa Göre Kıdem Tazminatı Şartları

Gemi adamının kıdem tazminatı alması şartları aslında yukarıda izah ettiğimiz durumların sağlanmasıdır. Yani hangi durumlarda kıdem tazminatı alındığı, hangi durumlarda alınmadığı, gemi adamına ve gemiye ilişkin özellikler vs. hep Deniz İş Kanununa göre kıdem tazminatı şartları arasında yer alır. Bunları bir tablo ile özetlemek gerekirse:

Tablo 1: Deniz İş Kanununa Göre Kıdem Tazminatı Şartları

Özellikli Durumlar 
Deniz İş Kanunu Kapsamında Gemi Adamı Olmalı
 • Gemi adamı Türk veya yabancı olabilir
 • Hizmet sözleşmesi kapsamında çalışan bir gemi adamı olmalı
 • Kaptan, zabit ve bütün tayfa gemi adamı olarak kabul edilir
Deniz İş Kanunu Kapsamında Gemi Olmalı
 • Gemi Türk bayrağı taşıyor olmalı
 • 100 veya daha fazla grostonilatoluk gemi olmalı
 • Aynı işverene ait gemilerin toplamı 100 grostonilatoya ulaşıyorsa gemilerin ayrı ayrı boyutuna bakılmaz
 • Gemi adamı sayısı 5 veya daha fazla ise gene geminin tonilatosu önemli değildir
 • Sandal, mavna, şat, salapurya gibi gemiler de gemi olarak kabul edilir
İş sözleşmesi belirli şekilde sona ermiş olmalı
 • İşveren tarafından Kanunun 14/1 hükmü haricinde fesih yapılmışsa
 • Gemi adamı 14/2 ve 14/3 düzenlemelerine göre istifa etmişse
 • Gemi adamı zorunlu askerlikten ötürü işten ayrılmışsa
 • Gemi adamı sözleşmeyi; yaşlılık, emeklilik, malüllük aylığı, toptan ödeme vs. almak amacıyla feshetmişse
 • Geminin kaybolması, terk edilmesi, savaş ganimeti olması yahut Türk bayrağı çekme hakkını kaybetmesi suretiyle hizmet sözleşmesinin sona ermesi durumunda
 • Gemi adamı ölmüşse
Geçerli bir hizmet sözleşmesi olmalı Klasik iş hukukundan farklı olarak Deniz İş Hukukunda işveren ile gemi adamı arasındaki sözleşme yazılı olmak durumundadır. Şu hususlar sözleşmede yer alır (Deniz İş Kanunu madde 6):

 • İşverene ilişkin bilgiler
 • Gemi adamına ilişkin bilgiler
 • Gemi adamının çalışacağı gemiye ilişkin bilgiler
 • Sözleşmenin yapıldığı yere ilişkin bilgiler
 • Yapılacak olan işe ilişkin bilgiler
 • Sözleşmenin ve hizmetin başlangıcına ve anlaşılmışsa bitiş tarihine ilişkin bilgiler
 • Ücrete ve diğer ödemelere ilişkin bilgiler
 • Avans ve diğer iş şartları (tirimci ve ateşçiler için ayrıca ek bazı hükümler vardır)

Yabancı Bayraklı Gemilerin Türk Çalışanlarının Kıdem Tazminatı

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere gemi adamının Deniz İş Kanununa göre kıdem tazminatı alabilmesi için geminin Türk Bayrağı taşıyor olması gerekir. Bu nedenle yabancı bayraklı gemilerin çalışanları Türk bile olsa bu kanun kapsamında kıdem tazminatı alamaz. Ancak belirtmemiz gerekir ki bu çalışanlar hak ve alacaklarını 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre elde eder. Açacakları dava ve diğer talepler TBK hizmet sözleşmesi hükümlerine göre sonuçlanır.

Tabi bu bahsettiğimiz hükümler kanunda yer alan temel kurallardır. Somut bir olay çok daha karmaşık yapıda olabilir. Bu tarz durumlar için analitik bir yaklaşım ile hukuki çare üretilir. Bunun için tecrübeli bir iş hukuku avukatından hukuki yardım almak önemlidir.

Türk Bayraklı Gemilerin Yabancı Çalışanlarının Kıdem Tazminatı

Normal şartlarda yabancı çalışanların kıdem tazminatı ile ilgili net bir hukuki durum yoktur. Ancak Deniz İş Kanunu madde 4 düzenlemesi uyarınca; mütekabiliyet esaslarına göre yabancı işçiye Türk işçilere tanınan haklar tanınabilir. Bunun anlamı şudur: Eğer bir yabancı Devlet Türk işçilere bazı haklar tanıyor ise o devletin Türkiye’de çalışan vatandaşlarına da Türkiye’de aynı haklar tanınır. Dolayısıyla Türk gemilerinde çalışan yabancıların hakları, somut olayın özelliklerine göre belirlenir.

İş Davasında Deniz İş Hukuku’na Göre Bazı Önemli Hususlar

Gemi Adamı Kıdem Tazminatı Hesaplama

Gemi çalışanının kıdem tazminatı hesabı Deniz İş Kanunu madde 29 düzenlemesinde yer alıyor. Buna göre kıdem tazminatı almaya hak kazanan gemi adamına verilecek olan tazminat; gemi adamının işe başladığı tarih itibariyle sona bulmasına kadar geçen sürede her bir yıl için 30 günlük ücreti tutarında hesaplanır. Gemi adamının çalıştığı son yıldan artan süreler için oranlayarak hesaplama yapılır.

Buradaki 30 günlük ücret, gemi adamının en son aldığı ücrete göre esas alınır. Eğer sefer başına, parça başına, götürü bedel veya yüzde hesabı gibi sabit olmayan ödemeler söz konusu ise son 1 yıl içerisinde ödenen toplam miktar, o yıl içinde çalışılan günlere bölünerek günlük çalışma miktarı bulunur. Tabi o çalışılan son yıl içerisinde gemi adamının ücretine zam yapılmışsa bu sefer zam tarihi ile işten çıkış tarihi arasındaki toplam ödeme ve gün sayısına göre hesaplama yapılır. Bunun üzerine 30 günlük çalışma hesap edilir ve çalışılan yıllar ile çarpılır.

Bir gemi adamı aynı işverene ait farklı gemilerde farklı zamanlarda çalışmışsa, kıdem tazminatı hesabında bu süreler toplanır. Yani sanki tek yerde çalışmaya devam edilmiş gibi hesaplama yapılır.

Bununla birlikte gemi adamı bir yerde çalışıyor iken geminin devri söz konusu olmuşsa yeni işverene karşı ileri süreceği kıdem tazminatının hesabında eski işveren için çalıştığı süre de hesaba katılır. Klasik iş hukukundan farklı olarak burada gemi adamı her iki işverene de kıdem tazminatı için başvurabilir.

12.07.1975 yılından itibaren yeni işverenin eski işveren ile birlikte sorumlu olacağı kuralı getirilmiştir. Ancak her bir işverene yapılacak olan başvurunun üst sınırı o işveren nezdinde geçen süre ile sınırlıdır. Bu tarih öncesinde kalan kısım için yeni işverenin sorumlu olacağı kabul ediliyor. Tabi hizmet sözleşmesinde aksine bir hüküm varsa bu uygulanır.

Gemi adamı kıdem tazminatı hesaplama, klasik iş hukuku anlamında kıdem tazminatı hesaplamaya çok benzer. Bu nedenle ‘kıdem ihbar tazminatı hesaplama’ başlıklı yazımızda konuya ilişkin daha ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

Deniz İş Kanununda Kıdem Tazminatı Tavanı

İster toplu iş sözleşmesi kurulmuş olsun isterse normal hizmet sözleşmesi olsun, gemi adamına verilecek olan kıdem tazminatının yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emekli ikramiyesinden fazla olamaz. 2020 yılı için bu miktar aylık olarak 6730 TL civarındadır.

Gemi Çalışanı Kıdem Tazminatında Zamanaşımı Süresi ve Arabulucuya Başvuru

Gemi adamının bu tazminat hakkı zamanaşımı süresine tabidir. 4857 sayılı İş Kanunu Ek Madde 3 hükmüne göre gemi çalışanı kıdem tazminatında zamanaşımı süresi 5 yıldır. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur: kıdem tazminatı talep etme hakkı zamanaşımına uğrar ancak kıdem süresi zamanaşımına uğramaz.

Deniz İş Kanununa göre kademe tazminatı dava yoluyla talep edilebilir. İşveren tabii ki bunu kendi rızası ile ödeyebilir. Ancak uygulamada çoğu zaman dava açmak gerekiyor. Ancak burada 2018 yılı itibariyle getirilen yeni bir uygulama vardır o da arabulucuya başvurmadır. Gemi adamı, kademe tazminatı alacağı için önce arabulucuya başvurur, buradan sonuç alınamaması durumunda dava açabilir.

Yani burada bir dava şartından bahsediyoruz. Arabuluculuk ayrıntısı bir konudur, burada ayrıntısına giremiyoruz. Ancak arabuluculuk görüşmesine ne olursa olsun katılmak gerekir. Aksi halde yargılamada haklı çıksa bile yargılama giderleri katılmayan tarafa yükletilir.

Gemi Adamının Kıdem Tazminatında İspat Yükü

Gemi adamı kıdem tazminatı için açacağı işçi alacağı davasında asıl ispatla mükellef olan kişidir. Ancak bu durum somut olayın şartlarına göre değişebilir. Örneğin işveren, gemi adamının kademe tazminatı hakkını kaybedeceği bir davranış sergilediğini iddia ediyorsa bunu ispat etmekle yükümlüdür. Deniz iş hukukunda hukuka uygun her türlü delille ispat gerçekleştirilebilir. İşçinin fark edemeyeceği en ufak ayrıntılar bile ispat için elverişli olabilir. Tanık delili uygulamada en çok kullanılan delil türüdür.

Gemi Çalışanları Kıdem Tazminatı Davasını Nerede Açar?

İş Kanununa bağlı çalışan işçilerin kademe tazminatı alacağı İş Mahkemesinde açılır. Deniz İş Kanununa göre kıdem tazminatı alacağı için de İş Mahkemesi görevli mahkemedir. Türk bayrağı taşıyan bir gemi çalışanı bu davayı şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde yahut sözleşmede belirtilen yer mahkemesinde açabilir. Sözleşmede yetkili bir mahkeme belirlenmemişse bağlama limanının olduğu yer mahkemesinde bu dava açılabilir.

Yukarıda yabancı bayrak taşıyan gemi çalışanlarından bahsettik. İşte bu şekilde yabancı bayrak taşıyan gemi çalışanları için açılacak olan davalar, Yargıtay içtihadı gereği Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır. Yetkili mahkeme de davalı şirketin merkezinin bulunduğu yer mahkemeleridir.

Deniz İş Kanunu Kıdem Tazminatından Vergi Kesintisi

Gerek İş Kanunu kapsamında alınan kıdem tazminatı gerekse Deniz İş Kanunu kapsamında alınan kıdem tazminatı, damga vergisi dışında herhangi bir vergiye tabi değildir. Gemi adamının aldığı kıdem tazminatından cüz’i bir miktar olan damga vergisi haricinde bir kesinti yapılmaz.

Gemi Adamı Alacağı İçin Avukat Desteği

Yukarıda Deniz İş Kanununa göre kıdem tazminatı konusunun önemli ayrıntılarına değindik. Bahsettiğimiz konular genel olarak kanuni düzenlemeler ve uygulamada karşılaştığımız meselelerden ibarettir.

Uygulamada gördüğümüz kadarıyla her somut olay kendine has özellikler gösteriyor ve her olaya niteliğine göre hukuki çare üretmek gerekiyor. Mevzuatın çok farklı yerlerine temas eden bir olayı, münferit benzer sanılan olaylarla kıyaslamak hak kaybı doğurur.

Bu tür bir kaybın önüne geçmek için tecrübeli bir iş hukuku avukatının yardımına başvurmak önemli bir husustur. Deniz iş hukuku ve klasik iş hukuku alanında çalışan avukatların çalışma şekli ile ilgili ayrıntısı bilgi edinmek için “iş hukuku avukatı” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Bu makale faydalı mıydı?