Çek iptali dava dilekçe örneği

Çek İptali Dava Dilekçe Örneği

Çek iptali dava dilekçe örneği ile çek iptali davası talebinde bulunulabilir. Çek iptali dava dilekçe örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “çek iptali davası” yazımızı okuyabilirsiniz.

Çek İptali Dava Dilekçe Örneği

Aşağıdaki çek iptali dava dilekçe örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

-İhtiyati Tedbir Taleplidir

…………… NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: Hasımsız

KONU: T.C. … Bankası, ……. Şubesi, … TL bedelli … keşide tarihli …  numaralı çek zayi olmuştur. Zayi nedeniyle çekin iptali ve karar sürecine kadar çek için ödeme yasağı getirilmesi tedbirinin alınması talebinden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR: 

 1. Müvekkilimin lehtar olduğu, keşidecisi … olan ve taraflar arasındaki ticari ilişkiden kaynaklanan beş adet tacir çekinin müvekkil tarafından kaybolduğu tespit edilmiş olup, yapılan tüm aramalara rağmen çekler bulunamamıştır.
 1. Müvekkilin, hem … TL tutarındaki alacağını tahsil edebilmesi hem de çekin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi durumunda doğabilecek sorumluluğu önlemek amacıyla bu davanın Sayın Mahkemenizde açılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır.
 1. Kaybolan çeklerin detayları şu şekildedir: Keşidecisi … lehtarı … olan … Bankası A.Ş. … Şubesi’ndeki … müşteri numaralı hesaptan ödenecek olan ve … seri numaralı, her biri … Türk Lirası değerinde toplamda … TL’lik tacir çeklerinin iptali için gerekli başvurunun yapılması zaruret arz etmektedir.

(Yukarıdaki üç paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: Banka Kayıtları, Çek Fotokopisi ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Ticaret Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen ve re’sen dikkate alınacak olan sebepler doğrultusunda, davamızın kabul edilmesiyle ilgili olarak, yukarıda detaylı bir şekilde sıralanan ve tüm bilgileri içeren 5 adet çekin kaybolma sebepleri nedeniyle iptaline ilişkin karar alınmasını talep ederim. Bu hususta, davacı vekili sıfatıyla, saygılarımla arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

-İhtiyati Tedbir Taleplidir

…………… NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: T.C. … Bankası, ……. Şubesi, … TL bedelli … keşide tarihli …  numaralı çek zayi olmuştur. Zayi nedeniyle çekin iptali ve karar sürecine kadar çek için ödeme yasağı getirilmesi tedbirinin alınması talebinden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkil şirket, ………………… adreste faaliyet gösteren ve davalı olarak adlandırılan … şirketine sattığı mal karşılığında, …/…/… tarihli bir adet çek almıştır.
 1. … Bankası A.Ş …….. Şubesi’nin hesap numarasından tahsis edilmiş olan … numaralı çek, …/…/… tarihinde düzenlenmiştir ve maalesef müvekkilim tarafından kaybedilmiştir. Yapılan araştırmalara rağmen hala bulunamayan bu çekin üzerinde yazılı tarih yaklaşmaktadır.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Bu yeni ortaya çıkan durum karşısında, bahsi geçen çekin müvekkilimizin kontrolünden çıkma olasılığına karşı, ödemenin geçici olarak durdurulmasını talep etmekteyiz.
 2. Yapılacak olan araştırma, inceleme, ilan ve hukuki süreç sonucunda, müvekkilimin alacağına karşı aldığı ancak kaybettiği çekin durumu netlik kazanacaktır. Bu sebeple, müvekkilimizin alacağını temsil eden ancak kaybedilen çekin iptali için mahkemeye başvurmak zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ DELİLLER: Banka Kayıtları, Çek Fotokopisi ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Ticaret Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen gerekçeler ve resen göz önüne alınacak hususlar doğrultusunda, mahkeme kararıyla şu hususların yerine getirilmesini talep ederim:

 • Türkiye … Bankası A.Ş. Fatih Şubesi’nin hesap numarasından tahsis edilen, numaralı olan …/…/… tarihli düzenlenmiş çekin, hüküm verilerek iptal edilmesi,
 • İptali talep edilen çekin bilgi dışında üçüncü şahısların eline geçme riskine karşı, ödemenin tedbiren durdurulması,
 • Yargılama masrafları ile vekâlet ücretinin, karşı tarafça karşılanmasına ilişkin bir kararın verilmesi hususlarında, saygılarımla arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-3

-İhtiyati Tedbir Taleplidir

…………… NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: Hasımsız

KONU: T.C. … Bankası, ……. Şubesi, … TL bedelli … keşide tarihli …  numaralı çek zayi olmuştur. Zayi nedeniyle çekin iptali ve karar sürecine kadar çek için ödeme yasağı getirilmesi tedbirinin alınması talebinden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkilimin T.C. … Bankası, ……. Şubesi, … TL bedelli … keşide tarihli …  numaralı çek …/…/… tarihinde kaybolmuştur. Çekin kayboluşu konusunda düzenlenen polis raporları da ek olarak sunulmuştur.

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Müvekkilim, kaybolan çekin kötü niyetli üçüncü kişiler tarafından bankadan tahsil edilme riski ile karşı karşıyadır.
 1. Çekin bankadan tahsil edilmesini önlemek ve içinde ödeme yasağı taleplerini içeren bir iptal davası için bu davanın açılması kaçınılmazdır.

HUKUKİ DELİLLER: Banka Kayıtları, Çek Fotokopisi, Şikayet Tutanağı ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Ticaret Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlediğim sebeplerle davamızın kabul edilmesi halinde, başta müvekkilimin üzerinde bulunan ve detayları yukarıda belirtilen çekin ödenmesini engellemek amacıyla ödeme yasağı konulmasına ve ilgili çeklerin iptaline karar verilmesini talep ederim. Saygılarımla, bu hususu arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Çek İptali Dava Dilekçe Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Çek iptali dava dilekçe örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Çek iptali dava dilekçe örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, çek iptali dava dilekçe örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.