Ceza istinaf dilekçesi örneği

Ceza İstinaf Dilekçesi Örneği

Ceza istinaf dilekçesi örneği ile ceza istinaf talebinde bulunulabilir. Ceza istinaf dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “ceza davası nedir?” yazımızı okuyabilirsiniz.

Ceza İstinaf Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki ceza istinaf dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

Dosya No:……/……..

…………… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİ’NE

Gönderilmek Üzere

……………………… CEZA MAHKEMESİ’NE

İSTİNAF EDEN: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

KONU: ………….Ceza Mahkemesi’nin …/… Esas Sayılı …/…/… tarihli kararını istinaf talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR: 

 1. ………… Ceza Mahkemesi’nin verdiği ……… hapis cezası kararının öncelikle; Anayasa’nın kişilik haklarına ve kişinin zorla çalıştırılma yasağına aykırı olarak verilmiş olduğundan dolayı sanığın beraatine karar verilmesini talep ediyoruz. Anayasadaki kişilik haklarına göre kimse zorla bir yerde çalıştırılamaz; hatta çalışmadığı takdirde hürriyetini yoksun bırakacak şekilde cezaya mahkûm edilemez. Bu nedenle, sanık olan müvekkile verilen hürriyeti bağlayıcı ceza ağır ve telafisi mümkün olmayan bir ceza niteliğindedir.
 1. Bu sebeplerle sanığın öncelikle beraatine karar verilmesi gerekmektedir. Eğer sayın mahkemece bunun mümkün olmadığı durumlarda, öncelikle CMK 231 kapsamında verilen cezanın hükmünün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilmesi gerekmekte iken, bunun mümkün olmaması halinde ise TCK’nın 50. madde hükmü çerçevesinde adli para cezasına çevrilmesini veya TCK’nın 51. maddesi uyarınca ‘işlediği suçtan ötürü iki yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkûm edilen kişinin hapis cezasının ertelenmesine karar verilebilir’ hükmüne göre, ……… hapis cezasının ertelenmesini talep ediyoruz.

(Yukarıda yer alan iki paragraftaki bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ NEDENLER: Türk Ceza Kanunu Madde 50-51, Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 231 ve ilgili sair hukuki mevzuat

NETİCE-İ TALEP:  Yukarıda açıklanan ve ek olarak tespit edilecek diğer nedenlerle, istinaf talebimizin kabulüne karar verilerek yerel mahkeme kararının iptal edlip yerel mahkemeye gönderilmesini; bu çözüm mümkün değilse verilen kararın beraat şeklinde düzeltilmesini, bu da mümkün değilse sayın mahkemece sanık lehine olacak şekilde hüküm kurulmasını saygılarımla talep ederiz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Dilekçe Örneği-2

Dosya No:……/……..

…………… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİ’NE

Gönderilmek Üzere

……………………… CEZA MAHKEMESİ’NE

İSTİNAF EDEN: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

KONU: ………….Ceza Mahkemesi’nin …/… Esas Sayılı …/…/… tarihli kararını istinaf talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR: 

 1. Usul açısından ,tanık ……………’nın yemini alınmadan ifadesi alındığından, CMK’nın 54. maddesi ihlal edilmiştir. Ayrıca, hekim raporu duruşmada tarafımıza okunmadan kullanıldığı için, CMK’nın 214. maddesine uyulmamıştır.
 1. Esas açıdan, ……….. Sağlık Ocağı tarafından düzenlenen raporun yetersiz olduğunu belirtiyoruz. Mağdurun başında kırık olmadığı ve beyin kanaması bulunmadığı ifade edilmesine rağmen, hayati tehlike geçirdiği iddia edilmiştir. Adli Tıp Kurumu görüşü alınmadan karar verilmesi, mahkeme kararını bozmak için yeterlidir.
 1. Müvekkilim suçu ağır tahrik altında işlemiştir. Mağdur, uzun süredir müvekkilime ……… diye hakaret etmekte ve olay günü, müvekkilim “bana adımla hitap et” dediğinde, yumrukla saldırmıştır. Mağdurdan kaynaklanan ve uzun süredir devam eden haksız davranışlar, ağır tahrik oluşturduğundan TCK’nın 51. maddesinin uygulanmaması, mahkeme kararının bozulmasını gerektirir.

(Yukarıda yer alan üç paragraftaki bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ NEDENLER: Türk Ceza Kanunu Madde 51, Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 54 ve 214 ve ilgili sair hukuki mevzuat

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda ifade edilen gerekçeler doğrultusunda, istinaf başvurumuzun kabulüyle, yerel mahkeme kararının usul ve yasaya aykırılığı nedeniyle kaldırılmasını sayın mahkemenizden talep ve arz ederiz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Ceza İstinaf Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Ceza istinaf dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Ceza istinaf dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, ceza istinaf dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.